• Ostatnia zmiana 27.09.2018 przez Zakład Higieny, Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych

  Regulamin Dydaktyczny Jednostki

   

  1. Harmonogram zajęć, sylabusy oraz konspekty zawierające treści programowe zamieszczone są na stronie internetowej Zakładu.

  2. Student obowiązany jest uczestniczyć we wszystkich zajęciach. Kopię zwolnienia Student powinien dostarczyć bezpośrednio po ustąpieniu przyczyny nieobecności, nie później niż na następne zajęcia. Uwzględniane będą jedynie zaświadczenia pisemne (zwolnienie lekarskie, zaświadczenie sądowe, dziekańskie etc.). Dokumenty dostarczane później nie będą honorowane.

  3. Regulamin Dydaktyczny Jednostki nie dopuszcza nieobecności nieusprawiedliwionych. Nieobecność nieusprawiedliwiona skutkuje niedopuszczeniem do końcowego zaliczenia/egzaminu.

  4. Nieobecność usprawiedliwioną można zaliczyć na kolejnych zajęciach.

  5. Na ćwiczeniach/seminariach obowiązuje znajomość tematyki nie tylko bieżących zajęć, ale również zagadnień omawianych wcześniej i wiążących się z aktualnym tematem. Przygotowanie do ćwiczeń/seminariów oceniane jest poprzez czynny udział w zajęciach (forma ustna i/lub pisemna). 

  6. Ocenę niedostateczną, można poprawiać na kolejnych zajęciach.

  7. Warunkiem uzyskania końcowego zaliczenia z przedmiotu (forma pisemna) jest uzyskanie co najmniej 60% maksymalnej ilości punktów możliwych do zdobycia.

  8. Ocena z egzaminu końcowego uzależniona jest od ilości zdobytych punktów: 

  - 60% maksymalnej ilości punktów możliwych do zdobycia - ocena dostateczna

  - 70% maksymalnej ilości punktów możliwych do zdobycia - ocena dość dobra

  - 80% maksymalnej ilości punktów możliwych do zdobycia - ocena dobra

  - 90% maksymalnej ilości punktów możliwych do zdobycia - ocena ponad dobra

  - 95% maksymalnej ilości punktów możliwych do zdobycia - ocena bardzo dobra

  9. Nie przewiduje się zwolnień z końcowych zaliczeń i egzaminów. 

  10. Wyniki końcowych zaliczeń będą dostępne w Zakładzie najpóźniej w następnym dniu roboczym, wyniki egzaminów w terminie do 3 dni roboczych. Studenci są informowani o wynikach swoich prac pisemnych oraz ocenie końcowej bezpośrednio od asystenta prowadzącego w postaci ustnej.

  11. Prace egzaminacyjne i zaliczenia są do wglądu przez studentów w Zakładzie w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty sprawdzianu w obecności asystenta prowadzącego.

  12. Za w/w sprawy organizacyjne odpowiada asystent prowadzący zajęcia z daną grupą studentów.

  13. W czasie trwania zajęć telefony komórkowe, notebooki, laptopy oraz inne urządzenia elektroniczne muszą bezwzględnie pozostawać wyłączone.

  14. Na terenie Zakładu obowiązuje zmiana obuwia.

   

  Godziny konsultacyjne: środy 10:30-12:00

  (inny termin do uzgodnienia w indywidualnych przypadkach)