• Ostatnia zmiana 13.09.2018 przez Klinika Neurologii i Rehabiltacji Dziecięcej

  Habilitacje i doktoraty

  PRACE HABILITACYJNE

  1. Kułak Wojciech: Neurofizjologiczna i obrazowa ocena uszkodzenia i plastyczności mózgu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. 2005
  2. Boćkowski Leszek: Wybrane aspekty patofizjologiczne i kliniczne migreny u dzieci
   i młodzieży. 2011
  3. Joanna Śmigielska-Kuzia: Specyfika i odrębności w obrazie badań neurofizjologicznych
   i neuroobrazowych u dzieci z zespołem Downa. 2014
  4. Krzysztof Sendrowski: Hipokamp a leki przeciwpadaczkowe. Neuroprotekcja czy neurodegeneracja? 2014

   

  ROZPRAWY DOKTORSKIE

  1. Piotr Lewczuk: Analiza stężeń białka S-100 w surowicy krwi jako wskaźnika zmiany przepuszczalności bariery krew-mózg w padaczce u dzieci. 1998

   

  1. Joanna Śmigielska-Kuzia: Ocena skojarzonego leczenia karbamazepiną i piracetamem dzieci z padaczką. 1998

   

  1. Jolanta Strzelecka: Porównanie skuteczności leczenia wigabatryną i karbamazepiną
   w monoterapii nowo rozpoznanej padaczki u dzieci. 2002

   

  1. Elżbieta Sołowiej: Analiza procesów peroksydacji lipidów oraz aktywności układów antyoksydacyjnych w surowicy krwi i erytrocytach u dzieci z padaczką. 2003

   

  1. Dariusz Łukasiewicz: Analiza aktywności antyoksydacyjnej i stężenia produktów peroksydacji lipidów w surowicy krwi pacjentów dorosłych z ostrymi schorzeniami naczyniowymi mózgu. 2003

   

  1. Marzanna Wołk: Wybrane chronobiologiczne aspekty padaczki: analiza sezonowości występowania napadów padaczkowych u pacjentów wieku rozwojowego. 2003

   

  1. Wojciech Kułak: Zastosowanie antagonistów wapnia w drgawkach ekperymentalnych
   i padaczce u dzieci. 2004

   

  1. Dorota Otapowicz: Czynniki biologiczno-społeczne warunkujące rozwój mowy i kierunki usprawniania pedagogiczno-logopedycznego dzieci z mózgowym porażeniem 2007
    
  2. Bożena Okurowska-Zawada: Obraz kliniczny przepukliny oponowo-rdzeniowej
   w korelacji z badaniami elektrofizjologicznymi i stosowaną rehabilitacją
   . 2007

   

  1. Stefan Kuroczycki-Saniutycz: Analiza wybranych zagadnień epidemiologii padaczki
   w woj. podlaskim. 2008

   

  1. Katarzyna Strzalińsk: Analiza zapisu elektroencefalograficznego (jakościowa i ilościowa) pacjentów z zespołem otępiennym oraz ocena wpływu piracetamu na te procesy. 2008

   

  1. Radosław Bobrowski: Ocena wpływu biofeedback EEG na obraz EEG oraz stan kliniczny z mózgowym porażeniem dziecięcym. 2008

   

  1. Barbara Kiryluk: Porównanie skuteczności klinicznej dwóch postaci kwasu walproinowego (syrop i mikrogranulki) u dzieci z padaczką. 2011

   

  1. Grażyna Paszko-Patej: Ocena parametrów równowagi u dzieci ze spastyczną postacią mózgowego porażenia dziecięcego przy użyciu platformy balansowej. 2012

   

  1. Magdalena Sulewska (Cholewa): Stan jamy ustnej pacjentów z zespołem Downa,
   a aktywność antyoksydacyjna w surowicy krwi, erytrocytach i ślinie. 2012

   

  1. Piotr Sobaniec: Ocena skuteczności metody neurofeedback w terapii autyzmu dziecięcego. 2015

   

  1. Izabela Hładuńska: Wzrokowe i słuchowe potencjały wywołane związane z wydarzeniem poznawczym u dzieci z zaburzeniami mowy i dysleksją. 2016

   

  1. Agata Nędzi-Kowalczyk: Ocena procesów antyoksydacyjnych egzo- i endogennych
   w surowicy i erytrocytach krwi pacjentów z autyzmem. 2017