Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Słownik Horyzontu.
 • Słownik Horyzontu. Logo Horyzont Europa - Napis Horizon Europe na niebieskim tle oraz symbole dziedzin nauki w niebieskich i żółtych kołach
 • Ostatnia zmiana 07.03.2024 przez Dział Rozwoju i Ewaluacji

  Słownik Horyzontu

  amendment

  Dokument, na mocy którego zmieniane są warunki zawarte w Umowie Grantowej (GA). Amendment (Aneks do Umowy Grantowej) musi zostać sporządzony i podpisany elektronicznie na portalu Funding & tender opportunities.

   

  cascade funding

  Finansowanie kaskadowe, zwane również finansowaniem dla stron trzecich (Financial Support to Third Parties – FSTP; artykuły: 6.2.D.1 oraz 9.4 Umowy Grantowej). Mechanizm Komisji Europejskiej pozwalający na finansowanie podmiotów nie będących partnerami partnerami projektu. Schemat ten umożliwia projektom realizowanym w ramach Horyzontu Europa ogłaszanie otwartych konkursów w celu wyłonienia stron trzecich, do których skierowane będzie dofinansowanie w formie uzależnionej od charakteru i potrzeb danego projektu. Wsparcie finansowe dla stron trzecich jest możliwe tylko wtedy, gdy jest przewidziane dla konkretnego tematu, w ramach konkretnego Programu Pracy.

   

  consortium agreement (CA)

  Umowa konsorcjum – wewnętrzna pisemna umowa między partnerami konsorcjum projektowego określająca wewnętrzną organizację konsorcjum. Dotyczy między innymi: podziału środków unijnych, dodatkowych zasad, praw i obowiązków partnerów w konsorcjum, jak również zarządzania własnością intelektualną. Musi być zawarta przed podpisaniem umowy grantowej z Komisją Europejską lub jej agencją wykonawczą.

   

  communication activities

  Działania komunikacyjno-promocyjne polegające na aktywnej promocji projektu, jednostek uczestniczących w tym projekcie oraz jego rezultatów poprzez dostarczanie ukierunkowanych informacji jak najszerszemu spektrum odbiorców.

   

  critical risk

  Krytyczne ryzyko w projekcie. Jest to prawdopodobny wskaźnik stanu lub zdarzenia, który może mieć negatywny wpływ na realizację projektu. Poziom prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka powinien być oszacowany na etapie przygotowywania wniosku projektowego (niskie/średnie/wysokie).

   

  deliverable

  Praktyczne (tzn. wymierne i namacalne) rezultaty projektu takie jak np.: raport (z wyłączeniem raportów projektowych okresowych i końcowych), strony internetowe, zgłoszenia patentowe, filmy wideo, zbiory danych, oprogramowanie, algorytmy, modele, prototypy, zbiory danych itp.

   

  dissemination

  Upowszechnianie wyników badań i rezultatów projektów. Jest to jedno z działań w projekcie mające na celu publiczne ujawnienie wyników badań i rezultatów projektów oraz ich rozpowszechnianie odpowiednim grupom docelowym między innymi na seminariach, konferencjach naukowych/przemysłowych, w publikacjach, mediach społecznościowych itp.

   

  european green deal

  Europejski Zielony Ład to projekt reform polityki klimatycznej Unii Europejskiej opublikowany 11 grudnia 2019 r. Ma on pomóc przekształcić UE w nowoczesną, konkurencyjną i zrównoważoną gospodarkę między innymi tak, aby była neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r. W planie określono potrzebne inwestycje i finansowanie oraz dostępne narzędzia.

   

  expected impacts

  Kluczowy element wniosku. Expected impacts w programie ramowym Horyzont Europa (HE) to spodziewane długoterminowe skutki, do których mają się przyczynić badania i innowacje w projektach realizowanych w HE. Powinny obejmować między innymi szeroko pojęte „oddziaływanie” społeczne, ekonomiczne i socjalne.

   

  exploitation

  Stosowanie rezultatów projektu w zakresie badań naukowych i innowacji w dalszej działalności po jego zakończeniu. Chodzi między innymi o wykorzystanie komercyjne w celu opracowania, stworzenia, wytworzenia i wprowadzenia do obrotu produktu lub procesu, stworzenia i świadczenia usługi lub w działalności normalizacyjnej.

   

  fair data

  Dane FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable) spełniające zasady wyszukiwania, dostępności, interoperacyjności i ponownego wykorzystania. Komisja Europejska kładzie bardzo duży nacisk na to, aby dane zbierane w trakcie realizacji projektu  były publicznie dostępne i możliwe do  odnalezienia bez potrzeby stosowania dodatkowych oprogramowań czy narzędzi – najlepiej poprzez  identyfikator cyfrowy: Digital Object Identifier (DOI;); interoperacyjne oraz możliwe do ponownego wykorzystania z określeniem odpowiednich licencji.

   

  lump sum

  Jeden ze sposobów finansowania i rozliczania projektów, stosowany w wybranych konkursach programu Horyzont Europa. Odbywa się w oparciu o koszty ryczałtowe.

   

  milestones

  Kamienie milowe – punkty kontrolne w projekcie. Kamienie milowe pomagają w określeniu postępów, odpowiadają osiągnięciu kluczowego wyniku pozwalającego na przejście do następnej fazy w projekcie. Kamieniem milowym może być krytyczny punkt decyzyjny w projekcie, w którym np. konsorcjum musi zdecydować, którą z kilku technologii zastosować do dalszego przygotowania do wdrożenia. Osiągnięcie kamienia milowego powinno być możliwe do zweryfikowania.

   

  open access

  Otwarty dostęp, czyli zestaw zasad i szereg praktyk rozpowszechniania wyników/rezultatów badań w taki sposób, aby były one dostępne on-line dla każdego użytkownika bez opłaty. Bariery dla kopiowania lub ponownego wykorzystywania są  zmniejszone lub usuwane poprzez zastosowanie otwartej licencji na prawa autorskie.

   

  open science

  Otwarta nauka to podejście oparte na otwartej współpracy i systematycznym dzieleniu się wiedzą i narzędziami. Jej zadaniem jest podniesienie jakości i efektywności badań oraz innowacji poprzez dzielenie się między innymi wynikami badań oraz rezultatami projektów. Obejmuje między innymi otwarty dostęp do publikacji naukowych, otwarty dostęp do danych badawczych, oprogramowania, otwarte zasoby edukacyjne, otwarte monografie. Ma za zadanie  usunąć bariery dzielenia się wszelkiego rodzaju produktami, zasobami, metodami  lub narzędziami na dowolnym etapie badań naukowych i innowacji.

   

  research output

  Rezultaty uzyskane przez dane działanie (np. w projekcie), do których można udzielić dostępu w formie publikacji naukowych, danych lub innych wytworzonych rezultatów i procesów, takich jak oprogramowanie, algorytmy, protokoły i elektroniczne zeszyty laboratoryjne.

   

  results

  Wszelkie materialne lub niematerialne efekty danego działania (np. w projekcie), takie jak dane, wiedza fachowa lub informacje, bez względu na ich postać lub charakter, niezależnie od tego, czy mogą być objęte ochroną, a także związane z nimi prawa, w tym prawa własności intelektualnej.

   

  work programme

  Program Pracy to dokument przyjęty przez Komisję Europejską dotyczący programowania i planowania działań w programach finansowanych przez Unię Europejską w danym obszarze jej kompetencji. Programy pracy dostępne są na portalu Funding & tender opportunities.

   

  Źródło: KPK