Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej.
 • Ostatnia zmiana 30.11.2022 przez Administrator UMB

  Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

  Zapraszamy do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w dziedzinie nauk medycznch i nauk o zdrowiu w 3 dyscyplinach:
  • nauk medycznych (30 miejsc)
  • nauk farmaceutycznych (8 miejsc)
  • nauk o zdrowiu (7 miejsc)

   

  Postępowanie rekrutacyjne składa się z postępowania konkursowego oraz postępowania o przyjęciu do Szkoły Doktorskiej w drodze wpisu na listę doktorantów lub wydania decyzji o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej. Przeprowadzane jest zgodnie z  harmonogramem oraz w oparciu o punktację postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej

   

  Postępowanie konkursowe obejmuje ocenę predyspozycji kandydata do pracy naukowo - badawczej oraz egzaminy: z języka angielskiego i przedmiotu kierunkowego.
  Predyspozycje do pracy naukowo - badawczej są oceniane na podstawie przedłożonego przez kandydata projektu badawczego i jego dotychczasowych osiągnięć, w oparciu o  Punktację.
  Projekt (nie dłuższy niż na 4 strony A4, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5) powinien prezentować koncepcję pracy badawczej w zakresie zainteresowań naukowych kandydata (może stanowić zamysł przyszłej pracy doktorskiej) wraz z propozycją metodologii i wskazaniem jednostki organizacyjnej UMB, w której badania mogą być zrealizowane oraz dopiskiem, że złożony projekt badawczy nie narusza praw osób trzecich.
   
  Egzamin ustny z przedmiotu kierunkowego składa się z trzech pytań. Za każde pytanie kandydat otrzymuje ocenę. Do oceniania egzaminów stosuje się następującą skalę ocen: bardzo dobrze (5), ponad dobrze (4,5), dobrze (4), dość dobrze (3,5), dostatecznie (3), niedostatecznie (2).
   
  Egzamin ustny z języka angielskiego składa się z trzech części sprawdzających: umiejętność korzystania z literatury popularnonaukowej w języku angielskim w sposób czynny, umiejętność nawiązywania i podtrzymania rozmowy dotyczącej ścieżki zawodowej i naukowej oraz znajomość struktur gramatycznych.

  Informacja o egzaminie z języka angielskiego na stronie Studium Języków Obcych

   

  Podstawą przyjęcia do Szkoły Doktorskiej jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej z każdego egzaminu i co najmniej 6 punktów z oceny projektu oraz uzyskanie minimum 25 punktów w postępowaniu konkursowym. Uzyskanie oceny niedostatecznej z któregokolwiek przedmiotu lub poniżej 6 punktów z oceny projektu powoduje dyskwalifikację kandydata z dalszego postępowania konkursowego.
   
  1. O przyjęcie do Szkoły Doktorskiej może ubiegać się osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, albo osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 ustawy z zastrzeżeniem ust. 2-4.
  2. Osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 ustawy ( absolwent studiów pierwszego stopnia lub student, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich), aby wziąć udział w postępowaniu konkursowym, musi spełnić następujące warunki:
  • wykazać się posiadaniem nie mniej niż 30 punktów z oceny dotychczasowych osiągnięć naukowych, obliczonych na podstawie zasad i punktacji z Załącznika nr 10 do Uchwały
  • terminowo realizować studia – kandydat nie może być osobą, która powtarza lub powtarzała rok, a także posiada lub posiadała wpis warunkowy w trakcie dotychczasowego przebiegu studiów.
  • Kandydat, o którym mowa w art. 186 ust. 2 ustawy zobowiązany jest złożyć do Komisji Rekrutacyjnej w wybranej dyscyplinie, w terminie określonym w harmonogramie stanowiącym Załącznik nr 1 do Uchwały:
  • wniosek o dopuszczenie do wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym do Szkoły Doktorskiej z uwagi na wykazaną wyjątkową, najwyższą jakość dotychczasowych osiągnięć naukowych,
  • zaświadczenie o niepowtarzaniu roku i nieposiadania wpisu warunkowego wystawione przez odpowiedni Dziekanat.
  1. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 rozpatruje właściwa Komisja Rekrutacyjna. Do przystąpienia do postępowania konkursowego uprawnieni są wyłącznie kandydaci, których wnioski zostaną pozytywnie ocenione przez Komisję Rekrutacyjną.
  2. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia na zasadach określonych w art. 323, 324 ustawy.
   
  Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej zobowiązana jest do dokonania rejestracji elektronicznej w trybie Internetowej Rejestracji Kandydatów.
   

  Wymagane dokumenty:

  • wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej wraz ze wskazaniem obszaru zainteresowań (wybranego z listy podanej w warunkach rekrutacji - zawarty w poszczególnych wnioskach), z którego kandydat zdawać będzie egzamin z przedmiotu- załączniki:

  nr 4- Wniosek Kandydata do Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie Nauki Medyczne,

  nr 5- Wniosek Kandydata do Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie Nauki Farmaceutyczne

  nr 6- Wniosek Kandydata do Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie Nauki o Zdrowiu

  • kolorowe zdjęcie oraz dodatkowo to samo zdjęcie w wersji elektronicznej o wymiarach 300x375 pikseli w rozdzielczości co najmniej 300 dpi (wgrane na konto rekrutacyjne kandydata),
  • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich w Polsce, lub w przypadku ukończenia studiów za granicą dyplom lub inny dokument ukończenia studiów wyższych, uznany zgodnie z odrębnymi przepisami za równorzędny z polskim dyplomem studiów magisterskich,
  • zaświadczenie o średniej ocen z przebiegu studiów wystawione przez odpowiedni Dziekanat (z wyłączeniem oceny z dyplomu i obrony, w przypadku studiów dwustopniowych należy dostarczyć średnie z obu stopni),
  • projekt prezentujący koncepcję pracy badawczej z dopiskiem: Złożony projekt badawczy nie narusza praw osób trzecich. Projekt powinien zawierać informację o miejscu realizacji badań naukowych.
  • wykaz dotychczasowej działalności naukowej i osiągnięć naukowych wraz z dokumentami je potwierdzającymi, przygotowany zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Uchwały (dokument do wydruku z internetowego konta kandydata),
  • orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej (oryginał skierowania do lekarza dostępny w Biurze Promocji i Rekrutacji).

  Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2023/2024

  1. Osoby ubiegające się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej zobowiązane są do dokonania rejestracji elektronicznej i złożenia dokumentów w terminie: 15.05.2023r. - 23.05.2023r.
  2. Kandydaci kończący studia w roku akademickim 2023/2024 składają dyplom ukończenia studiów oraz zaświadczenie o średniej ocen z przebiegu studiów, wystawione przez właściwy Dziekanat do: 21.08.2023r., zaś pozostałe dokumenty w terminach wskazanych w ust. 1. W przypadku niezachowania terminów wskazanych w ust. 1, kandydat nie zostaje dopuszczony do dalszego etapu postępowania konkursowego.
  3. Osoby, o których mowa w art. 186 ust. 2 ustawy, składają wniosek o dopuszczenie do wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym do Szkoły Doktorskiej z uwagi na wykazaną wyjątkową, najwyższą jakość dotychczasowych osiągnięć naukowych w terminie 17.04-21.04 2023r.
  4. Komisja Rekrutacyjna w składzie: Przewodniczący i kierownik studiów doktoranckich w danej dyscyplinie lub wyznaczone przez nich osoby, po rozpatrzeniu wniosków, o których mowa w ust. 3, podejmują decyzję
   o dopuszczeniu do wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym w terminie do 08.05.2023r.
  5. Kandydaci na promotorów powinni złożyć oświadczenie o zapewnieniu miejsca odbycia zajęć dydaktycznych (Załącznik nr 7), o zapewnieniu miejsca realizacji badań naukowych (Załącznik nr 8) oraz o spełnianiu warunków bycia promotorem doktoranta (Załącznik nr 9) w terminach określonych w ust. 1.
  6. Terminy egzaminów:
   1.  w dyscyplinie nauki farmaceutyczne:
    1. 28.08.2023 r. – język angielski. Egzamin odbędzie się w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Collegium Uniwersum) przy ulicy Adama Mickiewicza 2c o godz. 9:45.
     O godz. 10:00 rozpocznie się egzamin ustny.
    2. 29.08.2023 r. – przedmiot. Egzamin ustny odbędzie się w sali konferencyjnej Euroregionalnego Centrum Farmacji nr 34 przy ul. Adama Mickiewicza 2d (za dziekanatem). Egzamin z przedmiotu
     w dyscyplinie nauki farmaceutyczne rozpocznie się o godz. 8:30, a kandydat zostanie poinformowany o godzinie egzaminu najpóźniej na 14 dni przed terminem egzaminu.
   2. w dyscyplinie nauki medyczne:
    1. 29.08.2023 r. i 30.08.2023 r. – język angielski. Egzamin odbędzie się w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Collegium Uniwersum) przy ulicy Adama Mickiewicza 2c
     o godz. 9:45. O godz. 10:00 rozpocznie się egzamin ustny. Kandydat zostanie poinformowany
     o dniu egzaminu najpóźniej na 14 dni przed terminem egzaminu.
    2. 30.08.2023 r. i 31.08.2023 r. – przedmiot. Egzamin ustny odbędzie się w Aula Magna Pałacu Branickich. Egzamin z przedmiotu w dyscyplinie nauki medyczne rozpocznie się o godz. 8:30,
     a kandydat zostanie poinformowany o dniu i godzinie egzaminu najpóźniej na 14 dni przed terminem egzaminu.
   3. w dyscyplinie nauk o zdrowiu:
    1. 31.08.2023 r. – język angielski. Egzamin odbędzie się w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Collegium Uniwersum) przy ulicy Adama Mickiewicza 2c o godz. 9:45.
     O godz. 10:00 rozpocznie się egzamin ustny.
    2. 01.09.2023 r. – przedmiot. Egzamin ustny odbędzie się w sali Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu
     (na parterze Centrum Dydaktyczno-Naukowego Wydziału Nauk o Zdrowiu) przy ul. Szpitalnej 37. Egzamin z przedmiotu w dyscyplinie nauki o zdrowiu rozpocznie się o godz. 8:30, a kandydat zostanie poinformowany o godzinie egzaminu najpóźniej na 14 dni przed terminem egzaminu.
  7. Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego nastąpi w dniu 08.09.2023 r.
  8. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu złożenia dokumentów, terminów egzaminów i terminu ogłoszenia wyników postępowania konkursowego w przypadku zmiany sytuacji epidemiologicznej, przy czym zmienione terminy nie będą wcześniejsze niż podane w niniejszej Uchwale. W takim przypadku:
   1. termin i sposób złożenia dokumentów, nowe terminy egzaminów lub termin ogłoszenia wyników postępowania konkursowego wyznaczy Dyrektor Szkoły Doktorskiej,
   2. o terminie i sposobie złożenia dokumentów, terminach egzaminów lub terminie ogłoszenia wyniku końcowego kandydaci zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie internetowej Uczelni oraz drogą e-mailową, na adresy mailowe wskazane w rejestracji elektronicznej,
   3. czas na dostarczenie dokumentów wyniesie co najmniej 7 dni roboczych, licząc od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Uczelni komunikatu, o którym mowa w ust. 8b.
  9. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc, termin ogłoszenia listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej może ulec zmianie. W takim przypadku stosuje się odpowiednia zapisy pkt 8b.
  10. Dopuszcza się zmianę miejsc przeprowadzania postępowania konkursowego. O zmianie lokalizacji kandydaci zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie internetowej Uczelni oraz drogą e-mailową, na adresy mailowe wskazane w rejestracji elektronicznej.

  SZKOŁA DOKTORSKA - Ankieta potencjalnego promotora doktoranta

   

  Akty prawne

   

  Uchwała nr 451/2022 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 24.11.2022 w sprawie warunków, trybu oraz harmonogramu postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na rok akademicki 2023/2024

  Uchwała nr 452/2022 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 24.11.2022 w sprawie ustalenia limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na rok akademicki 2023/2024

   

  Polecamy film o Szkole Doktorskiej UMB

   

  Informacji w zakresie rekrutacji udziela:

  Biuro Promocji i Rekrutacji UMB
  ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok (skrzydło Pałacu Branickich),
  tel.: (85) 748 55 12, (85) 748 54 72
  e-mail: brip@umb.edu.pl

  Biuro jest czynne przez cały rok - od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.