• Ostatnia zmiana 26.11.2020 przez Zakład Higieny, Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych

  Epidemiologia

   

  Regulamin dydaktyczny

   

  Warunki uzyskania zaliczenia:

  1. Na wszystkich ćwiczeniach studenci będą odpytywani z tematyki bieżących zajęć. Każdy student musi otrzymać 7 ocen pozytywnych by być dopuszczonym do końcowego zaliczenia.

  2. Zaliczenie odbywa się w formie pisemnej na ostatnich zajęciach.

  3. Zaliczenie końcowe obejmuje tematykę wszystkich zajęć (wykłady, ćwiczenia).

   

   

  Terminy zajęć:

  Wykłady (12h) forma zdalna    (dr Alicja Karwowska, tel. 606 338 110)

  Piątek 16:00-18:15 (od 9.X.2020)

   

  Ćwiczenia (28h)

  Wtorek

  10:30-12:00 (grupy 3 i 8)

  12:15-13:45 (grupy 1 i 10)

   

  Środa

  10:30-12:00 (grupy 6 i 14)

  12:15-13:45 (grupy 4 i 7)

  14:00-15:30 (grupy 5 i 11)

   

  Czwartek

  12:00-13:30 (grupa 13)

  13:45-15:15 (grupy 2 i 9)

  15:30-17:00 (grupy 12 i 15)

   

  Tematyka zajęć:

   

  WYKŁAD I

  Epidemiologia – rys historyczny, definicja, cele, zadania. Mierniki stanu zdrowia populacji. Bieżąca sytuacja sanitarno-epidemiologiczna kraju.

   

  WYKŁAD II

  Rodzaje i schemat badań epidemiologicznych.

   

  WYKŁAD III

  Epidemiologia chorób zakaźnych. Regulacje prawne dotyczące chorób zakaźnych, plan zabezpieczenia epidemiologicznego. Zwalczanie chorób zakaźnych.

   

  WYKŁAD IV

  Epidemiologia chorób cywilizacyjnych – czynniki ryzyka, profilaktyka.

   

   

  ĆWICZENIE I

  1. Źródła informacji w epidemiologii:
  - pierwotne: kwestionariusz ankiety, kwestionariusz wywiadu (schemat konstrukcji, zasady formułowania pytań, zasady zbierania danych)
  - wtórne: bazy danych i rejestry dotyczące chorób i zgonów
  2. Projektowanie kwestionariuszy badań.

   

   

  ĆWICZENIE II

  1. Pomiar zdrowia zbiorowości:
  - pozytywne mierniki stanu zdrowia
  - negatywne mierniki stanu zdrowia – zapadalność, chorobowość, śmiertelność, umieralność
  2. Trendy sekularne współczynników chorobowości i zapadalności.

   

  Piśmiennictwo - Ćwiczenie I i II:

  1. Jędrychowski Wiesław (red): Epidemiologia w medycynie klinicznej i zdrowiu publicznym. Wyd. UJ, Kraków 2010.
  2. Jabłoński Leon (red): Epidemiologia. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Wyd. Folium, Lublin 1996.

   

   

  ĆWICZENIE III

  1.Demografia w epidemiologii.
  2. Źródła danych demograficznych, stan i struktura populacji (liczebność, struktura wieku – piramidy ludności).
  3. Ruch naturalny i wędrówkowy ludności (przyrost naturalny ludności, migracje).

   

   

  ĆWICZENIE IV

  1. Sytuacja demograficzna w Polsce i na świecie, bieżące dane demograficzne, prognozy demograficzne.
  2. Zadania i obliczenia.

   

  Piśmiennictwo - Ćwiczenie III i IV:

  1. Jabłoński Leon (red): Epidemiologia. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Wyd. Folium, Lublin 1996.
  2. Strona internetowa Głównego Urzędu Statystycznego: http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/
  3. Piramidy ludności: https://www.populationpyramid.net/
  4. Światowe dane demograficzne: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/

   

   

  ĆWICZENIE V

  1. Epidemiologia opisowa - częstość i sposoby rozprzestrzeniania się chorób wśród ogółu ludności i w jej podgrupach.
  2. Triada epidemiologii opisowej: charakterystyka osoby, czasu i miejsca.

   

   

  ĆWICZENIE VI

  1. Zasady formułowania hipotez roboczych (analogii, jedynej zgodności, jedynej różnicy, jednoczesnej zmienności).
  2. Dobór próby do badań (operat losowania):
  - dobór arbitralny
  - losowanie proste
  - losowanie złożone

   

   

  ĆWICZENIE VII

  Epidemiologia analityczna:
  - badania prospektywne (schemat, ryzyko względne, interpretacja wyników)
  - retrospektywne (schemat, iloraz szans, interpretacja wyników)

   

   

  ĆWICZENIE VIII

  1. Badania eksperymentalne (próby ślepe, efekt placebo / nocebo).
  2. Aktualne eksperymenty kliniczne w Polsce i na świecie.

   

  Piśmiennictwo - Ćwiczenie V, VI, VII i VIII:

  1. Jędrychowski Wiesław (red): Epidemiologia w medycynie klinicznej i zdrowiu publicznym. Wyd. UJ, Kraków 2010.
  2. Jabłoński Leon (red): Epidemiologia. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Wyd. Folium, Lublin 1996.

   

   

  ĆWICZENIE IX

  1. Badania przesiewowe:

  - cel

  - cechy (czułość, swoistość)

  - przykłady

  2. Kryteria wdrażania badań przesiewowych.

   

  Piśmiennictwo - Ćwiczenie IX:

  1. Jędrychowski Wiesław (red): Epidemiologia w medycynie klinicznej i zdrowiu publicznym. Wyd. UJ, Kraków 2010.
  2. Jabłoński Leon (red): Epidemiologia. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Wyd. Folium, Lublin 1996.

   

   

  ĆWICZENIE X

  Epidemiologia i czynniki ryzyka chorób niezakaźnych.

   

   

  ĆWICZENIE XI

  Choroby zakaźne – elementy łańcucha epidemiologicznego, rodzaje epidemii, strategia zwalczania choroby zakaźnej, profilaktyka. Współczesne zagrożenia epidemiologiczne.

   

  Piśmiennictwo - Ćwiczenie X i XI:

  1. Jędrychowski Wiesław (red): Epidemiologia w medycynie klinicznej i zdrowiu publicznym. Wyd. UJ, Kraków 2010.
  2. Jabłoński Leon (red): Epidemiologia. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Wyd. Folium, Lublin 1996.
  3. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny - http://www.pzh.gov.pl/
  4. World Health Organization – Infectious diseases - http://www.who.int/topics/infectious_diseases/en/n

   

   

  ĆWICZENIE XII

  Dochodzenie epidemiologiczne w chorobie zakaźnej.

   

  Piśmiennictwo - Ćwiczenie XII:

  1. Jędrychowski Wiesław (red): Epidemiologia w medycynie klinicznej i zdrowiu publicznym. Wyd. UJ, Kraków 2010.
  2. Kulik Teresa B., Pacian Anna (red): Zdrowie Publiczne. Wyd. PZWL, Warszawa 2014.
  3. World Health Organization – Noncommunicable diseases - http://www.who.int/topics/noncommunicable_diseases/en/

   

   

  ĆWICZENIE XIII

  Badania epidemiologiczne w praktyce lekarskiej na podstawie aktualnej literatury naukowej.
  - opis przypadku
  - badania kliniczno-kontrolne
  - badania kohortowe

   

   

  ĆWICZENIE XIV

  Zaliczenie.

   

   

  Sylabus