Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Tematyka wykłady/seminaria/ćwiczenia V rok .
 • Ostatnia zmiana 01.03.2024 przez Zakład Medycyny Sądowej

  Tematyka wykłady/seminaria/ćwiczenia V rok

   

   

  V rok WL MEDYCYNY SĄDOWA - rok akademicki 2023/2024 – semestr II

   

  Tematy wykładów:

   

  1. Podstawy prawne czynności biegłych. Rola medycyny sądowej

  2. Zgon-uwarunkowania prawne

  3. Sądowo-lekarska sekcja zwłok cz. 1

  4. Sądowo-lekarska sekcja zwłok cz.2

  5. Postępowanie z ofiarami przemocy

   

  Tematy ćwiczeń (kolejność tematów jest zależna od charakteru ekspertyz wykonywanych konkretnego dnia w Zakładzie): 

   

  1. Nauka o śmierci: definicja śmierci, rodzaje i przyczyny śmierci, reakcje interletalne. Znamiona śmierci. Zmiany związane z zabiegami reanimacyjnymi. Zmiany o charakterze rozkładowym, zmiany o charakterze utrwalającym. Zabezpieczanie materiałów do dalszych badań. Ustalanie tożsamości zwłok nie znanych, kośćców i rozkawałkowanych. Śmierć nagła z przyczyn chorobowych (podział ze względu na wiek).
  2. Następstwa urazu mechanicznego: obrażenia przyżyciowe, obrażenia schyłkowe, obrażenia pośmiertne. Urazy zadane narzędziami tępymi i krawędzistymi- podbiegnięcia krwawe, otarcia naskórka, rany tłuczone i darte, rany kąsane. Obrażenia głowy uszkodzenia kości czaszki, krwiaki śródczaszkowe, krwiak śródmózgowy, wstrząśnienie mózgu, stłuczenie mózgu Obrażenia kręgosłupa, obrażenia szyi i twarzy, obrażenia klatki piersiowej, obrażenia narządów jamy brzusznej, obrażenia kończyn, upadek z wysokości. Medycyna wypadkowa: rodzaje wypadków komunikacyjnych, obrażenia typowe dla kierowców, pasażerów pojazdów i pieszych, typowanie miejsca zajmowanego w samochodzie. Wypadki motocyklowe. Rekonstrukcja wypadku. Rany rąbane, rany cięte, rany kłute. Identyfikacja narzędzi czynu.
  3. Broń palna i obrażenia postrzałowe: obrażenia z broni myśliwskiej, aparaty do wstrzeliwania kołków i do uboju bydła.
  4. Uduszenie gwałtowne: Rodzaje śmierci z uduszenia gwałtownego. Śmierć z zagardlenia, powieszenie, zadzierzgnięcie, zadławienie. Utonięcie, unieruchomienie klatki piersiowej, zatkanie otworów i dróg oddechowych
  5. Śmierć wskutek działania energii elektrycznej: działanie miejscowe, działanie ogólne, rażenie piorunem. Śmierć z oparzenia: patomechanizm oparzenia gorącymi płynami i parami. Działanie płomienia. Inne rodzaje śmierci gwałtownej: Śmierć ze zmęczenia, z przegrzania (udar cieplny), z powodu obniżenia temperatury ciała, zmiany ciśnienia atmosferycznego, choroba głodowa, niedobór tlenu i nadmiar dwutlenku węgla w atmosferze.
  6. Dzieciobójstwo: badanie matki, badanie zwłok dziecka. Zgony z przyczyn chorobowych i zaburzenia rozwojowe, zgony związane bezpośrednio z przebiegiem porodu, zgony w następstwie karygodnego działania matki, poród uliczny. Przestępstwa na tle seksualnym: zboczenia płciowe, zboczenia polegające na odchyleniach od prawidłowego ukierunkowania, popędu, zboczenia polegające na niewłaściwym sposobie realizowania popędu płciowego, zgwałcenie, zabójstwa na tle seksualnym.
  7. Orzecznictwo w sprawach cywilnych: stan zdrowia niezależnie od następstw wypadku, następstwa wypadku, zdolność do pracy i zarobkowania, odszkodowanie za ból, koszty leczenia. Orzecznictwo w sprawach karnych: wywiad lekarski, badanie przedmiotowe, opinia sądowo – lekarska. Artykuł 156 kk., artykuł 157 kk., artykuł 217 kk. Orzecznictwo ubezpieczeniowe.
  8. Hemogenetyka sądowa: Genom – ogólne wiadomości o materiale genetycznym. Izolacja DNA – izolacja, ilościowe oznaczanie, przechowywanie. PCR – zasady, przebieg, metodyka.. Elektroforeza. Sekwencjonowanie DNA. Analizy DNA w sprawach spornego ojcostwa. Ujawnianie i zabezpieczanie śladów biologicznych, w tym niewidocznych śladów i mikrośladów biologicznych. Identyfikacja materiału biologicznego, w tym określenie przynależności gatunkowej. Ustalanie mechanizmu powstania śladów. Oznaczanie profili DNA w materiale dowodowym – analiza markerów zlokalizowanych na chromosomach autosomalnych, analiza markerów zlokalizowanych na chromosomach płci Y i X oraz ich zastosowanie. Zastosowanie polimorfizmu mtDNA. Rodzaje śladów biologicznych.
  9. Toksykologia sądowo - lekarska: Podział zatruć, podział trucizn. Materiał do badań toksykologicznych, warunki jego pobrania. Orzecznictwo w przypadkach zatruć śmiertelnych. Alkohol etylowy: zarys fizjologii przemian alkoholu organizmie człowieka, objawy działania alkoholu na organizm, metody jego oznaczania we krwi, analiza powietrza wydychanego na zawartość alkoholu. Badanie materiału sekcyjnego na alkohol. Uwarunkowania prawne: pobierania krwi na zawartość alkoholu, stanu nietrzeźwości. Obliczenia prospektywne i retrospektywne. Zatrucia tlenkiem węgla, metanolem, glikolem etylowym, pestycydami. Toksykomanie (typy toksykomanii i ich charakterystyka).

   

   

  V rok Wydział lekarski - Etyka Lekarska

   

  Tematy Wykładów:

  1. Praktyczne aspekty prowadzenia dokumentacji medycznej.
  2. Pacjent problematyczny- wybrane zagadnienia. Cz. I
  3. Pacjent problematyczny- wybrane zagadnienia. Cz. II
  4. Błąd medyczny

   

  Tematy Seminariów:   

  1. Etyczne aspekty relacji lekarz-pacjent cz. I

  2. Etyczne aspekty relacji lekarz-pacjent cz. II

  3. Tajemnica lekarska

  4. Podstawy prawne prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej

  5. Etyczne aspekty transplantologii

  6. Etyczne aspekty leczenia paliatywnego

  7.  Etyczne aspekty końca życia

  8.  Eutanazja

  9.  Podstawy eksperymentu medycznego

  10. Analiza pytań testowych i zaliczenie