• Ostatnia zmiana 02.07.2021 przez Administrator UMB

  Olimpijczycy

   

  Wykaz olimpiad i konkursów oraz przysługujące im uprawnienia

   

   

  Dodatkowe informacje dotyczące zasad rekrutacji nie ujęte w tabeli:
   

  • Laureaci i finaliści korzystają z w/w uprawnień na podstawie zaświadczenia Komitetu Głównego Olimpiady (lub Komitetu Organizacyjnego Konkursu) stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty olimpiady/konkursu.
  • Laureaci i finaliści olimpiad/konkursów przyjmowani są w ramach przyznanego limitu miejsc na poszczególne kierunki, po spełnieniu warunków określonych w Uchwale Senatu w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.
  • Uprawnienie, o którym mowa wyżej przysługuje w okresie 3 lat od daty uzyskania świadectwa egzaminu maturalnego.