Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Regulamin Dydaktyczny Jednostki.
 • Ostatnia zmiana 01.12.2023 przez I Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej

  Regulamin Dydaktyczny Jednostki

  REGULAMIN DYDAKTYCZNY,

  obowiązujący w I Klinice Chirurgi Ogólnej i Endokrynologicznej USK w Białymstoku

  1. Zajęcia obowiązkowe są prowadzone według planu zajęć dostępnego na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Kliniki.
  2. Ćwiczenia odbywają się w grupach dziekańskich, podzielonych dodatkowo na mniejsze podgrupy.
  3. Zajęcia prowadzone są w poszczególnych Klinikach Chirurgicznych, na Bloku Operacyjnym, w Poradni, Centrum Symulacji Medycznej lub w Innych Oddziałach USK w ramach konsultacji chirurgicznych. O miejscu prowadzenia zajęć decyduje asystent, informując studentów w dniu zajęć lub na poprzednich zajęciach.
  4. Student na terenie Kliniki przebywa tylko w czasie zajęć dydaktycznych - pod opieką asystenta. W razie potrzeby kontaktu z asystentem poza czasem zajęć dydaktycznych, należy zgłosić się do Sekretariatu Kliniki.
  5. Student winien przychodzić na zajęcia w zmienionym obuwiu oraz w fartuchu (należy je założyć przed wejściem na teren Kliniki).
  6. Podczas zajęć student ma bezwzględnie wyłączony telefon komórkowy, palmtop i inne urządzenia audiowizualne. Robienie zdjęć i dokumentacji wideo oraz audio jest zabronione.
  7. Podczas zajęć dydaktycznych zabronione jest jedzenie, picie, palenie papierosów wychodzenie z sali bez zgody asystenta.
  8. Student zobowiązany jest do dbania o sprzęt dydaktyczny oraz medyczny, do korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem, pod nadzorem asystenta.
  9. Asystent prowadzący zajęcia dydaktyczne jest odpowiedzialny za studentów, a studenci o wszelkich wypadkach podczas zajęć dydaktycznych niezwłocznie powiadamiają asystenta.
  10. Na wszystkie zajęcia studenci powinni zgłaszać się punktualnie. Dwukrotne spóźnienie na zajęcia równe jest nieobecności z koniecznością odrabiania zajęć.
  11. Studenci są zobowiązani do przygotowania się do zajęć oraz czynnego w nich uczestnictwa. Obowiązkowa jest znajomość polecanej literatury, treści wykładów oraz seminariów.
  12. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna nieobecność usprawiedliwiona (zwolnienie lekarskie lub dziekańskie). Każda dodatkowa nieobecność musi być odrobiona z inną grupą lub po uzgodnieniu z asystentem lub osobą odpowiedzialną za dydaktykę w danej Klinice.
  13. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń przez studenta jest obecność na zajęciach, wykazanie się opanowaniem wiedzy oraz wymaganych umiejętności. Zaliczenie powinno odbywać się w ostatnim dniu ćwiczeń w postaci testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 10 pytań, z których każda ma pięć możliwości odpowiedzi. Do zaliczenia zajęć konieczne jest właściwe zakreślenie odpowiedzi na >50%, czyli 6 z 10 pytań.
  14. W razie niezaliczenia ćwiczeń, należy zgłosić się na zaliczenie z inną grupą lub po uzgodnieniu z asystentem lub osobą odpowiedzialną za dydaktykę w danej Klinice.
  15. Na zaliczenie student jest obowiązany zgłosić się z Zeszytem-Sylabusem z Chirurgii, który można otrzymać od asystenta podczas pierwszych zajęć w pierwszym roku nauczania Chirurgii.

