Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej.
 • Ostatnia zmiana 14.05.2024 przez Administrator UMB

  Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

  Link do rejestracji elekronicznej do Szkoły Doktorskiej UMB

  Zasady postępowania konkursowego do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2024/2025

  Zapraszamy do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w 3 dyscyplinach:
  • nauk medycznych (38 miejsc)
  • nauk farmaceutycznych (7 miejsc)
  • nauk o zdrowiu (7 miejsc)
   
  Postępowanie rekrutacyjne składa się z postępowania konkursowego oraz postępowania o przyjęciu do Szkoły Doktorskiej w drodze wpisu na listę doktorantów lub wydania decyzji o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej.
  Przeprowadzane jest zgodnie z  harmonogramem oraz w oparciu o punktację postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej
   
  Postępowanie konkursowe obejmuje:

  a) ocenę predyspozycji kandydata do pracy naukowo - badawczej

  Predyspozycje do pracy naukowo - badawczej są oceniane na podstawie przedłożonego przez kandydata projektu badawczego i jego dotychczasowych osiągnięć, w oparciu o  Punktację.
  Projekt (nie dłuższy niż na 4 strony A4, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5) powinien prezentować koncepcję pracy badawczej w zakresie zainteresowań naukowych kandydata (może stanowić zamysł przyszłej pracy doktorskiej) wraz z propozycją metodologii i wskazaniem jednostki organizacyjnej UMB, w której badania mogą być zrealizowane oraz dopiskiem, że złożony projekt badawczy nie narusza praw osób trzecich.

  b) egzaminy: z języka angielskiego i przedmiotu kierunkowego.

  Egzamin ustny z przedmiotu kierunkowego składa się z trzech pytań. Za każde pytanie kandydat otrzymuje ocenę. Do oceniania egzaminów stosuje się następującą skalę ocen: bardzo dobrze (5), ponad dobrze (4,5), dobrze (4), dość dobrze (3,5), dostatecznie (3), niedostatecznie (2).
  Egzamin ustny z języka angielskiego składa się z trzech części sprawdzających: umiejętność korzystania z literatury popularnonaukowej w języku angielskim w sposób czynny, umiejętność nawiązywania i podtrzymania rozmowy dotyczącej ścieżki zawodowej i naukowej oraz znajomość struktur gramatycznych.
   
   
  Podstawą przyjęcia do Szkoły Doktorskiej jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej z każdego egzaminu i co najmniej 6 punktów z oceny projektu oraz uzyskanie minimum 25 punktów w postępowaniu konkursowym. Uzyskanie oceny niedostatecznej z któregokolwiek przedmiotu lub poniżej 6 punktów z oceny projektu powoduje dyskwalifikację kandydata z dalszego postępowania konkursowego.
   
  Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2024/2025
  1. Osoby ubiegające się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej zobowiązane są do dokonania rejestracji elektronicznej i złożenia dokumentów w terminie: 14.05.2024r. - 24.05.2024r. (wymagane dokumenty opisane są poniżej)
  2. Kandydaci kończący studia w roku akademickim 2023/2024 składają dyplom ukończenia studiów oraz zaświadczenie o średniej ocen z przebiegu studiów, wystawione przez właściwy Dziekanat do: 20.08.2024r., zaś pozostałe dokumenty w terminach wskazanych w ust. 1. W przypadku niezachowania terminów wskazanych w ust. 1, kandydat nie zostaje dopuszczony do dalszego etapu postępowania konkursowego.
  3. Osoby, o której mowa w art. 186 ust. 2 ustawy ( absolwent studiów pierwszego stopnia lub student, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich), składają wniosek o dopuszczenie do wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym do Szkoły Doktorskiej z uwagi na wykazaną wyjątkową, najwyższą jakość dotychczasowych osiągnięć naukowych w terminie 16.04-19.04 2024 r. Nie dotyczy studentów ostatnich lat studiów magisterskich i jednolitych np. VI roku kierunku lekarskiego lub V roku kierunku lekarsko-dentystycznego.
  4. Komisja Rekrutacyjna w składzie: Przewodniczący i kierownik studiów doktoranckich w danej dyscyplinie lub wyznaczone przez nich osoby, po rozpatrzeniu wniosków, o których mowa w ust. 3, podejmują decyzję o dopuszczeniu do wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym w terminie do 07.05.2024r.
  5. Kandydaci na promotorów powinni złożyć oświadczenie o zapewnieniu miejsca odbycia zajęć dydaktycznych (Załącznik nr 7), o zapewnieniu miejsca realizacji badań naukowych (Załącznik nr 8) oraz o spełnianiu warunków bycia promotorem doktoranta (Załącznik nr 9) w terminach określonych w ust. 1.
  6. Terminy egzaminów:
  1) w dyscyplinie nauki farmaceutyczne:
  a) 26.08.2024 r. – język angielski. Egzamin odbędzie się w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Collegium Uniwersum) przy ulicy Adama Mickiewicza 2c o godz. 9:45. O godz. 10:00 rozpocznie się egzamin ustny.
  b) 27.08.2024 r. – przedmiot. Egzamin ustny odbędzie się w sali konferencyjnej Euroregionalnego Centrum Farmacji nr 34 przy ul. Adama Mickiewicza 2d (za dziekanatem). Egzamin z przedmiotu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne rozpocznie się o godz. 8:30, a kandydat zostanie poinformowany o godzinie egzaminu najpóźniej na 14 dni przed terminem egzaminu.
  2) w dyscyplinie nauki medyczne:
  a) 27.08.2024 r. i 28.08.2024 r. język angielski. Egzamin odbędzie się w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Collegium Uniwersum) przy ulicy Adama Mickiewicza 2c o godz. 9:45. O godz. 10:00 rozpocznie się egzamin ustny. Kandydat zostanie poinformowany o dniu egzaminu najpóźniej na 14 dni przed terminem egzaminu.
  b) 28.08.2024 r. i 29.08.2024 r. – przedmiot. Egzamin ustny odbędzie się w Aula Magna Pałacu Branickich. Egzamin z przedmiotu w dyscyplinie nauki medyczne rozpocznie się o godz. 8:30, a kandydat zostanie poinformowany o dniu i godzinie egzaminu najpóźniej na 14 dni przed terminem egzaminu.
  3) w dyscyplinie nauk o zdrowiu:
  a) 29.08.2024 r. – język angielski. Egzamin odbędzie się w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Collegium Uniwersum) przy ulicy Adama Mickiewicza 2c o godz. 9:45. O godz. 10:00 rozpocznie się egzamin ustny.
  b) 30.08.2024 r. – przedmiot. Egzamin ustny odbędzie się w sali Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu (na parterze Centrum Dydaktyczno-Naukowego Wydziału Nauk o Zdrowiu) przy ul. Szpitalnej 37. Egzamin z przedmiotu w dyscyplinie nauki o zdrowiu rozpocznie się o godz. 8:30, a kandydat zostanie poinformowany o godzinie egzaminu najpóźniej na 14 dni przed terminem egzaminu.
  7. Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego nastąpi w dniu 06.09.2024 r.
  8. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu złożenia dokumentów, terminów egzaminów i terminu ogłoszenia wyników postępowania konkursowego w przypadku zmiany sytuacji epidemiologicznej, przy czym zmienione terminy nie będą wcześniejsze niż podane w niniejszej Uchwale.
  W takim przypadku:
  a) termin i sposób złożenia dokumentów, nowe terminy egzaminów lub termin ogłoszenia wyników postępowania konkursowego wyznaczy Dyrektor Szkoły Doktorskiej,
  b) o terminie i sposobie złożenia dokumentów, terminach egzaminów lub terminie ogłoszenia wyniku końcowego kandydaci zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie internetowej Uczelni oraz drogą e-mailową, na adresy mailowe wskazane w rejestracji elektronicznej,
  c) czas na dostarczenie dokumentów wyniesie co najmniej 7 dni roboczych, licząc od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Uczelni komunikatu, o którym mowa w ust. 8b.
  9. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc, termin ogłoszenia listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej może ulec zmianie. W takim przypadku stosuje się odpowiednia zapisy pkt 8b.
  10. Dopuszcza się zmianę miejsc przeprowadzania postępowania konkursowego. O zmianie lokalizacji kandydaci zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie internetowej Uczelni oraz drogą e-mailową, na adresy mailowe wskazane w rejestracji elektroniczne.
   

  Wymagane dokumenty

  Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej zobowiązana jest do dokonania rejestracji elektronicznej w trybie Internetowej Rejestracji Kandydatów w terminie: 14.05.2024r. - 24.05.2024r.

