• Ostatnia zmiana 25.02.2021 przez Zakład Farmakologii

  Sylabus

  SYLABUS

   

  rok akademicki 2020/2021

   

  Nazwa przedmiotu/modułu

  Farmakologia

  Nazwa jednostki/-ek w której/ -ych jest przedmiot realizowany

  Zakład Farmakologii

  e-mail jednostki

  zfarm@umb.edu.pl

  Wydział

  Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

  Nazwa kierunku studiów

  Lekarsko-dentystyczny

  Poziom kształcenia

  Studia jednolite magisterskie.

  Forma studiów

  stacjonarne x                                  niestacjonarne x

  Język przedmiotu

  polski x                                                    angielski £

  Rodzaj przedmiotu

  obowiązkowy x                                 fakultatywny £

  Rok studiów/semestr

   

  I £   II £   III x   IV £   V £  VI £

   

   

  1 £   2 £   3 £   4 £   5 x   6 x   7 £   8 £   10 £

  11 £   12 £

   

  Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

   

  Student zaliczył obowiązkowo fizjologię i biochemię, obligatoryjnie mikrobiologię i patofizjologię i posiada zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji po zakończonych w/w przedmiotach nauk podstawowych wg programu studiów I i II roku.

  Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

  Wykłady – 30

  Ćwiczenia – 60 

  Założenia i cele przedmiotu

  Podstawowym celem nauczania Farmakologii jest odpowiedź na pytanie jak i dlaczego lek działa u człowieka. Zapoznanie studenta z działaniami farmakologicznymi poszczególnych grup leków i wynikających z nich wskazań i przeciwwskazań do stosowania. Zapoznanie studenta z działaniami niepożądanymi i toksycznymi leków oraz ich interakcji. Przygotowanie studenta do zdobycia praktycznej umiejętności zapisywania recept z podstawową farmakoterapią.

  Metody dydaktyczne

   

  - przekazywanie wiedzy w formie wykładu

  - zajęcia praktyczne (ćwiczenia)szczególnie z praktycznej umiejętności zapisywania recept

  - dyskusja

  - prezentacja

  - samodzielne dochodzenie do wiedzy

  - analiza literatury

  - konsultacje  (wg indywidualnych potrzeb z nauczycielami Zakładu oraz online)

  - rjwis@umb.edu.pl

  Imię i nazwisko osoby prowadzącej przedmiot

  Prof. dr hab. Adam Hołownia – Kierownik przedmiotu

  pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni zatrudnieni w Zakładzie Farmakologii

  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za dydaktykę

  Prof. dr hab. Adam Hołownia – Kierownik przedmiotu

  Dr Edyta Gołąbiewska - wykładowca

   

   

   

  Symbol

  i numer efektu kształcenia

  zgodnie ze standardami kształcenia oraz inne przedmiotowe efekty kształcenia

  Opis kierunkowych efektów kształcenia

  Forma zajęć

  Testy, sprawdziany

  pytania otwarte

  wiedza

   

   

   

  Metody podsumowujące np.:

   - egzamin pisemny (test)

  Metody formujące, np.

  - obserwacja pracy studenta

  - ocena aktywności w czasie zajęć

  - zaliczenie poszczególnych czynności (recepty, teoria)

  - ocena przygotowania do zajęć

  - dyskusja w czasie zajęć

  - zaliczenia cząstkowe(recepty, testy, sprawdziany – pytania otwarte)

   

   

   

  w 18

   

  w 19

   

   

  w 20

   

  w 21

   

   

  w 22

   

  Zna i rozumie mechanizmy działania poszczególnych grup leków

  Zna wskazania oraz przeciwwskazania do stosowania leków, i ich dawkowanie, działania niepożądane i toksyczne oraz interakcje między lekami

  Zna i rozumie zasady terapii zakażeń wirusowych, bakteryjnych, grzybiczych i pasożytniczych

  Zna i rozumie zasady zapobiegania oraz zwalczania bólu  i lęku oraz farmakologię leków  stosowanych w stanach zagrożenia życia

  Zna zasady zapisywania  postaci leków gotowych i magistralnych na recepcie

  Wykłady, ćwiczenia

  umiejętności

   

   

   

  Metody podsumowujące np.:

   - realizacja określonego zadania, umiejętność zapisywania recept

  Metody formujące, np.

