• 24.02.2020 Zakład Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej

  Regulaminy

  REGULAMIN zaliczenia PATOFIZJOLOGII przez studentów II roku ANALITYKI MEDYCZNEJ

  1. Program nauczania przedmiotu (sylabus) zamieszczony jest na stronie internetowej i w gablocie informacyjnej Zakładu Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej.

  2. Obecność na ćwiczeniach, seminariach i kolokwiach jest obowiązkowa (nie przewiduje się nieobecności nieusprawiedliwionych). W przypadku nieobecności zwolnienie lekarskie/dziekańskie musi być dostarczone w ciągu 7 dni od ostatniego dnia zwolnienia. Po tym terminie zwolnienia nie będą honorowane. W Zakładzie należy zostawić oryginał lub kserokopię (po okazaniu zwolnienia). Aby zaliczyć przedmiot ilość nieobecności usprawiedliwionych nie może przekroczyć 4 ćwiczeń i 2 seminariów.

  3. Studenci są zobowiązani do przygotowywania się na ćwiczenia i seminaria według konspektu zamieszczonego na stronie internetowej Zakładu na podstawie podanej literatury, materiałów dodatkowych zamieszczonych na stronie internetowej i treści prezentowanych na wykładach. Studentów obowiązuje również znajomość podstawowych wiadomości z fizjologii i anatomii oraz zagadnień omawianych na poprzednich zajęciach bezpośrednio związanych z danym tematem.

  4. Zaliczenie ćwiczenia i seminarium odbywa się w formie ustnej i/lub pisemnej (odpowiedź, wejściówka, omówienie/opisanie przypadku klinicznego, aktywny udział w dyskusji itp.). Student ma prawo do jednorazowej poprawy niezaliczonego ćwiczenia i seminarium w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników, w trakcie ustalonych na początku semestru godzin konsultacyjnych lub ewentualnie innym terminie wyznaczonym przez prowadzącego. Niezgłoszenie się w wyznaczonym terminie skutkuje niezaliczeniem poprawy.

  5. Każdy student z 10 wybranych przez prowadzącego ćwiczeń oraz 5 seminariów otrzyma ocenę z zaliczenia w formie punktowej (maksymalnie 3 punkty za każde ćwiczenie i seminarium; zaliczenie następuje od 1 punktu). W ciągu semestru za część ćwiczeniową można uzyskać maksymalnie 30 punktów, a za część seminaryjną 15 punktów.

  6. Nieobecność usprawiedliwioną na ćwiczeniu i seminarium należy zaliczyć w ciągu 14 dni od ostatniego dnia zwolnienia w formie wskazanej przez prowadzącego w trakcie ustalonych na początku semestru godzin konsultacyjnych lub ewentualnie innym terminie wyznaczonym przez prowadzącego. Niezgłoszenie się w wyznaczonym terminie skutkuje niezaliczeniem ćwiczenia i seminarium.

  7. W trakcie semestru będą przeprowadzone 2 kolokwia pisemne (test pojedynczego wyboru i pytania otwarte). Z każdego kolokwium można uzyskać maksymalnie 40 punktów, czyli z dwóch przeprowadzonych w ciągu semestru kolokwiów można uzyskać maksymalnie 80 punktów. Minimalna ilość punktów z każdego z kolokwiów, wymagana do jego zaliczenia wynosi 24 punkty. W przypadku nie uzyskania ilości punktów wymaganych do zaliczenia, student może poprawić przed sesją egzaminacyjną w jednym wyznaczonym przez Zakład terminie niezaliczone kolokwia. Zaliczenie poprawy kolokwium następuje od 60% punktów możliwych do zdobycia.

  8. Usprawiedliwiona nieobecność na kolokwium daje możliwość jego napisania w jednym terminie ustalonym dla całego roku na koniec semestru.

  9. Na podstawie zdobytej ilości punktów w ciągu całego semestru można uzyskać dodatkowe punkty do egzaminu (wg poniższej tabeli). Dodatkowe punkty będą przyznane tylko osobom, które mają maksymalnie 2 nieobecności na wykładach. Ponadto osoby te otrzymają dodatkowe 5 punktów do ogólnej puli punktów zdobytych w trakcie semestru. Punkty przyznawane są tylko za fizyczną obecność (zwolnienia nie są honorowane) oraz stosowne zachowanie w trakcie wykładu. Osoby wpisane na listy obecności, które są nieobecne na wykładzie tracą możliwość uzyskania dodatkowych punktów na egzaminie oraz odejmuje im się 10 punktów z ogólnej puli.

  Punkty zdobyte w ciągu semestru
  max. 130 = 40 (kol 1) + 40 (kol 2) + 30 (ćw) + 15 (sem) + 5 (wykł)

  Punkty doliczone do punktów uzyskanych na egzaminie (% punktów możliwych do zdobycia na egzaminie)

  ≥ 123

  10%

  ≥ 116

  9%

  ≥ 109

  8%

  ≥ 102

  7%

  ≥ 95

  6%

  ≥ 88

  5%

  ≥ 81

  4%

  ≥ 74

  3%

  ≥ 67

  2%

  ≥ 60

  1%

  10. Do egzaminu mogą przystąpić Studenci, którzy spełnili 4 warunki łącznie:

  (1) brak nieobecności nieusprawiedliwionych na ćwiczeniach i seminariach oraz maksymalnie 4 nieobecności usprawiedliwione na ćwiczeniach i 2 na seminariach

