Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Regulamin Dydaktyczny Jednostki.
 • Ostatnia zmiana 01.12.2023 przez I Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej

  Regulamin Dydaktyczny Jednostki

  REGULAMIN DYDAKTYCZNY,

  obowiązujący w I Klinice Chirurgi Ogólnej i Endokrynologicznej USK w Białymstoku

  1. Zajęcia obowiązkowe są prowadzone według planu zajęć dostępnego na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Kliniki.
  2. Ćwiczenia odbywają się w grupach dziekańskich, podzielonych dodatkowo na mniejsze podgrupy.
  3. Zajęcia prowadzone są w poszczególnych Klinikach Chirurgicznych, na Bloku Operacyjnym, w Poradni, Centrum Symulacji Medycznej lub w Innych Oddziałach USK w ramach konsultacji chirurgicznych. O miejscu prowadzenia zajęć decyduje asystent, informując studentów w dniu zajęć lub na poprzednich zajęciach.
  4. Student na terenie Kliniki przebywa tylko w czasie zajęć dydaktycznych - pod opieką asystenta. W razie potrzeby kontaktu z asystentem poza czasem zajęć dydaktycznych, należy zgłosić się do Sekretariatu Kliniki.
  5. Student winien przychodzić na zajęcia w zmienionym obuwiu oraz w fartuchu (należy je założyć przed wejściem na teren Kliniki).
  6. Podczas zajęć student ma bezwzględnie wyłączony telefon komórkowy, palmtop i inne urządzenia audiowizualne. Robienie zdjęć i dokumentacji wideo oraz audio jest zabronione.
  7. Podczas zajęć dydaktycznych zabronione jest jedzenie, picie, palenie papierosów wychodzenie z sali bez zgody asystenta.
  8. Student zobowiązany jest do dbania o sprzęt dydaktyczny oraz medyczny, do korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem, pod nadzorem asystenta.
  9. Asystent prowadzący zajęcia dydaktyczne jest odpowiedzialny za studentów, a studenci o wszelkich wypadkach podczas zajęć dydaktycznych niezwłocznie powiadamiają asystenta.
  10. Na wszystkie zajęcia studenci powinni zgłaszać się punktualnie. Dwukrotne spóźnienie na zajęcia równe jest nieobecności z koniecznością odrabiania zajęć.
  11. Studenci są zobowiązani do przygotowania się do zajęć oraz czynnego w nich uczestnictwa. Obowiązkowa jest znajomość polecanej literatury, treści wykładów oraz seminariów.
  12. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna nieobecność usprawiedliwiona (zwolnienie lekarskie lub dziekańskie). Każda dodatkowa nieobecność musi być odrobiona z inną grupą lub po uzgodnieniu z asystentem lub osobą odpowiedzialną za dydaktykę w danej Klinice.
  13. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń przez studenta jest obecność na zajęciach, wykazanie się opanowaniem wiedzy oraz wymaganych umiejętności. Zaliczenie powinno odbywać się w ostatnim dniu ćwiczeń w postaci testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 10 pytań, z których każda ma pięć możliwości odpowiedzi. Do zaliczenia zajęć konieczne jest właściwe zakreślenie odpowiedzi na >50%, czyli 6 z 10 pytań.
  14. W razie niezaliczenia ćwiczeń, należy zgłosić się na zaliczenie z inną grupą lub po uzgodnieniu z asystentem lub osobą odpowiedzialną za dydaktykę w danej Klinice.
  15. Na zaliczenie student jest obowiązany zgłosić się z Zeszytem-Sylabusem z Chirurgii, który można otrzymać od asystenta podczas pierwszych zajęć w pierwszym roku nauczania Chirurgii.

