• 20.11.2018 Zakład Chemii Fizycznej

  Regulaminy

  Regulamin obowiązujący w Zakładzie Chemii Fizycznej UMB na zajęciach z przedmiotu Chemia Fizyczna 

  1. Zajęcia z Chemii Fizycznej odbywają się w wymiarze godzin przewidzianym programem studiów: 25 godzin wykładów, 80 godzin ćwiczeń

  2. Studenci zobowiązani są do przygotowania się do zajęć oraz czynnego w nich uczestnictwa wg. przedstawionego konspektu zajęć, obowiązującej literatury i materiałów wykładowych. 

  3. Zajęcia laboratoryjne obejmują 16 ćwiczeń (13 tygodni), których tematy i daty podane są w gablocie informacyjnej i na stronie internetowej zakładu.  Ćwiczenia odbywają się w sali Zakładu Chemii Fizycznej (s.202). Na ćwiczeniach obowiązuje zmiana obuwia i biały fartuch lekarski. Odzienie wierzchnie i obuwie należy zostawić w szatni.

  4. Student zobowiązany jest uczestniczyć we wszystkich zajęciach. W przypadku nieobecności należy ją usprawiedliwić, najpóźniej na pierwszym ćwiczeniu, w którym student uczestniczy po okresie nieobecności. 
  5. Możliwości i formy wyrównywania zaległości powstałych na skutek nieobecności

  - praktyczne i teoretyczne zaliczenie materiału obowiązującego na zaległym ćwiczeniu w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

  6. W sali ćwiczeniowej student ma prawo przebywać wyłącznie w obecności osoby prowadzącej ćwiczenia. W trakcie zajęć nie wolno opuszczać sali ćwiczeń bez zgody osoby prowadzącej zajęcia. Wprowadzanie osób postronnych na salę ćwiczeń jest niedozwolone.

  7. Korzystanie z telefonów komórkowych podczas zajęć jest niedozwolone - zaleca się wyłączenie telefonów i innych nośników cyfrowych przed rozpoczęciem zajęć. Nagrywanie wykładów i innych zajęć oraz wykonywanie zdjęć jest zabronione. 
  8. Podczas pierwszego ćwiczenia studenci zapoznają się z regulaminem obowiązującym podczas ćwiczeń i zasadami BHP.

  9. Warunki zaliczenia ćwiczeń:
  - zaliczenie teoretyczne i praktyczne każdego ćwiczenia,
  Warunki dopuszczenia do egzaminu:
  - zaliczenie wszystkich ćwiczeń,
  Warunki zaliczenia egzaminu:
  - zaliczenie egzaminu pisemnego,
  - egzamin jest obligatoryjny.
  10. Ocena końcowa z przedmiotu jest wypadkową punktów uzyskanych z:
  - egzaminu pisemnego,
  - frekwencji i aktywności (za obecność na wszystkich wykładach i aktywność  można uzyskać 2 punkty, dodatkowo za aktywność podczas ćwiczeń można uzyskać 1 punkt ~ 4 punkty proc.),

  Zasady wglądu do prac pisemnych:  student ma prawo wglądu tylko w swoją pracę zaliczeniową.

  11. Sposób informowania studentów o wynikach egzaminów i zaliczeń:

  - wyniki zaliczeń udostępniane są w ciągu tygodnia.

  12. Kierownik Zakładu przyjmuje w sprawach studenckich w piątki w godzinach 12.45 - 13.45