Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Historia.
 • Ostatnia zmiana 24.07.2012 przez Klinika Pediatrii i Nefrologii

  Historia

  Historia  powstania Kliniki Pediatrii i Nefrologii  Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

   

  Akademia Medyczna w Białymstoku została powołana w 1950r. Pierwszą  klinikę pediatryczną na Wydziale Lekarskim  AMB, o nazwie  Katedra i Klinika Chorób Dzieci AMB, utworzono w roku akademickim 1953/54. Nazwa ta funkcjonowała do 1975 r., ponieważ w roku akademickim 1975/76 powstał Instytut Pediatrii, w skład którego wchodziła I Klinika Chorób Dzieci (kontynuacja kliniki pierwotnej), istniejący od 1973 r  Zakład Propedeutyki Pediatrii oraz nowo utworzone jednostki: II Klinika Chorób Dzieci i Klinika Obserwacyjno – Zakaźna Dzieci. Instytut Pediatrii zlikwidowano w roku 1987. Od tego momentu poszczególne jednostki pediatryczne funkcjonowały jako samodzielne jednostki Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej. Następnie systematycznie powstawały nowe jednostki pediatryczne (III i IV Klinika Chorób Dzieci, Zakład Alergologii Dziecięcej).

  W 2008 r zmieniono nazwę I Kliniki Chorób Dzieci AMB na Klinikę Pediatrii i Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

  Kierownicy Kliniki:

  • Katedra i Klinika Chorób Dzieci Akademii Medycznej w Białymstoku

  1953 – 1963 z-ca prof. lek. Andrzej Kański przy wsparciu dojeżdżających okresowo doc. dr hab. Antoniego Gębali z Lublina i doc. dr. hab. Olecha Szczepskiego z Poznania.

  1963 – 1965 kurator prof.dr hab. Beata Bogdanikowa

  1966 -  1976 prof. dr hab. Maria Rudobielska

  • I Klinika Chorób Dzieci Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej w Białymstoku

  1976 – 1987 dyrektor Instytutu Pediatrii i kierownik I Kliniki Chorób Dzieci prof. dr hab Maria Rudobielska

  • I Klinika Chorób Dzieci Akademii Medycznej w Białymstoku

  1988 prof. dr hab. Maria Rudobielska

  1989 - 2007  prof. dr hab. Walentyna Zoch – Zwierz

  • Klinika Pediatrii i Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

  2008 -  2011  prof. dr hab. Walentyna Zoch – Zwierz

  od 2011  prof. dr hab. Anna Wasilewska

   

  Pierwotnie Klinika funkcjonowała na bazie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku a od października 1994 roku jako jednostka Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w Białymstoku, ul. Waszyngtona 17, 15 – 274 Białystok.

   

                                                  

  Z-ca prof. lek. med. Andrzej Kański  

                                           

  Dr Andrzej Kańki, pracownik Akademii Medycznej we Wrocławiu, przeniósł się do Białegostoku w 1953 r. Był kierownikiem pierwszej kliniki pediatrycznej utworzonej w nowo powołanej   Akademii Medycznej w  Białymstoku. Klinika rozpoczęła działalność  w roku akademickim 1953/54. Był wspaniałym lekarzem i nauczycielem akademickim. Jednak ze względu na ciężką postępującą chorobę, wymagającą długotrwałych przerw w pracy musiał odejść na rentę. Funkcję kierownika pełnił przez 10 lat.

                                                 

                                                      

  Prof. dr hab. n. med. Maria Rudobielska

   

  Prof. dr hab. n med. Maria Rudobielska  urodziła się w 1925 r. w Myślachowicach. Dyplom lekarza uzyskała w 1951 r, po ukończeniu studiów na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. W latach 1951 – 1954 pracowała w Klinice Chorób Dzieci Wrocławskiej Akademii Medycznej, pod kierunkiem prof. H. Hirszfeldowej. W roku 1954 przeniosła się do Białegostoku i rozpoczęła pracę w Katedrze i Klinice Chorób Dzieci Akademii Medycznej w Białymstoku, kierowanej przez dr Andrzeja Kańskiego, przechodząc kolejne stopnie awansu zawodowego i naukowego. Po odejściu na rentę dr A. Kańskiego i uzyskaniu na Wydziale Lekarskim Poznańskiej Akademii Medycznej stopnia doktora habilitowanego w roku 1966 została kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Dzieci Akademii Medycznej w Białymstoku. W 1972r. uzyskała tytuł profesora. Była wspaniałym nauczycielem akademickim. Jej wykłady były w tym czasie cennym źródłem wiedzy praktycznej i teoretycznej dla studentów i młodych lekarzy. Wykształciła wielu pediatrów. Była promotorem licznych ukończonych doktoratów. Doktorzy habilitowani, których była opiekunem uzyskali następnie tytuł profesora. Była inicjatorem powstania i głównym organizatorem Instytutu Pediatrii, skupiającego I Klinikę Chorób Dzieci, będącą kontynuacją  istniejącej Katedry i Kliniki Chorób Dzieci, oraz  nowo utworzone jednostki: Zakład Propedeutyki Pediatrii, II Klinikę Chorób Dzieci, Klinikę Obserwacyjno – Zakaźną Dzieci. Instytut Pediatrii funkcjonował w latach 1976 – 1987. Będąc dyrektorem Instytutu Pediatrii i kierownikiem I Kliniki Chorób Dzieci dbała o rozwój wszystkich jednostek wchodzących jego skład. Poszczególne jednostki pracowały na bazie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku w trudnych warunkach. Wobec tego Prof. M. Rudobielska od lat siedemdziesiątych intensywnie zabiegała o zdobycie funduszy na budowę dziecięcego szpitala w Białymstoku. Doprowadziła do uzyskania pozwolenia na budowę szpitala, uczestniczyła  w powstaniu pierwszego planu budowy i płożeniu kamienia węgielnego pod budowę fundamentów przyszłego  Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego. Jednak ciężka choroba i przedwczesna śmierć nie pozwoliły na kontynuowanie pracy.

  Poza pracą zawodową, naukową i dydaktyczną Prof. M. Rudobielska udzielała się społecznie. Była członkiem: Senatu AMB, Komisji Rozwoju Człowieka PAN (1984), Rady Naukowej Instytutu Matki i Dziecka (1975) oraz Centrum Zdrowia Dziecka (1977) w Warszawie, Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Kadr Naukowych przy Prezesie Rady Ministrów (1975 – 1984).

  Zmarła 8.12.1988 r. Została pochowana na cmentarzu Miejskim w Białymstoku.

  Po śmierci Prof. M. Rudobielskiej kierownikiem I Kliniki Chorób Dzieci AMB została Prof. dr hab. n. med. Walentyna Maria Zoch – Zwierz.

   

                                               

  Prof. dr hab. n. med. Walentyna Maria Zoch – Zwierz

   

