Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Kronika UMB 2021 r.
 • Ostatnia zmiana 25.02.2022 przez Medyk Białostocki

  Kronika UMB 2021 r

   

  2021 rok obfitował w wiele zdarzeń związanych z pandemią koronawirusa. Niemniej społeczność akademicka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku uczestniczyła w wielu wydarzeniach, które pozwoliły choć na kilka momentów przypomnieć o normalności.

   

   

  STYCZEŃ

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku pozyskał z Agencji Badań Medycznych 10 mln zł na utworzenie Ośrodka Wsparcia Badań Klinicznych.

  4

  Tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu otrzymali: dr hab. Agnieszka Błachnio-Zabielska, dr hab. Adam Hermanowicz, dr hab. Sławomir Ławicki, dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska, dr hab. Ewa Sierko.

  5

  Dr hab. Tomasz Łysoń, kierownik Zakładu Neurologii Inwazyjnej wraz z zespołem Kliniki Neurochirurgii USK w Białymstoku zajął 5. miejsce w konkursie „Złoty Skalpel”. Zespół opracował nowy sposób operowania kręgosłupa, polegający na usuwaniu części dysku szyjnego za pomocą cienkiej elektrody. Nowoczesna metoda pomaga chorym cierpiącym na bóle szyi i głowy związane z dyskopatią szyjną i chorobą zwyrodnieniową we wczesnym stadium.

   

  Urząd Patentowy RP udzielił patentu „Sposób wykrywania porodu przedwczesnego”. Autorami są naukowcy z UMB: prof. Piotr Laudański, dr hab. Karol Charkiewicz, mgr inż. Joanna Gościk, mgr Joanna Teul, prof. Wojciech Miltyk, mgr inż. Barbara Liżewska.

  15

  Urząd Patentowy RP udzielił dwóch patentów: „Sposób oznaczania wrażliwości tkanek na insulinę oraz sposób identyfikacji insulinooporności i/lub określania predyspozycji do zaburzenia z nią związanego” i „Sposób oznaczania wrażliwości tkanek na insulinę oraz sposób identyfikacji insulinooporności i określania predyspozycji do zaburzenia z nią związanego”. Autorami są naukowcy z UMB: prof. Monika Karczewska-Kupczewska, prof. Marek Strączkowski.

  19

  Ahsan Hameed, stypendysta UMB z programu Maria Skłodowska-Curie COFUND i początkujący badacz z projektu ImPRESS finansowanego w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020, został wyznaczony na eksperta ewaluatora w Martí i Franquès COFUND Doctoral Fellowships Program (MFP), University of Rovira i Virgili, Hiszpania.

  22

  Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej otrzymała nowoczesny sprzęt szpitalny o wartości ponad 188 tys. zł. Za pieniądze przekazane przez fundację DKMS białostocka fundacja „Pomóż Im” kupiła 16 nowoczesnych łóżek.

  24

  Zmarł prof. Franciszek Kokot, doctor honoris causa UMB, wybitny nauczyciel wielu pokoleń lekarzy, klinicysta w zakresie chorób wewnętrznych i współtwórca polskiej nefrologii.

  27

  Prof. Ewa Olszewska z Kliniki Otolaryngologii została powołana na 5-letnią kadencję jako zastępca redaktora czasopisma Journal of Otolaryngology Head and Neck Surgery (100 pkt MNiSW, IF 2,175) do spraw medycyny snu i chirurgii snu.

  28

  Dr hab. Małgorzata Pawińska, dr Inga Kamińska, dr Joanna Łapińska-Antończuk z Zakładu Stomatologii Zintegrowanej, dr Ewa Stokowska z Samodzielnej Pracowni Gerostomatologii oraz pracownicy Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu pod kierownictwem dr hab. Elżbiety Paszyńskiej rozpoczęli realizację pojektu „Caries-preventing effect of a hydroxyapatite-toothpaste in adults” („Zapobieganie próchnicy u dorosłych poprzez hydroksyapatyty (pasty)”. Projekt o wartości ponad 400 tys. zł, realizowany jest we współpracy z firmą DR. KURT WOLFF GMBH & CO. KG, producentem pasty do zębów zawierającej hydroksyapatyt (alternatywę fluoru).

  28

  Zmarła dr Maria Irena Aleksandrowicz-Bukin, związana z UMB od 1979 r. Pracowała w Zakładzie Genetyki Klinicznej, Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka, a następnie w Zakładzie Immunologii (2003-2011).

   

  LUTY

  1

  Dr hab. Alicja Rydzewska-Rosołowska z II Kliniki Nefrologii z Oddziałem Leczenia Nadciśnienia Tętniczego, jako jedyny przedstawiciel z Polski, została wybrana do udziału w międzynarodowym projekcie The Nephrology Social Media Collective (NSMC).

  2

  Agencja Badań Medycznych przyznała 9.5 mln zł na projekt badawczy „Ocena wpływu metforminy na płodność pacjentek leczonych jodem-131 z powodu raka brodawkowatego tarczycy”, którego kierownikiem jest dr hab. Agnieszka Adamska z Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych.

   

  Stowarzyszenie „Pro Salute” zwyciężyło w konkursie Inicjatywa Społeczna Roku 2019 w kategorii Edukacja i Sport, za inicjatywę „Uniwersytet Zdrowego Seniora i Uniwersytet Profilaktyki Psychogeriatrycznej”. Uzyskało również wyróżnienie w kategorii Budowanie wspólnoty lokalnej, za inicjatywę „Zaczarujmy patio”.

  4

  Zmarł mgr Henryk Grześ, specjalista mikrobiolog, starszy asystent w Laboratorium Mikrobiologicznym USK, doktorant UMB.

  5

  Na UMB odbyła się promocja międzynarodowego projektu JoinUs-4-Health. Projekt realizowany będzie do 31.12.2023 r. przez konsorcjum powstałe na bazie białostockich uczelni, organizacji pozarządowych i firm oraz partnerów z zagranicy.

  9

  Zmarł dr Waldemar Janusz Szwaykowski, absolwent UMB z 1955 r. Były kierownik Zakładu Radiologii, pracownik Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka oraz członek Kompleksowej Ekspedycji Jaćwieskiej.

  11

  Tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu otrzymali dr hab. Piotr Myśliwiec i dr hab. Sławomir Szajda.

  12

  Absolwenci kierunku lekarsko-dentystycznego, którzy po raz pierwszy przystępowali do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego zdali jego wiosenną edycję najlepiej w Polsce.

   

  Urząd Patentowy RP udzielił trzech patentów:

  „Nowe pochodne sulfonamidowe 5-fenylo-7-metylo-pirazolo[4,3-e]tetrazolo[4,5-b][1,2,4]triazyny, sposób ich wytwarzania, ich zastosowania oraz kompozycja farmaceutyczna je zawierająca”. Autorami są naukowcy z UMB: prof. Anna Bielawska, prof. Krzysztof Bielawski, mgr Wojciech Szymanowski, a także: dr hab. Mariusz Mojzych z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i dr n. med. Katarzyna Kotwica-Mojzych z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

  „Chiralne pochodne sulfonamidowe 5-fenylo-7-metylo-pirazolo[4,3-e]tetrazolo[4,5-b][1,2,4]triazyny, sposób ich wytwarzania, ich zastosowania oraz kompozycja farmaceutyczna zawierająca chiralną sulfonamidową pochodną 5-fenylo-7-metylo-pirazolo[4,3-e]tetrazolo[4,5-b][1,2,4]triazyny”. Autorami są naukowcy z UMB: prof. Anna Bielawska, prof. Krzysztof Bielawski, a także: dr hab. Mariusz Mojzych z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i dr n. med. Katarzyna Kotwica-Mojzych z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

  „Nowe L-prolinowe sulfonamidowe pochodne zawierające układ pirazolo[4,3-e]tetrazolo[4,5-b][1,2,4]triazyny, sposób ich wytwarzania, ich zastosowania oraz kompozycja farmaceutyczna je zawierająca”. Autorami są naukowcy z UMB: prof. Anna Bielawska, prof. Krzysztof Bielawski, prof. Dariusz Pawlak, dr Justyna Magdalena Hermanowicz, dr hab. Anna Tankiewicz-Kwedlo, mgr Anna Szymanowska, a także: dr hab. Mariusz Mojzych z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i dr n. med. Katarzyna Kotwica-Mojzych z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

  18

  Mgr inż. Mateusz Cieśluk, doktorant w Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej i Inżynierii Nanobiomedycznej zdobył stypendium Naukowej Fundacji Polpharmy w wysokości 10 tys. zł.

  19

  Zmarła Bożena Prystrom, związana z UMB od 1984 r. Była pracownikiem Sekcji Inwentaryzacji, zaś w latach 1992-2020 - Działu Płac.

   

  UMB podpisał umowę o współpracy z Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im dr. Stanisława Deresza w Choroszczy.

   

  Prof. Artur Bossowski, kierownik Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii, znalazł się w Radzie Merytorycznej kampanii TeleSerce.

  20

  Zmarł prof. Mieczysław Chorąży - nestor krajowej onkologii, specjalizujący się w biologii nowotworów, powstaniec warszawski, społecznik, nauczyciel i autorytet dla kilku pokoleń lekarzy, doktor honoris causa UMB.

