• 10.11.2020 Zakład Chemii Fizycznej

  Program nauczania

  PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU CHEMIA FIZYCZNA Kierunek farmacja

  1. Jednostka uczelniana odpowiedzialna za nauczanie przedmiotu: Zakład Chemii Fizycznej
  2. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie przedmiotu: dr hab. Tomasz Rusak
  3. Wymiar godzinowy zajęć: 60 godzin

           • Wykłady - 20 godzin                                  • Ćwiczenia - 40 godzin       

      Liczba punktów ECTS: 6 

  4. Treści programowe realizowane na wykładach i ćwiczeniach, zawarte są w programie nauczania, dostępnym na stronie internetowej 

   Link: Program naucznia - chemia fizyczna (Sylabus Farmacja)

  5. Forma zakończenia zajęć: Przedmiot kończy się sprawdzianem wiadomości w formie pisemnego egzaminu końcowego obejmującego wszystkie treści programu nauczania i wpisaniem oceny z egzaminu do indeksu. Do egzaminu dopuszczani są studenci, którzy uzyskali zaliczenie z ćwiczeń.
  6. Zajęcia praktyczne mają na celu nauczenie studentów praktycznego wykonywania różnorodnych pomiarów fizykochemicznych (doświadczenia), opisywania wyników tych pomiarów oraz ich interpretacji. Ćwiczenia rachunkowe wykonywane w ramach zajęć praktycznych mają na celu wykształcenie logicznego rozumowania, dogłębnego zrozumienia materiału teoretycznego i umiejętności przeliczania różnego rodzaju jednostek.