Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Regulaminy: Dydaktyczny, Porządkowy, BHP i PPOŻ Jednostki.
 • Ostatnia zmiana 12.04.2024 przez Zakład Medycyny Sądowej

  Regulaminy: Dydaktyczny, Porządkowy, BHP i PPOŻ Jednostki

  Regulamin dydaktyczny dla studentów

  1. Przepisy wewnętrzne Zakładu Medycyny Sądowej są zgodne z Regulaminem studiów dziennych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku dostępnym w jego witrynie internetowej.
  2. Zajęcia dydaktyczne realizowane są w zgodzie z harmonogramem studiów potwierdzonym przez Dziekana Wydziału Lekarskiego.
  3. Ćwiczenia odbywają się w salach dydaktycznych i Prosektorium Zakładu Medycyny Sądowej. Student ma obowiązek przestrzegania zasad regulaminu porządkowego, z którym został zapoznany przez asystenta, co potwierdza własnoręcznym podpisem.
  4. Podział na grupy dydaktyczne jest zgodny z dyrektywą Dziekana Wydziału Lekarskiego.
  5. Student powinien być przygotowany teoretycznie na zajęcia w oparciu o materiał wykładowy i obowiązujące podręczniki.
  6.  Wykaz zalecanych podręczników jest dostępny na stronie internetowej Zakładu (Sylabus) i na tablicy informacyjnej w Zakładzie Medycyny Sądowej.
  7. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń. Zajęcia z przedmiotów:  prawo i medycyna sądowa, medycyna sądowa, etyka lekarska oraz prawo i etyka w stomatologii kończą się pisemnym zaliczeniem.
  8.  Student ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach. Nieobecność powinna być niezwłocznie usprawiedliwiona (do 7 dni). W przypadku nieobecności z powodu choroby wymagane jest zaświadczenie lekarskie, w innych przypadkach - zaświadczenie odpowiednich władz.
  9. Nieobecność na zajęciach usprawiedliwiona, jest traktowana jako zajęcia niezaliczone. Student ma obowiązek zaliczyć opuszczone zajęcia w ciągu 2 tygodni od daty nieobecności u prowadzącego, z którym należy uzgodnić sposób zaliczenia.
  10. Nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach wyklucza otrzymanie zaliczenia.
  11. Studenci, którzy powtarzają rok, mają obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach. Nieobecność jest uzasadniona jedynie wówczas, gdy zajęcia z innych przedmiotów  odbywają się w tym samym terminie.  
  12. Dla studentów, którzy powtarzają rok dodatkowe grupy nie będą organizowane.
  13. Prawo przystąpienia do egzaminu mają wyłącznie studenci, którzy uczestniczyli we wszystkich wykładach i otrzymali zaliczenie z zajęć. 
  14. Egzamin końcowy (z przedmiotu prawo i medycyna sądowa) w formie testu pisemnego odbywa się w letniej sesji egzaminacyjnej. Wyniki egzaminów są umieszczona stronie internetowej i tablicy informacyjnej w Zakładzie.
  15. Student ma prawo do wglądu w swoją pracę egzaminacyjną przez 7 dni od podania jej wyniku.  Po tym okresie wgląd do prac egzaminacyjnych jest niemożliwy.
  16. Prace zaliczeniowe i egzaminacyjne są przechowywane w archiwum Zakładu do zakończenia roku akademickiego (30 września) , a następnie są niszczone.
  17. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie co najmniej 60% punktów możliwych do zdobycia.
  18. Egzamin poprawkowy odbywa się w formie ustnej. Termin i miejsce egzaminu poprawkowego wyznacza Kierownik Zakładu.
  19. W przypadku wystąpienia wątpliwości związanych z przebiegiem ćwiczeń, seminariów i wykładów student ma prawo i obowiązek skontaktowania się z Kierownikiem Zakładu.

   

  Regulamin porządkowy  dla studentów

  1. W czasie  zajęć (seminariów i ćwiczeń)  studenta obowiązuje odzież ochronna (fartuch lekarski) oraz zmiana obuwia.
  2. Odzież wierzchnią (płaszcze, kurtki , itp.) oraz obuwie należy pozostawić w szatni.
  3. Przebywanie studentów w salach dydaktycznych jest dozwolone wyłącznie w obecności asystenta.
  4. Podczas zajęć nie wolno opuszczać sal dydaktycznych bez zgody asystenta.
  5. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przebiegiem ćwiczeń lub w nagłych wypadkach, należy zwracać się do asystenta.
  6. Podczas zajęć i egzaminu telefony komórkowe i wszelkiego rodzaju tego typu urządzenia powinny być bezwzględnie wyłączone.
  7. Podczas ćwiczeń, seminariów i wykładów wykonywanie zdjęć jest zabronione. Łamanie tej zasady jest traktowane jako naruszenie kodeksu etyki przyszłego zawodu i będzie podlegać odpowiedzialności z Regulaminu studiów. Dodatkowo, student przyłapany na fotografowaniu jest zobowiązany do usunięcia zdjęcia w obecności asystenta.
  8. W czasie zajęć student jest odpowiedzialny za swoje rzeczy osobiste.  W przypadku ich uszkodzenia lub kradzieży Zakład Medycyny Sądowej nie ponosi odpowiedzialności.
  9. Zabrania się jedzenia i picia w salach dydaktycznych.
  10. W całym budynku obowiązuje zakaz palenia. 
  11. Dodatkowo w pomieszczeniach prosektoryjnych:
  1. Pomieszczenia znajdujące się za drzwiami łącznika, oznaczonego napisem "Teren Zakaźny", przy nie stosowaniu się do przepisów niniejszego regulaminu i nie zachowaniu szczególnych środków ostrożności, mogą stwarzać ryzyko różnorodnych zakażeń. Przebywanie studentów w łączniku, korytarzach i pomieszczeniach prosektoryjnych na obu poziomach (parter i suteryna), bez wiedzy i obecności asystenta jest zabronione.
  2. Przed przystąpieniem do zajęć wraz z asystentem, po przejściu łącznika, studenci udają się do szatni, gdzie obowiązani są nałożyć wierzchnie fartuchy ochronne. Przebywanie w prosektorium bez fartuchów jest zabronione.
  3. W pomieszczeniach prosektoryjnych należy zachować szczególną ostrożność :
  • nie dotykać ścian, sprzętów, narzędzi, urządzeń, naczyń ani zwłok znajdujących się w prosektorium!
  • bezwzględnie wykonywać wszystkie polecenia asystenta
  • w razie uczucia zasłabnięcia, nagłego zdarzenia (np. zabrudzenia materiałem biologicznym, skaleczenia), czy każdej innej potrzeby, niezwłocznie powiadomić asystenta
  • nie oddalać się z prosektorium bez wiedzy asystenta
  • samowolnie nie przechodzić do innych pomieszczeń niż to, w którym znajduje się grupa z asystentem.                                                                                                    

