• 22.10.2020 Zakład Chemii Organicznej

  Aktualności

   

  Kierownik Zakładu przyjmuje w sprawach studenckich po wcześniejszym umówieniu drogą mailową.

   


   

  Egzamin z "Surowców kosmetycznych" - wyniki

   


   

   

  EGZAMIN (I termin, podstawowy) z „Surowców kosmetycznych” odbędzie się elektronicznie na platformie edukacyjnej uczelni https://umb.eduportal.pl dnia 30 czerwca 2020 r. o godz. 9:00. Egzaminy poprawkowe odbędą się 10 lipca 2020 r. (I termin poprawkowy) oraz 7 września 2020 r. (II termin poprawkowy).

  Nieobecność na EGZAMINIE (nieprzesłanie testu), skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej. Wyjątek stanowi nieobecność usprawiedliwiona wyłącznie na podstawie zwolnienia lekarskiego.

   

   


   

  Studentki, które pisały kolokwium zaliczeniowe (dopuszczające do egzaminu) z „Surowców kosmetycznych”, w dniu 16 czerwca 2020 r. o godz. 9:00, zaliczyły to kolokwium.

   


   

  Uwaga studenci I roku kierunku Kosmetologia (II stopnia)

  Egzamin z Surowców kosmetycznych odbędzie się elektronicznie na platformie edukacyjnej uczelni https://umb.eduportal.pl dnia 30 czerwca 2020 r. o godz. 9:00.

  Szczegółowe informacje zostaną przesłane na Państwa uczelniane adresy e-mailowe w formie oddzielnego komunikatu. 

   


   

  UWAGA!

  Kolokwium zaliczeniowe (dopuszczające do egzaminu) z Surowców kosmetycznych, obejmujące treści programowe z ćwiczeń oraz seminariów, odbędzie się elektronicznie na platformie edukacyjnej uczelni https://umb.eduportal.pl dnia 16 czerwca 2020 r. o godz. 9:00.

  Szczegółowe informacje zostaną przesłane na Państwa uczelniane adresy e-mailowe w formie oddzielnego komunikatu. 

   


   

  WYNIKI KOLOKWIUM POPRAWKOWEGO

  KOLOKWIUM NIE ZALICZYŁY DWIE OSOBY O NUMERACH INDEKSÓW: 39017 ORAZ 39018

   


   

  Uwaga studenci I roku kierunku Kosmetologia (II stopnia)

  Kolokwium poprawkowe z "Surowców kosmetycznych"  w formie testu odbędzie się elektronicznie na platformie edukacyjnej uczelni https://umb.eduportal.pl 

  dnia 2 czerwca 2020 r. o godz.  9:00.

  Szczegółowe informacje zostaną przesłane na Państwa uczelniane adresy e-mailowe w formie oddzielnego komunikatu. 

   


   

  KOLOKWIUM SEMINARYJNE - WYNIKI

   


   

  Uwaga studenci I roku kierunku Kosmetologia (II stopnia)

  Kolokwium seminaryjne z „Surowców kosmetycznych” odbędzie się elektronicznie na platformie edukacyjnej uczelni https://umb.eduportal.pl  dnia 19 maja 2020 r. o godz. 15:30.

  Dostęp będzie ograniczony od godz. 15:00 do 17:00. W tym czasie należy zalogować się na platformie, w zakładce „Moje wydarzenia” należy odnaleźć link do KOLOKWIUM, uruchomić go i dalej postępować zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami. Szczegółowe informacje, tj. czas na rozwiązanie kolokwium, otrzymają Państwo w formie oddzielnego komunikatu z platformy w dniu poprzedzającym kolokwium. Zakład nie ponosi odpowiedzialności za brak kompatybilności urządzeń.

  Uczestnictwo w kolokwium jest obowiązkowe. Nieobecność na kolokwium (nieprzesłanie testu), skutkuje otrzymaniem 0 pkt. Wyjątek stanowi nieobecność usprawiedliwiona WYŁĄCZNIE na podstawie zwolnienia lekarskiego.