  Kandydat do Szkoły Doktorskiej składa następujące dokumenty:
  1) wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej wraz ze wskazaniem obszaru zainteresowań (wybranego z listy podanej w warunkach rekrutacji), z którego kandydat zdawać będzie egzamin z przedmiotu – Załączniki 4 – 6 do niniejszego Zarządzenia, - wydruk z konta internetowego

  nr 4- Wniosek Kandydata do Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie Nauki Medyczne,

  nr 5- Wniosek Kandydata do Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie Nauki Farmaceutyczne

  nr 6- Wniosek Kandydata do Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie Nauki o Zdrowiu

  2) kolorowe zdjęcie oraz dodatkowo to samo zdjęcie w wersji elektronicznej o wymiarach 300x375 pikseli w rozdzielczości co najmniej 300 dpi (wgrane na konto rekrutacyjne kandydata),
  3) dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich w Polsce lub w przypadku ukończeniastudiów za granicą dyplom lub inny dokument ukończenia studiów wyższych, uznany zgodnie z odrębnymi przepisami za równorzędny z polskim dyplomem studiów magisterskich,
  4) zaświadczenie o średniej ocen z przebiegu studiów wystawione przez odpowiedni Dziekanat (z wyłączeniem oceny z dyplomu i obrony, w przypadku studiów dwustopniowych należy dostarczyć średnie z obu stopni),
  5) projekt prezentujący koncepcję pracy badawczej,
  6) wykaz dotychczasowej działalności naukowej i osiągnięć naukowych wraz z dokumentami je potwierdzającymi, przygotowany zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały - osiągnięcia wprowadza się elektronicznie na konto internetowe -
  7) orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej (oryginał skierowania do lekarza dostępny w Biurze Promocji i Rekrutacji).

   

   

  Postanowienia ogólne:

  1. O przyjęcie do Szkoły Doktorskiej może ubiegać się osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, albo osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 ustawy (absolwent studiów pierwszego stopnia lub student, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich), z zastrzeżeniem ust. 2-4.
  2. Osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 ustawy, (absolwent studiów pierwszego stopnia lub student, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich), aby wziąć udział w postępowaniu konkursowym, musi spełnić następujące warunki:
  1) wykazać się posiadaniem nie mniej niż 30 punktów z oceny dotychczasowych osiągnięć naukowych, obliczonych na podstawie zasad i punktacji z Załącznika nr 10 do Uchwały,
  2) terminowo realizować studia – kandydat nie może być osobą, która powtarza lub powtarzała rok, a także posiada lub posiadała wpis warunkowy w trakcie dotychczasowego przebiegu studiów.
  3. Kandydat, o którym mowa w art. 186 ust. 2 ustawy zobowiązany jest złożyć do Komisji Rekrutacyjnej w wybranej dyscyplinie, w terminie określonym w harmonogramie stanowiącym Załącznik nr 1 do Uchwały:
  - wniosek o dopuszczenie do wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym do Szkoły Doktorskiej z uwagi na wykazaną wyjątkową, najwyższą jakość dotychczasowych osiągnięć naukowych,
  - zaświadczenie o niepowtarzaniu roku i nieposiadania wpisu warunkowego wystawione przez odpowiedni Dziekanat.
  Wzór wniosku i zaświadczenia zawarty jest w załączniku nr 10 do Uchwały.
  4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 rozpatruje właściwa Komisja Rekrutacyjna. Do przystąpienia do postępowania konkursowego uprawnieni są wyłącznie kandydaci, których wnioski zostaną pozytywnie ocenione przez Komisję Rekrutacyjną.
  5. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia na zasadach określonych w art. 323, 324 ustawy.

  Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej zobowiązana jest do dokonania rejestracji elektronicznej w trybie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

   

  Akty prawne
   
  Informacji w zakresie rekrutacji udziela:
  Biuro Promocji i Rekrutacji UMB
  ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok (skrzydło Pałacu Branickich),
  tel.: (85) 748 55 12, (85) 748 54 72
  e-mail: brip@umb.edu.pl
  Biuro jest czynne przez cały rok - od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.

   

  Potencjalni promotorzy 2024/2025 - lista jest aktualizowana na bieżąco i nie jest zamknięta

