• 24.04.2020 Zakład Chemii Organicznej

  Aktualności

   

  Osoby, które pisały egzamin z "Sensoryki i środków zapachowych" w dniu 24.04.2020 r. uzyskały ocenę dobrą (4.0).

   


   

  Egzamin poprawkowy (II termin) - wyniki [36]

   


   

  INFORMACJA ODNOŚNIE EGZAMINU POPRAWKOWEGO (II TERMIN) Z SENSORYKI I ŚRODKÓW ZAPACHOWYCH

  Egzamin w formie testu na platformie e-learningowej UMB (eduPortal) rozpoczyna się o godz. 10:00 dnia 22.04.2020 r. i trwa 45 minut. Test automatycznie zakończy się zgodnie z harmonogramem. Dostęp do pytań egzaminacyjnych możliwy będzie od godz. 9:45. Test jest jednokrotnego wyboru i może być rozwiązany jeden raz, bez możliwości nanoszenia zmian po zatwierdzeniu. Cofnięcie się do dowolnego pytania oraz zmiana już udzielonej odpowiedzi możliwe jest wyłącznie w czasie przeznaczonym na napisanie egzaminu, czyli w ciągu 45 minut. Prosimy o dyscyplinę czasową. Nieprzesłanie testu niezależnie od przyczyn skutkuje oceną niedostateczną. Nieobecność na egzaminie usprawiedliwiana jest WYŁĄCZNIE na podstawie zwolnienia lekarskiego. Oceny z egzaminu zostaną opublikowane na stronie Zakładu są to oceny ostateczne (oceny przesłane automatycznie przez eduPortal bezpośrednio po zakończeniu egzaminu nie są ocenami ostatecznymi). Zakład nie ponosi odpowiedzialności za brak kompatybilności urządzeń.

   


   

  Egzamin poprawkowy (II termin) z przedmiotu „Sensoryka i środki zapachowe” odbędzie się dnia 22.04.2020 r. o godz. 10:00, metodą testowania on line. Dokładniejsze informacje co do sposobu przeprowadzenia egzaminu zostaną podane po 15 kwietnia 2020 r.

   


   

  24-03-2020

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zostają zawieszone wszystkie zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku w okresie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. W związku z powyższym Egzamin w II terminie poprawkowym oraz egzamin w I terminie poprawkowym planowany na dzień 27 marca 2020 r. nie odbędzie się. Termin egzaminu zostanie ustalony w terminie późniejszym, po przywróceniu normalnego trybu pracy w UMB.

   

   


   

  Egzamin w II terminie poprawkowym oraz egzamin w I terminie poprawkowym (dla nieobecnych, po usprawiedliwieniu nieobecności) odbędzie się 27 marca 2020 r. (piątek) o godz. 12:30 w Zakładzie Chemii Organicznej.

   


   

  Egzamin - I termin poprawkowy - wyniki

   


   

  Egzamin w I terminie poprawkowym z przedmiotu "Sensoryka i środki zapachowe" odbędzie się 26 lutego 2020 r. (środa) o godz. 9:30 w sali nr 223 (II piętro Collegium Primum).

   


   

  Na prośbę studentów egzamin w I terminie poprawkowym w dniu 6 lutego 2020 r. nie odbędzie się. Nowa data egzaminu poprawkowego zostanie ustalona w terminie późniejszym.

  Egzamin w I terminie poprawkowym z przedmiotu "Sensoryka i środki zapachowe" odbędzie się 6 lutego 2020 r. o godz. 9:00 w sali nr 218 (II piętro Collegium Primum).

   


   

  Egzamin - wyniki

   


   

  Egzamin z przedmiotu "Sensoryka i środki zapachowe" odbędzie się 13 stycznia 2020 r. w godz. 12:45-14:15 w sali nr 223 (II piętro Collegium Primum).

   


   

   


   

  Kolokwium seminaryjne poprawkowe - wyniki

   


   

  Poprawkowe kolokwium seminaryjne odbędzie się 12 grudnia 2019 r. o godz. 13:00 w Auli nr 2 (ECF).