   

  Pracownia symulacyjna Zakładu Propedeutyki Stomatologii Centrum Symulacji Medycznej UMB pozyskała nowy sprzęt - Simodont Dental Trainer, zakupiony w ramach projektu Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, współfinansowanego przez UE.

  22

  Tytuł naukowy profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu otrzymali: dr hab. Paweł Knapp i dr hab. Hady Razak Hady.

  25

  Absolwenci UMB, którzy przystąpili do Lekarskiego Egzaminu Końcowego uzyskali 3 najlepszy wynik w Polsce.

   

  Kierunek położnictwo uzyskał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

  26

  Uruchomiono anglojęzyczną wersję wyszukiwarki kontaktów UMB. Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu pt. „Welcome to Medical University of Bialystok. Rozwój potencjału instytucjonalnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku kluczowym etapem wdrożenia strategii umiędzynarodowienia”.

   

  MARZEC

  Położnictwo, studia pierwszego i drugiego stopnia, uzyskało akredytację Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych. Certyfikat Akredytacyjny został przyznany na 5 lat.

  5

  W Euroregionalnym Centrum Farmacji odbyła się sesja naukowo-sprawozdawcza uczestników Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Dziedzinie Nauk Medycznych i Nauk Farmaceutycznych na Wydziale Farmaceutycznym z Odziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB.

  9-10

  Wizytacja ekspertów Uniwersyteckiej Komisja ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim na UMB. Poziom kształcenia na kierunku lekarskim Komisja oceniła wyróżniająco.

  10

  Prof. Robert Flisiak został wybrany jedną z trzech najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie i systemie ochrony zdrowia według rankingu portalu Puls Medycyny.

  16

  Webinarium „Wpływ nowoczesnych technologii informatycznych oraz procesów globalizacyjnych na mowę, język i komunikację pokolenia Z”. Organizatorzy: Zakład Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii oraz Zakład Socjologii Polityki i Bezpieczeństwa Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku.

  17

  Prof. Adam Krętowski, Rektor UMB powołał kierownika i koordynatorów projektu IDUB11: prof. Marcina Moniuszko do pełnienia funkcji kierownika oraz prof. Adriana Chabowskiego do pełnienia funkcji koordynatora ds. rozwoju kształcenia kadry bioinformatyczno-biostatystycznej, w tym utworzenia studiów o profilu bioinformatycznym na UMB; prof. Janusza Dzięcioła do pełnienia funkcji koordynatora ds. biobankowania materiału biologicznego; prof. Annę Moniuszko-Malinowską do pełnienia funkcji koordynatora ds. zarządzania projektami, współpracy ze środowiskiem bioinformatycznym oraz wymiany akademickiej; prof. Karola Kamińskiego - do pełnienia funkcji koordynatora ds. przygotowania i zarządzania szczegółowymi projektami wykorzystującymi bazę danych osób/pacjentów będących uczestnikami badań kohortowych, w tym badania Białystok PLUS; dr. hab. Michała Ciborowskiego do pełnienia funkcji koordynatora ds. zarządzania projektami, współpracy ze środowiskiem bioinformatycznym oraz organizacji badań metabolomicznych i proteomicznych; dr hab. Joannę Reszeć do pełnienia funkcji koordynatora ds. biobankowania onkologicznego i tworzenia bazy klinicznej pacjentów onkologicznych; dr Magdalenę Niemirę do pełnienia funkcji koordynatora ds. organizacji badań genomowych i współpracy ze środowiskiem bioinformatycznym; dr Łukasza Szczerbińskiego do pełnienia funkcji koordynatora ds. przygotowania i zarządzania szczegółowymi projektami w zakresie chorób metabolicznych i prewencji chorób cywilizacyjnych.

  22

  Ukończono prace związane z montażem elementów systemu oznakowania kampusu UMB. System składa się z 68 zewnętrznych pylonów i 2 511 wewnętrznych tablic informacyjnych. Zadanie obejmowało kompleksowe oznakowanie budynków, pomieszczeń, sal dydaktycznych zlokalizowanych na terenie kampusu Uczelni, a także głównych ciągów komunikacyjnych w językach: polskim i angielskim. UMB jako pierwsza uczelnia w regionie zyskała tak kompleksowo oznakowany kampus. Zadanie zrealizowały: Dział Współpracy Międzynarodowej, Muzeum Historii Medycyny i Farmacji, Dział Administracyjno-Gospodarczy i Usług oraz Biuro Promocji i Rekrutacji. Projekt pn. „System dwujęzycznego oznakowania kampusu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz warsztaty międzykulturowe dla pracowników elementami realizacji strategii umiędzynarodowienia Uczelni” realizowanego w ramach programu „Welcome to Poland” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

  29

  Na pierwszym posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Sieci Badań Klinicznych prof. Adam Krętowski, Rektor UMB został desygnowany do Zgromadzenia Ogólnego, a także Rady Sieci.

   

  KWIECIEŃ

  Naukowcy z UMB pod kierownictwem prof. Karola Kamińskiego, kierownika Zakładu Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych rozpoczęli badania pacjentów z kardiomiopatią przerostową pod kątem skuteczności leków z grupy przeciwcukrzycowych SGLT-2. Liderem badań jest Agencja Badań Medycznych we współpracy z partnerami zagranicznymi: Institute of Clinical Medicine, Internal Medicine, University of Eastern Finland w Kuopio oraz Department of Cardiology, VU Univsersity Medical Center w Amsterdamie.

  1

  UMB zawarł umowę dwustronną ze szwajcarskim przedsiębiorstwem BIOKONOPIA SA. Koordynatorem współpracy ze strony Uczelni została prof. Elżbieta Skrzydlewska, kierownik Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej.

   

  Studenci UMB: Aleksandra Jakimczuk z VI roku farmacji i Cezary Pawlukianiec z V roku kierunku lekarskiego otrzymali jednorazowe stypendium Ministra Zdrowia za znaczące osiągnięcia naukowe wysokości 16 tys. zł.

   

  5

  Rozpoczęły się prace budowlane Centrum Prewencji i Medycyny Spersonalizowanej oraz Centrum Genomu.

  6

  Tytuł naukowy profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu otrzymała dr hab. Bożena Mikołuć.

  7

  W ramach Światowego Dnia Cukrzycy odbył się panel dyskusyjny poświęcony tematyce cukrzycy. Organizatorzy: IFMSA Białystok i Fundacja Miś w Fartuchu.

  13

  UMB rozpoczął realizację projektu „Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany przez konsorcjum: UMB, UwB, Instytut Innowacji i Technologii PB, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, Klaster Obróbki Metali, Fundacja Regionalny Ekosystem Innowacji.

   

  Urząd Patentowy RP udzielił patentu „Sposób diagnozowania boreliozowego zapalenia stawów, sposób różnicowego diagnozowania boreliozowego zapalenia stawów oraz zastosowania lizofosfatydyloetanoloaminy jako biomarkera”. Autorami są naukowcy z UMB: dr hab. Wojciech  Łuczaj, prof. Anna Moniuszko-Malinowska, dr Ewa Gińdzieńska-Sieśkiewicz, prof. Elżbieta Skrzydlewska. Polski patent opracowany został we współpracy z Uniwersytetem w Aveiro, Portugalia.

  14

  UMB był organizatorem konsultacji dotyczących zagospodarowania dziedzińca honorowego Pałacu Branickich. Na zaproszenie Rektora UMB udział w dyskusji wzięli m.in.: Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków prof. Małgorzata Dajnowicz, Dariusz Stankiewicz - Miejski Konserwator Zabytków, architekci: dziekan Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej dr hab. Aleksander Asanowicz, Krzysztof Górnicki - architekt z uznanej na świecie pracowni Foster + Partners, dr Magdalena Muskała - kierownik Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB, Barbara Tomecka - prezes TOnZ, o./Białystok, ksiądz dr Jan Nieciecki - historyk sztuki i znawca dziejów rezydencji Branickich, Andrzej Lechowski oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego i Urzędu Marszałkowskiego.

  15

  Stowarzyszenie „Pro Salute” zakupiło nowy sprzęt rehabilitacyjny o wartości 24 tys. zł do Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej.

   

  Zmarł lek. Józef Jan Kuźmiński, absolwent UMB z 1956 r., powstaniec warszawski, kierownik Przychodni Przemysłowej przy Zakładzie Przemysłu Sklejek w Białymstoku (do 1991 r.), pasjonat historii medycyny, darczyńca Muzeum UMB.

  20

  Konferencja „Aktualne wyzwania laboratorium mikroobiologicznego w dobie zwiększającej się lekooporności” – w formie online. Organizator: Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej.

  23

  Muzeum UMB zakończyło prace nad wystawą multimedialną w Auli Nobilium w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” finansowanego przez Ministra Edukacji i Nauki. Opracowano bazę absolwentów UMB oraz przygotowano multimedialną wystawę poświęconą dziedzictwu akademickiemu. Ponadto Muzeum we współpracy z Działem Współpracy Międzynarodowej przygotowało dwie polsko-angielskie aplikacje multimedialne do Auli Nobilium. Zadanie sfinansowano ze środków NAWA w ramach programu International Alumni.

