Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wyniki postępowania konkursowego Szkoła Doktorska.
 • Wyniki postępowania konkursowego Szkoła Doktorska. Uroczyste posiedzenie Senatu. Rozdanie dyplomów doktorów.
 • Treść niedostępna...

  powrót
  Ostatnia zmiana 10.11.2023 przez Administrator UMB

  Wyniki postępowania konkursowego Szkoła Doktorska

   

  Wyniki postępowania konkursowego Szkoła Doktorska, dyscyplina nauki medyczne

  Wyniki postępowania konkursowego Szkoła Doktorska, dyscyplina nauki farmaceutyczne

  Wyniki postępowania konkursowego Szkoła Doktorska, dyscyplina nauki o zdrowiu

   

  Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2023/2024

  1. O przyjęcie do Szkoły Doktorskiej może ubiegać się osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, albo osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 ustawy z zastrzeżeniem ust. 2-4.
  2. Osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 ustawy ( absolwent studiów pierwszego stopnia lub student, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich), aby wziąć udział w postępowaniu konkursowym, musi spełnić następujące warunki:

   • wykazać się posiadaniem nie mniej niż 30 punktów z oceny dotychczasowych osiągnięć naukowych, obliczonych na podstawie zasad i punktacji z Załącznika nr 10 do Uchwały
   • terminowo realizować studia – kandydat nie może być osobą, która powtarza lub powtarzała rok, a także posiada lub posiadała wpis warunkowy w trakcie dotychczasowego przebiegu studiów.
   • Kandydat, o którym mowa w art. 186 ust. 2 ustawy zobowiązany jest złożyć do Komisji Rekrutacyjnej w wybranej dyscyplinie, w terminie określonym w harmonogramie stanowiącym Załącznik nr 1 do Uchwały:
   • wniosek o dopuszczenie do wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym do Szkoły Doktorskiej z uwagi na wykazaną wyjątkową, najwyższą jakość dotychczasowych osiągnięć naukowych,
   • zaświadczenie o niepowtarzaniu roku i nieposiadania wpisu warunkowego wystawione przez odpowiedni Dziekanat.
  3. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 rozpatruje właściwa Komisja Rekrutacyjna. Do przystąpienia do postępowania konkursowego uprawnieni są wyłącznie kandydaci, których wnioski zostaną pozytywnie ocenione przez Komisję Rekrutacyjną.
  4. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia na zasadach określonych w art. 323, 324 ustawy.
   • wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej wraz ze wskazaniem obszaru zainteresowań (wybranego z listy podanej w warunkach rekrutacji - zawarty w poszczególnych wnioskach), z którego kandydat zdawać będzie egzamin z przedmiotu- załączniki:
   • kolorowe zdjęcie oraz dodatkowo to samo zdjęcie w wersji elektronicznej o wymiarach 300x375 pikseli w rozdzielczości co najmniej 300 dpi (wgrane na konto rekrutacyjne kandydata),
   • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich w Polsce, lub w przypadku ukończenia studiów za granicą dyplom lub inny dokument ukończenia studiów wyższych, uznany zgodnie z odrębnymi przepisami za równorzędny z polskim dyplomem studiów magisterskich,
   • zaświadczenie o średniej ocen z przebiegu studiów wystawione przez odpowiedni Dziekanat (z wyłączeniem oceny z dyplomu i obrony, w przypadku studiów dwustopniowych należy dostarczyć średnie z obu stopni),
   • projekt prezentujący koncepcję pracy badawczej z dopiskiem: Złożony projekt badawczy nie narusza praw osób trzecich. Projekt powinien zawierać informację o miejscu realizacji badań naukowych.
   • wykaz dotychczasowej działalności naukowej i osiągnięć naukowych wraz z dokumentami je potwierdzającymi, przygotowany zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Uchwały (dokument do wydruku z internetowego konta kandydata),
   • orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej (oryginał skierowania do lekarza dostępny w Biurze Promocji i Rekrutacji).
  5. Osoby ubiegające się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej zobowiązane są do dokonania rejestracji elektronicznej i złożenia dokumentów w terminie: 15.05.2023r. - 23.05.2023r.
  6. Kandydaci kończący studia w roku akademickim 2023/2024 składają dyplom ukończenia studiów oraz zaświadczenie o średniej ocen z przebiegu studiów, wystawione przez właściwy Dziekanat do: 21.08.2023r., zaś pozostałe dokumenty w terminach wskazanych w ust. 1. W przypadku niezachowania terminów wskazanych w ust. 1, kandydat nie zostaje dopuszczony do dalszego etapu postępowania konkursowego.
  7. Osoby, o których mowa w art. 186 ust. 2 ustawy, składają wniosek o dopuszczenie do wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym do Szkoły Doktorskiej z uwagi na wykazaną wyjątkową, najwyższą jakość dotychczasowych osiągnięć naukowych w terminie 17.04-21.04 2023r.
  8. Komisja Rekrutacyjna w składzie: Przewodniczący i kierownik studiów doktoranckich w danej dyscyplinie lub wyznaczone przez nich osoby, po rozpatrzeniu wniosków, o których mowa w ust. 3, podejmują decyzję
   o dopuszczeniu do wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym w terminie do 08.05.2023r.
  9. Kandydaci na promotorów powinni złożyć oświadczenie o zapewnieniu miejsca odbycia zajęć dydaktycznych (Załącznik nr 7), o zapewnieniu miejsca realizacji badań naukowych (Załącznik nr 8) oraz o spełnianiu warunków bycia promotorem doktoranta (Załącznik nr 9) w terminach określonych w ust. 1.
  10. Terminy egzaminów:
   1. w dyscyplinie nauki farmaceutyczne:
    1. 28.08.2023 r. – język angielski. Egzamin odbędzie się w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Collegium Uniwersum) przy ulicy Adama Mickiewicza 2c o godz. 9:45.
     O godz. 10:00 rozpocznie się egzamin ustny.
    2. 29.08.2023 r. – przedmiot. Egzamin ustny odbędzie się w sali konferencyjnej Euroregionalnego Centrum Farmacji nr 34 przy ul. Adama Mickiewicza 2d (za dziekanatem). Egzamin z przedmiotu
     w dyscyplinie nauki farmaceutyczne rozpocznie się o godz. 8:30, a kandydat zostanie poinformowany o godzinie egzaminu najpóźniej na 14 dni przed terminem egzaminu.
   2. w dyscyplinie nauki medyczne:
    1. 29.08.2023 r. i 30.08.2023 r. – język angielski. Egzamin odbędzie się w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Collegium Uniwersum) przy ulicy Adama Mickiewicza 2c
     o godz. 9:45. O godz. 10:00 rozpocznie się egzamin ustny. Kandydat zostanie poinformowany
     o dniu egzaminu najpóźniej na 14 dni przed terminem egzaminu.
    2. 30.08.2023 r. i 31.08.2023 r. – przedmiot. Egzamin ustny odbędzie się w Aula Magna Pałacu Branickich. Egzamin z przedmiotu w dyscyplinie nauki medyczne rozpocznie się o godz. 8:30,
     a kandydat zostanie poinformowany o dniu i godzinie egzaminu najpóźniej na 14 dni przed terminem egzaminu.
   3. w dyscyplinie nauk o zdrowiu:
    1. 31.08.2023 r. – język angielski. Egzamin odbędzie się w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Collegium Uniwersum) przy ulicy Adama Mickiewicza 2c o godz. 9:45.
     O godz. 10:00 rozpocznie się egzamin ustny.
    2. 01.09.2023 r. – przedmiot. Egzamin ustny odbędzie się w sali Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu
     (na parterze Centrum Dydaktyczno-Naukowego Wydziału Nauk o Zdrowiu) przy ul. Szpitalnej 37. Egzamin z przedmiotu w dyscyplinie nauki o zdrowiu rozpocznie się o godz. 8:30, a kandydat zostanie poinformowany o godzinie egzaminu najpóźniej na 14 dni przed terminem egzaminu.
  11. Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego nastąpi w dniu 08.09.2023 r.
  12. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu złożenia dokumentów, terminów egzaminów i terminu ogłoszenia wyników postępowania konkursowego w przypadku zmiany sytuacji epidemiologicznej, przy czym zmienione terminy nie będą wcześniejsze niż podane w niniejszej Uchwale. W takim przypadku:
   1. termin i sposób złożenia dokumentów, nowe terminy egzaminów lub termin ogłoszenia wyników postępowania konkursowego wyznaczy Dyrektor Szkoły Doktorskiej,
   2. o terminie i sposobie złożenia dokumentów, terminach egzaminów lub terminie ogłoszenia wyniku końcowego kandydaci zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie internetowej Uczelni oraz drogą e-mailową, na adresy mailowe wskazane w rejestracji elektronicznej,
   3. czas na dostarczenie dokumentów wyniesie co najmniej 7 dni roboczych, licząc od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Uczelni komunikatu, o którym mowa w ust. 8b.
  13. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc, termin ogłoszenia listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej może ulec zmianie. W takim przypadku stosuje się odpowiednia zapisy pkt 8b.
  14. Dopuszcza się zmianę miejsc przeprowadzania postępowania konkursowego. O zmianie lokalizacji kandydaci zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie internetowej Uczelni oraz drogą e-mailową, na adresy mailowe wskazane w rejestracji elektronicznej.