   

   

   

   

  PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA, OBOWIĄZUJĄCE W KLINIKACH CHIRURGICZNYCH USK w BIAŁYMSTOKU, REALIZUJĄCYCH ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE Z CHIRURGII

   

  1. Wstęp do oddziału łóżkowego mają wyłącznie studenci odbywający zajęcia zgodnie z harmonogramem. Nieuzasadnione wprowadzanie osób postronnych jest surowo zabronione.
  2. Zabrania się wnoszenia na teren Kliniki ubrań wierzchnich, wszelkich toreb lub plecaków.
  3. Zabrania się studentom przebywania w gabinetach zabiegowych oraz wykonywania jakichkolwiek procedur medycznych bez opieki / nadzoru asystenta prowadzącego zajęcia.
  4. W trakcie zajęć w Klinice student jest zobowiązany do zachowania spokoju i okazywania należytego szacunku chorym, ich rodzinom oraz personelowi.
  5. W trakcie zajęć student zobowiązany jest do posiadania czystego fartucha, zmienionego obuwia oraz identyfikatora imiennego zawierającego co najmniej następujące informacje: imię i nazwisko, nazwa wydziału i kierunek studiów oraz określenie "student".
  6. Student w trakcie ćwiczeń w Klinice jest zobowiązany do przestrzegania zasad aseptyki i antyseptyki. Każdorazowo przed przystąpieniem do badania pacjenta lub wykonywania procedury medycznej oraz bezpośrednio po ich zakończeniu student jest zobowiązany do właściwego odkażenia rąk i użytego sprzętu medycznego (np. stetoskop) zgodnie z instrukcją. W przypadku widocznego zabrudzenia rąk zaleca się przeprowadzenie mycia higienicznego. Należy używać środków ochrony osobistej (rękawiczki, fartuchy ochronne) oraz środków czystości i dezynfekcyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem.
  7. Zasady stosowania środków ochrony osobistej, prawidłowego użycia środków do dezynfekcji rąk i sprzętu medycznego (w tym stetoskopów) oraz ich lokalizację na terenie Klinik są omawiane w trakcie pierwszych zajęć w Klinice.
  8. Podczas pobytu w Klinice student jest zobowiązany wykonywać zalecenia nie tylko lekarzy, ale także pielęgniarek, zwłaszcza w zakresie aseptyki na oddziale i bloku operacyjnym.
  9. Student z objawami infekcji jest zobowiązany do zgłaszania tego faktu asystentowi prowadzącemu przed rozpoczęciem zajęć w celu zastosowania odpowiednich środków ochrony epidemiologicznej i zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom.
  10. W przypadku urazu, skaleczenia lub kontaktu z materiałem biologicznym należy niezwłocznie powiadomić asystenta prowadzącego ćwiczenia.
  11. Rękawiczki, szpatułki oraz inny sprzęt jednorazowego użytku należy bezpośrednio po ich użyciu umieścić w pojemniku na materiały skażone (worki / pojemniki oznaczone czerwonym kolorem).
  12. W trakcie badania fizykalnego pacjentów oraz wszelkich procedur zabiegowych obowiązuje zakaz noszenia biżuterii na rękach oraz krótko obcięte paznokcie.
  13. W trakcie zajęć na salach chorych prosimy o zwracanie uwagi na bezpieczeństwo pacjentów, a w szczególności na to, aby łóżka pozostawały odpowiednio zabezpieczone przed możliwością wypadnięcia z nich niedołężnych pacjentów.
  14. Obowiązuje bezwzględny zakaz wynoszenia z Kliniki sprzętu medycznego, w szczególności materiałów skażonych biologicznie.
  15. W oddziałach szpitalnych Klinik Chirurgicznych obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania jakichkolwiek pokarmów i napojów, a także żucia gumy podczas zajęć. Na całym terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Zakaz ten dotyczy również tzw. e-papierosów.
  16. Studentom zabrania się używania jakichkolwiek źródeł ognia, w szczególności w pobliżu instalacji tlenowych.
  17. W przypadku zauważenia niekontrolowanego źródła ognia lub jakiegokolwiek zagrożenia student jest zobligowany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie asystenta prowadzącego ćwiczenia lub innego pracownika szpitala.
  18. Na terenie Klinik znajdują się środki gaśnicze odpowiednio oznaczone kolorem czerwonym.
  19. W przypadku konieczności ewakuacji Szpitala należy bezwzględnie wykonywać polecenia koordynatora akcji i podporządkować się instrukcjom.
  20. W przypadkach wymagających udzielenia natychmiastowej pomocy każdy jest zobowiązany do jej udzielenia w granicach swoich kompetencji. Na terenie Klinik w gabinetach zabiegowych dostępne są materiały opatrunkowe oraz zestaw przeciwwstrząsowy.