  24

  I Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB.

  29

  Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne otrzymali: dr Anna Gromotowicz-Popławska i dr Bartłomiej Grzegorz Kałaska.

   

  MAJ

  W maju i czerwcu studenci III roku kierunku techniki dentystyczne oraz V roku kierunku lekarsko-dentystycznego uczestniczyli w wizytach studyjnych w centrum protetyczno-edukacyjnym firmy Zirkonzahn w Piasecznie. Wyjazd został zrealizowany w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystanie innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER 2014-2020. Opiekunem grup była mgr Anna Kropiwnicka.

   

  Dr Mateusz Maciejczyk został laureatem nagrody Young Investigator Award 2020 czasopisma Biomedicines. W ramach nagrody otrzymał stypendium naukowe w wysokości 1 000 franków szwajcarskich.

  1

  Minister Zdrowia ponownie powołał prof. Teresę Sierpińską do pełnienia funkcji konsultanta krajowego w dziedzinie protetyki na okres 5 lat. Pani Profesor pełni tę funkcję od 2016 r.

  7

  Prof. Maciej Szmitkowski został powołany przez Ministra Zdrowia na przedstawiciela Polski do europejskiej grupy roboczej w ramach Health Security Committy (HSC) - do udziału w pracach dotyczących szybkich testów antygenowych oraz aktualizacji nowej procedury wspólnego wykazu RAT (Rapid Antygen Tests).

   

  Studencki Przegląd Okulistycznych Przypadków Klinicznych „Zobacz Chorobę” – w formie online. Organizatorzy: SKN przy Klinice Okulistyki oraz SKN przy Klinice Okulistyki Dziecięcej z Oddziałem Leczenia Zeza.

  7-13

  Muzeum UMB wzięło udział w międzynarodowej akcji „Museum Week”.

  9

  UMB uczestniczył w 24. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. W tzw. wirtualnych namiotach, w Strefie Zdrowia dostępne były filmowe produkcje UMB: „Sprawdź jakość wody z kranu”, „Promieniowanie wokół nas”, „Środowisko a żywność”, „Radowe dziewczyny”.

  10

  Projekt pt. „Wrota UMB są zawsze otwarte. Wsparcie rozwoju Welcome Centre i potencjału uczelni do obsługi zagranicznych studentów i naukowców” otrzymał dofinansowanie z NAWA w wysokości 399 320,34 zł. Projekt został przygotowany przez Dział Współpracy Międzynarodowej w ścisłej współpracy z prof. Tomaszem Hryszko, pełnomocnikiem rektora ds. współpracy międzynarodowej.

  13

  Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Towarzystwa Metabolomicznego. Podczas spotkania wybrano nowe władze Towarzystwa na lata 2021-2025. Na prezesa zarządu wybrano dr hab. Michała Ciborowskiego z Centrum Badań Klinicznych (CBK) UMB, a skarbnikiem została mgr Patrycja Mojsak z CBK UMB.

  Studenci z koła naukowego Republika Wolnej Myśli im. Giordano Bruno posadzili dąb pamięci Stanisławy Leszczyńskiej, położnej i więźniarki niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Drzewko rośnie przy Zakładzie Zintegrowanej Opieki Medycznej.

  15

  XII Noc Muzeów na UMB online pod hasłem: „Poza szlakiem, czyli tajemnice Pałacu Branickich”.

  15-16

  W trakcie Zgromadzenia Delegatów IFMSA-Poland Prezydent o. Białystok Mariola Piekarska, studentka V roku kierunku lekarskiego została wybrana na Prezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland 2021/2022.

  17

  Zmarła Magdalena Chomko, studentka III roku pielęgniarstwa.

   

  Projekt pn. „Wszystkie drogi prowadzą na UMB. Nowoczesne narzędzia rozwoju promocji zagranicznej i wykorzystanie technologii IT w budowie potencjału Uczelni” otrzymał 388 310,59 zł dofinansowania z NAWA w ramach ostatniego naboru do programu „Welcome to Poland”. Projekt przygotowany przez Dział Współpracy Międzynarodowej w ścisłej współpracy z pełnomocnikiem rektora ds. współpracy międzynarodowej prof. Tomaszem Hryszką. Termin realizacji projektu: 1.06.2021-31.05.2023 r.

  18

  Zmarł lek. Krzysztof Bohdan Hordyński, absolwent UMB z 1959 roku, asystent Kliniki Okulistycznej w latach 1959-1963.

  20

  Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymała dr Justyna Dunaj.

   

  Spotkanie online „Jak nie pogubić się w rekrutacji?”. Organizator: Biuro Promocji i Rekrutacji UMB.

   

  Drugie wydarzenie z cyklu Cukrzyca - Niezakaźna Pandemia pod tytułem „Żywienie w cukrzycy” w formie online. Organizatorzy: IFMSA Białystok i Fundacja Miś w Fartuchu.

  21-22

  15. edycja konferencji “Bialystok International Medical Congress for Young Scientists” w formie online.

  22

  Podczas XXVI Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji odbyły się wybory do Zarządu Głównego. Wśród nowo wybranych władz znaleźli się studenci UMB. Wiceprzewodniczącym ds. PR wybrany został Jakub Kowalczyk, a rzecznikiem - Dominik Wiszniewski.

  22-23

  Akademickie Mistrzostwa Polski w Bielsko-Białej. Aleksandra Kiryluk w biegu na 100 m przez płotki ustanowiła nowy rekord życiowy (13.76 s.) i uzyskała 5. miejsce w klasyfikacji generalnej oraz 1. w klasyfikacji uczelni medycznych. Radosław Pomian oraz Jakub Kaliszewski w biegu na 110 metrów przez płotki zajęli 6. i 7. miejsce w klasyfikacji generalnej oraz 1. i 2. w klasyfikacji uczelni medycznych. W konkursie skoku w dal Gabriela Mielech zajęła 6. miejsce w klasyfikacji UMED. W rywalizacji kobiet na bieżni Barbara Skrzypko i Kinga Kozłowska na dystansie 1500 m zajęły 9. i 11. miejsce w klasyfikacji UMED. Marek Olszyński w biegu mężczyzn na 1500 m zajął 2. miejsce klasyfikacji UMED. Dwie damskie sztafety 4x100 m (w składzie Urszula Pejko, Barbara Skrzypko, Gabriela Mielech, Aleksandra Kiryluk oraz Angelika Antoniak, Magdalena Olszewska, Anna Bernatowicz, Kinga Kozłowska) zajęły 4. i 7. miejsce w klasyfikacji UMED. W biegu na 800 m Barbara Skrzypko i Kinga Kozłowska zajęły kolejno 8. i 12. miejsce w klasyfikacji uczelni medycznych. W konkursie rzutu oszczepem Angelika Antoniak zdobyła brązowy medal w klasyfikacji generalnej AMP oraz złoty w „medykach”. W konkursie skoku wzwyż Anna Bernatowicz zdobyła srebrny medal w „medykach”, zajmując 6. miejsce w klasyfikacji generalnej. W biegu na 100 m Jakub Kaliszewski uzyskał 4. wynik wśród medyków. W biegu 400 m przez płotki Radosław Pomian zajął 3. miejsce w klasyfikacji UMED. Marek Olszyński w biegu na 3000 m zajął 3. miejsce w klasyfikacji UMED. Magdalena Olszewska w konkursie rzutu dyskiem uzyskała 3. miejsce w klasyfikacji generalnej oraz 1. wśród „medyków”. Zdobyte punkty przez żeńską część reprezentacji zapewniły 4. miejsce w klasyfikacji drużynowej wśród uczeni medycznych.

  23

  Prof. Elżbieta Krajewska-Kułak laureatką IX edycji Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” w kategorii za całokształt dokonań.

  24-25

  Konferencja „Pandemia Covid-19 - koniec początku czy początek końca?” w formie online. Organizator konferencji: Komisja Nauk o Życiu, Oddział Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie. Współorganizator: UMB.

  26-28

  Dzień Otwarty Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku - online. Studio Dnia Otwartego zostało przygotowane w Centrum Symulacji Medycznej.

  27-29

  XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej - online. Wydarzenie zostało objęte patronatem Rektora UMB, prof. Adama Krętowskiego. Zjazd został zorganizowany przez Zarząd PSECI oraz Oddział Białostocki. Przewodniczącymi komitetu organizacyjnego zostali prof. Ewa Jabłońska oraz prof. Marcin Moniuszko.

  27-29

  XXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Podczas zjazdu prof. Irina Kowalska została wybrana nowym prezesem elektem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego na kadencję 2023-2027. Dr hab. Edyta Adamska-Patruno z CBK została laureatką I nagrody im. Kazimierza Funka za najlepszą publikację w dziedzinie diabetologii i chorób metabolicznych za rok 2020 pt. „The Impact of FTO Genetic Variants on Obesity and Its Metabolic Consequences is Dependent on Daily Macronutrient Intake” opublikowaną w Nutrients w 2020 r.

