Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. (SBK) Studiuję, badam, komercjalizuję - program wsparcia doktorantów UMB.
 • Ostatnia zmiana 23.02.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  (SBK) Studiuję, badam, komercjalizuję - program wsparcia doktorantów UMB

   

  Projekt pn. „Studiuję, badam, komercjalizuję  - program wsparcia doktorantów UMB" współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 8.2 – Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1. – Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, umowa nr: UDA-POKL.08.02.01-20-069/11-00 z dn. 16.02.2012.

  • Okres realizacji projektu: luty 2012 - styczeń 2015
  • Wartość projektu: 3 071 500 zł
  • Kierownik projektu: prof. dr hab. Adam Krętowski

  Projekt powstał i zrealizowany został z myślą o doktorantkach i doktorantach Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, aby wspomóc ich rozwój naukowy, z uwagi na fakt, iż prowadzą oni badania w dziedzinach uznanych za szczególnie istotne dla rozwoju innowacyjnego Podlasia, co znalazło odzwierciedlenie w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podlaskiego.

  Wsparciem objęto studentki i studentów I, II, III lub IV roku studiów doktoranckich UMB oraz pracowników UMB z otwartym przewodem doktorskim.

  Uczestnicy Projektu - doktoranci UMB - zostali objęci DWIEMA FORMAMI WSPARCIA:

  • Stypendium naukowym, aby wspomóc ich rozwój naukowy, z uwagi na fakt, iż prowadzą oni badania w dziedzinach uznanych za szczególnie istotne dla rozwoju innowacyjnego Podlasia. Celem stypendiów doktoranckich było zwiększenie transferu wiedzy i wyników badań naukowych do gospodarki regionu (stypendium było przyznane na max. 12 m-cy, wysokość indywidualnego stypendium - w całym okresie trwania projektu - wynosiła w 3500 zł/m-c netto);
  • 3-dniowym szkoleniem, które pozwoliło na nabycie umiejętności: w zakresie pozyskiwania funduszy na badania naukowe, ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji wiedzy w dziedzinie nauk medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu.

   

  Efekty projektu w liczbach:

  • 4 edycje projektu,
  • 111 uczestników projektu - doktorantki i doktoranci UMB zamieszkali na terenie województwa podlaskiego - studentki i studenci I, II, III lub IV roku studiów doktoranckich UMB (74 osoby) i pracownicy zatrudnieni na pełny etat w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku z otwartym przewodem doktorskim (37 osób), w tym, w podziale na wydziały UMB:

      - WL – 52 osób,

      - WF – 33 osób,

      - WNoZ – 26 osób,

  • 4 zrealizowane 3-dniowe szkolenia w zakresie pozyskiwania funduszy na badania naukowe, ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji wiedzy w dziedzinie nauk medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu.