Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zasady pracy ze zwierzętami wg ustawy z 15.01.2015.
 • Zasady pracy ze zwierzętami wg ustawy z 15.01.2015. Sala operacyjna w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym.
 • Ostatnia zmiana 02.02.2017 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Zasady pracy ze zwierzętami wg ustawy z 15.01.2015

   

  Zasady wykorzystywania zwierząt do celów naukowych/edukacyjnych

  na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB

  zgodnie z

  Ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r.

  o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

   

  wg art. 20 Ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych:

   

  Podmiot prowadzący działalność w zakresie wykorzystywania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych/Użytkownik wyznacza do sprawowania opieki nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku osobę, która:

  1. ma wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe lub średnie;
  2. odbyła szkolenie w zakresie opieki nad zwierzętami przeznaczonymi do wykorzystania lubwykorzystywanymi w procedurach;
  3. odbyła 3-miesięczną praktykę w zakresie opieki nad zwierzętami przeznaczonymi do wykorzystania lub wykorzystywanymi w procedurach, pod nadzorem lekarza weterynarii lub osoby wskazanej przez hodowcę, dostawcę lub użytkownika.

   

  wg art. 21 Ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych:

   

  Podmiot wg ustawy/Użytkownik wyznacza osobę odpowiedzialną za planowanie procedur i doświadczeń oraz za ich przeprowadzenie, która ma wiedzę na temat gatunków zwierząt wykorzystywanych w tych procedurach i posiada:

  1.  
  1. stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk biologicznych, farmaceutycznych, medycznych, weterynaryjnych lub rolniczych oraz
  2. ukończone szkolenie w zakresie przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach oraz
  3. co najmniej 3-letni staż pracy umożliwiający uzyskanie praktycznych umiejętności w tym zakresie.        

  albo

       2.

  1. stopień naukowy doktora w dziedzinach nauk innych niż wymienione w pkt 1 oraz
  2. ukończone studia podyplomowe lub szkolenie w zakresie przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach, a także
  3. co najmniej 4-letni staż pracy umożliwiający uzyskanie praktycznych umiejętności w tym zakresie.

    albo

        3.

  1. stopień naukowy doktora w dziedzinach nauk innych niż wymienione w pkt 1 albo dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku studiów w dziedzinie nauk biologicznych,  farmaceutycznych, medycznych, weterynaryjnych lub rolniczych oraz
  2. ukończone studia podyplomowe lub szkolenie w zakresie przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach, a także
  3. co najmniej 4-letni staż pracy umożliwiający uzyskanie praktycznych umiejętności w tym zakresie.
    

  wg art. 22 Ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych:

   

  Podmiot wg. ustawy/Użytkownik wyznacza do wykonywania procedur osobę, która posiada:

  1.  
  1. dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku studiów w dziedzinie nauk biologicznych, farmaceutycznych, medycznych, weterynaryjnych lub rolniczych oraz
  2. ukończone szkolenie w zakresie przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach oraz
  3. która co najmniej przez rok uczestniczyła w wykonywaniu procedur pod nadzorem osoby wyznaczonej przez użytkownika i uzyskała praktyczne umiejętności w tym zakresie.

  albo

  1.  
  1. dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku studiów innym niż wymieniony w pkt 1 oraz
  2. ukończone studia podyplomowe lub szkolenie w zakresie przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach oraz
  3. która co najmniej przez 2 lata uczestniczyła w wykonywaniu procedur pod nadzorem osoby wyznaczonej przez użytkownika i uzyskała praktyczne umiejętności w tym zakresie.

  albo

  1.  
  1. wykształcenie średnie i przygotowanie zawodowe zgodne z zakresem wykonywanych procedur oraz
  2. która co najmniej przez 2 lata uczestniczyła w wykonywaniu procedur pod nadzorem osoby wyznaczonej przez użytkownika i uzyskała praktyczne umiejętności w tym zakresie.

   

  wg art. 23 Ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych:

   

  Podmiot wg. ustawy/Użytkownik wyznacza do:

   

  1. uczestniczenia w wykonywaniu procedur osobę, która:

  a) jest studentem lub

  b) wykonuje czynności techniczne związane z obsługą zwierząt

  oraz odbyła szkolenie w zakresie postępowania ze zwierzętami przeznaczonymi do wykorzystania lub wykorzystywanymi w procedurach

   

  2. uśmiercania zwierząt wykorzystywanych w procedurze osobę, która:

  a) ma wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe lub średnie,

  b) odbyła szkolenie w zakresie metod uśmiercania zwierząt wykorzystywanych w procedurach,

  c) odbyła 3-miesięczną praktykę w zakresie wykonywania czynności związanych z uśmiercaniem zwierząt wykorzystywanych w procedurach, pod nadzorem lekarza weterynarii lub osoby, która przeprowadza uśmiercanie w ośrodku użytkownika

   

  wg art. 24 Ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych:

   

  Podmiot prowadzący działalność w zakresie wykorzystywania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych/Użytkownik wyznacza w ośrodku osobę odpowiedzialną za:

  1)  nadzór nad:

  • osobami sprawującymi opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku,
  • dobrostanem zwierząt utrzymywanych w ośrodku;

   

  2)  zapewnienie:

  • osobie do sprawowania opieki nad zwierzętami oraz
  • osobie odpowiedzialnej za planowanie procedur i doświadczeń oraz za ich przeprowadzenie dostępu do informacji dotyczących gatunków zwierząt utrzymywanych w ośrodku;

   

  3)  organizację szkoleń dla:

  • osoby do sprawowania opieki nad zwierzętami oraz
  • osoby odpowiedzialnej za planowanie procedur i doświadczeń oraz za ich przeprowadzenie. 

   

  W/w osoba:

  1. posiada co najmniej średnie wykształcenie oraz tytuł zawodowy technika lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach związanych z chowem lub hodowlą zwierząt;
  2. odbyła szkolenie w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad osobami sprawującymi opiekę nad zwierzętami;
  3. ma co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku związanym ze sprawowaniem opieki nad zwierzętami

   

  wg art. 25 Ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych:

   

  Podmiot prowadzący działalność w zakresie wykorzystywania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych/Użytkownik wyznacza w ośrodku zespół doradczy do spraw dobrostanu zwierząt odpowiedzialny za:

   

  1)  udzielane porad:

  a) w sprawach związanych z zapewnieniem dobrostanu zwierząt,

  b) dotyczących obowiązku stosowania zasad zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia,

  c) w sprawie:

       – znalezienia nowego opiekuna dla zwierząt, które nie będą wykorzystywane w procedurach,

       – prowadzenia rehabilitacji zwierząt dzikich przed przywróceniem ich do siedliska przyrodniczego,

               d) w sprawach związanych z organizowanymi szkoleniami;

  2)  opracowywaniu i dokonywaniu przeglądu wewnętrznych zasad postępowania ze zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku;

  3)  monitorowaniu przypadków uśmiercania zwierząt w celu pozyskania narządów lub tkanek;

  4)  monitorowaniu dobrostanu zwierząt utrzymywanych w ośrodku;

  5)  zgłaszaniu podmiotowi przypadków naruszenia dobrostanu zwierząt utrzymywanych w ośrodku i określaniu czynności, które należy podjąć w celu przywrócenia tego dobrostanu;

  6)  kontroli przeprowadzania doświadczeń i ich wyników, z uwzględnieniem wpływu tych doświadczeń na wykorzystywane w nich zwierzęta, oraz ocenie zgodności przeprowadzanych doświadczeń z zasadami zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia.