Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Harmonogram zajęć.
 • Ostatnia zmiana 10.04.2024 przez Klinika Pediatrii i Nefrologii

  Harmonogram zajęć

  Zajęcia będą się odbywały w semestrze letnim.

   

   

  IV ROK KIERUNEK LEKARSKI rok 2023/2024

   

   

   

  Szczegółowy plan zajęć z pediatrii w Klinice Pediatrii i Nefrologii:

   

  Wykłady będą się odbywały w formie e-learning. Seminaria w formie e-lerning.

  Harmonogram zajęć. Pobierz.

  Tematy wykładów poprzez platformę Blackboard (wykłady udostępnione do odtworzenia w trakcie roku akademickiego):

  1. Zakażenie układu moczowego (1h).

  2. Nowe wytyczne dotyczące postępowania z dzieckiem z zakażeniami układu moczowego (1h).

  3. Odpływ pęcherzowo-moczowodowy – zasady diagnostyki i leczenia (1h).

  4. Diagnostyka i postępowanie w wadach wrodzonych układu moczowego u dzieci (1h).

  5. Diagnostyka izolowanego białkomoczu u dzieci, białkomocz czynnościowy (1h).

  6. Najczęstsze przyczyny prowadzące do zespołu nerczycowego u dzieci (1h).

  7. Najczęstsze przyczyny, diagnostyka i zasady postępowania w krwinkomoczu u dzieci (1h).

  8. Wybrane kłębuszkowe zapalenia nerek u dzieci (1h).

  9. Infekcje wirusowe i bakteryjne górnych dróg oddechowych u dzieci (1h).

  10. Ostre choroby dolnych dróg oddechowych u dzieci (1h).

  11. i 12. Rekomendacje dotyczące leczenia zakażeń dróg oddechowych u dzieci (2h).

   

  Seminaria (1-3) odbędą się online wg terminu ustalonego ze starostą roku (4h, jedno spotkanie)

  Harmonogram zajęć. Pobierz.

   

  Tematy Seminariów:

   

  1. Symptomatologia układu oddechowego (kaszel, duszność, świszczący oddech, bezdech, krwioplucie). Infekcje wirusowe i bakteryjne górnych dróg oddechowych u dzieci (1h zegarowa).
  2. Obraz kliniczny, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego zapalenie płuc, podział zapaleń płuc w zależności od czynnika etiologicznego, objawy   i postępowanie w płatowym, odoskrzelowym  i śródmiąższowym zapaleniu płuc, zapalenia opłucnej –  przyczyny, objawy, diagnostyka i postępowanie) (1h zegarowa).
  3. Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek, zapalenie pęcherza moczowego – obraz kliniczny, czynniki predysponujące do nawrotów zakażeń układu moczowego, najczęstsze wady układu moczowego (1h zegarowa).

   

   

  Tematyka ogólna ćwiczeń:

  1. Omówienie przypadków klinicznych pacjentów z ostrym zapaleniem górnych dróg oddechowych (przeziębienie, zapalenie gardła, angina paciorkowcowa, zapalenie ucha). Omówienie przypadków klinicznych pacjentów z zapaleniem krtani, zapaleniem tchawicy, zapaleniem oskrzelików, zapaleniem oskrzeli
  2. Omówienie diagnostyki i postępowania terapeutycznego w zapaleniu płuc u dzieci; omówienie przypadków klinicznych płatowego, odoskrzelowego, śródmiąższowego zapalenia płuc i zapalenia opłucnej na podstawie pacjentów hospitalizowanych w Klinice lub dokumentacji medycznej pacjentów hospitalizowanych
  3. Omówienie standardu postępowania diagnostycznego i terapeutycznego u dziecka z ostrym odmiedniczkowym zapaleniem nerek, zapaleniem pęcherza moczowego, nawrotami zakażeń układu moczowego na podstawie analizy dokumentacji   medycznej pacjentów będących pod opieką Kliniki i Poradni  Nefrologicznej, badanie pacjentów obecnych na oddziale –  analiza czynników predysponujących do wystąpienia zakażenia. Zajęcia w Poradni Nefrologicznej.
  4. Wywiad i badanie fizykalne dziecka z chorobami układu oddechowego. Nieprawidłowości w wywiadzie, badaniu fizykalnym i badaniach dodatkowych u dziecka z chorobami dróg oddechowych. Omówienie i nauka podstawowych procedur w zakresie opieki nad dziećmi w trakcie hospitalizacji. ZAJĘCIA W CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ.

