Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Regulamin Dydaktyczny Jednostki.
 • Ostatnia zmiana 15.11.2023 przez Zakład Histologii i Embriologii

  Regulamin Dydaktyczny Jednostki

   

  Regulamin dydaktyczny jednostki na rok akademicki 2023/2024

   

  Przedmiot: Histologia, embriologia i cytofizjologia

                        KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

  Postanowienia ogólne

  1. Regulamin zajęć dydaktycznych w Zakładzie Histologii i Embriologii jest zgodny z Regulaminem Studiów na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.
  2. Obecność studentów jest obowiązkowa na wszystkich formach zajęć, realizowanych stacjonarnie oraz online. Regulamin studiów nie dopuszcza nieobecności nieusprawiedliwionych. Nieobecności usprawiedliwiane są jedynie na podstawie oficjalnych zaświadczeń (lekarz, Dziekan, stosowne władze).
  3. Student, który opuścił zajęcia ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność na pierwszym ćwiczeniu, w którym uczestniczy po okresie nieobecności. Formę zaliczenia nieobecności ustala asystent prowadzący grupę.
  4. Studenci zobowiązani są do uczestnictwa na zajęciach w grupach, do których są przydzieleni. W czasie zajęć stacjonarnych nie wolno bez zgody asystenta opuszczać Sali Ćwiczeń.
  5. Od studentów wymagane jest punktualne przybycie na zajęcia i teoretyczne przygotowanie zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zakładu co najmniej na 7 dni przed terminem zajęć. Osoby spóźnione nie będą wpuszczane na  zajęcia, co skutkuje nieobecnością nieusprawiedliwioną
  6. Asystent prowadzący sprawdza teoretyczne przygotowanie studentów do zajęć ( odpowiedzi ustne, kartkówki). Niezaliczenie odpowiedzi ustnej lub kartkówki skutkuje utratą jednego punktu z ogólnej liczby punktów uzyskanych na najbliższym kolokwium.  Student zalicza ćwiczenie jeśli poprawnie narysuje i opisze preparaty mikroskopowe oraz zaliczy część teoretyczną.

  Forma i warunki zaliczenia kolokwium:

  7.  Kolokwium składa się z pisemnej części teoretycznej ( pytania otwarte ), za którą student może uzyskać     maksymalnie 40 punktów i z części praktycznej, na której student może uzyskać maksymalnie 4 punkty, po 2 punkty za każdy prawidłowo rozpoznany preparat mikroskopowy. Maksymalnie student może uzyskać 44 punkty z każdego kolokwium, co daje w ciągu roku 220 punktów (5 kolokwiów).

  8. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej na kolokwium student zalicza daną partię materiału w ostatnim tygodniu semestru dydaktycznego. Usprawiedliwienie powinno być złożone u asystenta najpóźniej pierwszego dnia po zakończonym zwolnieniu. Jednodniowe zwolnienia lekarskie nie będą honorowane.

  9. Nieobecność nieusprawiedliwiona na kolokwium skutkuje uzyskaniem 0 punktów z danego kolokwium, bez możliwości jego zaliczenia na koniec semestru.

  10. Student jest informowany o wynikach kolokwium, podczas zajęć,  bezpośrednio od asystenta w postaci ustnej, w terminie nie późniejszym, niż czternaście dni od daty kolokwium  i w obecności asystenta  ma możliwość wglądu do swojej pracy.

  11. W przypadku stwierdzenia posiadania lub korzystania przez studenta z niedozwolonej formy pomocy,  kolokwium tego studenta zostaje przerwane  co jest równoznaczne z uzyskaniem 0 pkt. bez możliwości poprawy. Szczegółowe zapisy o niedozwolonej pomocy zawiera Regulamin Studiów i Zarządzenie Rektora.

  12. Student ma prawo do przystąpienia do zaliczenia zaległego jednego kolokwium w danym semestrze.

   

   

  Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

  13. Przedmiot rozliczany jest po dwóch semestrach, egzaminem końcowym, który składa się z części praktycznej i teoretycznej. Do zaliczenia egzaminu wymagane jest otrzymanie co najmniej dostatecznej oceny z każdej części egzaminu.

