• Ostatnia zmiana 28.09.2020 przez Zakład Higieny, Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych

  Regulamin Dydaktyczny Jednostki

   

  Na zajęciach obowiązują wytyczne dotyczące uczestnictwa w zajęciach w roku akademickim 2020/2021 dostępne tutaj

   

  Harmonogram zajęć, sylabusy oraz konspekty zawierające treści programowe zamieszczone są na stronie internetowej Zakładu.

   

  Regulamin dydaktyczny zajęć w formie stacjonarnej:

   

  1. Student obowiązany jest uczestniczyć we wszystkich zajęciach. 

  2. Nie dopuszcza się nieobecności nieusprawiedliwionych. Nieobecność nieusprawiedliwiona skutkuje niedopuszczeniem do końcowego zaliczenia/egzaminu. Nieobecność usprawiedliwioną można zaliczyć na kolejnych zajęciach.

  3. Na ćwiczeniach/seminariach obowiązuje znajomość tematyki nie tylko bieżących zajęć, ale również zagadnień omawianych wcześniej i wiążących się z aktualnym tematem. Przygotowanie do ćwiczeń/seminariów oceniane jest poprzez czynny udział w zajęciach (forma ustna i/lub pisemna). 

  4. Ocenę niedostateczną, można poprawiać na kolejnych zajęciach.

  5. Warunkiem uzyskania końcowego zaliczenia z przedmiotu (forma pisemna) jest uzyskanie co najmniej 60% maksymalnej ilości punktów możliwych do zdobycia.

  6. Ocena z egzaminu końcowego uzależniona jest od ilości zdobytych punktów: 

  - 60% maksymalnej ilości punktów możliwych do zdobycia - ocena dostateczna

  - 70% maksymalnej ilości punktów możliwych do zdobycia - ocena dość dobra

  - 80% maksymalnej ilości punktów możliwych do zdobycia - ocena dobra

  - 90% maksymalnej ilości punktów możliwych do zdobycia - ocena ponad dobra

  - 95% maksymalnej ilości punktów możliwych do zdobycia - ocena bardzo dobra

  7. Nie przewiduje się zwolnień z końcowych zaliczeń i egzaminów. 

  8. Wyniki końcowych zaliczeń będą dostępne w Zakładzie najpóźniej w terminie do 3 dni roboczych. Studenci są informowani o wynikach swoich prac pisemnych oraz ocenie końcowej bezpośrednio od asystenta prowadzącego zajęcia lub starosty roku.

  9. Prace egzaminacyjne i zaliczenia są do wglądu przez studentów w Zakładzie w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty sprawdzianu w obecności asystenta prowadzącego.

  10. Za w/w sprawy organizacyjne odpowiada asystent prowadzący zajęcia z daną grupą studentów.

  11. W czasie trwania zajęć telefony komórkowe, notebooki, laptopy oraz inne urządzenia elektroniczne muszą bezwzględnie pozostawać wyłączone.

  12. Na terenie Zakładu obowiązuje zmiana obuwia.

   

  Regulamin dydaktyczny zajęć w formie zdalnej:

   

  1. Szczegółowy regulamin zajęć z poszczególnych przedmiotów będzie widoczny po zalogowaniu się na platformie edukacyjnej Blackboard.

  2. Za w/w sprawy organizacyjne odpowiada asystent prowadzący zajęcia z daną grupą studentów.

   

  Godziny konsultacyjne: poniedziałek 11:00-12:30

  (inny termin do uzgodnienia w indywidualnych przypadkach)