Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Sylabus.
 • Ostatnia zmiana 30.09.2022 przez Zakład Histologii i Embriologii

  Sylabus

   

  SYLABUS

   

  na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023

   

  Nazwa przedmiotu/modułu

  Histologia, cytofizjologia i embriologia

  Nazwa jednostki/-ek w której/ -ych jest przedmiot realizowany

  Zakład Histologii i Embriologii

  e-mail jednostki

  histolog@umb.edu.pl

  Wydział

  Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

  Nazwa kierunku studiów

  Lekarsko-Dentystyczny

  Poziom kształcenia

  Studia jednolite magisterskie.

  Forma studiów

  stacjonarne £                                  niestacjonarne Í

  Język przedmiotu

  polski £                                                    angielski £

  Rodzaj przedmiotu

  obowiązkowy £                                fakultatywny £

  Rok studiów/semestr

  I £   II £   III £   IV £   V £  VI £

  1 £X  2 £X  3 £  4 £   5 £   6 £   7 £   8 £  10 £ 11 £   12 £

  Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

  Zaliczenie przedmiotów zgodnie z postępowaniem rekrutacyjnym.

  Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

  90 godz.:

  Wykłady    20 godzin

  Ćwiczenia  70 godzin

  Założenia i cele przedmiotu

  Celem nauczania jest opanowanie podstaw wiedzy z zakresu budowy histologicznej komórek, tkanek, narządów  oraz  wzajemnych związków pomiędzy układami i narządami. Szczególny nacisk położony jest na  narząd żucia (budowa jamy ustnej, budowa i rozwój zęba).   Program obejmuje opanowanie przez studenta umiejętności rozpoznawania tkanek i narządów w mikroskopie świetlnym i elektronowym. Z zakresu embriologii ogólnej omawiany jest rozwój przedzarodkowy, zarodkowy, płodowy z uwzględnieniem rozwoju głowy, szyi i tkanek jamy ustnej. Uwzględnione są także zaburzenia i nieprawidłowości dotyczące rozwoju głowy i szyi.

  Metody dydaktyczne

   

  - przekazywanie wiedzy w formie wykładu

  - ćwiczenia praktyczne poprzedzone prezentacją (dotyczy bieżącego tematu) – w trakcie ćwiczeń rysowanie preparatów mikroskopowych, dyskusja, analiza obrazu mikroskopowego

  , praca indywidualna ze studentem

  - konsultacje -  indywidualne u asystenta lub osoby odpowiedzialnej za dydaktykę

  - konsultacje -  indywidualne u asystenta lub osoby odpowiedzialnej za dydaktykę

  - prof. dr hab. W. Niklińska – wtorek 10.00-11.00

  - dr hab. B. Szynaka - Wtorek 11.45-12.45

  - dr hab. E. Czykier - Poniedziałek 14.15-15.15

  - dr A. Miąsko-Kłubowicz - Poniedziałek 13.15-14.15

  - dr hab. J. Pancewicz - Czwartek 12.30-13.30

  - dr  M. Łukasik – Poniedziałek 10.00-11.00

  Imię i nazwisko osoby prowadzącej przedmiot

  Pracownicy naukowo – dydaktyczni zatrudnieni w Zakładzie Histologii i Embriologii

  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za dydaktykę

  Dr hab. Elżbieta Czykier

   

  Symbol

  i numer efektu uczenia się

  zgodnie ze standardami kształcenia oraz inne przedmiotowe efekty uczenia się

  Opis kierunkowych efektów uczenia się

  Forma zajęć

  Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów uczenia się

  Wiedza

  A.W1.

  Zna i rozumie struktury organizmu ludzkiego: komórki, tkanki, narządy i układy, ze szczególnym uwzględnieniem układu stomatognatycznego;

  wykład

  ćwiczenia

  Metody podsumowujące:

  - egzamin pisemny

  Metody formujące:

  - obserwacja pracy studenta

  - ocena aktywności w czasie zajęć

  - zaliczenie poszczególnych czynności (prawidłowo wykonanych rysunków preparatów mikroskopowych)

  - ocena przygotowania do zajęć (kartkówka, odpowiedź ustna)

  - dyskusja w czasie zajęć

  - zaliczenia cząstkowe ( kolokwia po określonej partii materiału)

  A.W2.

