• Ostatnia zmiana 13.02.2018 przez Klinika Geriatrii

  Literatura

  Literatura gerontologiczna:

  1. Bień B. Niedożywienie i żywienie. W: B. Gryglewska i T. Grodzicki (red.) Vademecum Geriatrii dla lekarza praktyka T.1. Via Medica 2016, s.138-145
  2. Bień B., Wojszel Z.B., Wilmańska J., Sienkiewicz J.: Starość pod ochroną. Opiekunowie rodzinni niesprawnych osób starych w Polsce. Porównawcze Studium Środowiska Miejskiego i Wiejskiego. Oficyna Wydawnicza TEXT, Kraków 2001.
  3. Biercewicz M., Ślusarz R, Szewczyk M.: Pielęgniarstwo w geriatrii. Wydawnictwo Borgis, 2006.
  4. Błaszczak R., Dominiak I., Wojtczak A.: Pielęgniarstwo geriatryczne. Edumetriq 2016.
  5. Bzdęga J, Gębska –Kuczerowska A: Epidemiologia w zdrowiu publicznym. PZWL Lublin 2010.
  6. Cybulski M., Krajewska-Kułak E.: Opieka nad osobami starszymi. Przewodnik dla zespołu terapeutycznego Wyd. PZWL, Warszawa 2016.
  7. Czupryna A.: Poździoch S., Ryś., Włodarczyk C (red).: Zdrowie Publiczne. Wybrane zagadnienia. Tom 1, Wyd. Med. Versalius, Kraków 2000
  8. Czupryna A.: Poździoch S., Ryś., Włodarczyk C (red).: Zdrowie Publiczne. Wybrane zagadnienia. Tom 2, Wyd. Med. Versalius, Kraków 2001
  9. Diagnostyka i leczenie otępień. Rekomendacje zespołu ekspertów Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego MediSfera, Otwock 2012.
  10. Galus K. (red.) Geriatria. Wybrane zagadnienia. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2007.
  11. Grodzicki T., Kocemba J., Skalska A. (red.): Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Via Medica, Gdańsk 2007.
  12. Halik J (red).: Starzy ludzie w Polsce. Społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społeczeństwa. Instytut Spraw Publicznych, warszawa 2002
  13. Holzer Z.: Demografia, PWE, Warszawa 2003
  14. Jarosz M., Dzieniszewski J.: Żywienie osób w wieku starszym . PZWL, Warszawa 2008
  15. Karczewski J. K. (red): Higiena. Wydawnictwo Czelej, Lublin, 2002.
  16. Kędziora-Kornatowska K., Muszalik M.(red.).: Kompendium pielęgnowania pacjentów w starszym wieku : podręcznik dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo. Lublin, Wydaw. CZELEJ, 2017.
  17. Kocemba J, Grodzicki T. Zarys gerontologii klinicznej. Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000
  18. Maj Fred H Brennan Jr. Ćwiczenia dla aktywnych seniorów. Medycyna Po Dyplomie, 2012; 11 (5).
  19. Marchewka A, Dąbrowski Z, Żołądź JA. Fizjologia starzenia się. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
  20. Okólski M.: Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2004
  21. Rogulska A.: Postępowanie dietetyczne w niedożywieniu PZWL, Łódź 2011
  22. Rosenthal T. (red.) Geriatria. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2009.
  23. Rutkowska E. Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2002
  24. Schafer C., Liekweg A., Albrecht Eisert A..(eds) [redakcja naukowa wydanie I polskie B. Bień, Z.B. Wojszel, D. Pawlak, K. Wieczorowska-Tobis] Farmakoterapia w geriatrii. Wrocław : MedPharm Polska, 2017.
  25. Skolmowska E., Muszalik M., Kędziora-Kornatowska K.: Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2010.
  26. Synak B.(red.): Polska starość. Wydawnictwo Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2002.
  27. Szatur Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M.: Podstawy gerontologii społecznej” Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR Warszawa 2006r.
  28. Szatur-Jaworska B. (red.) Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Warszawa Wydawnictwo Biura Rzecznika Praw Obywatelskich 2013: dostępne ze strony https://www.rpo.gov.pl/pl/content/publikacje-monografie
  29. Szatur-Jaworska B., Błędowski P. (2016) SYSTEM WSPARCIA OSÓB STARSZYCH W ŚRODOWISKU ZAMIESZKANIA PRZEGLĄD SYTUACJI PROPOZYCJA MODELU dostępne ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl/content/publikacje-monografie
  30. Talarska D., Wieczorowska-Tobis K., Szwałkiewicz E.: Opieka nad osobami przewlekle chorymi w wieku podeszłym i niesamodzielnymi. Wyd. PZWL, Warszawa 2009.
  31. Targosiński P, Mańka J, Sosnowski A. Wpływ fizjoprofilaktyki na sprawność narządu ruchu osób w podeszłym wieku. Postępy Rehabilitacji, 2001; 15(1).
  32. Wieczorek-Chełmińska Zofia.: Żywienie w osteoporozie. PZWL., Warszawa 2011
  33. Wieczorowska Tobis K., Talarska D.: Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2017.
  34. Wieczorowska-Tobis K, Kostka T, Borowicz A. Fizjoterapia w geriatrii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Poznań, 2010.
  35. www.stat.gov.pl
  36. Żywienie enteralne w geriatrii. Wytyczne European Society for Clinical Nutrition and Metabolizm. Medycyna Praktyczna 2007, 10 str 72-78