        12.W czasie zajęć na terenie prosektorium obowiązuje taktowne i kulturalne zachowanie.

       13.Wszystkie informacje wynikające z zajęć prosektoryjnych, związane z każdą sprawą, objęte są bezwzględną tajemnicą lekarską. Studentów obowiązuje również tajemnica dochodzenia (śledztwa) pod groźbą odpowiedzialności karnej.

       14. Po zakończeniu zajęć w prosektorium, studenci udają się do szatni, gdzie zdejmują fartuchy ochronne. W szatni znajduje się również łazienka i ubikacja dla studentów. Apelujmy o zachowanie porządku w szafach ubraniowych. Po zdjęciu odzieży ochronnej, pomieszczenia prosektoryjne należy wraz z asystentem niezwłocznie opuścić.

   

  Regulamian BHP i PPOŻ

  1. Wstęp do części prosektoryjnej Zakładu mają wyłącznie studenci odbywający aktualnie zajęcia zgodnie z harmonogramem zajęć.
  2. Na zajęciach obowiązuje  czysty fartuch oraz odpowiednie obuwie. Wprowadzanie osób postronnych na teren Zakładu jest zabronione.
  3. Zabrania się studentom przebywania w Prosektorium oraz wykonywania jakichkolwiek czynności medycznych bez opieki/nadzoru asystenta prowadzącego zajęcia.
  4. W trakcie zajęć student jest zobowiązany do zachowania spokoju i okazywania należytego szacunku osobom zmarłym oraz personelowi medycznemu.
  5. Zabrania się wnoszenia się na teren Zakładu ubrań wierzchnich, toreb, plecaków, itp.
  6. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania pokarmów, picia jakichkolwiek napojów i żucia gumy na terenie Zakładu.
  7. Student w trakcie ćwiczeń jest zobowiązany do przestrzegania zasad aseptyki i antyseptyki, ze szczególnym uwzglednieniem kontaktu z materiałem zakaźnym w czasie pobytu w Prosektorium.
  8. Należy używać środków ochrony osobistej: rękawiczki, fartuchy ochronne oraz środków czystości i dezynfekcyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem.
  9. Student z objawami infekcji jest zobowiązany do zgłaszania tego faktu asystentowi prowadzącemu przed rozpoczęciem zajęć w celu zastosowania odpowiednich środków ochrony epidemiologicznej.
  10. W przypadku urazu, skaleczenia, bądź ryzykownego kontaktu z materiałem biologicznym należy niezwłocznie powiadomić asystenta prowadzącego ćwiczenia.
  11. Rękawiczki czy inny sprzęt jednorazowego użytku bezpośrednio po ich użyciu umieścić w pojemniku na materiały skażone (oznaczone czerwonym workiem).
  12. Zasady stosowania środków ochrony osobistej, prawidłowego użycia środków do dezynfekcji rąk i sprzętu medycznego oraz ich lokalizacja zostaną omówione z każdą grupą w trakcie pierwszego dnia zajęć.
  13. Obowiązuje bezwzględny zakaz wynoszenia dowodów rzeczowych lub biologicznych, jak i sprzętu medycznego, lub jego elementów, w tym w szczególności w systuacji ich potencjalnego skażenia biologicznego. 
  14. Na terenie Zakładu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Zakaz ten dotyczy również tzw. e-papierosów.
  15. Studentom zabrania się używania jakichkolwiek źródeł ognia.
  16. W przypadku wystąpienia niekontrolowanego źródła ognia lub jakiegokolwiek zagrożenia powstałego w miejscu prowadzenia zajęć student jest zobligowany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie asystenta prowadzącego ćwiczenia lub innego pracownika Zakładu.  
  17. Na terenie budynku znajdują się odpowiednio oznaczone środki gaśnicze.
  18. W przypadku konieczności ewakuacji, należy bezwzględnie wykonywać polecenia koordynatora akcji.
  19. W przypadkach wymagających udzielenia natychmiastowej pomocy, każdy poinformowany o tym pracownik Zakładu przebywający w pobliżu zdarzenia jest zobowiązany do jej udzielenia.
  20. Na terenie Zakładu dostępne są materiały opatrunkowe.