Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. UWAGA! Przedłużona rekrutacja uzupełniająca na szkolenie dla Kadry Dydaktycznej UMB - Tworzenie artykułów (prac) naukowych.
 • UWAGA! Przedłużona rekrutacja uzupełniająca na szkolenie dla Kadry Dydaktycznej UMB - Tworzenie artykułów (prac) naukowych.
 • Ostatnia zmiana 07.10.2020 przez Dział Projektów Pomocowych

  UWAGA! Przedłużona rekrutacja uzupełniająca na szkolenie dla Kadry Dydaktycznej UMB - Tworzenie artykułów (prac) naukowych

   

  UWAGA! Przedłużona rekrutacja uzupełniająca!!

   

  Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników dydaktycznych oraz badawczo-dydaktycznych UMB  do udziału w szkoleniu "Tworzenie artykułów (prac) naukowych", które przeprowadzi doświadczona w tego typu szkoleniach firma zewnętrzna.

   

  Szkolenie poprowadzi Pani Maria Kołtowska-Häggström, Dyrektor Medyczny Proper Medical Writing - ekspert w obszarze medical®ulatory writing z ponad 20-letnim doświadczeniem na kluczowych stanowiskach w branży farmaceutycznej (były Senior Medical Director Pfizer Inc.). Brała udział w projektowaniu badań klinicznych, także obserwacyjnych i rejestrów pacjentów; aktywnie uczestniczyła w przygotowywaniu dokumentacji badań klinicznych. Przewodniczyła wielu zespołom badającym zaburzenia przysadki w modelu "real life"; ma również duże doświadczenie w badaniach dotyczących oceny jakości życia oraz w badaniach opartych na kwestionariuszach opinii pacjentów. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych, w tym European Medical Writing Association (EMWA), gdzie pełni funkcję wykładowcy i członka redakcji czasopisma - "Medical Writing", wydawanego przez to stowarzyszenie. Jest autorką ponad 80 publikacji naukowych o zbiorczym IF równym 314.

   

  Zakres szkolenia obejmować będzie następujące zagadnienia:

  1. Zaplanowanie artykułu (pracy) naukowej, w tym: układ/struktura tekstu, wprowadzenie oraz abstrakt, bibliografia i wybór właściwego piśmiennictwa, przekaz artykułu, wybór i sposób prezentacji wyników, wybór specjalistycznego edytora tekstu.
  2. Wybór czasopisma w odniesieniu do zawartości merytorycznej i kontekstu naukowego zgromadzonych materiałów oraz kontakt z redakcją, w tym przygotowanie listu przewodniego do redakcji czasopisma.
  3. Tworzenie artykułów (prac) naukowych w języku angielskim.
  4. Proces wydawniczy wraz z korespondencją i z redakcją.
  5. Narzędzia ułatwiające pisanie artykułów (prac) naukowych.
  6. Popularyzacja dorobku naukowego.

   

  Szkolenie oparte będzie na wykładzie, podczas którego Uczestnicy będą zachęcani do komentowania i zadawania pytań.

  Zagadnienia omawiane będą na konkretnych przykładach z wybranych publikacji, dzięki czemu łatwiej będzie je zrozumieć i zapamiętać.

  W szkoleniu przewidziana jest część warsztatowa polegająca na samodzielnej analizie i krytycznej ocenie artykułu oraz wspólnym omówieniu wniosków.

  Istnieje możliwość przygotowania pytań, konkretnych przykładów i zagadnień, o których uczestnicy szkolenia będą chcieli porozmawiać z osobą prowadzącą, po uprzednim przesłaniu osobie prowadzącej.

  Przewidziano omówienia zaproponowanej publikacji dotyczącej wybranego obszaru terapeutycznego.

   

  Przewidziane terminy szkoleń to: 21, 22 lub 23 października 2020 r.

   

  Szkolenie odbędzie się na terenie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i zostanie przeprowadzone w trzech grupach, każda w następujących terminach:

  I grupa: 21.10.2020

  II grupa: 22.10.2020

  III grupa: 23.10.2020

   

  Liczba miejsc ograniczona - 28

   

  Szczegółowy harmonogram i miejsce szkolenia każdej z grup zostanie przesłany uczestnikom, którzy pomyślnie przejdą proces rekrutacji.

   

  Rekrutacja na szkolenie trwa od dnia 22.09.2020 r.  do dnia 09.10.2020 r.

   

  Kwalifikacja do udziału w szkoleniu odbywać się będzie według liczby punktów, w przypadku takiej samej liczby punktów decyduje kolejności zgłoszeń.

  UWAGA! Rozpatrywane będą jedynie poprawnie uzupełnione oraz kompletne wnioski.

   

  Informujemy, że w razie zgłoszenia się niewystarczającej liczby osób, uniemożliwiającej utworzenie grupy w danym terminie, konieczna będzie zmiana terminu szkolenia na taki, który dogodny będzie większej liczbie chętnych kandydatów. Informujemy również, iż w toku rekrutacji może dojść do zwrócenia się z propozycją przesunięcia terminu szkolenia, w przypadku osób, u których dojdzie do wyczerpania limitu miejsc w grupie, do której pierwotnie zgłoszono chęć udziału w szkoleniu.

   

  Warunkiem udziału w szkoleniu jest:

  • zatrudnienie w UMB na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony lub na podstawie aktu mianowania przez okres nie krótszy niż planowany okres szkolenia powiększony o jeden pełen semestr zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem kompetencji nabytych przeze mnie w trakcie szkolenia (wymóg określony w §4, pkt I, ust. 3, 4 Regulaminu uczestnictwa w projekcie);
  • wskazanie możliwości wykorzystania nabytych kompetencji podczas realizowanych zajęć dydaktycznych i dostosowanie programów kształcenia (poprzez zmiany w sylabusach przedmiotów) uwzględniając kompetencje nabyte podczas szkolenia – wymóg określony w §5, pkt II, ust. 1, ppkt 1 Regulaminu uczestnictwa w Projekcie.

   

  Skan wypełnionego formularza rekrutacyjnego oraz oświadczenia należy przesłać na adres zpu1@umb.edu.pl do 09.10.2020 r.

   

  Dokumenty do pobrania:

  Formularz rekrutacyjny

  Oświadczenie o prowadzeniu zajęć

   

  Kontakt:

  Organizacja szkolenia:   Adam Trusewicz (adam.trusewicz@umb.edu.pl, tel.: 85 748 54 91

  Rekrutacja:                         Karolina Cylwik (zpu1@umb.edu.pl, tel.: 85 686 51 77).

   

  Dokumenty projektowe:

  Regulamin Uczestnictwa w Projekcie

  Załącznik nr 1 do Regulaminu

  Załącznik nr 2 do Regulaminu

  Załącznik nr 3 do Regulaminu