Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Regulamin BHP.
 • Ostatnia zmiana 09.10.2023 przez Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii

  Regulamin BHP

  regulamin BHP

   

  Regulamin bezpieczeństwa BHP

  PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W KLINIKACH PEDIATRYCZNYCH UDSK w BIAŁYMSTOKU, REALIZUJĄCYCH ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE Z PEDIATRII

   1. Wstęp do oddziału łóżkowego mają wyłącznie studenci odbywający zajęcia w Klinikach zgodnie z harmonogramem. Nieuzasadnione wprowadzanie osób postronnych na teren Klinik jest surowo zabronione.
   2. Zabrania wnoszenia się na teren Kliniki ubrań wierzchnich, wszelkich toreb lub plecaków.
   3. Zabrania się studentom przebywania w gabinetach zabiegowych oraz wykonywania jakichkolwiek procedur medycznych bez opieki / nadzoru asystenta prowadzącego zajęcia.
   4. W trakcie zajęć w Klinice student jest zobowiązany do zachowania spokoju i okazywania należytego szacunku chorym dzieciom, ich rodzicom oraz personelowi medycznemu.
   5. W trakcie zajęć student zobowiązany jest do posiadania czystego fartucha, zmienionego obuwia oraz identyfikatora imiennego zawierającego co najmniej następujące informacje: imię i nazwisko, nazwa wydziału i kierunek studiów oraz określenie "student".
   6. Student w trakcie ćwiczeń w Klinice jest zobowiązany do przestrzegania zasad aseptyki i antyseptyki. Każdorazowo przed przystąpieniem do badania pacjenta lub wykonywania procedury medycznej oraz bezpośrednio po ich zakończeniu student jest zobowiązany do właściwego odkażenia rąk i użytego sprzętu medycznego (np. stetoskop) zgodnie z instrukcją. W przypadku widocznego zabrudzenia rąk zaleca się przeprowadzenie mycia higienicznego. Należy używać środków ochrony osobistej (rękawiczki, fartuchy ochronne) oraz środków czystości i dezynfekcyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem.
   7. Zasady stosowania środków ochrony osobistej, prawidłowego użycia środków do dezynfekcji rąk i sprzętu medycznego (w tym stetoskopów) oraz ich lokalizację na terenie Klinik są omawiane w trakcie pierwszych zajęć w Klinice.
   8. Student z objawami infekcji jest zobowiązany do zgłaszania tego faktu asystentowi prowadzącemu przed rozpoczęciem zajęć w celu zastosowania odpowiednich środków ochrony epidemiologicznej i zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom.
   9. W przypadku urazu, skaleczenia lub kontaktu z materiałem biologicznym należy niezwłocznie powiadomić asystenta prowadzącego ćwiczenia.
   10. Rękawiczki, szpatułki oraz inny sprzęt jednorazowego użytku należy bezpośrednio po ich użyciu umieścić w pojemniku na materiały skażone (worki / pojemniki oznaczone czerwonym kolorem).
   11. W trakcie badania fizykalnego pacjentów obowiązuje zakaz noszenia biżuterii na rękach.
   12. W trakcie zajęć na salach chorych prosimy o zwracanie uwagi na bezpieczeństwo przebywających tam dzieci, a w szczególności na to, aby łóżeczka pozostawały odpowiednio zabezpieczone przed możliwością wypadnięcia z nich dziecka.
   13. Obowiązuje bezwzględny zakaz wynoszenia z Kliniki sprzętu medycznego, w szczególności materiałów skażonych biologicznie.
   14. W oddziałach szpitalnych Klinik obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania jakichkolwiek pokarmów i napojów, a także żucia gumy podczas zajęć. Na całym terenie Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Zakaz ten dotyczy również tzw. e-papierosów.
   15. Studentom zabrania się używania jakichkolwiek źródeł ognia, w szczególności w pobliżu instalacji tlenowych.
   16. W przypadku zauważenia niekontrolowanego źródła ognia lub jakiegokolwiek zagrożenia powstałego w miejscu prowadzenia zajęć student jest zobligowany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie asystenta prowadzącego ćwiczenia lub innego pracownika szpitala.
   17. Na terenie Klinik znajdują się środki gaśnicze odpowiednio oznaczone kolorem czerwonym.
   18. W przypadku konieczności ewakuacji Szpitala należy bezwzględnie wykonywać polecenia koordynatora akcji i podporządkować się instrukcjom.
   19. W przypadkach wymagających udzielenia natychmiastowej pomocy każdy poinformowany o tym lekarz, przebywający w pobliżu zdarzenia, jest zobowiązany
    do jej udzielenia. Na terenie Klinik w gabinetach zabiegowych dostępne są materiały opatrunkowe oraz zestaw przeciwwstrząsowy.