   

   

   

   

   

  Ćwiczenia w Centrum Symulacji Medycznej – ruchomy dzień ćwiczeń zgodnie z harmonogramem (8:00-11:00)

  UWAGA: Każda grupa 1 dzień ćwiczeń realizuje w Centrum Symulacji Medycznej - szczegóły zajęć poniżej.

  ZAJĘCIA W CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ ZGODNIE Z GRAFIKIEM pobierz - osoba odpowiedzialna za zajęcia dr n. med. Piotr Protas (ptprotas@gmail.com).

  Stacjonarne

   

  Nie stacjonarne

   

  1

  22.05.2024

   

  1(32)

  18.06.2024 od godziny 12.00 do 15.00

  2

  16.05.2024

   

  2(33)

  17.06.2024

   

  3

  17.05.2024

   

  3(34)

  18.06.2024

   

  4

  12.04.2024

   

  4(35)

  19.06.2024

   

  5

  20.05.2024

   

  5(36)

  20.06.2024

   

  6

  21.05.2024

   

  6(37)

  21.06.2024

   

  7

  09.04.2024 od godziny 12.00 do 15.00

  7(38)

  19.06.2024 od godziny 12.00 do 15.00

  8

  03.04.2024

   

  8(39)

  11.03.2024

   

  9

  04.04.2024

   

  9(40)

  12.03.2024

   

  10

  05.04.2024

   

  10(41)

  13.03.2024

   

  11

  08.04.2024

   

  11(42)

  14.03.2024

   

  12

  09.04.2024

   

  12(43)

  15.03.2024

   

  13

  23.05.2024

   

  13(44)

  20.06.2024 od godziny 12.00 do 15.00

  14

  17.04.2024

   

  14(45)

  18.03.2024

   

  15

  18.04.2024

   

  15(46)

  19.03.2024

   

  16

  23.04.2024 od godziny 12.00 do 15.00

  16(47)

  20.03.2024

   

  17

  22.04.2024

   

  17(48)

  21.03.2024

   

  18

  23.04.2024

   

  18(49)

  22.03.2024

   

  19

  03.06.2024

      

  20

  04.06.2024

      

  21

  05.06.2024

      

  22

  06.06.2024

      

  23

  07.06.2024

      

  24

  10.04.2024

      

  25

  11.04.2024

      

  26

  15.04.2024

      

  27

  16.04.2024

      

  28

  24.05.2024

      

  29

  27.05.2024

      

  30

  28.05.2024

      

  31

  29.05.2024

      

  Szczegółowy harmonogram zajeć w Klinice Pediatrii i Nefrologii

   

   

  Ramowy program zajęć z pediatrii:

   

  Wejściówka dotycząca aktualnego tematu ćwiczeń.

  Czynny udział w raporcie lub obchodzie lekarskim.

  Badanie pacjentów na przydzielonych salach chorych. Prezentacja przez Asystenta przypadku klinicznego dotyczącego danego tematu. Dokładne omówienie prezentowanego przypadku z Asystentem. W czasie omawiania należy zwrócić szczególną uwagę na różnicowanie danej jednostki chorobowej z innymi schorzeniami oraz omówienie trudności diagnostycznych, badań radiologicznych i laboratoryjnych, które mają zastosowanie w diagnostyce schorzeń układu oddechowego.

   

  W ciągu tygodnia ćwiczeń studenci mają obowiązek przygotować historię choroby przydzielonego pacjenta, obejmującą badanie podmiotowe, przedmiotowe, zlecenia badań laboratoryjnych, radiologicznych, konsultacji, zlecenia leków, kartę obserwacji, oraz epikryzę końcową z zaleceniami i receptami wg. schematu umieszczonego na stronie internetowej Kliniki.