  (2) zaliczone wszystkie ćwiczenia i seminaria; osoby które mają 1-4 niezaliczonych ćwiczeń i seminariów łącznie mogą przystąpić do drugiej dodatkowej poprawy tych zajęć w jednym terminie na koniec semestru; 5 i więcej niezaliczonych ćwiczeń i seminariów łącznie skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu

  (3) mają zaliczone 2 kolokwia

  (4) uzyskali powyżej 39 punktów (30%) z całego semestru (punkty przyznawane są tylko w pierwszych terminach)

  11. Egzamin z przedmiotu ma formę pisemną (test + pytania otwarte) i obejmuje cały zakres zagadnień omawianych na wykładach i ćwiczeniach. Zaliczenie egzaminu następuje od 60% punktów możliwych do zdobycia.

  12. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu Studentowi przysługują dwa terminy poprawkowe egzaminu. Niezgłoszenie się na egzamin w ustalonym terminie bez usprawiedliwienia skutkuje uzyskaniem oceny niedostatecznej i powoduje utratę prawa do egzaminów poprawkowych. Niezgłoszenie się na pierwszy egzamin poprawkowy bez usprawiedliwienia skutkuje uzyskaniem oceny niedostatecznej i powoduje utratę prawa do egzaminu w drugim terminie. Usprawiedliwienie lekarskie/dziekańskie powinno być dostarczone najpóźniej w dniu egzaminu, a w wyjątkowych przypadkach w ciągu 7 dni po terminie egzaminu. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej wyznaczany jest nowy termin egzaminu.

  13. Warunkiem uzyskania wpisu z przedmiotu jest przyniesienie karty egzaminacyjnej w wyznaczonym terminie.

  14. Studenci mają prawo do wglądu do swoich prac (wejściówki, kolokwia, egzaminy) do 7 dni od ogłoszenia wyników w ustalonym przez osobę odpowiedzialną za przedmiot terminie.

  15. Niedopuszczalne jest korzystanie z telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych i innych urządzeń elektronicznych (tj. wykonywanie zdjęć, nagrywanie filmów/dźwięku itp.) w czasie wykładów, ćwiczeń, godzin konsultacyjnych, kolokwiów i egzaminów (bez wyraźnej zgody osoby prowadzącej). Osoby, które nie zastosują się do tej zasady będą wykluczanie z uczestnictwa w wyżej wymienionych zajęciach (nieobecność nieusprawiedliwiona).

  16. Zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku nr 25/2019z dnia 28.03.2019 r. (link) zakazane jest korzystanie przez Studentów podczas egzaminów, kolokwiów, sprawdzianów i innych form sprawdzania wiedzy z niedozwolonych form pomocy, za które uznaje się wnoszenie i korzystanie z telefonów komórkowych, innych urządzeń elektronicznych, jakichkolwiek akcesoriów do takich urządzeń, podręczników, notatek itp. oraz korzystanie z pomocy innych osób (bez wyraźnej zgody osoby prowadzącej). Złamania tego punktu regulaminu skutkuje przerwaniem danej formy sprawdzania wiedzy i uzyskaniem oceny niedostatecznej (0 pkt.) oraz zawiadomieniem Rektora celem wszczęcia postępowania dyscyplinarnego i zawiadomienia organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

  17. Wszelkie wątpliwości co do przebiegu realizacji przedmiotu Studenci mają prawo i obowiązek niezwłocznie zgłosić osobie odpowiedzialnej za nauczanie przedmiotu.

  18. We wszystkich kwestiach nie ujętych w niniejszym regulaminie rozstrzyga osoba odpowiedzialna za nauczanie przedmiotu.

   

  REGULAMIN BHP OBOWIĄZUJĄCY W ZFiPD

  1. Na ćwiczenia należy przychodzić punktualnie (spóźnienie powyżej 15 min. traktowane jest jak nieobecność nieusprawiedliwiona).

  2. Studenci są zobowiązani do zmiany obuwia (jeżeli prowadzący ćwiczenia nie ustali inaczej) i pozostawienia odzieży wierzchniej w szatni.

  3. Studenci mogą przebywać w salach dydaktycznych tylko w obecności osoby prowadzącej ćwiczenia.

  4. Zabrania się wprowadzania na sale dydaktyczne osób postronnych.

  5. W salach dydaktycznych nie wolno spożywać pokarmów i napojów oraz palić papierosów.

  6. W trakcie ćwiczeń zabrania się korzystania z jakichkolwiek urządzeń będących na wyposażeniu sali dydaktycznej, bez wyraźnej zgody osoby prowadzącej ćwiczenia.

  7. Niedopuszczalne jest korzystanie z telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych i innych urządzeń elektronicznych (tj. wykonywanie zdjęć, nagrywanie filmów/dźwięku itp.) w czasie wykładów, ćwiczeń, godzin konsultacyjnych i kolokwiów (bez wyraźnej zgody osoby prowadzącej).

  8. Wszelkie wypadki i niebezpieczne zdarzenia należy natychmiast zgłaszać osobie prowadzącej ćwiczenia.

  9. Student ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody materialne wynikające z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu lub instrukcji osoby prowadzącej ćwiczenia.

  10. Studenci postępujący niezgodnie z regulaminem BHP będą wykluczeni z uczestnictwa w ćwiczeniach (nieobecność nieusprawiedliwiona).