Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Powołanie Pełnomocniczki ds. Równości Płci.
 • Powołanie Pełnomocniczki ds. Równości Płci.
 • Ostatnia zmiana 16.05.2022 przez Dział Rozwoju i Ewaluacji

  Powołanie Pełnomocniczki ds. Równości Płci

  06.05.2022 r. Rektor UMB, prof. dr. hab Adam Krętowski powołał dr hab. Joannę Konopińską na Pełnomocniczkę ds. Równości Płci.

  Podstawowym zadaniem Pełnomocniczki jest podejmowanie inicjatyw mających na celu pełne poszanowanie i urzeczywistnienie zasady równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, a także inne cechy (rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, wiek oraz orientację seksualną).

  Do jej zadań należy:

  • opracowanie i wdrożenie Planu Równości Płci dla Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
  • promowanie i upowszechnianie wiedzy odnoszącej się do równego traktowania i standardów antydyskryminacyjnych, w tym informowanie o kursach i szkoleniach
   równościowych oraz organizacja wydarzeń podnoszących świadomość,
  • opiniowanie aktów prawnych w zakresie równego traktowania, a także występowanie do właściwych organów z wnioskami o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie spraw należących do Pełnomocniczki,
  • wdrażanie systemowych rozwiązań równościowych i ochronnych,
  • opracowanie, wdrożenie i koordynowanie systemu monitorowania równości szans płci oraz regularna analiza bieżącej sytuacji  w Uczelni,
  • podejmowanie działań zmierzających do eliminacji lub ograniczenia skutków powstałych w wyniku naruszenia zasady równego traktowania,
  • zwoływanie spotkań Zespołu ds. Równości Płci,
  • inicjowanie przystępowania do programów lub projektów współfinansowanych ze środków unijnych dotyczących równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji,
  • dbanie o widoczność materiałów (informacji w tym stanowiących podstawę prawną, broszur, poradników i kursów) na temat równouprawnienia na dedykowanej stronie internetowej.

  Pełnomocniczka pełni rolę uczelnianego punktu konsultacyjnego i kontaktowego w sprawach dyskryminacji.

  W przypadku wykrycia dyskryminacji lub naruszenia zasad równości Pełnomocniczka powinna zgłaszać takie incydenty do odpowiednich instytucji.