  UWAGA! Przewidziane jest tylko jedno podejście do kolokwium. Czas jest liczony od momentu uruchomienia testu do całkowitego zakończenia. W celu uniknięcia utrudnień w łączności z portalem zaleca się nieobciążanie przesyłu sieciowego i zamknięcie innych stron internetowych oraz aplikacji. W czasie rozwiązywania testu można powracać do poszczególnych pytań i korygować swoje odpowiedzi.

  Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania proszę przejść do podsumowania (nie mniej niż 5 minut przed upływem wyznaczonego czasu) i postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami.

  Proszę nie przekraczać wyznaczonego limitu czasu, gdyż po upływie wyznaczonego czasu test zostanie automatycznie zamknięty bez gwarancji zapisania odpowiedzi. W takiej sytuacji może się okazać, że pomimo wzięcia udziału w teście, co zostanie odnotowane na platformie, punktacja końcowa wyniesie 0 pkt.

   

  UWAGA! Zgodnie z zarządzeniami Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 i wynikającym z nich wprowadzeniem zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku od 12 marca do 24 maja 2020 r. wprowadzone zostają zmiany w Regulaminie przedmiotu „Surowce kosmetyczne” w roku akademickim 2019/2020 w obrębie paragrafu: „Forma, warunki zaliczenia przedmiotu i kryteria oceniania”:

  1/ punkt 1 otrzymuje brzmienie:

  „Zaliczenie pojedynczych zajęć laboratoryjnych wymaga spełnienia następującego warunku: obowiązkowego sporządzenia sprawozdania z każdego ćwiczenia przewidzianego harmonogramem zajęć i przesłania go w formie elektronicznej na adres mailowy osoby prowadzącej zajęcia. Sprawozdanie to stanowi podstawę zaliczenia pojedynczego ćwiczenia.”

  2/ punkt 2 otrzymuje brzmienie:

  „Zaliczenie ćwiczeń student uzyskuje na podstawie zaliczonych sprawozdań z każdego ćwiczenia (6 zaliczonych sprawozdań).”

  3/ skreśla się punkt 3 wskazanego regulaminu

  4/ punkt 4a otrzymuje brzmienie:

  „4. Warunkiem dopuszczenia do sesji egzaminacyjnej jest:

          a. Uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.”

  Pozostałe warunki zaliczenia przedmiotu Surowce kosmetyczne oraz dopuszczenia do egzaminu nie ulegają zmianie (oczywiście przy założeniu czasowego zdalnego nauczania).

  W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zaliczenia przedmiotu i dalszej jego realizacji proszę bezpośrednio kontaktować się z osobą odpowiedzialną za przedmiot Surowce kosmetyczne: dr Monika Tomczyk, monika.tomczyk@umb.edu.pl

   


   

  14-04-2020

  Uwaga studenci I roku II stopnia kierunku Kosmetologia

  1. Proszę systematycznie sprawdzać informacje pojawiające się na stronie ZChOrg w zakładce Dydaktyka/Kosmetologia II stopnia/Surowce kosmetyczne.
  2. Wszystkie materiały do opanowania i niezbędne informacje będą sukcesywnie zamieszczane na stronie Zakładu i aktualizowane, zgodnie z bieżącymi rozporządzeniami Rektora.

   

   


   

  W związku z zawieszeniem wszystkich zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku do 26 kwietnia 2020 r., egzamin z przedmiotu „Surowce kosmetyczne” planowany na 29.04.2020 r. nie odbędzie się. Termin egzaminu zostanie ustalony w terminie późniejszym.

   


   

   


   

  Przypominamy, iż zgodnie z harmonogramem, w dniu 3.04.2020 r. kończą się zajęcia z przedmiotu „Surowce kosmetyczne”. Sprawozdania z ćwiczeń oraz seminariów należy przesłać najpóźniej do 10.04.2020 r.

  Informujemy, że planowana na 6-9.04.2020 r. Pracownia uzupełniająca oraz Kolokwium seminaryjne planowane na 9.04.2020 r. nie odbędą się w tych terminach. Nowe terminy zostaną podane po przywróceniu normalnego trybu pracy UMB.

   


   

  Informujemy, że na platformie IBUKLibra (Biblioteka UMB) dostępna jest książka Wydawnictwa Lekarskiego PZWL „Toksykologia i ocena bezpieczeństwa kosmetyków” pod redakcją Kamila Jurowskiego i Wojciecha Piekoszewskiego.

