• Ostatnia zmiana 10.09.2021 przez Administrator UMB

  Rekrutacja do szkoły doktorskiej

  WYNIKI POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

   

   

  Dodatkowe postępowanie konkursowe do Szkoły Doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne

  Harmonogram naboru uzupełniającego do Szkoły Doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki farmaceutyczne

  • 13-16.09.2021r. – rejestracja elektroniczna oraz składanie dokumentów
  • do 18.09.2021r. – ocena projektów badawczych
  • do 22.09.2021r. – powiadomienie kandydatów (drogą elektroniczną) o zakresie
   i terminie egzaminu z przedmiotu kierunkowego
  • 24.09.2021r. – egzamin z języka angielskiego
  • 27.09.2021r. – egzamin z przedmiotu kierunkowego
  • 29.09.2021r. – ogłoszenie wyników postępowania konkursowego.

  Nabór uzupełniający do Szkoły Doktorskiej odbywać się będzie na zasadach określonych w Uchwale w sprawie warunków, trybu oraz harmonogramu postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej  w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na rok akademicki 2021/2022 (Uchwała nr 238/2020 Senatu UMB z dnia 26.11.2020r.)

   

  Zarządzenie nr 79/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 20.07.2021 r. w sprawie naboru uzupełniającego do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne

  Rejestracja w IRK

  Instrukcja rejestracji elektronicznej

   


  Zapraszamy do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w dziedzinie nauk medycznch i nauk o zdrowiu w 3 dyscyplinach: nauk medycznych, nauk farmaceutycznyh i nauk o zdrowiu.

   

   

  Zasady rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

  • O przyjęcie do Szkoły Doktorskiej może ubiegać się osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, albo osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 ustawy.
  • Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia na zasadach określonych w art. 323, 324 ustawy.
   

  Postępowanie konkursowe obejmuje ocenę predyspozycji kandydata do pracy naukowo - badawczej oraz egzaminy: z języka angielskiego i przedmiotu.

  Predyspozycje do pracy naukowo - badawczej są oceniane na podstawie przedłożonego przez kandydata projektu badawczego i jego dotychczasowych osiągnięć, w oparciu o Punktację stanowiącą Załącznik nr 2.

  Projekt (nie dłuższy niż na 4 strony A4, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5) powinien prezentować koncepcję pracy badawczej w zakresie zainteresowań naukowych kandydata (może stanowić zamysł przyszłej pracy doktorskiej) wraz z propozycją metodologii i wskazaniem jednostki organizacyjnej UMB, w której badania mogą być zrealizowane oraz oświadczeniem, że złożony projekt badawczy nie narusza praw osób trzecich.

   

  Egzamin ustny z przedmiotu i języka angielskiego składa się z trzech pytań. Za każde pytanie kandydat otrzymuje ocenę. Do oceniania egzaminów stosuje się następującą skalę ocen: bardzo dobrze (5), ponad dobrze (4,5), dobrze (4), dość dobrze (3,5), dostatecznie (3), niedostatecznie (2).

  Egzamin z j. angielskiego ma formę ustną. Egzamin sprawdza:
  1/ umiejętność korzystania z literatury popularnonaukowej w języku angielskim w sposób czynny - poprawna wymowa, rozumienie przeczytanego tekstu, odpowiadanie na pytania dotyczące jego treści,
  2/ umiejętność nawiązywania i podtrzymania rozmowy dotyczącej pracy zawodowej, planów zawodowych/naukowych, dotychczasowych osiągnięć itd. oraz
  3/ znajomość struktur gramatycznych w formie parafrazy zdań, m.in. składnię, czasy, stronę bierną, mowę zależną, zdania warunkowe, czasowniki modalne, układanie pytań. 

  Na egzamin należy zgłosić się z dowodem osobistym.

   

  Egzaminy ze względu na sytuację epidemiologiczną lub na wniosek kandydata, mogą być przeprowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej na odległość.

