• Ostatnia zmiana 27.09.2019 przez Zakład Higieny, Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych

  Analityka Medyczna

   

   

  Higiena z Epidemiologią

   

  Regulamin dydaktyczny

   

  Warunki uzyskania zaliczenia:

  1. Na wszystkich seminariach studenci będą odpytywani z tematyki bieżących zajęć. Każdy student musi otrzymać 3 oceny pozytywne by być dopuszczonym do końcowego zaliczenia.

  2. Zaliczenie odbywa się w formie pisemnej na ostatnich zajęciach.

  3. Zaliczenie końcowe obejmuje tematykę wszystkich zajęć (wykłady, seminaria).

   

  Terminy zajęć

  Wykłady (15h)

  Poniedziałek 14:15-16:30 (sala ECF)

  18, 25.XI, 2, 9, 16.XII

   

  Seminaria (15h)

  Poniedziałek 14:15-16:30

  7, 14, 21, 28.X, 4.XI

   

  Tematyka zajęć

   

  WYKŁAD I

  Epidemiologia - definicja, historia, cele, zadania. Źródła informacji w badaniach epidemiologicznych.

   

  WYKŁAD II

  Mierniki stanu zdrowia. Strategia badań epidemiologicznych.

   

  WYKŁAD III

  Rodzaje badań epidemiologicznych.

   

  WYKŁAD IV

  Szerzenie się epidemii. Dochodzenie epidemiologiczne. Zwalczanie chorób zakaźnych.

   

  WYKŁAD V

  Zaliczenie.

   

   

  SEMINARIUM I

  Źródła informacji w epidemiologii. Demografia, źródła danych, stan i struktura populacji. Projektowanie kwestionariusza badań.

   

  SEMINARIUM II

  Wpływ zanieczyszczenia atmosfery na zdrowie człowieka. Ocena parametrów fizykochemicznych powietrza w pomieszczeniu. Temperatura efektywna. Wpływ mikroklimatu na samopoczucie.

   

  SEMINARIUM III

  Higiena pracy. Czynniki szkodliwe w miejscu pracy. Ocena obciążenia pracą.

   

  SEMINARIUM IV

  Wpływ żywienia na zdrowie. Planowanie i ocena jadłospisu.

   

  SEMINARIUM V

  Analiza literatury fachowej.

   

  Piśmiennictwo:

  1. Jędrychowski Wiesław (red): Epidemiologia w medycynie klinicznej i zdrowiu publicznym. Wyd. UJ, Kraków 2010.
  2. Jabłoński Leon (red): Epidemiologia. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Wyd. Folium, Lublin 1996.
  3. Karczewski K. J. (red.): Higiena. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa. Wyd. Czelej, Lublin 2002

   

   

  Sylabus