Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Sylabus.
 • Ostatnia zmiana 27.09.2022 przez Zakład Farmakologii

  Sylabus

  SYLABUS

   

  rok akademicki 2022/2023

   

  Nazwa przedmiotu/modułu

  Farmakologia

  Nazwa jednostki/-ek w której/ -ych jest przedmiot realizowany

  Zakład Farmakologii

  e-mail jednostki

  zfarm@umb.edu.pl

  Wydział

  Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

  Nazwa kierunku studiów

  Lekarsko-dentystyczny

  Poziom kształcenia

  Studia jednolite magisterskie.

  Forma studiów

  stacjonarne x niestacjonarne x

  Język przedmiotu

  polski x angielski £

  Rodzaj przedmiotu

  obowiązkowy x fakultatywny £

  Rok studiów/semestr

   

  I £ II £ III x IV £ V £ VI £

   

   

  1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5 x 6 x 7 £ 8 £ 10 £

  11 £ 12 £

   

  Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

   

  Student zaliczył obowiązkowo fizjologię i biochemię, obligatoryjnie mikrobiologię i patofizjologię i posiada zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji po zakończonych w/w przedmiotach nauk podstawowych wg programu studiów I i II roku.

  Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

  Wykłady – 30

  Ćwiczenia – 60

  Założenia i cele przedmiotu

  Podstawowym celem nauczania Farmakologii jest odpowiedź na pytanie jak i dlaczego lek działa u człowieka. Zapoznanie studenta z działaniami farmakologicznymi poszczególnych grup leków i wynikających z nich wskazań i przeciwwskazań do stosowania. Zapoznanie studenta z działaniami niepożądanymi i toksycznymi leków oraz ich interakcji. Przygotowanie studenta do zdobycia praktycznej umiejętności zapisywania recept z podstawową farmakoterapią.

  Metody dydaktyczne

   

  - przekazywanie wiedzy w formie wykładu

    - zajęcia praktyczne (ćwiczenia)szczególnie z praktycznej umiejętności zapisywania recept

        - dyskusja

        - prezentacja

  - samodzielne dochodzenie do wiedzy

  - analiza literatury

          - konsultacje (wg indywidualnych potrzeb z nauczycielami Zakładu oraz online)

  Imię i nazwisko osoby prowadzącej przedmiot

  Prof. dr hab. Adam Hołownia – Kierownik przedmiotu

  pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni zatrudnieni w Zakładzie Farmakologii

  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za dydaktykę

  Prof. dr hab. Adam Hołownia – Kierownik przedmiotu

  Dr Edyta Gołąbiewska - wykładowca

   

   

   

  Symbol

  i numer efektu kształcenia

  zgodnie ze standardami kształcenia oraz inne przedmiotowe efekty kształcenia

  Opis kierunkowych efektów kształcenia

  Forma zajęć

  Testy, sprawdziany

  pytania otwarte

  wiedza

   

   

   

  Metody podsumowujące np.:

  - egzamin pisemny (test)

  Metody formujące, np.

  - obserwacja pracy studenta

  - ocena aktywności w czasie zajęć

  - zaliczenie poszczególnych czynności (recepty, teoria)

  - ocena przygotowania do zajęć

  - dyskusja w czasie zajęć

  - zaliczenia cząstkowe(recepty, testy, sprawdziany – pytania otwarte)

   

   

   

  w 18

   

  w 19

   

   

  w 20

   

  w 21

   

   

  w 22

  Zna i rozumie mechanizmy działania poszczególnych grup leków

  Zna wskazania oraz przeciwwskazania do stosowania leków, i ich dawkowanie, działania niepożądane i toksyczne oraz interakcje między lekami

  Zna i rozumie zasady terapii zakażeń wirusowych, bakteryjnych, grzybiczych i pasożytniczych

  Zna i rozumie zasady zapobiegania oraz zwalczania bólu i lęku oraz farmakologię leków stosowanych w stanach zagrożenia życia

  Zna zasady zapisywania postaci leków gotowych i magistralnych na recepcie

  Wykłady, ćwiczenia

  umiejętności

   

   

   

  Metody podsumowujące np.:

  - realizacja określonego zadania, umiejętność zapisywania recept

  Metody formujące, np.

  - obserwacja pracy studenta

  - ocena aktywności w czasie zajęć

  - zaliczenie poszczególnych czynności(recepty, teoria)

  - ocena przygotowania do zajęć

  - dyskusja w czasie zajęć

  - zaliczenia cząstkowe (recepty, testy, sprawdziany – pytania otwarte)

   

   

   

  u 8

  Potrafi dawkować i zapisywać leki według wskazań

  ćwiczenia

  kompetencje społeczne

   

   

   

  Metody podsumowujące np.:

  - ocenianie ciągłe przez nauczyciela na każdym ćwiczeniu

  Metody formujące, np.

  - obserwacja pracy studenta

  - dyskusja w czasie zajęć

   

   

   

   

  K1

   

   

  K2

   

  K3

   

   

  K4

  Rozpoznaje własne ograniczenia diagnostyczne i lecznicze, potrzeby edukacyjne, planuje aktywność edukacyjną

  Umie pracować w zespole profesjonalistów, w środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym

  Wdraża zasady koleżeństwa zawodowego i współpracy z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia

  Przestrzega tajemnicy lekarskiej i prawa pacjenta

  ćwiczenia

   

   

   

   

   

   

  Punkty ECTS

  5,0

  Obciążenie pracą studenta

  Forma aktywności

  Liczba godzin na zrealizowanie aktywności

  Zajęcia wymagające udziału prowadzącego:

  1. Realizacja przedmiotu: wykłady (wg planu studiów)

  30

  1. Realizacja przedmiotu: ćwiczenia (wg planu studiów)

  60

  1. Realizacja przedmiotu: seminaria (wg planu studiów)

  1. Realizacja przedmiotu: fakultety

  1. Udział w konsultacjach

  15

   

  godziny razem: 105

  Samodzielna praca studenta:

  1 punkt ECTS oznacza 25-30 godzin pracy studenta w różnych formach, takich jak np.:

  1. Samodzielne przygotowanie się do zajęć teoretycznych i praktycznych

  70

  1. Samodzielne przygotowanie się do zaliczeń

  35

  1. Samodzielne przygotowanie się do egzaminu

  60

   

  godziny razem: 165

   

   

   

   

  Treści programowe przedmiotu: proszę wpisać hasłowo tematykę poszczególnych zajęć, pamiętając, aby przekładała się ona na zamierzone efekty kształcenia

  Efekty kształcenia

  (symbol i numer)

  tematyka

   

  w 18, 19

  w 18, 19

  w 18, 19

  w 18, 19

  w 18, 19

  w 18, 19

  w 18, 19

  w 18, 19, 20

  w 18, 19

  w 18, 19

  w 18, 19

  w 18, 19

  w 18, 19, 21

  w 18, 19, 21

  w 18, 19, 21

  w 18, 19, 21

  w 18, 19, 21

  w 18, 19, 21

   

   

   

   

  w 18, 19, 20, 21, 22; u 8

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  w 18, 19, 20, 21, 22; u 8

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  w 18, 19, 20, 21, 22; u 8

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  w 18, 19, 20, 21, 22; u 8

  Wykłady

  Wstęp do farmakologii, molekularne mechanizmy działania leków.

      Leki hormonalne cz.1- hormony kory nadnerczy, hormony płciowe

      Leki hormonalne cz.2- leki p/cukrzycowe, leki stosowane w osteoporozie.

      Leki układu autonomicznego.

  Leki stosowane w leczeniu bólu.

      Leki znieczulające ogólnie i miejscowo. Wstęp do leków OUN. Leki p/psychotyczne

      Leki p/depresyjne.  Leki p/padaczkowe, p/parkinsonowe.

