Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Centrum Badań Innowacyjnych w zakresie prewencji chorób cywilizacyjnych i medycyny indywidualizowanej (CBI PLUS).
 • Ostatnia zmiana 03.06.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  Centrum Badań Innowacyjnych w zakresie prewencji chorób cywilizacyjnych i medycyny indywidualizowanej (CBI PLUS)

   

  Informacja ogólna o projekcie

   

  W dniu 31 maja 2017 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu „Centrum Badań Innowacyjnych w zakresie prewencji chorób cywilizacyjnych i medycyny indywidualizowanej (CBI PLUS)”  numer UDA-RPPD.01.01.00-20-0001/16-00, przy dofinansowaniu ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Priorytetu I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.1 Wsparcie na rzecz gospodarki opartej na wiedzy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020).

  W dniu 01 kwietnia 2019 roku podpisano Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie Projektu.

  W dniu 10 kwietnia 2020 roku podpisano Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie Projektu.

  W dniu 31 sierpnia 2020 roku podpisano Aneks nr 3 do umowy o dofinansowanie Projektu.

  W dniu 30 października 2020 roku podpisano Aneks nr 4 do umowy o dofinansowanie Projektu.

  W dniu 29 stycznia 2021 roku podpisano Aneks nr 5 do umowy o dofinansowanie Projektu.

  W dniu 23 września 2021 roku podpisano Aneks nr 6 do umowy o dofinansowanie Projektu.

  W dniu 31 marca 2023 roku podpisano Aneks nr 7 do umowy o dofinansowanie Projektu.

  W dniu 23 maja 2024 roku podpisano Aneks nr 8 do umowy o dofinansowanie Projektu.

   

  Wartość Projektu -  172,4 mln zł

  Wartość dofinansowania -  134,3 mln zł

  Okres realizacji -  04.2017 - 12.2023

   

  Projekt został ujęty w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Podlaskiego jako jedno z kluczowych przedsięwzięć dla rozwoju naszego województwa. Kwota dotacji jest dotychczas najwyższym dofinansowaniem przyznanym ze środków RPOWP, zarówno w tej, jak i poprzedniej perspektywie finansowej.

   

  Projekt CBI PLUS obejmie, w szczególności:

  • Zakup aparatury do 5 jednostek, w których kluczowymi obszarami badań naukowych są m.in. choroby cywilizacyjne, tj. cukrzyca i otyłość, a także przewlekłe choroby nerek i wątroby, czy choroby nowotworowe,
  • Utworzenie 8 nowych laboratoriów w ramach Centrum Przeciwdziałania Zdrowotnym Skutkom Starzenia,
  • Rozwój ośrodka Centrum Prewencji i Medycyny Spersonalizowanej, w tym: utworzenie nowego laboratorium Ośrodka Badań Populacyjnych, stworzenie i wyposażenie nowego laboratorium Centrum Medycyny Regeneracyjnej (które może się przyczynić do rozwiązania problemu niedoboru organów do przeszczepów oraz problemu odrzucenia przeszczepionego organu),
  • Budowę nowego budynku i wyposażenie Białostockiego Centrum Obrazowania Molekularnego (Centrum Radiofarmacji), które ma poprawić wykrywalność i skuteczność leczenia chorób cywilizacyjnych. Pomieszczenia budynku będą stanowić niezbędne zaplecze do badania i produkcji radiofarmaceutyków,
  • Utworzenie Centrum Genomu, Biobankowania i Analizy danych składające się z trzech współpracujących jednostek: Centrum Biobankowania, Laboratorium Gromadzenia i Analizy Danych oraz Laboratorium Genomiki. Przedsięwzięcie ma zapewnić zwiększenie konkurencyjności w obszarze europejskiej nauki, rozwinięcie doskonałości badań i ułatwienie współpracy z przedsiębiorcami.

   

  Projekt przyczyni się m.in. do wzrostu innowacyjności całego regionu, wzmocnienia współpracy z przedsiębiorcami i podniesienia jakości badań naukowych w dziedzinie prewencji chorób cywilizacyjnych i medycyny indywidualizowanej. Przedsięwzięcie wypełnia specyficzne cele wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 tj. optymalne warunki infrastrukturalne do prowadzenia badań naukowych, lepsze funkcjonowanie sektora nauki, ale przede wszystkim znaczący wkład w proces budowy w województwie podlaskim gospodarki opartej na wiedzy, przy jednoczesnym wysokim stopniu współfinansowania ze źródeł prywatnych

   

  Projekt w liczbach:

  21 wspartych laboratoriów badawczych,

  33 naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej,

  11 przedsiębiorstw korzystających z laboratoriów badawczych dofinansowanych w ramach projektu,

  35 projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przy wykorzystaniu infrastruktury dofinansowanej w ramach projektu,

  88,9  mln zł to przewidywane nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej,

  21,7 mln zł to przewidywana wartość inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju

   

  CBI PLUS jest kontynuacją projektu, który został zrealizowany na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku w 2015 roku w ramach RPOWP na lata 2007-2013 („Unowocześnienie aparatury badawczej jednostek Centrum Badań Innowacyjnych PLUS”, wartość 34,8 mln zł, dofinansowanie 29,6 mln zł).

   

  AKTUALNOŚCI

  KONTAKT