• Ostatnia zmiana 09.02.2018 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Olimpijczycy


  Zasady rekrutacji w przypadku laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych i konkursów:

   

   


  Zasady rekrutacji w przypadku laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych:
   

  • Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego z biologii, chemii, matematyki lub fizyki przyjmowani są bez postępowania kwalifikacyjnego na wszystkie kierunki w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, bez względu na to, czy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich wymaganych przedmiotów, bądź wszystkich wymaganych poziomów zdawania w postępowaniu rekrutacyjnym na danym kierunku studiów.
  • Laureaci i finaliści olimpiady stopnia centralnego z informatyki uzyskują w postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalną liczbę punktów z matematyki na wszystkich kierunkach w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, tj. 100 pkt w przypadku studiów jednolitych magisterskich i 200 pkt w przypadku studiów pierwszego stopnia, bez względu na to, czy przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
  • Laureaci i finaliści olimpiady Wiedzy Ekologicznej stopnia centralnego uzyskują w postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalną liczbę punktów z biologii na wszystkich kierunkach na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej i Wydziale Nauk o Zdrowiu, tj. 100 pkt w przypadku studiów jednolitych magisterskich i 200 pkt w przypadku studiów pierwszego stopnia, bez względu na to, czy przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
  • Laureaci i finaliści olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności oraz Podlaskiej Olimpiady Wiedzy Biologicznej stopnia centralnego uzyskują w postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalną liczbę punktów z biologii (100 pkt) na wszystkich kierunkach studiów pierwszego stopnia, bez względu na to, czy przystąpili do egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym.
  • Laureaci i finaliści korzystają z w/w uprawnień na podstawie zaświadczenia Komitetu Głównego Olimpiady stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty.
  • Laureaci i finaliści olimpiad przyjmowani są w ramach przyznanego limitu miejsc na poszczególne kierunki, po spełnieniu warunków określonych w Uchwale Senatu w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.
  • Uprawnienie, o którym mowa wyżej przysługuje w okresie 3 lat od daty uzyskania świadectwa egzaminu maturalnego.