Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Pełnomocniczka Rektora ds. Równości Płci.
 • Ostatnia zmiana 29.09.2023 przez Administrator UMB

  Pełnomocniczka Rektora ds. Równości Płci

   

  dr hab. Joanna Konopińska jest absolwentką studiów medycznych w Białymstoku, szkolenie specjalizacyjne odbyła w Klinice Okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, gdzie pracuje do dziś jako p.o. Kierownika Kliniki. Aktywnie angażuje się w działalność społeczną – od 2019 r. jest przewodniczącą Podlaskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

   

   

  Podstawowym zadaniem Pełnomocniczki jest podejmowanie inicjatyw mających na celu pełne poszanowanie i urzeczywistnienie zasady równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, a także inne cechy (rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, wiek oraz orientację seksualną).

  Do jej zadań należy:

  • opracowanie i wdrożenie Planu Równości Płci dla Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
  • promowanie i upowszechnianie wiedzy odnoszącej się do równego traktowania i standardów antydyskryminacyjnych, w tym informowanie o kursach i szkoleniach
   równościowych oraz organizacja wydarzeń podnoszących świadomość,
  • opiniowanie aktów prawnych w zakresie równego traktowania, a także występowanie do właściwych organów z wnioskami o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie spraw należących do Pełnomocniczki,
  • wdrażanie systemowych rozwiązań równościowych i ochronnych,
  • opracowanie, wdrożenie i koordynowanie systemu monitorowania równości szans płci oraz regularna analiza bieżącej sytuacji  w Uczelni,
  • podejmowanie działań zmierzających do eliminacji lub ograniczenia skutków powstałych w wyniku naruszenia zasady równego traktowania,
  • zwoływanie spotkań Zespołu ds. Równości Płci,
  • inicjowanie przystępowania do programów lub projektów współfinansowanych ze środków unijnych dotyczących równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji,
  • dbanie o widoczność materiałów (informacji w tym stanowiących podstawę prawną, broszur, poradników i kursów) na temat równouprawnienia na dedykowanej stronie internetowej.

  Pełnomocniczka pełni rolę uczelnianego punktu konsultacyjnego i kontaktowego w sprawach dyskryminacji.

  W przypadku wykrycia dyskryminacji lub naruszenia zasad równości Pełnomocniczka powinna zgłaszać takie incydenty do odpowiednich instytucji.