• 18.02.2020 Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej

  Regulaminy

  Regulamin obowiązujący na zajęciach z przedmiotu: „Diagnostyka laboratoryjna”

  dla studentów kierunku DIETETYKA

   

   

  1. Zajęcia z diagnostyki laboratoryjnej odbywają się w wymiarze godzin przewidzianym programem studiów: (15 h wykładów i 15 h ćwiczeń).
  2. Treści programowe wykładów podane są w gablocie informacyjnej i na stronie internetowej Zakładu Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej UMB.
  3. Ćwiczenia w ramach w/w przedmiotu realizowane są według harmonogramu wywieszonego w gablocie informacyjnej i na stronie internetowej Zakładu Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej UMB. .
  4. Zajęcia laboratoryjne odbywają się w pracowniach: Zakładu Diagnostyki Hematologicznej i Zakładu Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej. Na zajęciach obowiązuje zmiana obuwia i biały fartuch.
  5. Student ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach. W przypadku nieobecności należy ją usprawiedliwić, najpóźniej na pierwszych zajęciach, w których student uczestniczy po okresie nieobecności. Honorowane będą tylko zwolnienia lekarskie i dziekańskie.
  6. Odrobienie zajęć opuszczonych usprawiedliwionych jest możliwe po uzgodnieniu terminu z osobą prowadzącą zajęcia.
  7. Zaliczenie ćwiczeń odbywa się ustnie.
  8. Warunkiem dopuszczenia do sesji egzaminacyjnej jest zaliczenie ćwiczeń (dopuszczalna jest jedna ocena niedostateczna).
  9. Zaliczenie przedmiotu:
  • zaliczenie pisemne (test wielokrotnego wyboru obejmujący wszystkie treści programu nauczania przedmiotu: Diagnostyka Laboratoryjna”).

   

   

   

   

  Program nauczania (SYLABUS), regulaminy oraz rozkłady zajęć dostępne są na stronie internetowej UMB www.umb.edu.pl,

  zakładki:

   • Wydział Farmaceutyczny
   • Jednostki Organizacyjne
   • Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej
   • Dydaktyka