            Leki stosowane w niewydolności układu krążenia, chorobach naczyń i we wstrząsach.

             Leki stosowane w chorobie wieńcowej. Leki antyarytmiczne.

             Leki p/płytkowe, p/miażdżycowe. Leki wpływające na hemostazę.

             Leki stosowane w chorobach układu oddechowego.

             Leki stosowane w chorobach układu pokarmowego.        

             Podstawy antybiotykoterapii. Leki p/grzybicze.

  Leki p/nowotworowe, ze szczególnym uwzględnieniem polekowych zmian w jamie ustnej.

      Interakcje leków   w stomatologii

   

   

   

   

   

   

   

  Ćwiczenia

  Moduł I –  Podstawy farmakologii ogólnej i farmakokinetyki, farmakodynamika, autakoidy, leki hormonalne

   

  Ćwiczenie 1

  Farmakologia ogólna, elementy farmakokinetyki i farmakodynamiki

  Ćwiczenie 2

  Autakoidy. Hormony i leki hormonalne cz.1 - podwzgórze przysadka, hormony kory nadnerczy

  Ćwiczenie 3

  Hormony i leki hormonalne cz.2  - hormony tarczycy i leki stosowane w zaburzeniach funkcji tarczycy, cukrzyca i leki stosowane w zaburzeniach gospodarki węglowodanowej

  Ćwiczenie 4

  Hormony i leki hormonalne cz.3 – hormony płciowe, leki stosowane w okresie meno – i andropauzy, środki antykoncepcyjne, gospodarka wapniowo-fosforanowa

   

  Moduł IIFarmakologia obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego.

   

  Ćwiczenie 5

  Leki układu cholinergicznego. Leki zwiotczające, leki układu adrenergicznego

  Ćwiczenie 6

  Leki stosowane w leczeniu bólu: opioidy, NLPZ, koanalgetyki

  Ćwiczenie 7

  Wstęp do leków OUN. Leki uspokajające i nasenne, p/lękowe. Leki znieczulenia ogólnego i miejscowego.

  Ćwiczenie 8

  OUN cz.2 : Leki p/psychotyczne. Leki p/depresyjne.

  Ćwiczenie 9

  OUN cz.3 : Leki p/padaczkowe i leki stosowane w chorobach neurodegeneracyjnych. Uzależnienia. Leki psychozomimetyczne.

   

  Kolokwium I  

   

  Moduł IIIFarmakologia układu krążenia i hematologia. Leki układu pokarmowego i oddechowego.

   

  Ćwiczenie 10

  Leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego; Leki moczopędne, Leki układu RAA, blokery kanałów wapniowych, beta-blokery, leki stosowane w stanach nagłych

  Ćwiczenie 11

  Leki stosowane w stabilnej i niestabilnej chorobie wieńcowej. Leki p/arytmiczne

  Ćwiczenie 12

  Leki stosowane w niewydolności serca. Leki stosowane we wstrząsach.

  Ćwiczenie 13

  Leki stosowane w leczeniu niedokrwistości. Leki układu hemostazy, leki p/ płytkowe. Miażdzyca, leki p/miażdżycowe

  Ćwiczenie 14

  Leki stosowane w chorobach układu oddechowego

  Ćwiczenie 15

  Leki stosowane w chorobach układu pokarmowego

   

  Moduł IV Chemioterapia, immunofarmakologia i interakcje leków.

   

  Ćwiczenie 16 

  Leki p/bakteryjne

  Ćwiczenie 17

  Leki p/wirusowe, p/grzybicze, p/robacze

  Ćwiczenie 18

  Immunofarmakologia. Leki stosowane w dnie moczanowej i reumatologii. Leki p/nowotworowe.

  Ćwiczenie 19

  Toksykologia leków. Interakcje

  Ćwiczenie 20

  Podstawy receptury;  Leki oficynalne i magistralne.