  Prof. dr hab. n. med. Walentyna Maria Zoch – Zwierz urodziła się w 1940 r w Bielsku Podlaskim. Dyplom lekarza uzyskała w 1964r. po ukończeniu studiów na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku. Po odbyciu dwuletniego stażu podyplomowego w Szpitalu Powiatowym w Bielsku Podlaskim w roku 1966 podjęła pracę w Katedrze i Klinice Chorób Dzieci Akademii Medycznej w Białymstoku, przechodząc kolejne stopnie awansu zawodowego od asystenta do kierownika kliniki oraz naukowego, uzyskując stopień dr n. med. w 1974, dr hab. n. med. w 1983 i tytuł profesora w 1993r. Specjalizację I stopnia z pediatrii uzyskała w 1970, II stopnia w 1974r a specjalizację z nefrologii w 2003r. W czasie pierwszych 25 lat (1966 – 1988) pracowała pod kierunkiem prof. drhab. n. med. Marii Rudobielskiej a po Jej śmierci  w ciągu następnych 22 lat ( 1989 – 2011), do odejścia na emeryturę, była kierownikiem tej Kliniki, przemianowanej w 2008 r. na Klinikę Pediatrii i Nefrologii. Po przejściu na emeryturę kierownikiem Kliniki Pediatrii i Nefrologii od 1.10.2011 r. została prof. dr hab. Anna Wasilewska. Prof. W. Zoch – Zwierz od pierwszych lat pracy interesowała się  problemami nefrologii dziecięcej i wprowadzała nowoczesne metody diagnostyki i leczenia dzieci z chorobami nerek i dróg moczowych. Od 1979 roku wykonywała zabiegi dializy otrzewnowej u dzieci. Zorganizowała jedyną w woj. podlaskim stację dializ dla dzieci, która od 1999 r. funkcjonuje w Pododdziale Dializ Kliniki Pediatrii i Nefrologii Akademii Medycznej w Białymstoku pod nadzorem dr n. med. Ryszarda Wiercińskiego. W zorganizowanej Pracowni Badań Urodynamicznych wprowadziła badanie czynności dolnych dróg moczowych u dzieci, wykonywane początkowo przezdr n. med. Wiesławę Winiecką, a następnie przez dr n. med. Agatę  Korzeniecką – Kozerską. W zorganizowanym laboratorium przyklinicznym, nadzorowanym przez dr hab. n. med. Tadeusza Porowskiego,  poza realizowaniem badań naukowych, wprowadzano nowe metody do diagnostyki kamicy moczowej u dzieci. Pod kierunkiem prof. W. Zoch – Zwierz  19 osób uzyskało specjalizację z pediatrii. Była promotorem 16 ukończonych doktoratów i opiekunem 2 habilitacji (dr hab.: Anna Wasilewska i Tadeusz Porowski), z których jedna osoba (prof. A Wasilewska) uzyskała tytuł profesora.

  Zorganizowała i prowadziła Poradnię Nefrologii Dziecięcej w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym oraz w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego PKP w Białymstoku. W latach 1981–1983 była specjalistą wojewódzkim do spraw pediatrii i medycyny szkolnej woj. suwalskiego a w latach 1991 – 1998 woj. białostockiego.

  Organizowała i prowadziła dydaktykę przed i podyplomową oraz pracę naukową. Dorobek naukowy prof. W Zoch – Zwierz, stanowiący wydrukowane prace naukowe, doniesienia zjazdowe i prace różne obejmuje 355 pozycji. Była organizatorem 2 ogólnopolskich sympozjów Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej (Augustów 1987, Białowieża 2002). Otrzymała wielokrotnie nagrody naukowe i dydaktyczne. W 1989 r została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi a w 2003 Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

   

  Prof. dr hab. n. med. Anna Wasilewska

   

  Prof. dr hab. n. med. Anna Wasilewska urodziła się 17.01.1968 r. w Białymstoku, gdzie ukończyła III LO i po zdaniu matury w latach 1986 – 1992 studiowała na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku (obecnie Uniwersytet Medyczny). Po ukończeniu stażu podyplomowego w roku 1993 rozpoczęła pracę w I klinice Chorób Dzieci Akademii Medycznej (obecnie Klinika Pediatrii i Nefrologii) w Białymstoku, kierowanej przez prof. dr hab. Walentynę Zoch – Zwierz, przechodząc kolejno stopnie awansu zawodowego i naukowego. Specjalizację I stopnia z pediatrii uzyskała w 1996r, II stopnia w 1999r, a z nefrologii w 2005r. W roku 2007 uzyskała stopień doktora habilitowanego, a w 2011r. tytuł profesora. Głównym zainteresowaniem naukowym prof. A. Wasilewskiej jest nefrologia dziecięca. Po odejściu na emeryturę prof. W. Zoch – Zwierz dnia 1.10.2011 roku objęła kierownictwo Kliniki Pediatrii i Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.