Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Regulamin.
 • Ostatnia zmiana 05.02.2013 przez Sekcja Wspinaczki UMB

  Regulamin

  PRZEPISY OGÓLNE

   

  1. Samodzielnie mogą się wspinać osoby, które:
   • ukończyły 18 rok życia,
   • ukończyły 16 rok życia, a rodzice wyrazili na to pisemną zgodę.
  2. Dzieci i młodzież do 16 roku życia mogą się wspinać tylko pod nadzorem instruktora lub, za zgodą personelu, pod nadzorem prawnego opiekuna.
  3. Nad bezpieczeństwem użytkowników ściany oraz przestrzeganiem porządku czuwa dyżurujący personel.
  4. Każdy wspinacz wspina się na własną odpowiedzialność.
  5. Ilość osób przebywających jednorazowo na terenie hali określa dyżurujący personel. W przypadku, gdy ilość osób stwarzałaby sytuacje zagrożenia dla użytkowników, dyżurujący personel jest upoważniony do odmowy korzystania ze ściany.
  6. Dyżurujący personel ma obowiązek udzielać wszelkich niezbędnych informacji korzystającym ze ściany. Pilnuje on porządku i przestrzegania regulaminu podczas korzystania z obiektu Sali Gimnastycznej AMB znajdującej się na terenie DS. 1
  7. Personel ma prawo usunąć z obiektu osoby zachowujące się niewłaściwie, stwarzające zagrożenie lub łamiące przepisy zawarte w regulaminie.
  8. W strefie zeskoku ze ściany (do 2 m od jej podstawy) NIE WOLNO zostawiać ani kłaść żadnych przedmiotów i sprzętu.
  9. Nie należy przechodzić ani zatrzymywać się pod wspinającymi się wyżej, hałasować, przeszkadzać wspinającym się oraz innym osobom przebywającym na terenie hali.
  10. Wszyscy wspinacze niezależnie od trudności pokonywanych dróg mają na terenie Sali Gimnastycznej AMB znajdującej się na terenie DS. 1 TE SAME PRAWA.
  11. Prowadzenie działalności szkoleniowej na terenie hali wymaga uzgodnienia z dyżurującym personelem.
  12. Warunkiem korzystania ze ściany wspinaczkowej przy DS. 1 jest posiadanie ważną legitymację ISIC - AZS, lub w szczególnych przypadkach zezwolenie personelu dyżurującego.

   

   

  PRZEPISY PORZĄDKOWE

  1. Wstęp na halę dozwolony jest tylko w butach treningowych, lub obuwiu zamiennym, zabronione jest wchodzenie w obuwiu wejściowym.
  2. Osoby korzystające ze ściany wspinaczkowej powinni zostawiać okrycie wierzchnie w szatni.
  3. Sekcja Wspinaczki ani personel dyżurujący nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni lub na terenie obiektu.
  4. Obsługa sprawuje ogólny nadzór nad korzystaniem z szatni.
  5. Dojście do ściany musi odbywać się tak, aby jak najmniej kolidowało z zajęciami prowadzonymi przez innych jej użytkowników. Osoby podchodzące do strefy ściany są zobowiązane do zachowania wszelkich niezbędnych środków ostrożności. Należy zwracać uwagę na inne wspinające się osoby ze szczególnym uwzględnieniem wspinających się z dolną asekuracją.
  6. Osoby przebywające na terenie obiektu powinny przestrzegać zasad kultury osobistej. Zabrania się wszczynania zbędnego hałasu oraz zachowania, które przeszkadzałoby innym użytkownikom ściany bądź też stwarzałoby sytuacje niebezpieczne.
  7. Uprasza się o zachowanie czystości zarówno na terenie Sali Gimnastycznej jak i w innych ogólnie dostępnych miejscach.
  8. Zabrania się dewastacji urządzeń oraz wyposażenia Sali Gimnastycznej. Za wszystkie wyrządzone szkody i zniszczenia winna osoba zostanie zmuszona do zadośćuczynienia finansowego na Sekcji Wspinaczki.
  9. Do dokonywania wszelkich zmian na ścianie uprawniony jest jedynie personel dyżurujący ewentualnie inna wskazana przez personel osoba. Bezwzględnie zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian we własnym zakresie.
  10. Na sale nie można wnosić prywatnych: karabinków, przyrządów asekuracyjnych, ekspresów, taśm.
  11. Osoby pobierające sprzęt należący do sekcji są za niego odpowiedzialne i winny się dzielić nim i z innymi użytkownikami ściany wspinaczkowej.

  OBOWIĄZUJĄCE ZASADY WSPINANIA

  1. Na ścianę można się wspinać:
   • bez asekuracji - ręce nie mogą się znajdować wyżej niż 2 m nad podłogą. W miejscach, w których pod ścianą znajdują się materace zabezpieczające.
   • Z asekuracją dolną - w miejscach gdzie ściana jest wyposażona w odpowiedni sprzęt oraz gdy osoby wspinające się przeszły właściwe przeszkolenie zarówno w zakresie asekuracji jak i wspinania się z liną prowadzoną od dołu.
   • Z asekuracją górną - w miejscach gdzie są stanowiska asekuracyjne wyposażone w liny.
  2. Do wspinania z dolną asekuracją osoby wspinające się mają obowiązek używać własnej liny przeznaczonej do tego celu oraz posiadającej wszystkie niezbędne atesty.
  3. Osoby wspinające się są zobowiązane do używania wyłącznie sprzętu dobrej jakości i właściwego przeznaczenia. Do asekuracji można używać każdy przeznaczony do tego przyrząd, który posiada właściwy atest ( UIAA, CE, DIN)
  4. Asekurować należy bezpiecznie i skutecznie wg najlepszych zasad oszczędzając zarówno sprzęt jak i ścianę. Zabrania się zbyt szybkiego opuszczania osób do podstawy ściany.
  5. Linę z uprzężą łączyć można jedynie za pomocą węzła ósemkowego. Zabrania się łączenia liny z uprzężą za pomocą karabinka!
  6. Zabrania się asekurowania z zastosowaniem tak zwanej szybkiej ósemki.
  7. Osoba asekurująca podczas ubezpieczania partnera wspinającego się z górną powinien stać około 1,5 m od ściany i nieco w bok od punktu przełożenia liny. Na linie asekuracyjnej za przyrządem należy luźno związać węzeł zabezpieczający.
  8. Każda wspinająca się osoba powinna mieć do dyspozycji wolny pas ściany o szerokości ok. 1.5m.
  9. Bezwzględnie zabrania się wspinać pod osobą będącą już na ścianie.
  10. Chcąc przesunąć materac znajdujący się pod ścianą należy sprawdzić czy nikt się nad nim nie wspina. Materace należy tak przekładać, aby nie utworzyły się między nimi szczeliny.
  11. Każda osoba nie znająca podstawowych zasad asekuracji oraz wiązania węzła jest zobowiązana do poinformowania o tym dyżurujący personel.