  - obserwacja pracy studenta

  - ocena aktywności w czasie zajęć

  - zaliczenie poszczególnych czynności(recepty, teoria)

  - ocena przygotowania do zajęć

  - dyskusja w czasie zajęć

  - zaliczenia cząstkowe (recepty, testy, sprawdziany – pytania otwarte)

   

   

   

   u 8

  Potrafi  dawkować i zapisywać leki według wskazań

  ćwiczenia

  kompetencje społeczne

   

   

   

  Metody podsumowujące np.:

  - ocenianie ciągłe przez nauczyciela na każdym ćwiczeniu

  Metody formujące, np.

  - obserwacja pracy studenta

  - dyskusja w czasie zajęć

   

   

   

   

  K1

   

   

  K2

   

  K3

   

   

  K4

  Rozpoznaje własne ograniczenia diagnostyczne i lecznicze, potrzeby edukacyjne, planuje aktywność edukacyjną

  Umie pracować w zespole profesjonalistów, w środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym

  Wdraża zasady koleżeństwa zawodowego i współpracy z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia

  Przestrzega tajemnicy lekarskiej i prawa pacjenta

  ćwiczenia

       

   

  Punkty ECTS

  5,0

  Obciążenie pracą studenta

  Forma aktywności

  Liczba godzin na zrealizowanie aktywności

  Zajęcia wymagające udziału prowadzącego:

  1. Realizacja przedmiotu: wykłady (wg planu studiów)

  30

  1. Realizacja przedmiotu: ćwiczenia (wg planu studiów)

  60

  1. Realizacja przedmiotu: seminaria (wg planu studiów)

  1. Realizacja przedmiotu: fakultety

  1. Udział w konsultacjach

  15

   

  godziny razem: 105

  Samodzielna praca studenta:

  1 punkt ECTS oznacza 25-30 godzin pracy studenta w różnych formach, takich jak np.:

  1. Samodzielne przygotowanie się do zajęć teoretycznych i praktycznych

  70

  1. Samodzielne przygotowanie się do zaliczeń

  35

  1. Samodzielne przygotowanie się do egzaminu

  60

   

  godziny razem: 165

     

                                                                                                

  Treści programowe przedmiotu: proszę wpisać hasłowo tematykę poszczególnych zajęć, pamiętając, aby przekładała się ona na zamierzone efekty kształcenia

  Efekty kształcenia

  (symbol i numer)

  tematyka

   

  w 18, 19

  w 18, 19

  w 18, 19

  w 18, 19

  w 18, 19

  w 18, 19

  w 18, 19

  w 18, 19, 20

  w 18, 19

  w 18, 19

  w 18, 19

  w 18, 19

  w 18, 19, 21

  w 18, 19, 21

  w 18, 19, 21

  w 18, 19, 21

  w 18, 19, 21

  w 18, 19, 21

   

  w 18, 19, 20, 21, 22; u 8

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  w 18, 19, 20, 21, 22; u 8

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  w 18, 19, 20, 21, 22; u 8

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  w 18, 19, 20, 21, 22; u 8 

  Wykłady - tematy: Stomatologia Czwartki usk 11-12.30

  Wstęp do farmakologii, molekularne mechanizmy działania leków. 6. 11.

      Podstawy antybiotykoterapii. Leki p/grzybicze.

      Leki p/nowotworowe, ze szczególnym uwzględnieniem polekowych zmian w jamie ustnej.

      Leki układu autonomicznego.

      Wstęp do leków OUN. Leki p/psychotyczne.

      Leki p/depresyjne.

      Leki p/padaczkowe, p/parkinsonowe.

      Leki stosowane w leczeniu bólu.

      Leki znieczulające ogólnie i miejscowo

      Leki hormonalne cz.1- hormony kory nadnerczy, hormony płciowe

      Leki hormonalne cz.2- leki p/cukrzycowe, leki stosowane w osteoporozie.

