Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Lecznictwo.
 • Ostatnia zmiana 01.12.2023 przez I Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej

  Lecznictwo

   W momencie powołania Klinika liczyła łącznie 215 miejsc. Leczono w niej chorych we wszystkich podstawowych dziedzinach chirurgicznych, a więc w zakresie chirurgii ogólnej i gastroenterologicznej, urazowo-ortopedycznej, torakochirurgii, urologii i chirurgii dziecięcej. Po utworzeniu w 1954 r. II Kliniki Chirurgicznej ilość łóżek zmniejszyła się o połowę. Po roku 1970 na tej samej bazie zorganizowano dalsze jednostki, a mianowicie kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej, Ortopedii, Urologii, a później Klinikę Chirurgii Naczyń i Transplantacji. Spowodowało to ograniczenie ilości miejsc w naszej Klinice do 40. Obecnie przyjmowanie chorych w Państwowym Szpitalu Klinicznym odbywa się stosownie do specjalności każdej z klinik.


  W zakresie nowoczesnego rozpoznawania chorób chirurgicznych Klinika Chirurgii Ogólnej ściśle współpracuje z Instytutem Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakładem Medycyny Nuklearnej, Kliniką Endokrynologii i Pracownią Endoskopową przy Klinice Gastroenterologii, Zakładem Radiologii i jego Pracowniami Ultrasonografu, Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego oraz Zakładem Anatomii Patologicznej. Wykonywane badania wszędzie prowadzone są na wysokim poziomie. Umożliwia to dokładną i wczesną diagnostykę, co ma szczególne znaczenie w chorobach nowotworowych.
      


  Głównym polem działania Kliniki Chirurgii Ogólnej jest operacyjne leczenie chorób tarczycy i innych gruczołów dokrewnych oraz schorzeń przewodu pokarmowego. Od 1976 r. w miarę wzrostu wiedzy i doświadczenia zespołu Kliniki, nabywanego w kraju i na stażach w ośrodkach zagranicznych, a także wzbogacania dotychczasowego wyposażenia w nowoczesną aparaturę, jak nóż laserowy, nóż ultrasonograficzny Cusa, aparatura do operacji staplerowych, laparoskopowych oraz aparatura monitorująca, rozszerzył się zakres zabiegów, zwłaszcza radykalnych operacji resekcyjnych w obrębie żołądka, jelit, trzustki i wątroby. W Klinice wykonuje się obecnie ponad 1200 operacji rocznie.

  Na osiągane wyniki leczenia chorych składa się nie tylko wysiłek lekarzy, ale także praca zespołu pielęgniarskiego. Jest to grono świadomych swego powołania, dobrze wyszkolonych pielęgniarek, które dalej podnoszą swoje kwalifikacje w zakresie pielęgnacji chorych, obsługi aparatury i zdobywają specjalizację zawodową.
  Ich codzienny nieoceniony trud, połączony z wyrozumiałością i pogodą ducha, naprawdę pomaga operowanym chorym w znoszeniu cierpienia i powrocie do zdrowia.

  I Klinika Chirurgii Ogólnej pełni aktualnie ostre dyżury chirurgiczne co 4 dni. Większość przyjmowanych chorych pochodzi z województwa białostockiego, jednak ok. 30% przybywa z sąsiednich województw makroregionu i z innych miejscowości w Polsce.

  Z racji rangi Kliniki jako ośrodka akademickiego, do leczenia przekazywane są przypadki schorzeń najcięższych i powikłanych. Wymagają one złożonych operacji oraz długotrwałego, wielokierunkowego i bardzo kosztownego leczenia, którego nie pokrywa dotychczasowy system finansowania ochrony zdrowia.

  Adiunkci Kliniki są stałymi konsultantami następujących klinik: Gastroenterologii, Kardiologii, Endokrynologii, Ortopedii, Hematologii, Położnictwa i Ginekologii, Kardiochirurgii oraz Intensywnej Terapii. Ponadto od 1962 r., pracują w Przyklinicznej Poradni Chirurgii Ogólnej i Chorób Tarczycy, która obejmuje opieką operowanych w Klinice, a także pełni rolę konsultacyjną dla makroregionu, przyjmując rocznie ponad 7000 chorych.


  Od 1993 r. działa utworzona przy Klinice Chirurgii Ogólnej Poradnia dla Chorych ze Stomią. Jej zadaniem jest poradnictwo przedoperacyjne, pomoc i opieka w zakresie pielęgnacji i stosowania sprzętu stomijnego po zabiegu. Obejmuje ona opieką ponad 400 chorych z całego regionu. Na bazie Poradni powstał Oddział Towarzystwa Opieki nad Chorymi ze Stomią "Pol-Ilko". Członkami Towarzystwa są sami

  pacjenci, którzy pomagają swoim kolegom przezwyciężyć trudny okres pooperacyjny i odnaleźć się w nowej sytuacji życiowej.