Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zaproszenie na szkolenie dla kadry administracyjnej - Zamknięcie Ksiąg Rachunkowych za 2018 rok w Szkołach Wyższych.
 • Zaproszenie na szkolenie dla kadry administracyjnej - Zamknięcie Ksiąg Rachunkowych za 2018 rok w Szkołach Wyższych.
 • Ostatnia zmiana 04.10.2019 przez Dział Projektów Pomocowych

  Zaproszenie na szkolenie dla kadry administracyjnej - Zamknięcie Ksiąg Rachunkowych za 2018 rok w Szkołach Wyższych

   

  ZAPROSZENIE

   

  do udziału w szkoleniu pn.

   

  ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ZA 2018 ROK W SZKOŁACH WYŻSZYCH

   

  Serdecznie zapraszamy pracowników Działu Finansowo-Księgowego  do udziału w szkoleniu Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2018 rok w szkołach wyższych.

   

  Zakres szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  • Informacje ogólne dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych.
  • Inwentaryzacja składników bilansowych na dzień kończący rok obrotowy.
  • Zasady ustalania wartości początkowej, odpisów amortyzacyjnych i odpisów aktualizujących wartość środków trwałych zgodnie z nowym KSR Nr 11; nowa klasyfikacja środków trwałych 2016.
  • Zasady wyceny pozostałych składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy z uwzględnieniem aspektu podatkowego.
  • Ewidencja księgowa realizacji projektu finansowanego z dotacji, w tym w ramach konsorcjum – uwzględnienie nowego KSR nr 12 „Działalność rolnicza”.
  • Kwalifikowalność podatku VAT w rozliczaniu projektów – aktualne orzecznictwo i interpretacje organów podatkowych.
  • Rachunek zysków i strat – przychody i koszty z uwzględnieniem aspektu podatkowego.
  • Wpływ zmian w systemie szkolnictwa wyższego i nauki na rachunkowość.
  • Najważniejsze planowane zmiany w podatku dochodowym od stycznia 2019 roku, w szczególności w zakresie samochodów osobowych.

   

  Liczba miejsc ograniczona – 2.

   

  Wypełniony formularz rekrutacyjny (<- kliknij tutaj) należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych do dnia 08.11.2018 do godziny 15:00, osoba do kontaktu: Karolina Cylwik (zpu1@umb.edu.pl, tel: 85 686 51 40).