   


   

  Kolokwium seminaryjne - wyniki

   


   

  Na prośbę studentów kolokwium seminaryjne zostało przeniesione i odbędzie się 5 grudnia 2019 r. w sali 040 ECF w dwóch grupach: I grupa godz. 12:15-13:15 oraz II grupa 13:15-14:15.

   


   

  W y k ł a d y  z przedmiotu „Sensoryka i środki zapachowe” dla studentów II roku KOSMETOLOGII (studiów II stopnia) będą odbywały się w sali nr 218 (II piętro Collegium Primum) w czwartki, w godz. 10:30-12:00.

  Pierwszy wykład odbędzie się w dniu 3 października 2019 r. (czwartek) o godz. 10:30.

   

  S e m i n a r i a z przedmiotu „Sensoryka i środki zapachowe” będą odbywały się sali nr 040 w Euroregionalnym Centrum Farmacji (przy szatni) w czwartki, w okresie od 3 października 2019 r. do 28 listopada 2019 r., zgodnie z poniższym harmonogramem: 

  czwartek

  grupa seminaryjna I

  12:20-14:00 dr hab. Agnieszka Markowska
  czwartek grupa seminaryjna II 14:05-15:45 dr hab. Agnieszka Markowska

  Pierwsze zajęcia seminaryjne odbędą się w dniu 3 października 2019 r. (czwartek).

  Na pierwsze zajęcia seminaryjne należy przygotować się z tematu:

  Analiza sensoryczna – podstawowe pojęcia. Pracownia analizy sensorycznej.

  1. Podstawowe pojęcia w analizie sensorycznej: bodziec, receptor, percepcja, sensoryczny, organoleptyczny, wrażliwość sensoryczna, precyzja, dokładność, powtarzalność, odtwarzalność, wyróżnik jakościowy, zmęczenie sensoryczne. Próg wyczuwalności, próg rozpoznania, próg różnicy, pamięć sensoryczna, próg krańcowy, minima sensoryczne.
  2. Pracownia analizy sensorycznej:
  • warunki panujące w laboratorium oceny sensorycznej wg norm ISO.
  1. Przygotowanie próbek do oceny sensorycznej.

  Uwaga! Dnia 28 listopada 2019 r., odbędzie się kolokwium obejmujące zakres materiału z seminariów!

   

  Studenci są też zobowiązani do zapoznania się z "Regulaminem obowiązującym studentów II roku KOSMETOLOGII (studiów II stopnia) w Zakładzie Chemii Organicznej UMB na zajęciach z przedmiotu "Sensoryka i środki zapachowe" w roku akademickim 2019/2020".

   

  Ć w i c z e n i a z przedmiotu „Sensoryka i środki zapachowe” będą odbywały się w Zakładzie Chemii Organicznej w sali ćwiczeń nr 115/116 (I piętro Collegium Primum), w dniach: 11, 18 i 25 października 2019 r., zgodnie z poniższym harmonogramem:

  piątek

  II grupa

  8:00-11:00 dr hab. Danuta Drozdowska
  piątek III grupa 11:15-14:15 dr hab. Danuta Drozdowska
  piątek I grupa 14:30-17:30 dr hab. Agnieszka Markowska

  Uwaga! Na prowadzącego ćwiczenia należy oczekiwać na holu Zakładu Chemii Organicznej na I piętrze Collegium Primum. Studenci przebierają się w szatni na II piętrze Collegium Primum (przy sali nr 218). Na ćwiczeniach obowiązuje zmiana obuwia!

  Na każdym ćwiczeniu obowiązuje znajomość materiału zamieszczonego na stronie internetowej Zakładu Chemii Organicznej.

   

  Program zajęć znajduje się na stronie internetowej Zakładu Chemii Organicznej (w zakładce: Dydaktyka – Kosmetologia II stopnia – Sensoryka i środki zapachowe):

  https://www.umb.edu.pl/wf/zaklad-chemii-organicznej