   

  Podstawą przyjęcia do Szkoły Doktorskiej jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej z każdego egzaminu i co najmniej 6 punktów z oceny projektu oraz uzyskanie minimum 25 punktów w postępowaniu konkursowym. Uzyskanie oceny niedostatecznej z któregokolwiek przedmiotu lub poniżej 6 punktów z oceny projektu powoduje dyskwalifikację kandydata z dalszego postępowania konkursowego.

  O przyjęciu do Szkoły Doktorskiej decyduje liczba punktów uzyskanych w toku postępowania konkursowego w ramach limitu miejsc zatwierdzonego przez Senat Uczelni.

   

  • Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej zobowiązana jest  do dokonania rejestracji elektronicznej w trybie Internetowej Rejestracji Kandydatów.
  • Kandydat do Szkoły Doktorskiej składa następujące dokumenty:

  - wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej wraz ze wskazaniem obszaru zainteresowań (wybranego z listy podanej w warunkach rekrutacji), z którego kandydat zdawać będzie egzamin z przedmiotu  (dokument do wydruku z internetowego konta kandydata) – Załączniki 4 - 6.

  - kolorowe zdjęcie oraz dodatkowo to samo zdjęcie w wersji elektronicznej o wymiarach 300x375 pikseli w rozdzielczości co najmniej 300 dpi (wgrane na konto rekrutacyjne kandydata).

  - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich w Polsce, lub w przypadku ukończenia studiów za granicą dyplom lub inny dokument ukończenia studiów wyższych, uznany zgodnie z odrębnymi przepisami za równorzędny z polskim dyplomem studiów magisterskich,

  -zaświadczenie o średniej ocen z przebiegu studiów wystawione przez odpowiedni Dziekanat (z wyłączeniem oceny z dyplomu i obrony),

  -projekt prezentujący koncepcję pracy badawczej,

  -wykaz dotychczasowej działalności naukowej i osiągnięć naukowych wraz z dokumentami je potwierdzającymi, przygotowany zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały (dokument do wydruku z internetowego konta kandydata),

  -orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do  przyjęcia do Szkoły Doktorskiej (oryginał skierowania do lekarza dostępny w Biurze Promocji i Rekrutacji).

   

  Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2021/2022.

   

  1. Osoby ubiegające się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej zobowiązane są do dokonania rejestracji elektronicznej i złożenia dokumentów w terminie:

              17.05.2021r. - 25.05.2021r.

