Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Równość płci w Horyzoncie Europa.
 • Równość płci w Horyzoncie Europa. Logo Horyzont Europa - Napis Horizon Europe na niebieskim tle oraz symbole dziedzin nauki w niebieskich i żółtych kołach
 • Ostatnia zmiana 07.03.2024 przez Dział Rozwoju i Ewaluacji

  Równość płci w Horyzoncie Europa

  Zaangażowanie Komisji Europejskiej (KE) w promocję równości płci w badaniach i innowacji została wyrażona w Strategii Równości Płci na lata 2020-2025, która określa zakresy działań KE we wszystkich obszarach polityki Unii Europejskiej.
  Publikacja She Figures 2021 pokazuje ograniczone postępy w porównaniu z sytuacją przedstawioną w analogicznym raporcie oraz sprawozdaniu z postępów Europejskiej Przestrzeni Badawczej z 2018 r. Oba dokumenty podkreślają istniejącą lukę pomiędzy przyjętą polityką i strategią na szczeblu unijnym i krajowym oraz ich wdrażaniu na szczeblu instytucjonalnym.
  Ze względu na specyfikę sektora badawczego KE uznała, że potrzebne są konkretne kroki w celu przezwyciężenia utrzymujących się barier strukturalnych uniemożliwiających grupom niedoreprezentowanym równy rozwój.

   

  Komisja Europejska wspiera działania na rzecz równości płci m.in. poprzez:

  • Instrumenty finansowe: program Horyzont Europa na lata 2021-2027
  • Europejską Przestrzeń Badawczą (EPB) – we współpracy z państwami członkowskimi oraz organizacjami badawczymi.

   

  26 listopada 2021 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła Konkluzje o strukturze zarządzania Europejską Przestrzenią Badawczą oraz Pakiet na rzecz badań naukowych i innowacji w Europie.

  W tych Konkluzjach zawarto priorytety i ramy zarządzania EPB, w tym Program Polityki na lata 2022–2024.

  W Programie Polityki kwestia równości płci znalazła swoje odzwierciedlenie w Działaniu 5. „Promocja równości płci oraz wsparcie inkluzywności z uwzględnieniem “Deklaracji z Lublany o Równouprawnieniu Płci w dziedzinie Badań i Innowacji”.

  Celem działań KE jest ulepszenie europejskiego systemu badań i innowacji oraz wsparcie takiego środowiska pracy, w którym wszystkie talenty, niezależnie od płci, będą mogły się swobodnie rozwijać. Ponadto, lepsze zintegrowanie wymiaru płci w projektach będzie służyło poprawie jakości samych badań, a także ich zastosowania dla społeczeństwa wiedzy, technologii oraz innowacji.

   

  KE uwzględniła kwestie dotyczące równości płci w programie Horyzont Europa poprzez:

  Badacze mogą zadeklarować swoją płeć spośród trzech kategorii: kobieta, mężczyzna, osoba niebinarna.

  W Programie Horyzont Europa włączanie wymiaru równości płci w treść badań i innowacji jest obowiązkowe, chyba że wytyczne danego konkursu stanowią inaczej.

   

  Źródłem informacji jest strona KPK