Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Proces dyplomowania.
 • Ostatnia zmiana 17.06.2024 przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego

  Proces dyplomowania

   

   

  Wykaz dokumentów 2024

   

  Komplet niżej wymienionych dokumentów należy złożyć w Dziekanacie niezwłocznie po zdaniu ostatniego egzaminu lub zaliczenia i opublikowaniu wszystkich wyników w Wirtualnej Uczelni:

  • dziennik praktyk 

   

  dodatkowo (jeśli dotyczy):

  • wniosek o zmianę danych osobowych oraz ksero aktu małżeństwa do wglądu (wzór) - w przypadku, gdy zmiana nazwiska nastąpiła przed ostatnim egzaminem lub zaliczeniem (dotyczy osób, które jeszcze nie zgłaszały zmiany nazwiska w Dziekanacie)
  • osoby składające dokumenty na staż w woj. mazowieckim zobowiązane są do złożenia podania o wydanie przebiegu studiów
  • zaświadczenia dotyczące działalności naukowej, otrzymanych nagród oraz dodatkowych osiągnięć naukowych, z podpisem opiekuna koła naukowego. Jeśli student wnioskuje o dyplom w języku obcym konieczne jest przetłumaczenie powyższych osiągnięć na język angielski.

  • wniosek o wydanie dyplomu i suplementu innej osobie na podstawie upoważnienia do odbioru udzielonego jej przez absolwenta lub w przypadku wątpliwości na podstawie upoważnienia notarialnego – tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy dyplom nie będzie odbierany osobiście (wzór)
  • wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym i/lub suplementu do dyplomu oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie odpisu dyplomu i/lub suplementu do dyplomu w języku obcym
  • przyrzeczenie (podpisywane przy odbiorze dyplomu) (wzór)
  • karta obiegowa: Informujemy, że karty obiegowe, będą podpisywane elektroniczne - przed złożeniem dokumentów proszę o upewnienie się, że są Państwo rozliczeni z każdym działem.

   

  UWAGA! Na dyplomach ukończenia studiów wydawanych od 2020 r. nie będą umieszczane zdjęcia. Obowiązek dostarczenia zdjęć do Dziekanatu został zniesiony.

   

   

  Wydanie odpisów w języku obcym

   

  Odpis dyplomu/suplementu w języku obcym będzie wydany na wniosek złożony do dnia ukończenia studiów (data ostatniego egzaminu/zaliczenia).

  Język obcy odpisu dyplomu: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski.

  Odpis suplementu może być wydany wyłącznie w języku angielskim.

  Za wydanie odpisu w języku obcym uiszcza się opłatę w wysokosci 20 zł.

  Za wydanie odpisu dyplomu wraz z suplementem w języku obcym pobierana jest opłata 40 zł.

   

   

  Zasady dostarczenia dokumentów przez studentów:

   

   1. dostarczenie osobiste: dokumentację należy złożyć kompletną - nie będzie możliwe wypełnianie dokumentów w Dziekanacie.

  Dokumenty do dyplomu będą przyjmowane w następujących dniach:

  od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem środy) w godz.: 10:00-14:00

   1. dostarczenie za pomocą poczty (polecony)/kuriera: dokumentację należy wysyłać na następujący adres:

  Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  ul. Jana Kilińskiego 1

  15-089 Białystok

  z obowiązkowym dopiskiem: „Dokumenty do dyplomu”

   

  Podstawa prawna:

  Zarządzenie Rektora nr 23/2022 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 20.12.2022 r. w sprawie zasad i sposobu sporządzania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, ich odpisów w języku angielskim i suplementów do dyplomu

   

  Uwaga !

  Dyplom ukończenia studiów będzie wydany

  w ciągu 30 dni od daty złożenia w Dziekanacie kompletu dokumentów