      Leki p/płytkowe, p/miażdżycowe

      Leki wpływające na hemostazę.

      Leki stosowane w chorobie wieńcowej. Leki antyarytmiczne.

      Leki stosowane w niewydolności układu krążenia, chorobach naczyń i we wstrząsach.

      Leki stosowane w chorobach układu oddechowego.

      Leki stosowane w chorobach układu pokarmowego.

      Interakcje leków   w stomatologii

  Ćwiczenia

  Moduł I –  Podstawy farmakologii ogólnej i farmakokinetyki, chemioterapia, leki p/nowotworowe, leki immunosupresyjne.

   

  Ćwiczenie 1  Farmakologia ogólna z elementami farmakokinetyki..

  Ćwiczenie 2 Podstawy receptury;  Leki oficynalne i magistralne.

  Ćwiczenie 3 Chemioterapia cz. I: wiadomości ogólne o antybiotykach. Antybiotyki beta-laktamowe, makrolidy, linkozaminy, tetracykliny, aminoglikozydy, kwas fuzydowy, antybiotyki polipeptydowe.

  Ćwiczenie 4 Chemioterapia cz. II: Syntetyczne leki chemioterapeutyczne; sulfonamidy, trimetoprim,fluoro chinolony, pochodne nitroimidazolu, nitrofuranu, środki odkażające.

  Ćwiczenie 5Chemioterapia cz III: leki p/wirusowe, p/grzybicze, p/ pierwotniakowe, p/robacze, p/gruźlicze.

  Ćwiczenie 6 Sprawdzian z receptury

  Ćwiczenie 7 Chemioterapeutyki p/nowotworowe, leki immunosupresyjne.

   

  Moduł II – Farmakologia obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego.

   

  Ćwiczenie 8 Leki układu cholinergicznego. Leki zwiotczające, leki układu adrenergicznego

  Ćwiczenie 9  Leki znieczulające miejscowo i ogólnie.

  Ćwiczenie 10 Wstęp do leków OUN. Leki uspokajające, nasenne i anksjolityczne. Leki p/padaczkowe. Leki stosowane w chorobach neurodegeneracyjnych (ch. Parkinsona, ch. Alzheimera).

  Ćwiczenie 11 Leki p/psychotyczne. Leki p/depresyjne. Środki psychostymulujące. Środki psychodysleptyczne.

  Ćwiczenie 12 Leki opioidowe i NLPZ. Farmakologia bólu.

   

  Moduł III – Leki wpływające na procesy regulacyjne (hormony, witaminy). Autakoidy, l/p histaminowe.

   

   

  Ćwiczenie 13 Farmakologia układów hormonalnych cz. I: hormony nadnerczy. Leki wpływające na gospodarkę wapniowo-fosforanową. Hormony płciowe, doustne środki antykoncepcyjne. Leki stosowane w okresie meno- i andropauzy.

  Ćwiczenie 14 Farmakologia układów hormonalnych cz. II: hormony tarczycy i leki p/tarczycowe, leki wpływające na gospodarkę węglowodanową: insulina, doustne leki p/cukrzycowe.

  Ćwiczenie 15 Autakoidy, l/p histaminowe, immunofarmakologia, witaminy.

   

  Moduł IV – Leki wpływające na układ krążenia, czynność nerek, układ krzepnięcia, układ pokarmowy i oddechowy.

   

  Ćwiczenie 16 Leki stosowane w chorobach układu oddechowego i układu pokarmowego.

  Ćwiczenie 17 Leki wpływające na układ krwiotwórczy i układ krzepnięcia.

  Ćwiczenie 18 Leki moczopędne. Leki p/miażdżycowe, antyarytmiczne.

  Ćwiczenie 19 Leki stosowane w niewydolności serca i w stabilnej chorobie wieńcowej.

  Ćwiczenie 20 Leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego i wstrząsach.

    Podstawy receptury;  Leki oficynalne i magistralne.