  1. Kandydaci kończący studia w roku akademickim 2020/2021 składają dyplom ukończenia studiów oraz zaświadczenie o średniej ocen z przebiegu studiów, wystawione przez właściwy Dziekanat do 23.08.2021r., zaś pozostałe dokumenty w terminach wskazanych w ust. 1. W przypadku niezachowania terminów wskazanych w ust. 1, kandydat nie zostaje dopuszczony do dalszego etapu postępowania konkursowego.
  2. Kandydaci na promotorów powinni złożyć oświadczenie o zapewnieniu miejsca odbycia zajęć dydaktycznych (Załącznik nr 7), o zapewnieniu miejsca realizacji badań naukowych (Załącznik nr 8) oraz o spełnianiu warunków bycia promotorem doktoranta (Załącznik nr 9) w terminach określonych w ust. 1.
  3. Terminy egzaminów:
   1.  w dyscyplinie nauki medyczne:
    1. 30.08.2021r. i 31.08.2021r. – język angielski. Egzamin odbędzie się w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Collegium Uniwersum) przy ulicy Adama Mickiewicza 2c o godz. 9:45. O godz. 10:00 rozpocznie się egzamin ustny. Kandydat  zostanie poinformowany o dniu egzaminu najpóźniej na 14 dni przed terminem egzaminu.
    2. 31.08.2021r i 01.09.2021r. – przedmiot. Egzamin ustny odbędzie się w Aula Magna Pałacu Branickich. Egzamin z przedmiotu w dyscyplinie nauki medyczne rozpocznie się o godz. 8:30, a kandydat  zostanie poinformowany o dniu i godzinie egzaminu najpóźniej na 14 dni przed terminem egzaminu.
   2.  w dyscyplinie nauki farmaceutyczne:
    1. 01.09.2021r. – język angielski. Egzamin odbędzie się w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Collegium Uniwersum) przy ulicy Adama Mickiewicza 2c o godz. 9:45. O godz. 10:00 rozpocznie się egzamin ustny.
    2. 02.09.2021r. – przedmiot.  Egzamin ustny odbędzie się w sali konferencyjnej Euroregionalnego Centrum Farmacji nr 34 przy ul. Adama Mickiewicza 2d (za dziekanatem). Egzamin z przedmiotu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne rozpocznie się o godz. 8:30, a kandydat  zostanie poinformowany o godzinie egzaminu najpóźniej na 14 dni przed terminem egzaminu
   3.  w dyscyplinie nauk o zdrowiu:
    1. 02.09.2021r. – język angielski. Egzamin odbędzie się w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Collegium Uniwersum) przy ulicy Adama Mickiewicza 2c o godz. 9:45. O godz. 10:00 rozpocznie się egzamin ustny.
    2. 03.09.2021r. – przedmiot. Egzamin ustny odbędzie się w sali Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu (na parterze Centrum Dydaktyczno-Naukowego Wydziału Nauk o Zdrowiu) przy ul. Szpitalnej 37. Egzamin z przedmiotu w dyscyplinie nauki o zdrowiu rozpocznie się o godz. 8:30, a kandydat zostanie poinformowany o godzinie egzaminu najpóźniej na 14 dni przed terminem egzaminu.
  4. Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego nastąpi w dniu 10.09.2021r.
  5. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu złożenia dokumentów, terminów egzaminów i terminu ogłoszenia wyników postępowania konkursowego w przypadku zmiany sytuacji epidemiologicznej, przy czym zmienione terminy nie będą wcześniejsze niż podane w niniejszej Uchwale. W takim przypadku:

  a) Termin i sposób złożenia dokumentów, nowe terminy egzaminów lub termin ogłoszenia wyników postępowania konkursowego wyznaczy Dyrektor Szkoły Doktorskiej.
  b) O terminie i sposobie złożenia dokumentów, terminach egzaminów lub terminie ogłoszenia wyniku końcowego kandydaci zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie internetowej Uczelni oraz drogą e-mailową, na adresy mailowe wskazane w rejestracji elektronicznej.

  c) Czas na dostarczenie dokumentów wyniesie co najmniej 7 dni roboczych, licząc
  od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Uczelni komunikatu, o którym mowa w ust.
  6b.

  1. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc, termin ogłoszenia listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej może ulec zmianie.

   

  Limit miejsc w Szkole Doktorskiej na rok akademicki 2021/2022

  • w dyscyplinie nauk medycznych - 30 miejsc
  • w dyscyplinie nauk farmaceutycznych - 8 miejsc
  • w dyscyplinie nauk o zdrowiu - 7 miejsc

   

  Uchwały Senatu UMB dotyczące postępowania konkursowego do Szkoły Doktorskiej

  Uchwała nr 238/2020 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 26.11.2020 r. w sprawie warunków, trybu oraz harmonogramu postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na rok akademicki 2021/2022

  Uchwała nr 239/2020 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 26.11.2020r. w sprawie ustalenia limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na rok akademicki 2021/2022

   

  Informacji w zakresie rekrutacji udziela:

  Biuro Promocji i Rekrutacji UMB
  ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok (skrzydło Pałacu Branickich),
  tel.: (85) 748 55 12, (85) 748 54 72
  e-mail: brip@umb.edu.pl

  Biuro jest czynne przez cały rok - od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.