   

  29.05-1.06

  Mistrzostwa Polski Uczelni Medycznych w Futsalu. Drużyna kobiet w składzie: Astrid Refsnes, Stine Johannessen, Hanne Haldorsen, Eline Grondahl, Jenny Sone, Maria Maeland, Marcelina Pęczyńska, Klaudia Jasek, Zuzanna Rakoczy, Emelie Glanvik, Aida Jalali, Iwona Zalewska zajęła III miejsce. Zespół mężczyzn w składzie: Filip Borys, Łukasz Wojciechowski, Wojciech Bogdański, Jakub Luberecki, Maciej Dymek, Patryk Perlejewski, Mateusz Grochowski, Michał Marciniak, Montaser Ghozzi, Safillah Shakibani, Adam Malesiński, Omran Samar, Adam Zenouzzi zajął IV miejsce. Klaudia Jasek zdobyła nagrodę indywidualną MVP (Most Valuable Player) turnieju.

  31

  Jubileusz X-lecia Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB.

   

  CZERWIEC

  UMB awansował na 21 miejsce w rankingu Uczelni Akademickich fundacji Perspektywy. Według zestawienia UMB jest najlepszą uczelnią wyższą w Polsce Wschodniej.

  2

  Zmarli: prof. Tadeusz Wojciech Łapiński, wieloletni pracownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii, pracownik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz jego żona dr Małgorzata Michalewicz, wieloletnia pracownica USK, przedstawicielka Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

  5

  W TVP3 Białystok został wyemitowany odcinek programu „Świadkowie czasu” pt. „Z Białegostoku do Faras”, poświęcony prof. Tadeuszowi Dzierżykray-Rogalskiemu, pierwszemu kierownikowi Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka UMB, a także pierwszemu dziekanowi Wydziału Lekarskiego UMB.

   

  Na Zjeździe sprawozdawczo-wyborczym Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych do Zarządu organizacji na kadencję 2021/2022 wybrana została doktorantka UMB mgr Aleksandra Starosz.

  8-10

  28. edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej „International Student Congress Of (bio)Medical Sciences” w Groningen, Holandia. Adrian Janucik, student biostatystyki zaprezentował w pulmonologicznej sesji ustnej pracę pt. „A comparative analysis of mesenchymal stem cell (MSC)-mediated regulation of eosinophilic and neutrophilic experimental asthma” i został jej zwycięzcą. Po konferencji, jako jedyna osoba z Polski, odbył on staż naukowy „Iscoms Research Fellowship” na University Medical Center Groningen, którego tematem była analiza danych wielkoskalowych, w tym wypadku metagenomu. Staż zakończył się prezentacją pracy pt. “Effect of gluten-free diet on the antibiotic resistance genes load in the human gut” we współpracy i pod opieką Sanzhima Garmaeva z University of Groningen.

  9

  Sinemyiz Atalay, doktorantka UMB z projektu ImPRESS, została laureatką prestiżowego Programu START 2021 Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

  11

  Wernisaż wystawy „Pionierki – Kobiety w edukacji i nauce” z panelem dyskusyjnym pod przewodnictwem prof. Małgorzaty Dajnowicz. Organizator wystawy: Instytut Studiów Kobiecych; współorganizator: Muzeum UMB. Miejsce: dziedziniec paradny Pałacu Branickich.

   

  Trzecia sesja naukowo-sprawozdawcza doktorantów i spotkanie konsorcjum projektu ImPRESS.

  11-12

  Akademickie Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych w Supraślu. Studentka UMB Barbara Skrzypko wywalczyła wicemistrzostwo Polski na dystansie 3 km. Uzyskany wynik pozwolił na zwycięstwo w klasyfikacji uczelni medycznych. Marek Olszyński na dystansie 4,5 km zajął drugie miejsce w klasyfikacji „medyków”. Na tym samym dystansie Marek Olszyński, Dawid Kopciewski i Michał Lachowicz zajęli drużynowo 3. miejsce w kategorii „medyków”. Kinga Zujko na dystansie 6 km uplasowała się na 2. miejscu wśród studentów uczelni medycznych.

  12

  Turniej Piłki Nożnej UMB.

  14

  Sesja naukowo-sprawozdawcza Doktorantów Międzysektorowych Studiów Doktoranckich, zrealizowana w ramach projektu pt. „Krajowe Międzysektorowe Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

  16

  Minister Zdrowia Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej w Olsztynie zaprezentował plan usprawnienia sekwencjonowania wirusa SARS-Cov-2. Konferencja odbyła się z udziałem ekspertów w Akademickiego Ośrodka Diagnostyki Patomorfologicznej i Genetyczno-Molekularnej: prof. Janusza Dzięcioła i dr hab. Radosława Charkiewicza.

   

  Rozpoczęto prace remontowe Auli wykładowej w UDSK.

   

   

  W Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej zamontowano Dzwon Zwycięzcy – symbol zakończenia leczenia onkologicznego w Klinice. Dzwon ufundowała organizacja Era Nowych Kobiet.

  17

  Tytuł naukowy profesora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk chemicznych otrzymała dr hab. Marta Eliza Płońska-Brzezińska.

  18

  Spotkanie prof. Adriana Chabowskiego, Prorektora ds. Kształcenia z absolwentami Uczelni z 2020 r., którzy aktywnie działali w Samorządzie Studentów UMB. Podziękowania otrzymali: Mateusz Grochowski, Bartosz Jechanowski, Katarzyna Konończuk, Barbara Pilat, Agnieszka Senderowska, Agata Świderska, Adrianna Zańko, Patrycja Zapolska.

   

  Pogoda z uzdrowiska Supraśl. Dr Magdalena Muskała, kierownik Muzeum UMB na antenie Polskiego Radia, Cztery Pory Roku.

  22

  Sebastian Kotowski, student I roku kierunku logopedia z fonoaudiologią zdobył Grand Prix VIII Konkursu Literackiego im. Anny Markowej, za utwory poetyckie pt. ludzie też kangury; kurki w kranie cię zadziobią; pożegnanie.

  23

  Wizyta Ambasador Kanady Leslie Scanlon na UMB. Spotkanie dotyczyło studiów English Division.

   

  Dr Michał Burdukiewicz z CBK otrzymał Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców Ministra Edukacji i Nauki.

  24

  Wręczono Statuetki Zaufania Złoty Otis 2021. Prof. Ida Teresa Kinalska, doctor honoris causa UMB, kierownik Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych UMB (1980-2003) odznaczona została za dorobek życia w medycynie. W kategorii lekarz-społecznik odznaczony został dr Tadeusz Borowski-Beszta, absolwent kierunku lekarskiego z 1960 r.

   

  Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymała dr Dominika Giżycka.

   

  Dr Mateusz Maciejczyk z Zakładu Higieny, Epidemiologii i Ergonomii zajął 4. miejsce w konkursie Supertalenty w Medycynie 2021.

  24-26

  Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Laureatkami w Konkursie dla młodych naukowców zostały: Katarzyna Czajkowska oraz Klaudyna Noiszewska.

  25

  Wizyta Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego na UMB. Minister wręczył prof. Annie Wasilewskiej, Dyrektor UDSK symboliczny czek na kwotę 35,8 mln zł na remont i rozbudowę szpitala.

  28

  Rozpoczęły się prace konserwatorskie i restauratorskie związane z remontem westybulu głównego, klatki schodowej oraz pomieszczeń na I piętrze Pałacu Branickich (d. pokój bilardowy i przedpokój Pokoi Chińskich). Dwóm ostatnim przywrócono XVIII-wieczną kolorystykę.

  30

  W rankingu Journal Citation Reports czasopismo UMB „Advances in Medical Sciences” otrzymało wskaźnik Impact Factor 3,287. Jest to najwyższy IF w historii czasopisma.

  28.06-2.07

  Międzynarodowa Szkoła Letnia pn. „Dyskurs naukowy i nowoczesne technologie badawcze a sukces naukowy”, w której uczestniczyli doktoranci międzynarodowych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk medycznych i nauk farmaceutycznych. Wydarzenie odbyło się w ramach projektu: „Interdyscyplinarne, międzynarodowe studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej i nauk farmaceutycznych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”. W ramach wydarzenia w Zakładzie Biotechnologii gościł światowej sławy chemik, prof. Roman Lesyk z Narodowego Uniwersytetu Medycznego we Lwowie.

   

  LIPIEC

  Rozpoczął się projekt „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku UDSK w Białymstoku". Jest to autorski wniosek inwestycyjny szpitala, który pozyskał akceptację ministra zdrowia oraz niezbędne środki finansowe z Unii Europejskiej (POiŚ) i budżetu państwa o wartości blisko 36 mln zł przeznaczone na prace budowalne oraz zakup aparatury medycznej.

   

  Studenci Michał Głowacki i Michał Witkoś z UMB zdobyli 2 miejsce na Akademickich Mistrzostwach Polski w siatkówce plażowej. W klasyfikacji uczelni medycznych wywalczyli złoto.

  1

  UMB zawarł umowę trójstronną z University of Colima i Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie.

  2

  UMB zawarł bezterminową umowę bilateralną z Uzhhorod National University, Ukraina.

   

  UMB zawarł porozumienie o współpracy z University of Guelph, Kanada.