  Oferta potencjalnych promotorów w rekrutacji na rok akademicki 2023/2024.

   

  Imię i nazwisko promotoraDyscyplinaPromotor zapewnia godz. dydakt.Tematyka/obszar badawczyDane kontaktowe
  prof. dr hab. Tomasz Hryszkonauki medycznetakZaburzenia poznawcze u pacjentów z chorobami nerek II Klinika Nefrologii z Oddziałem Leczenia Nadciśnienia Tętniczego i Pododdziałem Dializoterapii , e-mail: tomasz.hryszko@umb.edu.pl
  dr hab. Kamil Grubczaknauki medycznenieAutoimmunologiczne choroby tarczycy i trzustki. Immunologiczne podstawy procesów demielinizacyjnych. Immunologia nowotworów. Medycyna regeneracyjna. Choroby alergiczne. e-mail: kamil.grubczak@gmail.com tel. zakładowy: (85) 748 59 72 Adres: Zakład Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji; ul. Jerzego Waszyngtona 13, 15-269 Białystok, pokój 3.0
  prof. dr hab. Krystyna Pawlaknauki medyczne/nauki farmaceutycznetakWpływ endogennej serotoniny na zależny od witaminy K proces mineralizacji kości w eksperymentalnym modelu przewlekłej choroby nerek.Zakład Farmakopterapii