  Posiada wiedzę na temat rozwoju narządów i całego organizmu, ze szczególnym uwzględnieniem narządu żucia

  wykład

  ćwiczenia

  Umiejętności

  A.U2

  Obsługuje mikroskop, także w zakresie korzystania z immersji, oraz rozpoznaje pod  mikroskopem strukturę histologiczną narządów i tkanek, a także dokonuje opisu i interpretacji budowy mikroskopowej komórek, tkanek i narządów oraz ich funkcji;

  ćwiczenia

  Metody podsumowujące:

  - przewiduje się wprowadzenie egzaminu  praktycznego w roku akademickim 2014/2015

  Metody formujące:

  - obserwacja pracy studenta

  - ocena aktywności w czasie zajęć

  - zaliczenie poszczególnych czynności (prawidłowo wykonanych rysunków preparatów mikroskopowych)

  - ocena przygotowania do zajęć (kartkówka lub odpowiedź ustna)

  - dyskusja w czasie zajęć

  - zaliczenia cząstkowe (kolokwium po określonej partii materiału)

  kompetencje społeczne

  K6

  dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych

  Wykład, ćwiczenia

  Metody podsumowujące:

  - ocenianie ciągłe przez nauczyciela (obserwacja)

  Metody formujące:

  - obserwacja pracy studenta

  - dyskusja w czasie zajęć

  K8

  korzysta z obiektywnych źródeł informacji

  K9

  formułuje wnioski z własnych pomiarów lub obserwacji

  K10

  formułuje opinie dotyczące różnych aspektów działalności zawodowej

       

   

  Punkty ECTS

  7 ECTS

  Obciążenie pracą studenta

  Forma aktywności

  Liczba godzin na zrealizowanie aktywności

  Zajęcia wymagające udziału prowadzącego:

  1. Realizacja przedmiotu: wykłady (wg planu studiów)

  70

  1. Realizacja przedmiotu: ćwiczenia (wg planu studiów)

  20

  1. Realizacja przedmiotu: seminaria (wg planu studiów)

  -

  1. Realizacja przedmiotu: fakultety

   

  1. Udział w konsultacjach

   

   

  godziny razem:             90

  Samodzielna praca studenta:

  1. Samodzielne przygotowanie się do zajęć teoretycznych i praktycznych (wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku itp.)

  56

  1. Samodzielne przygotowanie się do zaliczeń/kolokwiów

  32

  1. Samodzielne przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia końcowego

  32

   

  godziny razem:          120

     

                                                                                                

  Treści programowe przedmiotu:

  Efekty uczenia się

  (symbol i numer)

  tematyka

  1. A.W1., A.U2

  2. A.W1., A.U2

  3. A.W1., A.U2.

  4. A.W1., A.U2.

  5. A.W1., A.U2.

  6. A.W1.,  A.U2.

  7. A.W1.,  A.U2.

  8. A.W1.,  A.U2.

  9. A.W1., A.W2., A.U2.

  10. A.W1., A.U2.

  11. A.W1., A.U2.

  12. A.W1., A.U2.

  13. A.W1., A.U2.

  14. A.W1.,  A.U2.

  15. A.W2.

  16. A.W2.

   

  1. Ultrastruktura i funkcja komórki.
  2. Tkanka nabłonkowa.   
  3. Tkanka łączna. Krew. 
  4. Tkanka nerwowa i układ nerwowy. 
  5. Tkanka mięśniowa.
  6. Układ krążenia.
  7. Układ limfatyczny.
  8. Układ dokrewny.
  9. Układ pokarmowy. Budowa i rozwój zęba.
  10. Układ płciowy męski.
  11. Układ płciowy żeński.
  12. Układ oddechowy.
  13. Układ moczowy.
  14. Skóra.
  15. Embriologia ogólna.
  16. Rozwój głowy i szyi z uwzględnieniem zaburzeń w rozwoju.