  9

  W ramach konkursu Agencji Badań Medycznych dot. działalności badawczo-rozwojowej w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych w obszarze chorób rzadkich, projekt pt.: „Randomizowane badanie kliniczne oceniające wpływ desmopresyny na ilość powikłań krwotocznych po biopsji nerki STOP BLEED”, którego kierownikiem jest dr hab. Alicja Rydzewska-Rosołowska z II Kliniki Nefrologii z Oddziałem Leczenia Nadciśnienia Tętniczego i Pododdziałem Dializoterapii otrzymał finansowanie w wysokości 5 485 644,05 zł.

  21

  Urząd Patentowy RP udzielił patentu „Ekstrakt z grzyba poliporoidalnego, kompozycja zawierająca taki ekstrakt oraz jego zastosowanie”. Autorami są naukowcy z UMB: prof. Halina Car, dr Anna Sadowska, dr Mateusz Maciejczyk, dr hab. Arkadiusz Surażyński, a także: prof. inż. Sławomir Bakier, dr Ewa Zapora, Marek Wołkowycki z Politechniki Białostockiej.

  23

  W ramach projektu „Wszystkie drogi prowadzą na UMB. Nowoczesne narzędzia rozwoju promocji zagranicznej i wykorzystanie technologii IT w budowie potencjału Uczelni” finansowanego przez NAWA w ramach Programu Welcome to Poland został uruchomiony profil UMB w globalnej wyszukiwarce KEYSTONE zawierającej informacje o uczelniach i oferowanych kierunkach studiów z całego świata.

   

  Dr Agnieszka Dudzik, kierownik Studium Języków Obcych otrzymała nominację na drugą kadencję na stanowisku członka zarządu Stowarzyszenia IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language) w grupie tematycznej English for Specific Purposes SIG (Język angielski dla celów specjalistycznych).

  26

  Urząd Patentowy RP udzielił patentu „Układ do badania stopnia zmętnienia płynów w warunkach dynamicznych oraz sposób badania stopnia zmętnienia płynów w warunkach dynamicznych”. Autorami są naukowcy z UMB: dr hab. Tadeusz Porowski, prof. Anna Wasilewska, a także naukowcy z Uniwersytetu w Białymstoku: prof. Krzysztof Szymański, dr hab. Andrzej Andrejczuk i mgr Łukasz Łabieniec.

  27

  Chirurdzy z Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji uratowali życie 63-letniemu mężczyźnie z rozwarstwieniem aorty, wszczepiąjąc stentgraft nowej generacji – Castor. To drugi taki zabieg w Polsce.

  28

  Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera w imieniu Prezydenta RP wręczył ordery i odznaczenia państwowe przyznane osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu. Wśród odznaczonych znalazło się 8 nauczycieli akademickich z UMB. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia i za osiągnięcia w dziedzinie nauk medycznych uhonorowani zostali: prof. Adrian Chabowski - Prorektor ds. Kształcenia; prof. Marcin Moniuszko - Prorektor ds. Nauki i Rozwoju; prof. Janusz Dzięcioł - Prorektor ds. Klinicznych i Szkolenia Zawodowego; prof. Irina Kowalska - Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim i Dziekan Kolegium Nauk Medycznych; prof. Wojciech Miltyk - Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej i Dziekan Kolegium Nauk Farmaceutycznych; prof. Sławomir Terlikowski - Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Dziekan Kolegium Nauk o Zdrowiu; prof. Elżbieta Krajewska-Kułak - Prodziekan ds. Ewaluacji i Nauki Wydziału Nauk o Zdrowiu; prof. Elżbieta Skrzydlewska - kierownik Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej.

   

  SIERPIEŃ

  Rozpoczęły się prace remontowo-budowlane Ośrodka Przeciwdziałania Zdrowotnym i Społecznym Skutkom Procesu Starzenia w Collegium Floridum (dawna Oranżeria J.K. Branickiego).

  2

  Zmarła prof. Elżbieta Ołdak, od 1979 r. związana z UMB. Była pracownikiem Zakładu Propedeutyki Pediatrii, Instytutu Pediatrii AMB, kierownikiem Kliniki Obserwacyjno-Zakaźnej Dzieci (1994-2019).

  4

  Wizyta Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego na UMB.

  7

  Tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne otrzymał dr hab. Adam Górski.

  19

  Prof. Wojciech Miltyk, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej i Dziekan Kolegium Nauk Farmaceutycznych został wybrany na wiceprzewodniczącego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

  27

  Muzeum UMB odwiedziła Paulina Dzierżykray-Rogalska - córka prof. Tadeusza Dzierżykray-Rogalskiego wraz mężem. Państwo Dzierżykray-Rogalscy przekazali do Muzeum kolejne pamiątki po Profesorze.

   

  Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB znalazło się na liście Ministra Edukacji i Nauki w programie „Poznaj Polskę”.

  29

  Mistrzostwa Polski Age-Group w Triathlonie w Białymstoku. Kinga Zujko, absolwentka kierunku lekarskiego została wicemistrzynią Polski w Triathlonie na dystansie olimpijskim w kategorii kobiety 25 lat.

  Na zawodach rozgrywanych w Mrągowie na dystansie 1/8 IM W, (dystans 1/8 to 475 metrów pływania, 22.5 kilometrów rowerem i 5.250 km biegu) 1. miejsce wśród wszystkich kobiet zajęła studentka III roku kierunku lekarskiego Kinga Kozłowska.

   

  WRZESIEŃ

  Absolwenci kierunku lekarsko-dentystycznego w jesiennej edycji Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego zajęli I miejsce wśród absolwentów zdających LDEK.

   

  Prof. Dariusz Lebensztejn, kierownik Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia i Alergologii został ponownie powołany do Rady Naukowej Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie na kadencję 2021-2024.

   

  Absolwenci kierunku lekarskiego w jesiennej edycji Lekarskiego Egzaminu Końcowego 2021 zajęli II miejsce wśród absolwentów zdających LEK po raz pierwszy. Najlepiej w Polsce LEK zdał absolwent UMB Konrad Trzciński, który zdobył 187 punktów, co dało wynik 95,9 %. Konrad Trzciński ukończył studia w 2021 r. z najwyższym wynikiem na roku.

   

  UMB został po raz pierwszy w historii sklasyfikowany w prestiżowym rankingu „Times Higher Education World University Ranking”. Uczelnia została spozycjonowana w przedziale 1001-1200 miejsca, co stanowi 3 wynik w kraju. W kategorii Clinical and Health UMB spozycjonowany został w przedziale 601+.

   

  Naukowcy z UMB w konsorcjum otrzymali grant na badania fake newsów w Internecie. Znaczącą rolę w badaniach odegra Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych pod kierownictwem prof. dr hab. Karola Kamińskiego. Efektem grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie m.in. automatyczny klasyfikator niewiarygodnych treści. Wartość dofinansowania projektu „InfoTester” wyniosła 7 898 438, 23 zł.
  2-4

  VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej. Współorganizator: Zakład Medycyny Paliatywnej.

  2-5

  28. Ogólnopolska Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali. Organizator: Medyk Białostocki. Konferencję dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki - w kwocie 34 250 zł.

  6-7

  Na kampusie UwB odbyło się Konwersatorium Spektometrii Atomowej. Jednym z organizatorów był UMB.

  8

  Na UMB odbył się Dzień Świadomości Dystrofii Mięśniowej, na którym podsumowano II Edycję Dorocznej Edukacyjno-Charytatywnej Ogólnopolskiej Akcji „Tulipany Mocy”. Jednocześnie zainaugurowano trzecią edycję akcji. Pod budynkiem Centrum Dydaktyczno-Naukowego WNoZ zasadzono 50 tulipanów.

   

  Konferencja naukowo-szkoleniowa Choroby Rzadkie - Wybrane aspekty opieki pacjentów wentylowanych mechanicznie - wyzwania dla Zespołów Respiratoroterapii Domowej”. Organizatorzy: WNoZ, Stowarzyszenie „Pro Salute”, Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, Klinika Rehabilitacji Dziecięcej, Zakład Podstawowej Opieki Medycznej, Polskie Centrum Edukacji.

  9-10

  Na UMB odbyły się Warsztaty Inspektorów Ochrony Danych uczelni członkowskich i stowarzyszonych Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych.

  10

  Dr hab. Robert Milewski z Zakładu Statystyki i Informatyki Medycznej na Wielkiej Gali Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego i 40-lecia Polskiego Towarzystwa Informatycznego w Filharmonii Narodowej został odznaczony Srebrną Odznaką PTI.

   

  Prof. Urszula Łebkowska, kierownik Zakładu Radiologii została Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

  15

  Na UMB odbyło się wyjazdowe posiedzenie Rady Agencji Badań Medycznych.

   

  UMB odwiedzili prof. Aleksander Pułyk, kierownik Katedry Neurorehabilitacji i Psychologii Klinicznej i prof. Michał Heczko, prodziekan Wydziału Medycznego z Uzhhorod National University, Ukraina.

  15-18

  Podczas XXIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w Warszawie, prof. Alina Kułakowska, zastępca Kierownika Kliniki Neurologii została wybrana prezesem elektem PTN.

  70. Jubileuszowy Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich w Toruniu. W trakcie Kongresu prof. Henryk Dadan został wybrany Honorowym Członkiem TChP, a prof. Hady Razak Hady - Członkiem Zarządu Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej TChP. Podczas Kongresu wyróżniono także pracę pt.: „Postępowanie w nieszczelności żołądka po laparoskopowej rękawowej resekcji w doświadczeniu własnym” autorstwa Pauliny Głuszyńskiej, Inny Diemieszczyk, Aleksandra Łukaszewicza, Piotra Gołaszewskiego, Patrycji Pawłuszewicz oraz Hady’ego Razaka Hady’ego z UMB.

  16

  Dr Karolina Pietrowska z Laboratorium Metabolomiki CBK UMB zdobyła grant w wysokości 46 tys. zł na projekt „Metabolomika ciała szklistego oparta na LC-MS – badania wstępne” w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki (NCN) MINIATURA 5.

   

  European Patent Office udzielił patentu „Extract from polyporoid fungi, composition containing that extract and its applications”. Autorami patentu są naukowcy z UMB: prof. Halina Car, dr Anna Sadowska, dr Mateusz Maciejczyk, dr hab. Arkadiusz Surażyński, a także prof. dr hab. inż. Sławomir Bakier, dr Ewa Zapora, Marek Wołkowycki z Politechniki Białostockiej.

   

  UMB odwiedziła Ambasador Irlandii w Polsce Emer O’Connell. Ambasador spotkała się z władzami Wydziału Lekarskiego: prof. Iriną Kowalską i prof. Tomaszem Hryszką.

  17

  Prof. Robert Flisiak, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii został ponownie wybrany przez Walne Zebranie członków Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych do pełnienia funkcji prezesa Zarządu Głównego w kadencji 2021-2024.

   

  Prof. Marcin Moniuszko, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, kierownik Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych został wybrany wiceprezydentem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w kadencji 2021-2024.

  19

  Europejskie Dni Dziedzictwa na UMB. W ramach obchodów odbył się wykład dr Anny Serwickiej-Kapały pt. „Powidełka, tynktury, miody, czyli smaki z dawnej apteki. Dziedzictwo medyczne w Białymstoku”. Wydarzenie dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki. Organizator: Muzeum UMB.

  22.09-2.10

  Podczas XXV Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego przyznano Nagrodę za Publikację Naukową 2020. Otrzymali ją m.in. naukowcy z UMB - Remigiusz Kazimierczyk, Piotr Szumowski, Dorota Jurgilewicz, Marcin Hładuński, Małgorzata Knapp, Bożena Sobkowicz, Janusz Myśliwiec, Włodzimierz J. Musiał, Karol A. Kamiński. Nagrodzona praca pt. „Prognostic role of PET/MRI hybrid imaging in patients with pulmonary arterial hypertension” została opublikowana w prestiżowym brytyjskim czasopiśmie Heart (wskaźnik Impact Factor 5.994).

  25

  70-lecie Studenckiego Centrum Radiowego „Radiosupeł”. Podczas uroczystości w Aula Magna odbył się koncert Usta milczą, dusza śpiewa....” oraz pokaz filmu Dwa dni, jedna noc”.

  28

  Zmarła mgr Krystyna Kubala, dyrektor Biblioteki UMB (1982-1991) oraz przewodnicząca Zarządu Okręgowego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Województwa Białostockiego (1974-1979).

  29.09-1.10

  V Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej”. Współorganizator: Muzeum UMB.

  29.09-2.10

  Podczas XIV Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Alergologicznego dr Kamil Grubczak, adiunkt w Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji zwyciężył w konkursie na grant naukowo badawczy PTA w wysokości 25 tys. zł. Temat nagrodzonego projektu to „Ocena dynamicznych zmian profilu metabolomicznego u pacjentów z alergią na jad owadów błonkoskrzydłych poddanych immunoterapii swoistej”.

   

  PAŹDZIERNIK

  Prof. Bożena Mikołuć z Kliniki Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości została wybrana na Przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Fenyloketonurii.

   

  Dr Mateusz Maciejczyk z Zakładu Higieny, Epidemiologii i Ergonomii został laureatem Young Investigator Award 2020 czasopisma Biomolecules i otrzymał stypendium w wysokości 1 000 franków szwajcarskich.

   

  UMB po raz pierwszy w historii został zakwalifikowany do głównego rankingu US – News Best Global Universities Rankings. W tym roku UMB został sklasyfikowany w następujących kategoriach: 1688 miejsce w rankingu ogólnym; 742 miejsce w kategorii Clinical Medicine; 578 miejsce w rankingu uczelni europejskich; 34 miejsce w rankingu uczelni polskich.

   

  1

  Rozpoczęły się prace budowlane Centrum Biobankowania i Banku Tkanek i Komórek UMB.

   

  4

  Rozpoczęła się realizacja dwujęzycznego wirtualnego spaceru po kampusie UMB, w ramach projektu „Wrota UMB są zawsze otwarte. Wsparcie rozwoju Welcome Centre i potencjału uczelni do obsługi zagranicznych studentów i naukowców” finansowanego przez NAWA w ramach programu Welcome to Poland.

  5

  Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Zdrowego Seniora UMB. Rok akademicki rozpoczęło 50 studentów.

  8

  W Aula Magna odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego (rocznik 2021). Studia ukończyło 264 osób – 190 lekarzy i 74 lekarzy-dentystów.

   

  Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022 na UMB. Wykład inauguracyjny wygłosiła prof. Maria Siemionow, światowej sławy chirurg i transplantolog z Uniwersytetu Illinois w Chicago. Wśród gości zaproszonych na inaugurację byli: m. in. Andrzej Dera, Minister z Kancelarii Prezydenta RP oraz Wiceminister Zdrowia, absolwent UMB, Waldemar Kraska. Podczas uroczystości, za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia publicznego Złotym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali: prof. Sławomir Pancewicz, dr hab. Jan Kochanowicz, dr n. med. Sławomir Czaban oraz pośmiertnie - prof. Tadeusz Wojciech Łapiński. Z inicjatywy Wojewody Podlaskiego, na wniosek kierownictwa Wojewódzkiego Szpitala w Łomży, Złoty Krzyż Zasługi otrzymała pani prof. Joanna Zajkowska. Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali: prof. Wojciech Naumnik, dr hab. Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz.

  8-9

  XIII Konferencja „Aktualności w kardiologii interwencyjnej”. Partnerem merytorycznym konferencji była Klinika Kardiologii Inwazyjnej UMB. Wydarzenie objął patronatem honorowym prof. Adam Krętowski, Rektor UMB.

  11

  UMB zakwalifikował się do rankingów: U-Multirank 2021 instytucjonalny oraz U-Multirank 2021 by subject.

  14-16

  Konferencja naukowa „Kompleksowa Ekspedycja Jaćwieska. Fenomen wielodyscyplinarnych badań nad Jaćwieżą". W komitecie organizacyjnym konferencji była dr Magdalena Muskała z Samodzielnej Pracowni Historii Medycyny i Farmacji i Muzeum UMB. Dr Muskała wygłosiła referat pt. „Udział Akademii Medycznej w Białymstoku w Kompleksowej Ekspedycji Jaćwieskiej. Ludzie i materiały”. Miejsce: Augustów.

  16

  „Welcome to Bialystok - I International Sightseeing Day” – wydarzenie integracyjne dla całej społeczności UMB. Wydarzenie finansowane przez NAWA w ramach Programu Welcome to Poland (2020).

  20

  UMB wprowadził MLegitymację, czyli elektroniczne legitymacje studenckie.

  21-23

  Podczas XXV Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dwie przedstawicielki UMB zdobyły nagrody główne. Dr Natalia Marcińczyk z Zakładu Biofarmacji zdobyła główną nagrodę w konkursie na najlepszą prezentację plakatową badań własnych. Tytuł prezentacji: „Użyteczność płytkowo-śródbłonkowej cząsteczki adhezji komórkowej 1 (PECAM-1) w ocenie aktywacji płytek krwi”. Mgr Anna Krzyżewska, doktorantka z Zakładu Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej zdobyła główną nagrodę w konkursie na najlepszą prezentację ustną badań własnych. Tytuł prezentacji: „Ocena wpływu chronicznego podania kannabidiolu na wybrane markery stanu zapalnego i przebudowy w płucach u szczurów w modelu nadciśnienia płucnego indukowanego monokrotaliną”.

  26

  Pierwsze posiedzenie nowej kadencji Rady Naukowej Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie. Wśród powołanych członków Rady znalazł się prof. Karol Kamiński, Prodziekan Kolegium Nauk Medycznych UMB.

  27

  Trzy projekty badawczo-rozwojowe otrzymały finansowanie w konkursie Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami: zespół badawczy Zakładu Biotechnologii Żywności w składzie: dr hab. Anna Witkowska, dr Iwona Mirończuk-Chodakowska, mgr Karolina Kujawowicz oraz studenci dietetyki (członkowie Koła Naukowego) realizacja projektu „Produkt spożywczy do prewencji niedożywienia wśród ludzi starszych”; dr Emilia Szymańska z Zakładu Farmacji Stosowanej Wydziału Farmaceutycznego - projekt „Badania rozwojowe nad innowacyjnym systemem dostarczania leku na błonę śluzową jamy ustnej”; dr Mateusz Maciejczyk z Zakładu Higieny, Epidemiologii i Ergonomii wraz z zespołem badawczym (prof. Małgorzata Żendzian-Piotrowska, prof. Anna Zalewska, Małgorzata Gryciuk, Kacper Mil, Miłosz Nesterowicz i Cezary Pawlukianiec) - realizacja projektu pt. „Repozycjonowanie znanego leku przeciwbólowego i przeciwzapalnego – potwierdzenie działania antyglikacyjnego i przeciwcukrzycowego w badaniach przedklinicznych na modelu zwierzęcym”.

