Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Harmonogram Zajęć.
 • Ostatnia zmiana 30.09.2023 przez Klinika Pediatrii i Nefrologii

  Harmonogram Zajęć

   

  VI ROK KIERUNEK LEKARSKI rok 2023/2024

   

  Szczegółowy program zajęć z pediatrii w Klinice Pediatrii i Nefrologii:

     

  Zajęcia dydaktyczne z pediatrii będą realizowane w Klinice Pediatrii i Nefrologii, w Centrum Symulacji Medycznej,  w SOR UDSK - szczegóły ćwiczeń poniżej.

    

  Ćwiczenia z pediatrii będą się odbywały w Klinice Pediatrii i Nefrologii w  terminach zgodnych z harmonogramem studiów.

   

  Szczegółowy podział na grupy:

  zamieszczony zostanie wkrótce

   

  Ćw. 1.

  8.00 – 8.30 – wejściówka

  8.30 – 11.00 – Omówienie patogenezy, epidemiologii, objawów klinicznych, zasad postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w zakażeniach układu moczowego oraz najczęstszych zaburzeniach oddawania moczu u dzieci (moczenie nocne pierwotne, wtórne zaburzenia oddawania moczu, pęcherz neurogenny, pęcherz nadczynny). Zapoznanie z zasadami wykonywania badania urodynamicznego, przepływów cewkowych, uroterapii (4h).

   

  Ćw. 2.

  8.00 – 8.30 – wejściówka

  8.30 – 11.00 – Omówienie standardu postępowania diagnostycznego i terapeutycznego u dziecka z krwinkomoczem, białkomoczem w przebiegu kłębuszkowego zapalenia nerek, zespołu nerczycowego, schorzeń uwarunkowanych genetycznie u dzieci – analiza dokumentacji medycznej pacjentów będących pod opieką Kliniki i Poradni Nefrologicznej; badanie pacjentów obecnych na oddziale, pisanie epikryzy, ustalanie dalszego postępowania z pacjentem (4h).

   

  Ćw. 3.

  8.00 – 8.30 – wejściówka

  8.30 – 11.00 – Omówienie standardu postępowania diagnostycznego i terapeutycznego u dziecka z nadciśnieniem tętniczym nerkowego pochodzenia oraz nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym – analiza dokumentacji medycznej pacjentów będących pod opieką Kliniki i Poradni Nefrologicznej; badanie pacjentów obecnych na oddziale, analiza badania holterowskiego (4h).

   

  Ćw. 4.

  8.00 – 8.30 – wejściówka

  8.30 – 10:15 – Omówienie standardu postępowania diagnostycznego i terapeutycznego u dziecka z ostrą niewydolnością nerek i przewlekłą chorobą nerek na podstawie dokumentacji medycznej pacjentów będących pod opieką Kliniki i Poradni Nefrologicznej; badanie pacjentów obecnych na oddziale, zapoznanie z funkcjonowaniem stacji dializ dla dzieci oraz zasadami prowadzenia dializy otrzewnowej i hemodializy (3h).

   

  W ciągu tygodnia ćwiczeń studenci przygotowują dokumentację medyczną przydzielonego pacjenta, obejmującą badanie podmiotowe, przedmiotowe, zlecenia badań laboratoryjnych, radiologicznych, konsultacji, zlecenia leków, kartę obserwacji oraz epikryzę końcową z zaleceniami i receptami.

   

  W czasie ćwiczeń studenci mają przydzielonych pacjentów i zdobywają następujące umiejętności praktyczne w zakresie:

  1. Pracy z pacjentem diagnostycznym skierowanym na badania w trybie hospitalizacji 1-dnia. Zaplanowanie badań, czynny udział w ich realizacji, analiza wyników, przygotowanie dokumentacji wypisowej.
  2. Równoległe prowadzenie dokumentacji związanej z przyjęciem, pobytem i wypisem pacjenta hospitalizowanego (druki potrzebne do prowadzenia historii choroby pacjenta są dostępne na stronie internetowej Kliniki). Udział w odprawie lub obchodzie lekarskim.
  3. Praca z pacjentem w warunkach ambulatoryjnych (omówienie zakresu badań możliwych do wykonania w ramach Poradni, omówienie rodzaju dokumentacji używanej w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej na podstawie pacjenta zarejestrowanego w systemie). Wizyta w Poradni Nefrologicznej.
  4. Szczegółowe omówienie procedur realizowanych w Klinice (badanie urodynamiczne, biopsja nerki, całodobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi, ocena ciśnienia za pomocą pomiarów jednorazowych, cewnikowanie pęcherza moczowego, zgłębnikowanie żołądka, założenie wkłucia dożylnego, wykonanie enemy, pomiar tętna, podłączenie kardiomonitora, pulsoksymetru).
  5. Analiza badań laboratoryjnych i radiologicznych na podstawie pacjentów hospitalizowanych w Klinice. Czynny udział w badaniach diagnostycznych pacjenta.
  6. Przygotowanie historii choroby z uwzględnieniem diagnostyki różnicowej oraz pełnej dokumentacji wypisowej, wypisanie recept, zaplanowanie dalszej opieki nad pacjentem wypisanym z Kliniki.