   

   

   

   

  PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA, OBOWIĄZUJĄCE W KLINIKACH CHIRURGICZNYCH USK w BIAŁYMSTOKU, REALIZUJĄCYCH ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE Z CHIRURGII

   

  1. Wstęp do oddziału łóżkowego mają wyłącznie studenci odbywający zajęcia zgodnie z harmonogramem. Nieuzasadnione wprowadzanie osób postronnych jest surowo zabronione.
  2. Zabrania się wnoszenia na teren Kliniki ubrań wierzchnich, wszelkich toreb lub plecaków.
  3. Zabrania się studentom przebywania w gabinetach zabiegowych oraz wykonywania jakichkolwiek procedur medycznych bez opieki / nadzoru asystenta prowadzącego zajęcia.
  4. W trakcie zajęć w Klinice student jest zobowiązany do zachowania spokoju i okazywania należytego szacunku chorym, ich rodzinom oraz personelowi.
  5. W trakcie zajęć student zobowiązany jest do posiadania czystego fartucha, zmienionego obuwia oraz identyfikatora imiennego zawierającego co najmniej następujące informacje: imię i nazwisko, nazwa wydziału i kierunek studiów oraz określenie "student".
  6. Student w trakcie ćwiczeń w Klinice jest zobowiązany do przestrzegania zasad aseptyki i antyseptyki. Każdorazowo przed przystąpieniem do badania pacjenta lub wykonywania procedury medycznej oraz bezpośrednio po ich zakończeniu student jest zobowiązany do właściwego odkażenia rąk i użytego sprzętu medycznego (np. stetoskop) zgodnie z instrukcją. W przypadku widocznego zabrudzenia rąk zaleca się przeprowadzenie mycia higienicznego. Należy używać środków ochrony osobistej (rękawiczki, fartuchy ochronne) oraz środków czystości i dezynfekcyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem.
  7. Zasady stosowania środków ochrony osobistej, prawidłowego użycia środków do dezynfekcji rąk i sprzętu medycznego (w tym stetoskopów) oraz ich lokalizację na terenie Klinik są omawiane w trakcie pierwszych zajęć w Klinice.
  8. Podczas pobytu w Klinice student jest zobowiązany wykonywać zalecenia nie tylko lekarzy, ale także pielęgniarek, zwłaszcza w zakresie aseptyki na oddziale i bloku operacyjnym.
  9. Student z objawami infekcji jest zobowiązany do zgłaszania tego faktu asystentowi prowadzącemu przed rozpoczęciem zajęć w celu zastosowania odpowiednich środków ochrony epidemiologicznej i zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom.
  10. W przypadku urazu, skaleczenia lub kontaktu z materiałem biologicznym należy niezwłocznie powiadomić asystenta prowadzącego ćwiczenia.
  11. Rękawiczki, szpatułki oraz inny sprzęt jednorazowego użytku należy bezpośrednio po ich użyciu umieścić w pojemniku na materiały skażone (worki / pojemniki oznaczone czerwonym kolorem).
  12. W trakcie badania fizykalnego pacjentów oraz wszelkich procedur zabiegowych obowiązuje zakaz noszenia biżuterii na rękach oraz krótko obcięte paznokcie.
  13. W trakcie zajęć na salach chorych prosimy o zwracanie uwagi na bezpieczeństwo pacjentów, a w szczególności na to, aby łóżka pozostawały odpowiednio zabezpieczone przed możliwością wypadnięcia z nich niedołężnych pacjentów.
  14. Obowiązuje bezwzględny zakaz wynoszenia z Kliniki sprzętu medycznego, w szczególności materiałów skażonych biologicznie.
  15. W oddziałach szpitalnych Klinik Chirurgicznych obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania jakichkolwiek pokarmów i napojów, a także żucia gumy podczas zajęć. Na całym terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Zakaz ten dotyczy również tzw. e-papierosów.
  16. Studentom zabrania się używania jakichkolwiek źródeł ognia, w szczególności w pobliżu instalacji tlenowych.
  17. W przypadku zauważenia niekontrolowanego źródła ognia lub jakiegokolwiek zagrożenia student jest zobligowany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie asystenta prowadzącego ćwiczenia lub innego pracownika szpitala.
  18. Na terenie Klinik znajdują się środki gaśnicze odpowiednio oznaczone kolorem czerwonym.
  19. W przypadku konieczności ewakuacji Szpitala należy bezwzględnie wykonywać polecenia koordynatora akcji i podporządkować się instrukcjom.
  20. W przypadkach wymagających udzielenia natychmiastowej pomocy każdy jest zobowiązany do jej udzielenia w granicach swoich kompetencji. Na terenie Klinik w gabinetach zabiegowych dostępne są materiały opatrunkowe oraz zestaw przeciwwstrząsowy.