  28

  Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymała dr Natalia Wawrusiewicz-Kurylonek.

   

  Ogłoszono zwycięzców konkursu Runda T organizowanego przez Fundację Technotalenty. W kategorii Science wygrał projekt badaczy zespołu naukowców z UMB w składzie: mgr Marlena Tynecka, Adrian Janucik, prof. Marcin Moniuszko, mgr Alicja Walewska i dr hab. Andrzej Eljaszewicz. Nagrodzonym projektem jest: „Makropotencjał mikropęcharzyków - optymalizacja pozyskiwania preparatu pochodzącego z mezen-chymalnych komórek macierzystych jako potencjalnej strategii terapeutycznej w leczeniu przewlekłych chorób dróg oddechowych”.

   

  Zebranie naukowe Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych. Wykład pt.: „Oleje CBD i CBG jako suplementy diety” wygłosiła prof. Maria Borawska z Zakładu Bromatologii.

  29

  W Aula Magna odbyła się uroczystość dyplomatorium rocznika 2020 z kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego, która z powodu pandemii została przełożona na 2021 r.

   

  W Sali Senatu odbyło się kolejne spotkanie z cyklu comiesięcznych spotkań doktorantów zatrudnionych w projekcie ImPRESS „Międzynarodowe, interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej oraz biostatystyki. Szkolenia w zakresie badań opartych na technologiach wielkoskalowych i biostatystyce oraz wsparcie kariery młodych naukowców poprzez mobilność międzynarodową i międzysektorową" współfinansowanych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie COFUND.

   

  Listopad

  Prof. Robert Mróz, kierownik II Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy, decyzją Ministra Zdrowia, został powołany na członka Rady Naukowej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

   

  Naukowcy z UMB znaleźli się na liście TOP 2% najlepszych naukowców według indeksu bibliograficznego. W zestawieniu obejmującym całość kariery znaleźli się: prof. Elżbieta Skrzydlewska - kierownik Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, prof. Robert Flisiak - kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii, prof. Jan Braszko z Zakładu Farmakologii Klinicznej, prof. Małgorzata Brzóska - kierownik Zakładu Toksykologii. W zestawieniu za 2020 r. znaleźli się: dr hab. Piotr Lewczuk z Zakładu Diagnostyki Chorób Neurozwyrodnieniowych, dr hab. Michał Tomczyk - kierownik Zakładu Farmakognozji, prof. Katarzyna Winnicka - kierownik Zakładu Farmacji Stosowanej, prof. Anna Zalewska - kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej.

  5

  Minister Zdrowia powołał prof. Macieja Szmitkowskiego z Zakładu Diagnostyki Biochemicznej na członka Zespołu ds. opracowania projektu strategii rozwoju medycyny laboratoryjnej.

  8-10

  Podczas Kongresu „Europe Biobank Week 2021” został wyróżniony plakat autorstwa dr Anny Michalskiej-Falkowskiej pt.: „Partnership between University and industry as a trigger for the implementation of precision oncology into clinical practice” (Współpraca pomiędzy uczelnią a przemysłem jako czynnik napędzający wdrożenie onkologii precyzyjnej do praktyki klinicznej).

  13

  Akcja profilaktyczna „Zdrowie pod kontrolą”. Organizator: IFMSA o. Białystok, miejsce: Atrium Biała.

  16

  Urząd Patentowy RP udzielił patentu „Dwuniciowy kwas nukleinowy do wyciszania ekspresji genu kodującego białko PRODH/POX i jego zastosowania, wektor ekspresyjny, komórka gospodarza, klon komórkowy, kompozycja farmaceutyczna, sposób in vitro wyciszania ekspresji genu kodującego białko PRODH/POX, jednoniciowy kwas nukleinowy do wyciszania ekspresji genu kodującego białko PRODH/POX i jego zastosowania”. Autorami są naukowcy z UMB: prof. Jerzy Pałka, dr Ilona Ościłowska, dr hab. Arkadiusz Surażyński, prof. Wojciech Miltyk, prof. Nafis Rahman.

  17

  Naukowcy z UMB uzyskali finansowanie swoich badań w ramach konkursu MINIATURA 5 organizowanego przez NCN: dr Piotr Andrzej Szoka z Zakładu Farmakologii zdobył 49 995 zł na realizację działania naukowego pt. „Wpływ aerozolu emitowanego przez alternatywne systemy dostarczające nikotynę (papierosy elektroniczne, IQOS) na funkcje ludzkich monocytów – rola modyfikacji epigenetycznych”; dr Marta Bruczko-Goralewska z Zakładu Biochemii Lekarskiej otrzymała 49 500 zł na realizację działania naukowego pt. „Ocena ekspresji galektyn w tętniaku aorty piersiowej”; dr Diana Dmuchowska z Kliniki Okulistyki pozyskała 34 320 zł na realizację działania naukowego pt. „Biologiczna wewnątrzosobnicza zmienność profilu metabolomicznego ludzkiego płynu komorowego – badania wstępne”.

  18

  Europejski Dzień Dziedzictwa Akademickiego w Muzeum UMB.

   

  II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Jesień Immunologiczna”. Mgr Alicja Walewska, doktoranta z Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji zdobyła pierwsze miejsce spośród prezentacji ustnych, temat: „Zapalenie alergiczne płuc wywołane ekstraktem roztocza kurzu domowego ogranicza liczebność komórek macierzystych w obrębie płuc.” Sylwia Księżak, studentka III roku kierunku lekarskiego oraz członkini SKN przy Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji zdobyła trzecie miejsce spośród prezentacji ustnych, temat: „Aktywność przeciwzapalna nowych monokarbonylowych analogów kurkuminy opartych na strukturze pseudopeletieryny” na podstawie pracy oryginalnej, której była współautorem.

  21

  XII edycja cyklu Muzyka Mistrzów Baroku. Chór UMB i orkiestra Zespołu Muzyki Dawnej „Dilletto” pod kierownictwem dr hab. Anny Moniuszko przedstawili dzieło Henry’ego Purcell’a „Hail, Bright Cecilia” w Aula Magna UMB.

  23

  UMB odwiedził Ambasador Japonii w Polsce Miyajima Akio. Ambasador zwiedził Pałac Branickich i spotkał się z władzami dziekańskimi Wydziału Lekarskiego.

  26

  Naukowcy z UMB otrzymali finansowanie swoich badań w dwóch konkursach NCN. Łącznie to ponad 3,2 mln zł. W konkursie OPUS 21: prof. Barbara Malinowska, kierownik Zakładu Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej wraz ze współpracownikami: dr Martą Baranowską-Kuczko oraz dr Anną Pędzińską-Betiuk zdobyła 2 115 480 zł na realizację projektu pt. „Nowe skojarzone terapie w leczeniu nadciśnienia płucnego ukierunkowane na blokowanie obwodowych receptorów kannabinoidowych CB1 plus hamowanie iNOS lub pobudzanie AMPK”. Dr Łukasz Kuźma otrzymał 698 450 zł na realizację projektu pt. „Krótko- i długoterminowe skutki zdrowotne zanieczyszczenia powietrza w Polsce Wschodniej”. W konkursie PRELUDIUM 20: lek. Gabriela Milewska (Sokołowska) z CBK, zdobyła 209 992 zł na realizację projektu pt. „Podatność mięśniaków macicy na leczenie hormonalne w zależności od ich podtypu genetycznego”. Mgr inż. Mateusz Cieśluk z Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej i Inżynierii Nanobiomedycznej pozyskał 209 920 zł na realizację projektu pt. „Czy lepkosprężystość macierzy pozakomórkowej może wpływać na skuteczność cytostatyków przeciw glejakom zarodkowym?”.

  29.11-5.12

  Konferencja ONCO-week 2021 w formie online, pod honorowym patronatem Rektora UMB.

  30

  UMB zawarł umowę bilateralną z meksykańską uczelnią – Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, UAEH.

   

  Naukowcy z UMB otrzymali finansowanie swoich badań w konkursie na działanie naukowe MINIATURA 5 z NCN: dr Julita Szulimowska z Zakładu Stomatologii Zachowawczej zdobyła 49 500 zł na realizację działania naukowego pt. „Analiza porównawcza ślinowych cytokin, chemokin i czynników wzrostu u dzieci z przewlekłą chorobą nerek w zależności od stopnia niewydolności nerek oraz zaburzeń czynności sekrecyjnej gruczołów ślinowych – badania wstępne”; dr Sylwia Joanna Chmielewska z Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej i Inżynierii Nanobiomedycznej otrzymała 49 999 zł na realizację działania naukowego pt. „Genomiczna i transkryptomiczna charakterystyka szczepów Klebsiella pneumoniae NDM-1 opornych na kolistynę w odpowiedzi na cerageninę CSA-44”; dr inż. Piotr Deptuła z Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej i Inżynierii Nanobiomedycznej otrzymał 49 995 zł na realizację działania naukowego pt. „Mechanobiologia bioptatów tkanek z zapalenia wyrostka robaczkowego”.

