• Ostatnia zmiana 23.11.2018 przez Klinika Geriatrii

  Regulamin zajęć dydaktycznych

  REGULAMIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH w Klinice Geriatrii UMB na bazie SP ZOZ MSWiA w Białymstoku, ul. Fabryczna 27

  tel. sekretariat 85-869-4974; geriatria@umb.edu.pl

   

  Kierownik Kliniki: prof. dr hab. Barbara Bień (bien@umb.edu.pl) ;

   

  Osoby odpowiedzialne za przedmioty realizowane w Klinice Geriatrii UMB:

  Wydział Lekarski/ English Division

  Kierunek

  Przedmiot

  Osoba odpowiedzialna

  Dane kontaktowe

  Lekarski

  Geriatria

  Dr hab. n. med. Zyta Beata Wojszel (Adiunkt)

  wojszel@umb.edu.pl

  tel. 85-869-4982

  English Division

  Gerontology

  Ass. Prof. Zyta Beata Wojszel (Lecturer)

  wojszel@umb.edu.pl

  tel. 85-869-4982

  Wydział Nauk o Zdrowiu

  Pielęgniarstwo

  I stopnia

  Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

  dr n. med. Halina Doroszkiewicz (adiunkt)

  halina.doroszkiewicz@umb.edu.pl tel. 85 869-4974;

  Pielęgniarstwo II stopnia

  Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej

  dr n. med. Halina Doroszkiewicz (adiunkt)

  halina.doroszkiewicz@umb.edu.pl tel. 85 869-4974;

  Zdrowie Publiczne I stopnia

  Gerontologia społeczna

  dr hab. n. med. Zyta Beata Wojszel (Adiunkt)

  wojszel@umb.edu.pl

  tel. 85-869-4982

  Zdrowie Publiczne I stopnia

  Propedeutyka Geriatrii

  dr hab. n. med. Zyta Beata Wojszel (Adiunkt)

  wojszel@umb.edu.pl tel.

  tel. 85-869-4982

  Dietetyka I stopnia

  Żywienie ludzi starszych

  Lek. Agnieszka Kasiukiewicz

  Agnieszka.kasiukiewicz@umb.edu.pl

  tel. 85-869-4982

  Logopedia z Fonoaudiologią I stopnia

  Podstawy geriatrii

  Lek. Agnieszka Kasiukiewicz

  Agnieszka.kasiukiewicz@umb.edu.pl

  tel. 85-869-4982

  Fizjoterapia I stopnia

  Podstawy fizjoterapii klinicznej w geriatrii

  Mgr Bartłomiej Kuprjanowicz

  barti.bial@wp.pl

  tel. 85 869-4973

  Fizjoterapia I stopnia

  Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych: geriatria

  Mgr Bartłomiej Kuprjanowicz

  barti.bial@wp.pl

  tel. 85 869-4973

   

  Regulamin

  1. Zajęcia odbywają się według planów studiów i harmonogramów ustalonych przez właściwych Dziekanów po zatwierdzeniu przez właściwe Rady Wydziałów.
  2. Student jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych i sanitarno-epidemiologicznych. Powyższe przepisy są umieszczone na stronie internetowej Kliniki.
  3. Zajęcia w Klinice Geriatrii obejmują obowiązkowy udział w ćwiczeniach, zajęciach praktycznych, seminariach i wykładach, zgodnie z właściwymi planami studiów i sylabusami przedmiotów.
  4. Przed rozpoczęciem zajęć w Klinice Geriatrii okrycia wierzchnie należy pozostawić w szatni studenckiej (poziom -1: wejście do Szpitala od ul. Ciepłej).
  5. W czasie zajęć praktycznych lub ćwiczeń na terenie Kliniki Geriatrii obowiązuje zmiana obuwia oraz posiadanie własnych, czystych fartuchów ochronnych.
  6. W czasie zajęć każdy Student powinien posiadać identyfikator zawierający imię i nazwisko oraz określenie ‘student’, zaś na kierunku lekarskim również stetoskop.
  7. Studenci zobowiązani są do przygotowania teoretycznego na zajęcia.
  8. W czasie trwania wszystkich zajęć (ćwiczenia, seminaria, wykłady) telefony komórkowe, notebooki, laptopy oraz inne urządzenia elektroniczne muszą bezwzględnie pozostawać wyłączone.
  9. Nie jest dopuszczalne wykonywanie zdjęć fotograficznych oraz utrwalania na innych nośnikach prezentacji i wykładów pod rygorem konsekwencji dyscyplinarnych. Zakaz fotografowania dotyczy w szczególności wykonywania zdjęć pacjentom.
  10. Studenta obowiązuje przestrzeganie tajemnicy zawodowej. Wszelka dokumentacja dotycząca chorego (w formie pisemnej lub elektronicznej) prowadzona i wykonywana w trakcie zajęć musi być pozbawiona danych personalnych oraz innych informacji umożliwiających identyfikację pacjenta.
  11. W trakcie zajęć Studentom nie wolno opuszczać Kliniki bez wiedzy i zgody osoby prowadzącej zajęcia.
  12. Student zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach z grupą studencką, do której został przypisany na początku roku akademickiego.
  13. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa. Student jest zobligowany do punktualnego przychodzenia na zajęcia dydaktyczne. Osoby spóźnione mogą być niedopuszczone do uczestniczenia w zajęciach, co będzie równoznaczne z nieobecnością nieusprawiedliwioną.
  14. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej (zwolnienie lekarskie, urlop dziekański) stosowne zaświadczenie musi być dostarczone osobie odpowiedzialnej za zajęcia w przeciągu 7 dni od zakończenia okresu zwolnienia. Dokumenty dostarczane po tym terminie nie będą honorowane.
  15. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej istnieje obowiązek odrobienia zajęć po uprzednim uzgodnieniu z osobami prowadzącymi zajęcia. Student zobowiązany jest nadrobić zaległości we własnym zakresie i uzyskać zaliczenie u asystenta prowadzącego blok ćwiczeniowy.
  16. Student ma prawo do wglądu do prac pisemnych w przeciągu 2 tygodni od zakończenia ćwiczeń w terminie uzgodnionym z adiunktem dydaktycznym/ kierownikiem Kliniki i w jego obecności.
  17. Student jest informowany o wynikach swoich prac pisemnych oraz ocenie końcowej drogą ustnej bezpośrednio od asystenta na zakończenie bloku ćwiczeniowego.
  18. Zaliczenie ćwiczeń i wpisy zaliczeniowe student może uzyskać wyłącznie w trakcie trwania roku akademickiego.
  19. Indeksy, dzienniczki zajęć praktycznych uzupełnione (nazwa przedmiotu, liczba godzin, imię i nazwisko kierownika Kliniki) powinny być złożone do sekretariatu Kliniki Geriatrii po zakończeniu zajęć.
  20. Szczegółowe warunki i forma zaliczeń przedmiotów zawarte są w sylabusach przedmiotów.-