   

  ZAJĘCIA W CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ ZGODNIE Z GRAFIKIEM  - dr n. med. Piotr Protas, dr n. med.  Agnieszka Rybi-Szumińska,  dr n. med.  Elżbieta Kuroczycka-Saniutycz.

  Tematyka ćwiczeń realizowanych w Centrum Symulacji Medycznej (CSM):

  godz. 8.00 – 11.00 – Zastosowanie badań laboratoryjnych w nefrologii - Szczegółowe omówienie badań laboratoryjnych i radiologicznych mających zastosowanie w nefrologii (interpretacja badania moczu, posiewu moczu, morfologii krwi obwodowej, wskaźników czynności nerek, parametrów stanu zapalnego, badania ultrasonograficznego, badań radiologicznych, scyntygraficznych, patomorfologicznych w diagnostyce nefrologicznej). Zastosowanie usg w nefrologii. Omówienie zasad postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w kamicy układu moczowego oraz kolce nerkowej u dzieci (4h).

   

   

  GODZINY ZAJĘĆ W SOR, Z UWAGI NA RUCHOMY CZAS PRACY ASYSTENTÓW W ODDZIALE, STAROSTA SZÓSTKI USTALA BEZPOŚREDNIO Z ASYSTENTEM - dr n. med. Marlena Waszkiewicz-Stojda: marlena.waszkiewicz@udsk.pl

  Tematyka ćwiczeń realizowanych w SOR UDSK w godzinach popołudniowych (DYŻUR) (3h):

  1. Omówienie zasad postępowania z pediatrycznym pacjentem urazowym w Centrum Urazowym dla Dzieci (CUD).
  2. Postępowanie w ostrych zatruciach u dzieci - analiza przypadków.
  3. Postępowanie w wybranych stanach nagłych u dzieci (zatrzymanie krążenia, niewydolność oddechowa, drgawki, wstrząs).

   

  PRAKTYCZNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW KLINICZNYCH

  Zajęcia zgodnie z harmonogramem w sali seminaryjnej Kliniki Pediatrii i Nefrologii

  Tematy PRPK:

  1)      Zakażenia układu moczowego, zaburzenia mikcji u dzieci (2h).

  2)      Białkomocz, krwinkomocz – diagnostyka różnicowa (2h).

  3)      Pacjent z nadciśnieniem tętniczym (2h).

  4)      Podwyższone stężenie kreatyniny i co dalej? (2h).

  5)      Rozwiązywanie i omówienie przykładowych pytań z pediatrii z Lekarskiego Egzaminu Końcowego (2h).

   

  Podręczniki niezbędne do uzyskania podstawowych wiadomości z przedmiotu:

  1. Pediatria -  tom 1-2, red. Kawalec W, Grenda R, Kulus M., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018.

   

  Warunkiem zaliczenia pediatrii jest:

  1. Obecność na wszystkich zajęciach dydaktycznych z uwzględnieniem e-learningu (ćwiczenia, seminaria, wykłady). Dopuszcza się jedną usprawiedliwioną nieobecność w semestrze (zwolnienie lekarskie lub urlop dziekański) na zajęciach dydaktycznych /ćwiczenia, seminaria/ w każdej jednostce prowadzącej ćwiczenia, bez konieczności odrabiania zajęć. Większa liczba usprawiedliwionych nieobecności na ćwiczeniach i seminariach wymaga odrobienia zajęć z inną grupą (lub w innym trybie ustalonym przez kierownika jednostki lub osobę przez niego wyznaczoną) nie później niż do końca semestru.
  2. Zaliczenie krótkich wejściówek i epikryzy.

   

   

  Dane do wpisania do karty egzaminacyjnej przy zaliczeniu VI roku:

   

  Wykładowca

  Liczba godzin

  Punkty ECTS

  Prof. dr hab. n. med.  Anna Wasilewska

  120

  8