  Do wykorzystania w ramach przedmiotu „Surowce kosmetyczne” są treści zawarte w Rozdziale 8 (dotyczą charakterystyki właściwości fizycznych i chemicznych oraz wykorzystania niektórych  składników kosmetyków).

   


   

   

  WYKŁADY Z SUROWCÓW KOSMETYCZNYCH

  W celu umożliwienia realizacji programu kształcenia z przedmiotu Surowce kosmetyczne w czasie zawieszenia zajęć studenci powinni przygotować się samodzielnie z zagadnień podanych w zakresie materiału z wykładów, zamieszczonego na stronie ZChOrg w zakładce: Dydaktyka/Kosmetologia II stopnia/Surowce kosmetyczne/Materiały dla studentów-pliki do pobrania. Zagadnienia wykładowe proszę opracować w oparciu o literaturę podaną w sylabusie oraz na stronie ZChOrg w zakładce Podręczniki.

  Forma zaliczenia materiału z wykładów/seminariów/ćwiczeń pozostaje zgodna z Regulaminem przedmiotu. W sytuacji przedłużenia czasu zawieszenia zajęć dydaktycznych na okres uniemożliwiający zaliczenie wg obowiązujących obecnie zasad, podana zostanie informacja o nowych zasadach zaliczania.

   

   

   

  SUROWCE KOSMETYCZNE – SEMINARIA

  W celu umożliwienia realizacji programu kształcenia z przedmiotu Surowce kosmetyczne studenci w czasie zawieszenia zajęć seminaryjnych powinni przygotować się z teorii dotyczącej tematu danego seminarium (zakres materiału) wg harmonogramu zajęć. W celu rozliczenia uczestnictwa każdy student ma obowiązek zapoznać się z materiałami udostępnionymi na stronie Zakładu Chemii Organicznej w zakładce „Dydaktyka/Kosmetologia II stopnia – Surowce kosmetyczne/Materiały dla studentów – pliki do pobrania” oraz przesłać do dnia 25 marca 2020 r. indywidualnie opracowanie zagadnień (tamże zamieszczonych) w formie elektronicznej na adres: anna.puckowska@umb.edu.pl

   

   

   

  ĆWICZENIA Z SUROWCÓW KOSMETYCZNYCH

  W celu umożliwienia realizacji programu kształcenia z przedmiotu Surowce kosmetyczne studenci w czasie zawieszenia zajęć powinni przygotować się z teorii dotyczącej zagadnień podanych w zakresie materiału do ćwiczeń. Każdy student ma obowiązek przesłać nauczycielowi akademickiemu prowadzącemu daną grupę ćwiczeniową sprawozdanie (tabela w wersji edytowalnej znajduje się przy instrukcji do ćwiczenia 3) zawierające opis jednego preparatu wybranego z ćwiczenia przewidzianego na dany tydzień.

  Adresy e-mail:   dr n. farm. Anna Pućkowska      anna.puckowska@umb.edu.pl

                             dr n. farm. Monika Tomczyk       monika.tomczyk@umb.edu.pl

  Sprawozdania z ćwiczenia 3 i 4 proszę przesłać drogą elektroniczną (e-mail) do swojego prowadzącego do dnia 25 marca 2020 r. Sprawozdania w formie papierowej proszę zachować i dostarczyć prowadzącym zajęcia po przywróceniu zajęć dydaktycznych na uczelni.

  Zgodnie z obowiązującym regulaminem przedmiotu, po przywróceniu zajęć dydaktycznych na uczelni, będziecie Państwo musieli zaliczyć ćwiczenia i seminaria w formie pisemnej.

  Proszę systematycznie sprawdzać informacje dotyczące wykładów/seminariów/ćwiczeń. Będą one aktualizowane na bieżąco.

  W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt mailowy z dr n. farm. Moniką Tomczyk.

   

   


   

  W związku z decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov2, zostają zawieszone wszystkie zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku od 12 do 25 marca 2020 r.

  Poza ograniczeniami jak powyżej, Uczelnia pracuje w dotychczasowym trybie. 

