Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności.
  • Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności.
  • Ostatnia zmiana 04.06.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

   Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności

   Informujemy o zaproszeniu Ministra Nauki do składania ofert w projekcie „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności”, w ramach Działania 01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. 

   Celem projektu jest wsparcie studentek i studentów w rozwoju ich kompetencji i umiejętności, aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności. 

   Uczelnia może ubiegać się o przyznanie środków na sfinansowanie przygotowania i uczestnictwa studentów i studentek w międzynarodowych zawodach, konkursach, konferencjach.  
   Środki finansowe mogą być przeznaczone także na zakup materiałów i usług niezbędnych do przygotowań związanych z przedmiotem konkursów, zawodów, konferencji międzynarodowych ujętych w ofercie złożonej w odpowiedzi na ogłoszone zaproszenie. Ponadto wsparcie to może być przeznaczone na racjonalne usprawnienia oraz wsparcie osób z grup defaworyzowanych. 

   Projekt jest kontynuacją działań jakie wcześniej realizowane były w ramach projektów „Najlepsi z Najlepszych”.  

   Koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć: 

   1) 80 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta lub studentkę; 

   2) 500 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów lub studentek. 

   Okres realizacji zadań przewidzianych w ofercie nie może wykraczać poza datę 31.12.2025 r. 

   Wsparciem może zostać objęta osoba spełniająca łącznie następujące warunki: 

   1) jest studentem/studentką studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; 

   2) posiada udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2; 

   3) posiada pozytywną opinię opiekuna merytorycznego lub opiekuna koła naukowego na temat swojej dotychczasowej aktywności naukowej. Opinia powinna potwierdzać potencjał rozwojowy i dotychczasowe doświadczenie studenta lub studentki dające podstawy do wygrywania konkursów, zawodów międzynarodowych zdobycia wyróżnienia na konferencjach; 

   4) w przypadku zespołu studentów lub studentek – udział każdej osoby w zespole jest niezbędny do osiągnięcia celów projektu. 

    

   WAŻNE! W projekcie niezbędne jest zaplanowanie działania związanego z podnoszeniem kompetencji uczestników (np. kursy, szkolenia) oraz zachowanie trwałości projektu, zgodnie z zapisami Regulaminu projektu.

    

   Nabór studentów i studentek do udziału w projekcie realizowany będzie na UMB w okresie:  
   24 maja – 12 czerwca 2024 r. 

   Szczegóły dotyczące rekrutacji zamieszczone będą na stronie Działu Projektów Pomocowych: www.umb.edu.pl/dpp/aktualnosci 

   Więcej informacji o konkursie oraz FAQ znajdują się na stronie internetowej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: https://www.gov.pl/web/nauka/informacje-o-projekcie-wsparcie-studentow-w-zakresie-podniesienia-ich-kompetencji-i-umiejetnosci

   lub bezpośrednio w Dziale Projektów Pomocowych. Osoba do kontaktu: Marek Sokołowski, marek.sokolowski@umb.edu.pl, 85 748 56 50.

    

   REGULAMIN PROJEKTU

   ZAŁACZNIK nr 1a DO REGULAMINU (Formularz zgłoszeniowy – indywidualny)

   ZAŁACZNIK nr 1b DO REGULAMINU (Formularz zgłoszeniowy – zespołowy)

   ZAŁACZNIK nr 2 DO REGULAMINU (Oświadczenie RODO)

   ZAŁACZNIK nr 3 DO REGULAMINU (Zaproszenie Ministra Nauki do składania ofert w projekcie „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności”)

   ZAŁACZNIK nr 3.1 DO REGULAMINU (Wzór oferty)

   ZAŁACZNIK nr 3.2 DO REGULAMINU (Wzór kosztorysu)

   ZAŁACZNIK nr 3.3 DO REGULAMINU (Wzór CV)

   ZAŁACZNIK nr 3.4 DO REGULAMINU (Klauzule informacyjne dot. danych osobowych)

   ZAŁACZNIK nr 3.5 DO REGULAMINU (Zestawienie standardu i cen rynkowych)