  Imię i nazwisko promotoraDyscyplinaPromotor zapewnia godz. dydakt.Tematyka/obszar badawczyDane kontaktowe
  prof. dr hab. Katarzyna WinnickaNauki farmaceutycznetakNowoczesne postacie leków, wykorzystanie polimerów wielofunkcyjnych w projektowaniu postaci leków, wielokompartmentowe postacie lekówZakład Farmacji Stosowanej, telefon: 85 748 56 15/16 mail: katarzyna.winnicka@umb.edu.pl 
  dr hab. Marzena GarleyNauki medycznenie- układ immunologiczny - wrodzone błędy odporności - neutrofile - zewnątrzkomórkowe sieci neutrofilowe (NETs) - cytokiny - immunologia nowotworów - proces zapalnyMarzena Garley Zakład Immunologii UMB ul. J. Waszyngtona 15A, 15-269 Białystok USK, Blok M, II piętro tel. 85 7450547 e-mail: marzena.garley@umb.edu.pl 
  dr hab. Mateusz MaciejczykNauki medycznetakRównowaga redoks, glikacja białek oraz zapalenie w chorobach metabolicznych i neurodegeneracyjnych. Właściwości antyoksydacyjne i antyglikacyjne substancji leczniczych i suplementów diety.Zakład Higieny, Epidemiologii i Ergonomii, mail: mat.maciejczyk@gmail.com 
  dr hab. Beata ModzelewskaNauki medycznenieWpływ polifenoli pochodzących z diety lub suplementowanych na czynność skurczową mięśni gładkich żołądka ludzkiego. Wpływ różnych substancji pochodzących ub suplementowanych na czynność skurczową mięśni gładkich żołądka ludzkiego lub mięśni macicy. 

  Zakład Biofizyki,

  e-mail: beata.modzelewska@umb.edu.pl

  dr hab. Iwona RadziejewskaNauki medycznetakWpływ związków pochodzenia naturalnego na ekspresję mucyny MUC1, glikozylację i wybrane parametry biochemiczne w komórkach raka żołądka i jelita grubego

  Zakład Chemii Medycznej,

  tel: +48 85 748 56 75

  e-mail: iwona@umb.edu.pl 

   

  dr hab. Kamil GrubczakNauki medyczne nie

  Immunomodulacyjne właściwości wybranych czynników w przebiegu chorób nowotworowych. Badanie immunologicznych i metabolomicznych mechanizmów odpowiedzialnych za przebieg chorób autoimmunologicznych tarczycy i cukrzycy typu 1. Ocena powiązań aspektów immunologicznych z metabolomem w przebiegu alergii na jady owadów. Profilowanie metabolomiczne w opracowywaniu biomarkerów do diagnozowania i monitorowania przebiegu astmy. 

  Zakład Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji

  Collegium Pathologicum,

  piętro 2, pokój 3.01

  e-mail: kamil.grubczak@umb.edu.pl

  tel: (85) 748 59 72 

  dr hab. Ewelina PiktelNauki medyczne takMolekularne mechanizmy aktywności biologicznej naturalnych peptydów przeciwnowotworowych i ich syntetycznych pochodnych. Wykorzystanie nanocząstek jako nośników leków przeciwnowotworowych. 

  Zakład Mikrobiologii Lekarskiej i Inżynierii Nanobiomedycznej, Collegium Universum,

  I piętro, pok. 293,

  email: ewelina.piktel@umb.edu.pl, tel: 85 748 5565 

  prof. dr hab. Robert BuckiNauki medycznetakBadania nowych substancji przeciwdrobnoustrojowych (cerageniny, peptydy przeciwdrobnoustrojowe). Nanomedycyna. Mechanobiologia. 

  Zakład Mikrobiologii Lekarskiej i Inżynierii Nanobiomedycznej UMB,

  ul. Mickiewicza 2C, I piętro, buckirobert@gmail.com,

  + 48 85 748 5565 

  dr hab. Andrzej EljaszewiczNauki medycznenie

  Mechanizmy prowadzące do przebudowy dolnych dróg oddechowych w przebiegu astmy/ złożony system interakcji między komórkami nabłonkowymi, a fibroblastami płucnymi, stanowiącymi kluczowe elementy patologicznej przebudowy dolnych dróg oddechowych w astmie / biologia komórkowa i molekularna / immunoregulacja /

  Centrum Medycyny Regeneracyjnej 

  Budynek Centrum Futuri, wejście C

  ul. Waszyngtona 15b

  tel. +48 85 686 52 85

  andrzej.eljaszewicz@umb.edu.pl

  dr hab. Emilia SzymańskaNauki farmaceutyczne takWielozbiornikowe systemy dostarczania leku, ocena transportu substancji aktywnych przez błony biologiczne

  Zakład Farmacji Stosowanej 

  Collegium Universum (blok D)

  ul. Adama Mickiewicza 2d

  tel. +48 7485617 

  emilia.szymanska@umb.edu.pl 

   

  SZKOŁA DOKTORSKA - Ankieta potencjalnego promotora doktoranta