   

  Kolokwium II  + Receptura  

   

   

  Literatura podstawowa: (1-2 pozycje)

   

  1. KORBUT R. : FARMAKOLOGIA PZWL 2012
  2. Buczko W. Danysz A: Farmakologia i farmakoterapia . Erda Urban & Partner, wyd. 6, Wrocław 2016

   

   

  Literatura uzupełniająca: (1-2 pozycje)

  1. MUTSCHLER E.: FARMAKOLOGIA I TOKSYKOLOGIA. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, wyd. IV,2016
  2. M. BEREZIŃSKA A.WIKTOROWSKA – OWCZAREK.: FARMAKOLOGIA W ZADANIACH RECEPTURA I POSTACIE LEKÓW, PZWL 2018
  3. LAST MINUTE FARMAKOLOGIA C. Dellas 2017

   

  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia oraz forma i warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu: Należy określić w szczególności: zasady dopuszczenia do egzaminu, zwalniania z egzaminu, sposób i warunki zaliczenia zajęć, łącznie z określeniem zasad zaliczania nieobecności oraz określeniem liczby godzin nieobecności kwalifikujących do niezaliczenia przedmiotu oraz możliwości i formy wyrównywania zaległości

  Egzamin

  Egzamin z przedmiotu (test) odbędzie się w sesji letniej po VI semestrze.

  Egzamin w terminie poprawkowym I i II – opisowy (pytania otwarte) bez uwzględnienia punktów ujemnych.

  Organizacja zajęć:

  1. Zajęcia obowiązkowe (wykłady, ćwiczenia) są prowadzone według planu umieszczonego na tablicy ogłoszeń zakładu

  i na stronie internetowej: www.umb.edu.pl/wl/zaklad-farmakologii

  2. Ćwiczenia odbywają się w salach ćwiczeniowych Zakładu Farmakologii.

  - Studenci ćwiczą w grupach dziekańskich podzielonych na mniejsze podgrupy.

  - Okrycia wierzchnie należy zostawić w szatni, na terenie Zakładu Farmakologii należy nosić obuwie ochronne, prosimy o wyłączenie telefonów.

  3. Nieobecności na ćwiczeniach i wykładach należy usprawiedliwić najpóźniej na następnych zajęciach i pozostawić w zakładzie kopię dokumentu (zwolnienie lekarskie, urlop dziekański itp.)

  4. Studenci, którzy nie zaliczyli ćwiczenia z powodu usprawiedliwionej nieobecności powinni odrobić ćwiczenie z inną grupą, a jeśli nie jest to możliwe zaliczyć ćwiczenie u asystenta prowadzącego

  5. Oceny niedostateczne z ćwiczeń z należy poprawić w ciągu 2 tygodni. Niezaliczone ćwiczenie poprawiane jest jeden raz

  6. Nieobecności nieusprawiedliwione nie mogą być odrabiane

  7. Prace pisemne, po ich sprawdzeniu i ocenie są udostępniane studentom na ich życzenie.

  8. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest

  - Obecność na zajęciach obowiązkowych

  - Zaliczenie receptury i ćwiczeń

  9. Egzamin końcowy w formie testu jednokrotnego wyboru odbędzie się w sesji letniej po VI semestrze.

  10. Warunkiem zaliczenia egzaminu końcowego jest uzyskanie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi.

  Na egzaminie końcowym obowiązuje następująca skala ocen:

  < 60% - ndst (2)

  . 60% - 69% dst (3)

  . 70% - 79% d.db (3,5)

  . 80% - 89% db (4)

  . 90% - 95% p.db (4,5)

  . >96% - bdb (5)

  12. Wyniki kolokwiów i egzaminu końcowego zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń, będą także opublikowane na stronie internetowej zakładu

   

  15.09.2022

  (data i podpis osoby sporządzającej sylabus)

  Prof. dr hab. Adam Hołownia                                                               

  (data i podpis kierownika jednostki prowadzącej zajęcia oraz koordynatora przedmiotu)