  Z poważaniem,
  Rektor

  prof. dr hab. Adam Krętowski

   


   

  Zgodnie z Zarządzeniem nr 19/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 10.03.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku odwołuje się wykłady prowadzone przez pracowników Zakładu Chemii Organicznej. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10.03.2020 r. i obowiązuje do odwołania.

  Kierownik Zakładu
  Marta Płońska-Brzezińska

   


   

  Na prośbę studentów egzamin z „Surowców kosmetycznych” przewidziany jest 29.04.2020 r. o godz. 11:15 w sali nr 218 (II piętro Collegium Primum).

   


   

  Wykłady  z „Surowców kosmetycznych” dla studentek I roku studiów II stopnia kierunku Kosmetologia będą odbywały się w czwartki, w godz. 8:15-10:10 w sali nr 218 (II piętro Collegium Primum). Pierwszy wykład odbędzie się w dniu 27 lutego 2020 r. o godz. 8:15.

  Osoba prowadząca wykłady: dr Monika Tomczyk.

   

  Seminaria  z „Surowców kosmetycznych” będą odbywały się w sali seminaryjnej 1 nr 25 w ECF. Pierwsze seminarium odbędzie się w dniu 28 lutego 2020 r. zgodnie z poniższym harmonogramem:

  piątek

  grupa B

  10:45-12:40

  dr Anna Pućkowska

  piątek

  grupa A

  13:00-14:55

  dr Anna Pućkowska

   

  Seminaria prowadzone są w formie konwersatoriów, w związku z czym na każde zajęcia seminaryjne studentów obowiązuje znajomość materiału zgodnie z wymaganiami do danego seminarium, zamieszczonymi na stronie internetowej Zakładu Chemii Organicznej, umożliwiając czynny udział studenta w dyskusji związanej z tematyką zajęć.

   

  Ćwiczenia  z „Surowców kosmetycznych” będą odbywały się w Zakładzie Chemii Organicznej w prac. 2.34 zgodnie z poniższym harmonogramem:

  czwartek

  I grupa

  10:40-12:55

  dr Monika Tomczyk

  czwartek

  II grupa

  13:00-15:15

  dr Anna Pućkowska

  piątek

  III grupa

  8:15-10:30

  dr Anna Pućkowska

   

  Pierwsze ćwiczenia odbędą się w dniach 27-28 lutego 2020 r.

   

  Na każdym ćwiczeniu obowiązuje znajomość materiału zgodnie z wymaganiami do danego ćwiczenia, zamieszczonymi na stronie internetowej Zakładu Chemii Organicznej.

  Przed pierwszymi zajęciami należy zapoznać się z:

  1. „REGULAMINEM obowiązującym studentów I roku Kosmetologii w Zakładzie Chemii Organicznej UMB” na zajęciach z przedmiotu „Surowce kosmetyczne” w roku akademickim 2019/2020”,
  2. „ZASADAMI BEZPIECZNEJ PRACY W PRACOWNI CHEMII ORGANICZNEJ”,
  3. informacją nt.: „PIERWSZA POMOC W NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKACH”.

  Uwaga! Na prowadzącego ćwiczenia należy oczekiwać na holu Zakładu Chemii Organicznej na I piętrze Collegium Primum. Obowiązuje zmiana obuwia! Studenci przebierają się w szatni na II piętrze Collegium Primum (przy sali nr 218).

   

  Program zajęć oraz materiały do ćwiczeń znajdują się na stronie internetowej Zakładu Chemii Organicznej (w zakładce: Dydaktyka – Kosmetologia II stopnia – Surowce kosmetyczne): https://www.umb.edu.pl/wf/zaklad-chemii-organicznej

   

  Godziny konsultacyjne osób prowadzących zajęcia:

  • dr Monika Tomczyk – czwartek – 13:00-14:00        pokój nr 140A

  e-mail: monika.tomczyk@umb.edu.pl

  • dr Anna Pućkowska – czwartek – 10:30-12:00        pokój nr 121

  e-mail: anna.puckowska@umb.edu.pl

  Kierownik Zakładu przyjmuje w sprawach studenckich po wcześniejszym umówieniu.

   

  Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu „Surowce kosmetyczne” jest dr n. farm. Monika Tomczyk.