  W czasie ćwiczeń studenci biorą czynny lub bierny udział w zabiegach przeprowadzanych w Klinice (pobieranie krwi do analiz laboratoryjnych, pobieranie moczu na posiew, cewnikowanie pęcherza moczowego, prowadzenie kontrolki mikcji).

   

  Ćwiczenia w Centrum Symulacji Medycznej (CSM):

  Umiejętności praktyczne:

  1. Doskonalenie umiejętności badania układu oddechowego. Praktyczna analiza zjawisk osłuchowych, badań laboratoryjnych i radiologicznych.
  2. Doskonalenie umiejętności oceny podstawowych parametrów życiowych (oddech, tętno, ciśnienie krwi, pulsoksymetria).
  3. Nauka cewnikowania pęcherza moczowego z zachowaniem zasad aseptyki.

   

   

  Informacje, które powinna zawierać historia choroby:

  1. Strona tytułowa:

  a) podstawowe dane (bez imienia i nazwiska oraz bez miejsca zamieszkania, inicjały, wiek, data przyjęcia i wypisania z Kliniki, rozpoznanie choroby)

  b) nazwisko i imię studenta, grupa, data, nazwisko asystenta

  2. Wywiad pediatryczny (wg schematu dostępnego na stronie internetowej).

  3. Badanie przedmiotowe (wg schematu dostępnego na stronie internetowej).

  4. Zlecenie badań dodatkowych (wg druku dostępnego na stronie internetowej).

  5. Badania dodatkowe (tylko potwierdzające rozpoznanie).

  6. Uzasadnienie rozpoznania (wypisać objawy, odchylenia w badaniu przedmiotowym i charakterystyczne badania dodatkowe uzasadniające rozpoznanie).

  7. Zaproponowane leczenie (karta zleceń).

  8. Obserwacje z każdego dnia ćwiczeń.

  9. Epikryza.

  10. Zaproponowane leczenie po wypisaniu z Kliniki (wystawienie recepty na druku dostępnym na stronie internetowej).

   

   

  Podręczniki niezbędne do uzyskania podstawowych wiadomości z przedmiotu:

  Podręcznik podstawowy: Lissauer, Carroll: Pediatria, wydanie 6 (red. wydania polskiego: T. Jackowska, A. Wrotek), Edra, Urban & Partner 2023 (wybrane rozdziały)Podręczniki

  uzupełniające:
  Clasen, Sommerburg: Pediatria, poradnik kliniczny. (wyd II polskie, red. P. Albrecht), Forum 2022 (wybrane rozdziały)
  Dobrzańska, Obrycki, Socha: Pediatria w praktyce lekarza POZ. Standardy medyczne, wyd I, 2022 (wybrane rozdziały)

   

   

  Warunkiem zaliczenia pediatrii jest:

  1. Obecność na wszystkich zajęciach dydaktycznych z uwzględnieniem e-learningu (ćwiczenia, seminaria, wykłady). Dopuszcza się jedną usprawiedliwioną nieobecność w semestrze (zwolnienie lekarskie lub urlop dziekański) na zajęciach dydaktycznych /ćwiczenia, seminaria/ w każdej jednostce prowadzącej ćwiczenia, bez konieczności odrabiania zajęć. Większa liczba usprawiedliwionych nieobecności na ćwiczeniach i seminariach wymaga odrobienia zajęć z inną grupą (lub w innym trybie ustalonym przez kierownika jednostki lub osobę przez niego wyznaczoną) nie później niż do końca semestru.

  2. Zaliczenie krótkich wejściówek i historii choroby.

   

  UWAGA:

  Nie ma możliwości odrabiania zajęć w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionych.

  W czasie ćwiczeń studenci powinni zrealizować procedury praktyczne zgodne z tematyką ćwiczeń i uzyskać wpis w dzienniczku umiejętności.

   

  Osobą odpowiedzialną za wpis do karty egzaminacyjnej i e-indeksu jest Prof. dr hab. n. med. Artur Tadeusz Bossowski po uzyskaniu przez studenta zaliczenia ze wszystkich zajęć z pediatrii realizowanych w Klinice Pediatrii i Nefrologii; Klinice Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii oraz w Klinice Obserwacyjno-Zakaźnej Dzieci.