   

  Literatura podstawowa: (1-2 pozycje)

  Histologia

  -  „Histologia dla studentów medycyny i stomatologii”. M. Zabel

  - „Histologia i cytofizjologia zęba i jamy ustnej”. Z. Kmieć

  Embriologia

  - „Embriologia”. H. Bartel

  - „ Embriologia i wady wrodzone. Od zapłodnienia do urodzenia”. K.L. Moore, 2013 (Elsevier)

  Literatura uzupełniająca: (1-2 pozycje)

  - „Histologia”. W. Sawicki

  - „Kompendium histologii”. T. Cichocki

   

  Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się oraz forma i warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:

  1. Student zalicza ćwiczenie jeśli poprawnie narysuje i opisze preparaty mikroskopowe oraz zaliczy część teoretyczną.

  2.Forma i warunki zaliczenia kolokwium:

  Kolokwium składa się z pisemnej części teoretycznej ( pytania otwarte ), za którą student może uzyskać maksymalnie 40 punktów i z części praktycznej, na której student może uzyskać maksymalnie 4 punkty, po 2 punkty za każdy prawidłowo rozpoznany preparat mikroskopowy. Maksymalnie student może uzyskać 44 punkty z każdego kolokwium, co daje w ciągu roku 220 punktów  (5 kolokwiów). W przypadku nieobecności usprawiedliwionej na kolokwium student zalicza daną partię materiału w ostatnim tygodniu semestru dydaktycznego. Usprawiedliwienie powinno być złożone u asystenta najpóźniej pierwszego dnia po zakończonym zwolnieniu. Jednodniowe zwolnienia lekarskie nie będą honorowane.

  Nieobecność nieusprawiedliwiona na kolokwium skutkuje uzyskaniem 0 punktów z danego kolokwium, bez możliwości jego zaliczenia na koniec semestru. Student ma wgląd w prace kolokwialne w czasie zajęć, na których uzyska informację o ilości zdobytych punktów. Student ma prawo do przystąpienia do zaliczenia zaległego jednego kolokwium w danym semestrze.

  3.Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

  Przedmiot rozliczany jest po dwóch semestrach, egzaminem końcowym, który składa się z części praktycznej i teoretycznej. Do zaliczenia egzaminu wymagane jest otrzymanie co najmniej dostatecznej oceny z każdej części.

  Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie minimum 121 pkt. z kolokwiów (55% ze 220 punktów). Student, który uzyska mniej niż 55% punktów ale minimum 30% jest kierowany na dodatkowe zaliczenie (wejściówka)  z całości materiału ( wykłady, seminaria, ćwiczenia).  Student nie jest dopuszczony do sesji egzaminacyjnej jeśli:

  -  uzyskał w ciągu roku mniej niż 30% punktów z kolokwiów                                                                                                    -  nie zaliczył wejściówki

  Egzamin praktyczny obejmuje cały materiał ćwiczeń. Polega na rozpoznaniu narządów / tkanek i zawartych w nich struktur w preparatach mikroskopowych. Za każdy prawidłowo rozpoznany preparat student może uzyskać 1 pkt - 0,5 pkt za prawidłowo rozpoznany narząd/tkankę oraz 0,5 pkt za wskazaną strukturę (wskazana struktura będzie oceniana tylko przy prawidłowym rozpoznaniu narządu/tkanki. Student zalicza egzamin praktyczny jeśli  prawidłowo rozpozna 70% preparatów.

   

  Egzamin teoretyczny (otwarte, próg zdania 60%) obejmuje materiał z histologii, embriologii i cytofizjologii. Niezgłoszenie się na egzamin w ustalonym terminie bez usprawiedliwienia skutkuje uzyskaniem oceny niedostatecznej i powoduje utratę prawa do egzaminów poprawkowych. Usprawiedliwienie nieobecności powinno być złożone w sekretariacie Zakładu najpóźniej w dniu egzaminu, a w wyjątkowych przypadkach w ciągu 7 dni po terminie egzaminu. Jednodniowe zwolnienia lekarskie nie będą honorowane.

  Ocena końcowa z egzaminu

   

  Ocena niedostateczna z części praktycznej jest jednoznaczna z oceną niedostateczną z całości egzaminu końcowego.  Studentowi, który uzyska minimum 60% pkt. z części teoretycznej  dodatkowo dolicza się od 2 do 6 punktów według poniższych kryteriów:

  - 2 pkt. za uzyskanie 80% na części praktycznej

  - 4 pkt. za uzyskanie 90%   na części praktycznej

  - 6 pkt. za uzyskanie 100%  na części praktycznej

   

  Egzamin oceniany jest według skali:

  - 60% ocena dostateczna

  - 80% ocena dobra

  - 95% i więcej ocena bardzo dobra.

   

   

   

   

   

  30.09. 2022 Wiesława Niklińska

  ……………………………………………………..…………………………..

  (data i podpis kierownika jednostki prowadzącej zajęcia lub koordynatora przedmiotu)