   

   

   

  Zasady przeprowadzenia egzaminu z Chirurgii na Kierunku Lekarsko-Dentystycznym

  A. Ustalenia wstępne

  Do egzaminu z Chirurgii mogą być dopuszczone wyłącznie osoby, posiadające wszystkie zaliczenia w Zeszycie-Sylabusie z Chirurgii. Dotyczy to zaliczeń z poszczególnych semestrów, obowiązkowych dyżurów oraz podpisu podsumowującego zakończenie dydaktyki w poszczególnych Klinikach Chirurgicznych. Podpisu dokonuje asystent odpowiedzialny za dydaktykę w poszczególnych Klinikach (aktualne dane na stronach internetowych oraz tablicach ogłoszeń klinik chirurgicznych – kontakt przez Sekretariaty Klinik). Warunkiem dopuszczenia do egzaminu testowego jest przedstawienie Zeszytu-Sylabusa z Chirurgii z kompletem podpisów oraz złożenie indeksu przy wejściu na salę egzaminacyjną. Studenci, którzy nie spełnią tych warunków, nie zostaną dopuszczeni do egzaminu.

  Egzamin z Chirurgii na roku VI składa się z trzech części: egzaminu testowego, praktycznego i ustnego. Pozytywnie zdany egzamin testowy upoważnia do przystąpienia do egzaminu praktycznego. Pozytywnie zdany egzamin praktyczny upoważnia do przystąpienia do egzaminu ustnego.

  Warunkiem zdania egzaminu z Chirurgii jest uzyskanie pozytywnej oceny z wszystkich trzech części egzaminu.

  B. Egzamin testowy

  Termin egzaminu testowego wyznaczany jest przez Koordynatora na początku XII semestru w porozumieniu ze starostą roku. Dostępność sal wykładowych uzgadnia starosta roku.

  Egzamin testowy składa się z 80 pytań i trwa 80 minut.

  Pytania testowe obejmują wszystkie dyscypliny chirurgii zgodnie z sylabusem z lat III-VI.

  Test musi być rozwiązywany samodzielnie. Kontaktowanie się z innymi osobami, a także wszelkie formy korzystania z materiałów pomocniczych, multimediów, telefonów komórkowych i elektronicznych środków komunikacji mogą stanowić podstawę do przerwania egzaminu testowego w momencie stwierdzenia naruszenia tego punktu regulaminu i mogą skutkować dyskwalifikacją osoby egzaminowanej. Dyskwalifikacja jest jednoznaczna z uzyskaniem oceny niedostatecznej z egzaminu.

  Zestawy pytań są przygotowywane w sposób zapewniający maksymalny obiektywizm.

  Swoim zakresem egzamin obejmuje wykłady, seminaria i ćwiczenia oraz obowiązującą literaturę.

  Wynik egzaminu testowego uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca osiągnie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi (tj. 48 pkt). Uzyskanie mniej niż 48 punktów jest równoznaczne z niezdaniem całego egzaminu, tj. z oceną niedostateczną w pierwszym terminie.

  Wyniki egzaminu testowego będą przedstawione do wiadomości starosty roku nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty przeprowadzenia egzaminu. W ogłoszeniu wyników testu obowiązują standardowe zasady ochrony danych osobowych.

