• Ostatnia zmiana 26.04.2018 przez Administrator UMB

  Centrum Badań Innowacyjnych w zakresie prewencji chorób cywilizacyjnych i medycyny indywidualizowanej (CBI PLUS)

   

  Informacja ogólna o projekcie

   

  W dniu 31.05.2017 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu „Centrum Badań Innowacyjnych w zakresie prewencji chorób cywilizacyjnych i medycyny indywidualizowanej (CBI PLUS)” numer UDA-RPPD.01.01.00-20-0001/16-00, przy dofinansowaniu ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Priorytetu I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.1 Wsparcie na rzecz gospodarki opartej na wiedzy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020).

   

  • Wartość projektu                 - 188 mln zł
  • Wartość dofinansowania    - 131,6 mln zł
  • Okres realizacji                    - 01.2017 – 10.2020

   

  Projekt został ujęty w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Podlaskiego jako jedno  z kluczowych przedsięwzięć dla rozwoju naszego województwa. Kwota dotacji jest dotychczas najwyższym dofinansowaniem przyznanym ze środków RPOWP, zarówno w tej, jak i poprzedniej perspektywie finansowej. Znaczną część wkładu własnego w projekcie  Uczelnia pozyska od partnerów ze środowiska biznesu. W ramach projektu CBI PLUS, przy udziale środków partnerów gospodarczych powstaną Wschodnioeuropejski Ośrodek Sekwencjonowania Genomu Ludzkiego, Centrum Gromadzenia i Transmisji Danych, Laboratorium Nutraceutyczne oraz Biobank Onkologiczny.

   

  Projekt CBI PLUS obejmie, w szczególności:

  • zakup aparatury do 5 jednostek, w których kluczowymi obszarami badań naukowych są m.in. choroby cywilizacyjne, tj. cukrzyca i otyłość, a także przewlekłe choroby nerek i wątroby, czy choroby nowotworowe,
  • utworzenie 8 nowych laboratoriów w ramach Centrum Przeciwdziałania Zdrowotnym Skutkom Starzenia,
  • rozwój ośrodka Centrum Prewencji i Medycyny Spersonalizowanej, w tym: utworzenie nowego laboratorium Ośrodka Badań Populacyjnych i Telemedycyny, stworzenie i wyposażenie nowego laboratorium Centrum Medycyny Regeneracyjnej (które może się przyczynić do rozwiązania problemu niedoboru organów do przeszczepów oraz problemu odrzucenia przeszczepionego organu),
  • budowę nowego budynku i wyposażenie Białostockiego Centrum Obrazowania Molekularnego, które ma poprawić wykrywalność i skuteczność leczenia chorób cywilizacyjnych.

   

  Projekt przyczyni się m.in. do wzrostu innowacyjności całego regionu, wzmocnienia współpracy z przedsiębiorcami i podniesienia jakości badań naukowych w zakresie diagnostyki i profilaktyki chorób osób starszych. Przedsięwzięcie wypełnia specyficzne cele wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020  tj. optymalne warunki infrastrukturalne do prowadzenia badań naukowych, lepsze funkcjonowanie sektora nauki, ale przede wszystkim znaczący wkład w proces budowy w województwie podlaskim gospodarki opartej na wiedzy, przy jednoczesnym wysokim stopniu współfinansowania ze źródeł prywatnych

   

  Projekt w liczbach:

  • 21 wspartych laboratoriów badawczych,
  • 33 naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej,
  • 11 przedsiębiorstw korzystających z laboratoriów badawczych dofinansowanych

  w ramach projektu,

  • 35 projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przy wykorzystaniu infrastruktury dofinansowanej w ramach projektu,
  • 137,9 mln zł to przewidywane nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej,
  • 34,7 mln zł to przewidywana wartość inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju

   

  CBI PLUS jest kontynuacją projektu, który został zrealizowany na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku w 2015 roku w ramach RPOWP na lata 2007-2013 („Unowocześnienie aparatury badawczej jednostek Centrum Badań Innowacyjnych PLUS”, wartość 34,8 mln zł, dofinansowanie 29,6 mln zł).