   

  Kolokwium II  + Receptura  

   

  Literatura podstawowa: (1-2 pozycje)

   

  1. KORBUT R. : FARMAKOLOGIA PZWL 2012

   

   

  1. Buczko W. Danysz A: Farmakologia i farmakoterapia . Erda Urban & Partner, wyd. 6, Wrocław 2016

   

   

  Literatura uzupełniająca: (1-2 pozycje)

  1. MUTSCHLER E.: FARMAKOLOGIA I TOKSYKOLOGIA. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, wyd. IV,2016
  2. M. BEREZIŃSKA A.WIKTOROWSKA – OWCZAREK.: FARMAKOLOGIA W ZADANIACH  RECEPTURA I POSTACIE LEKÓW, PZWL 2018
  3. LAST MINUTE FARMAKOLOGIA C. Dellas 2017

   

  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia oraz forma i warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu: Należy określić w szczególności: zasady dopuszczenia do egzaminu, zwalniania z egzaminu, sposób i warunki zaliczenia zajęć, łącznie z określeniem zasad zaliczania nieobecności oraz określeniem liczby godzin nieobecności kwalifikujących do niezaliczenia przedmiotu oraz możliwości i formy wyrównywania zaległości

  Egzamin

   

  Egzamin z przedmiotu (test) odbędzie się w sesji letniej po VI semestrze. Istnieje możliwość uzyskania  zwolnienia z egzaminu końcowego, warunkiem jest respektowanie zasad dotyczących obecności, przestrzeganie regulaminu studiów i zaliczenie ćwiczeń na ocenę >db (średnia arytmetyczna).

  Egzamin w terminie poprawkowym I i II – opisowy (pytania otwarte) bez uwzględnienia punktów ujemnych.

  Organizacja zajęć:

  1. Zajęcia obowiązkowe (wykłady, ćwiczenia) są prowadzone według planu umieszczonego na tablicy ogłoszeń zakładu i na stronie internetowej: www.umb.edu.pl/wl/zaklad-farmakologii

  2. Ćwiczenia odbywają się w salach ćwiczeniowych Zakładu Farmakologii.

   - Studenci ćwiczą w grupach dziekańskich podzielonych na mniejsze podgrupy.

  - Okrycia wierzchnie należy zostawić w szatni, na terenie Zakładu Farmakologii należy nosić obuwie ochronne, prosimy o wyłączenie telefonów.

  3. Nieobecności na ćwiczeniach i wykładach należy usprawiedliwić najpóźniej na następnych zajęciach i pozostawić w zakładzie kopię dokumentu (zwolnienie lekarskie, urlop dziekański itp.)

  4. Studenci, którzy nie zaliczyli ćwiczenia z powodu usprawiedliwionej nieobecności powinni odrobić ćwiczenie z inną grupą, a jeśli nie jest to możliwe zaliczyć ćwiczenie u asystenta prowadzącego

  5. Oceny niedostateczne z ćwiczeń z należy poprawić w ciągu 2 tygodni. Niezaliczone ćwiczenie  poprawiane jest jeden raz

  6. Nieobecności nieusprawiedliwione nie mogą być odrabiane

  7. Prace pisemne, po ich sprawdzeniu i ocenie są udostępniane studentom na ich życzenie.

  8. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest

         - Obecność na zajęciach obowiązkowych

         - Zaliczenie receptury i ćwiczeń

  9. Egzamin końcowy w formie testu jednokrotnego wyboru odbędzie się w sesji letniej po VI semestrze.

  10. Warunkiem zaliczenia egzaminu końcowego jest uzyskanie co najmniej  60%  prawidłowych odpowiedzi.

      Na egzaminie końcowym obowiązuje następująca skala ocen:

          < 60% - ndst (2)

      . 60% - 69% dst (3)

      . 70% - 79% d.db (3,5)

      . 80% - 89% db (4)

      . 90% - 95% p.db (4,5)

      . >96% - bdb (5)

  12. Wyniki kolokwiów i egzaminu końcowego zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń, będą także opublikowane na stronie internetowej zakładu

   

  24.09.2020

  (data i podpis osoby sporządzającej sylabus)

   

  Prof. dr hab. Adam Hołownia                                                                 

                                                                                                 Prof. dr hab. Adam Hołownia

  (data i podpis kierownika jednostki prowadzącej zajęcia                   oraz                      koordynatora przedmiotu)