  Punktacja i skala ocen egzaminu testowego opierają się na przedstawionych poniżej kryteriach:

  ≤ 47 ocena niedostateczna (2)

  48 - 53 ocena dostateczna (3)

  54 - 60 ocena dość dobra (3,5)

  61 - 67 ocena dobra (4)

  68 - 74 ocena ponad dobra (4,5)

  75 - 80 ocena bardzo dobra (5)

  D. Egzamin praktyczny

  Miejsce zdawania egzaminów praktycznych z Chirurgii, osoba przeprowadzająca egzamin praktyczny oraz ustny są ustalane w drodze losowania, odbywającego się przy udziale starosty roku oraz starostów grup. Członkowie studenckich kół chirurgicznych (na podstawie listy podpisanej przez Opiekuna Koła), starostowie roku i grup mają prawo wyboru Kliniki. Informacje na temat wyznaczonej Kliniki Chirurgii oraz osób prowadzących egzamin praktyczny oraz ustny są udostępnione studentom w terminie wyprzedzającym datę egzaminu testowego.

  Egzamin praktyczny, stanowiący integralną część egzaminu z Chirurgii, odbywa się po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu testowego.

  Egzamin praktyczny powinien odbyć się w ciągu miesiąca od egzaminu ustnego. Terminy wyznaczane wstępnie przez adiunktów lub osoby wyznaczone są udostępniane przez Sekretariat poszczególnych Klinik. O ich wyborze decyduje kolejność zgłoszeń. W razie czasowej niedostępności przydzielonego w losowaniu adiunkta lub osoby upoważnionej, Kierownik Kliniki wyznacza zastępstwo, aby egzamin praktyczny mógł się odbyć w ciągu miesiąca od egzaminu testowego.

  Egzamin praktyczny polega na przeprowadzeniu badania klinicznego przedstawionego studentowi pacjenta i dyskusji na temat rozpoznania różnicowego, postępowania diagnostycznego, terapeutycznego oraz oceny rokowania. Egzamin praktyczny składa się u adiunktów lub asystentów wyznaczonych przez Kierownika Kliniki. Wpisu do Zeszytu-Sylabusa dokonują osoby prowadzące egzamin praktyczny.

  E. Egzamin ustny

  Egzamin jest przeprowadzany przez Kierowników Klinik lub wyznaczonych przez nich samodzielnych pracowników naukowych.

  Egzamin ustny, stanowiący integralną część egzaminu z Chirurgii, odbywa się po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu testowego oraz praktycznego.

  Egzamin ustny powinien odbyć się w ciągu miesiąca od egzaminu praktycznego, czyli w ciągu 2 miesięcy od egzaminu ustnego. Terminy wyznaczane wstępnie przez egzaminatorów są udostępniane przez Sekretariat poszczególnych Klinik. O ich wyborze decyduje kolejność zgłoszeń.

  Egzamin ustny składa się z 4 pytań, po jednym z następujących zakresów:

  1. Stany nagłe w chirurgii ogólnej;

  2. Nowotwory i choroby przewlekłe układu pokarmowego oraz dokrewnego;

  3. Chirurgia naczyń i transplantologia;

  4. Chirurgia klatki piersiowej i kardiochirurgia.

  Jedno z powyższych zagadnień powinno mieć postać praktycznego rozwiązywania problemu klinicznego. Pozostałe mogą być potraktowane skrótowo.

  Jednocześnie do egzaminu mogą przystąpić maksymalnie 4 osoby.

  Wpisu do indeksu, karty egzaminacyjnej i/lub protokołu elektronicznego dokonują osoby prowadzące egzamin ustny.

  Ocena końcowa egzaminu z Chirurgii stanowi średnią wyników uzyskanych z trzech części egzaminu. W razie uzyskania wartości pośredniej, należy wątpliwość rozstrzygnąć na korzyść studenta i postawić ocenę wyższą.

  F. Egzamin poprawkowy

  Egzamin poprawkowy zostanie przeprowadzony w sposób analogiczny do egzaminu w I terminie, po uzgodnieniu ze starostą roku. Dla osób, które przestawią zwolnienie lekarskie lub urlop dziekański, obowiązujące podczas pierwszego terminu egzaminu, wynik egzaminu poprawkowego będzie traktowany jak wynik z pierwszego terminu. Warunki dopuszczenia do egzaminu poprawkowego oraz szczegóły egzaminu praktycznego i ustnego – jak powyżej.