  14. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie minimum 121 pkt. z kolokwiów (55% z 220 punktów). Student, który uzyska mniej niż 55% punktów ale minimum 30% jest kierowany na dodatkowe zaliczenie (wejściówka) z całości materiału ( wykłady, seminaria, ćwiczenia). Student nie jest dopuszczony do sesji egzaminacyjnej w następujących przypadkach:

  - nieobecności nieusprawiedliwione

  - uzyskanie w ciągu roku mniej niż 30% punktów z kolokwiów

  - niezaliczenie  wejściówki

  15. Jeżeli student nie został dopuszczony do sesji egzaminacyjnej, jest to równoznaczne z utratą prawa do zdawania egzaminu. Skutkuje to niezaliczeniem przedmiotu i brakiem możliwości jego poprawy.

  16. Egzamin praktyczny obejmuje cały materiał ćwiczeń. Polega na rozpoznaniu narządów / tkanek i zawartych w nich struktur w preparatach mikroskopowych. Za każdy prawidłowo rozpoznany preparat student może uzyskać 1 pkt - 0,5 pkt za prawidłowo rozpoznany narząd/tkankę oraz 0,5 pkt za wskazaną strukturę (wskazana struktura będzie oceniana tylko przy prawidłowym rozpoznaniu narządu/tkanki. Student zalicza egzamin praktyczny jeśli prawidłowo rozpozna 70% preparatów.

  17. Egzamin teoretyczny (pytania otwarte, próg zdania 60%) obejmuje materiał z histologii, embriologii i cytofizjologii.

  18. Niezgłoszenie się na egzamin w ustalonym terminie bez usprawiedliwienia skutkuje uzyskaniem oceny niedostatecznej i powoduje utratę prawa do egzaminów poprawkowych. Usprawiedliwienie nieobecności powinno być złożone w sekretariacie Zakładu najpóźniej w dniu egzaminu, a w wyjątkowych przypadkach w ciągu 7 dni po terminie egzaminu. Jednodniowe zwolnienia lekarskie nie będą honorowane.

  Ocena końcowa z egzaminu

  19. Ocena niedostateczna z części praktycznej jest jednoznaczna z oceną niedostateczną z całości egzaminu końcowego.

  20. Studentowi, który uzyska minimum 60% pkt. z części teoretycznej dodatkowo dolicza się od 2 do 6 punktów według poniższych kryteriów:

  - 2 pkt. za uzyskanie 80% na części praktycznej

  - 4 pkt. za uzyskanie 90% na części praktycznej

  - 6 pkt. za uzyskanie 100% na części praktycznej

   

   

  21. Egzamin oceniany jest według skali:

  - 60% ocena dostateczna

  - 80% ocena dobra

  - 95% i więcej ocena bardzo dobra.

   

  22. Zapisy punktu 11 niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio podczas egzaminu końcowego.

  23. Studenci są informowani o wynikach egzaminu końcowego, poprzez wpisanie ocen do protokołu przedmiotu w terminie nie późniejszym, niż czternaście dni od daty egzaminu.

  24. Student ma prawo wglądu do prac egzaminacyjnych w terminie ustalonym przez kierownika Zakładu

  Postanowienia końcowe

  25. Student ma obowiązek przestrzegać Regulaminu Bezpiecznych Zachowań w Zakładzie Histologii i Embriologii UMB. O wszystkich wypadkach zaistniałych na terenie Zakładu student ma obowiązek niezwłocznie powiadomić asystenta.

  26.  Za szkody powstałe z winy studenta w czasie pracy z komputerem podczas ćwiczeń konsekwencje finansowe ponosi student.

  27. Regulamin może ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemicznej o czym studenci będą na bieżąco informowani poprzez stronę Zakładu Histologii i Embriologii UMB.

  28. Zabrania się kopiowania treści kolokwiów i egzaminu. W czasie zajęć obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych z wyjątkiem ich wykorzystania w celach dydaktycznych ( e-podręczniki i e-atlasy), po wcześniejszym uzyskaniu zgody asystenta prowadzącego zajęcia.

  29. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie zapisy Regulaminu Studiów I Stopnia, II Stopnia oraz Jednolitych Studiów Magisterskich UMB.