   

  GRUDZIEŃ

  Uzyskano przedłużenie dostępu do aplikacji do przeglądania e-czasopism BrowZine. Działanie było możliwe dzięki dofinansowaniu projektu pn. „Wszystkie drogi prowadzą na UMB. Nowoczesne narzędzia rozwoju promocji zagranicznej i wykorzystanie technologii IT w budowie potencjału Uczelni” finansowanego przez NAWA w ramach Programu Welcome to Poland (2020).

   

  Dr Olga Koper-Lenkiewicz i dr Joanna Kamińska z Zakładu Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej odbyły zagraniczny staż szkoleniowy w laboratorium naukowym Uniwersytetu Medycznego w Greifswaldzie (Research Laboratory, Department of Obstetrics and Gynecology, University of Greifswald, Niemcy) w ramach programu ERASMUS Plus.

   

  Prof. Ludmiła Marcinowicz z Zakładu Położnictwa, Ginekologii i Opieki Położniczo-Ginekologicznej odbyła wizytę na Uniwersytecie Medycznym w Novym Sadzie, Serbia. Celem wyjazdu było omówienie z prof. Draganą Milutinovic z Zakładu Pielęgniarstwa projektu badawczego na temat satysfakcji z życia polskich i serbskich pielęgniarek.

  1

  UMB podpisał umowę bilateralną z uczelnią z Kazachstanu – Karaganda Medical University.

   

  Dr Magdalena Muskała - kierownik Samodzielnej Pracowni i Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB została powołana do Rady Naukowej nowo powstałego Centrum Historii Politechniki Białostockiej.

  3

  Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk dokonało wyboru członków rzeczywistych i członków korespondentów PAN oraz członków Akademii Młodych Uczonych PAN. Z UMB członkiem korespondentem została wybrana prof. Irina Kowalska, a do Akademii Młodych Uczonych PAN - dr Ewelina Piktel.

  6

  Międzynarodowe Akademickie Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Pływaniu Kobiet i Mężczyzn. Reprezentanci UMB zajęli 3. miejsce w klasyfikacji drużynowej. Na 3. miejscu w klasyfikacji indywidualnej znaleźli się Valeria Ortiz i Mikołaj Szaryński. Sztafety: kobiet w składzie: Anita Hajduk, Katarzyna Giedzicz, Paulina Janiak i Julia Żekało i mężczyzn w składzie: Mikołaj Szaryński, Michał Piskor, Antoni Nosalik i Arthur Uszyński zdobyły srebrne medale. Studenci UMB odnieśli również sukcesy indywidualne: Valeria Ortiz – 1. miejsce 50 m stylem dowolnym i 2. miejsce 100 m stylem zmiennym; Katarzyna Giedzicz – 1. miejsce 50 m stylem motylkowym; Julia Żekało – 1. miejsce 50 m stylem grzbietowym; Anita Hajduk – 2. miejsce 50 m stylem klasycznym i 2. miejsce 100 m stylem zmiennym; Mikołaj Szaryński – 2. miejsce 50 m stylem klasycznym i 2. miejsce 100 m stylem zmiennym; Ola Jakowicka - 3. miejsce 50 m stylem grzbietowym; Michał Piskor – 3. miejsce 50 m stylem motylkowym.

  7

  Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB otrzymało wyróżnienia w dwóch kategoriach Konkursu Stowarzyszenia Muzealników Polskich Oddziału Podlaskiego – „Podlaski Laur Muzealny 2020”: w kategorii wystawienniczej za wystawę plenerową „Od Akademii Lekarskiej do Uniwersytetu Medycznego. Dziedzictwo medyczne w Białymstoku”, drugie wyróżnienie za wydarzenie pozawystawiennicze „Aula Nobilium Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku czyli dawny pokój królewski w Pałacu Branickich w Białymstoku”.

  8

  UMB podpisał umowę o współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku.

  9

  USK otrzymał od Ministra Zdrowia Certyfikat Akredytacyjny potwierdzający spełnienie standardów akredytacyjnych dla leczenia szpitalnego.

  10

  Promocja albumu prof. Marka Konarzewskiego i dr Janusza Kupryjanowicza pt. „Ścieżkami Puszczy Knyszyńskiej”, miejsce: Aula Magna UMB.

  11

  XX Międzynarodowe Warsztaty Kardiologiczne Wschód-Zachód. Organizator: Katedra i Klinika Kardiologii.

  14

  UMB otrzymał dofinansowanie na projekt pn. „Stworzenie najwyższej jakości zbioru danych opartych na kohortowych badaniach populacyjnych” w ramach programu NAWA pn. „Wspólne projekty badawcze NAWA pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec”. Projekt ma charakter międzynarodowy i będzie realizowany we współpracy z wieloletnim niemieckim partnerem UMB - University Medicine Greifswald. Kierownikiem projektu został prof. Karol Kamiński, Prodziekan ds. Ewaluacji i Nauki Wydziału Lekarskiego, kierownik Zakładu Medycyny Populacyjnej I Prewencji Chorób Cywilizacyjnych.

   

  Ministerstwo Edukacji i Nauki rozstrzygnęło II konkurs w ramach programu Doskonała Nauka/Społeczna Odpowiedzialność Nauki. Trzy projekty UMB otrzymały finansowanie na łączną kwotę 167 900 zł w ramach modułu Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Popularyzacja Nauki i Promocja Sportu. Projekt UMB to My – Opowiem Ci swoją historię uzyskał dofinansowanie w wysokości 67900 zł, Teraz już wiem – cykl filmów edukacyjnych uzyskał dofinansowanie 60000 zł, a 40000 zł wsparty został projekt Biologia i Chemia po akademicku.

   

  Tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu otrzymała dr hab. Zyta Beata Wojszel.

   

  Mgr Karolina Nowak, doktorantka z Zakładu Immunologii otrzymała stypendium European Federation of Immunological Societies and Immunology Letters (EFIS-IL) na 3-miesięczny staż naukowy w University of Ljubljana na Słowenii.

  16

  Premiera płyty „Ta Święta Noc” w wykonaniu Chóru UMB pod dyrekcją dr hab. Anny Moniuszko.

   

  Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o zdrowiu uzyskały dr Maria Tomasiak-Łozowska i dr Beata Żelazowska-Rutkowska.

  17

  Na Sali Senatu oraz w formule online odbył się Speed dating z Horyzontem Europa. Wydarzenie zorganizowano dzięki współpracy Działu Rozwoju i Ewaluacji UMB z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE w Białymstoku.

  18

  UMB zawarł umowę bilateralną z Hacettepe University z Turcji. Umowa została zawarta na okres 5 lat, z możliwością dalszego przedłużenia.

   

  W Aula Magna odbył się uroczysty benefis prof. Zofii Mariak – wieloletniej kierownik Kliniki Okulistyki UMB (2000-2021).

  19

  Akademickie Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w biegach długich. Studentka UMB Kinga Kozłowska zajęła 2 miejsce w biegu na 1500m ustanawiając nowy rekord życiowy.

   

  20

  Uroczyście otwarto nową aulę wykładową w UDSK.

   

  21

  UMB podpisał porozumienie o współpracy badawczej, dydaktycznej i wdrożeniowej z Siecią Badawczą Łukasiewicz.

  Zmarł Jerzy Zienowicz-Leszkiewicz-Olpiński, technik fotograf UMB w latach 1974-2007, trener lekkiej atletyki.

   

  W Piwnicach Pałacu Branickich odbyły się badania skaningowe najstarszego pomieszczenia w Białymstoku – alkierza. Przeprowadziła je dr Joanna Pawłowicz z Pracowni Skaningu Laserowego i BIM Instytutu Geodezji i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Towarzyszyli jej prof. Givi Gavardashvili z Gruzińskiego Uniwersytetu Technicznego, dr Magdalena Muskała z Muzeum UMB i dr Janusz Krentowski z Politechniki Białostockiej.

   

  24

  Zmarła dr Zofia Hołowieńko, związana z UMB w latach 1955 -1986. Pracowała w Katedrze i Klinice Chorób Dzieci AMB, pełniła funkcję kierownika Zakładu Propedeutyki Pediatrii, a następnie kierownika II Kliniki Chorób Dzieci Instytutu Pediatrii AMB. Była przewodniczącą Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

  27

  NAWA dofinansowała projekt UMB złożony w ramach konkursu „Solidarni z Białorusią - Solidarni z Naukowcami”. Projekt pn. „Aktywność fizyczna oraz strategie radzenia sobie w czasie pandemii COVID-19 wśród studentów kierunków medycznych i niemedycznych po obu stronach granicy wschodniej w kontekście dynamicznych zmian sytuacji epidemiologicznej” realizowany od 1.03.2022 do 28.02.2023.

  29

  Prof. Hady Razak Hady z zespołem chirurgów I Kliniki Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej USK wykonał po raz pierwszy w regionie nowatorską operację uwolnienia więzadła łukowatego pośrodkowego metodą laparoskopową.

   

   

  Opracował zespół Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB oraz Dział Promocji i Rekrutacji UMB

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.