• Ostatnia zmiana 22.05.2020 przez Administrator UMB

  Rekrutacja do szkoły doktorskiej

   

  Instrukcja rejestracji elektronicznej

   

   

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku przeprowadza rekrutację do Szkoły Doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w trzech dyscyplinach: nauki farmaceutyczne, nauki medyczne i nauki o zdrowiu.

  Limity przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na rok akademicki 2020/2021:

  1. w dyscyplinie nauki farmaceutyczne - 7 miejsc,
  2. w dyscyplinie nauki medyczne - 30 miejsc,
  3. w dyscyplinie nauki o zdrowiu - 7 miejsc.

   

  ZASADY REKRUTACJI

  1. Postępowanie konkursowe obejmuje ocenę predyspozycji kandydata do pracy naukowo-badawczej oraz egzaminy: z języka angielskiego i przedmiotu.

  2. Predyspozycje do pracy naukowo-badawczej są oceniane na podstawie przedłożonego przez kandydata projektu badawczego i jego dotychczasowych osiągnięć w oparciu o Punktację stanowiącą Załącznik nr 2.

  PROJEKT BADAWCZY (nie dłuższy niż na 4 strony A4, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5) powinien prezentować koncepcję pracy badawczej w zakresie zainteresowań naukowych kandydata (może stanowić zamysł przyszłej pracy doktorskiej) wraz z propozycją metodologii i wskazaniem jednostki organizacyjnej UMB, w której badania mogą być zrealizowane.

  3. Egzamin ustny z przedmiotu i języka angielskiego składa się z trzech pytań. Za każde pytanie kandydat otrzymuje ocenę. Do oceniania egzaminów stosuje się następującą skalę ocen: bardzo dobrze (5), ponad dobrze (4,5), dobrze (4), dość dobrze (3,5), dostatecznie (3), niedostatecznie (2). Regulamin egzaminów określa Załącznik nr 3

  4. Ocenę z egzaminu wylicza się zgodnie z zasadą:

  do 3,25 – dostatecznie (3)

  3,26 - 3,75 – dość dobrze (3,5)

  3,76 do 4,25 – dobrze (4)

  4,26 do 4,75 – ponad dobrze (4,5)

  - bardzo dobrze (5)

  5. Egzaminy na wniosek kandydata, mogą być przeprowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej na odległość.

  6. Podstawą przyjęcia do Szkoły Doktorskiej jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej z każdego egzaminu i co najmniej 6 punktów z oceny projektu oraz uzyskanie minimum 25 punktów w postępowaniu konkursowym. Uzyskanie oceny niedostatecznej z któregokolwiek przedmiotu lub poniżej 6 punktów z oceny projektu powoduje dyskwalifikację kandydata z dalszego postępowania konkursowego.

  O przyjęciu do Szkoły Doktorskiej decyduje liczba punktów uzyskanych w toku postępowania konkursowego w ramach limitu miejsc zatwierdzonego przez Senat Uczelni.

  WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej zobowiązana jest do dokonania rejestracji elektronicznej w trybie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

  2. Kandydat do Szkoły Doktorskiej składa następujące dokumenty:

  1) wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej wraz ze wskazaniem obszaru zainteresowań (wybranego z listy podanej w warunkach rekrutacji), z którego kandydat zdawać będzie egzamin z przedmiotu (dokument do wydruku z internetowego konta kandydata) – Załączniki nr 4/ nr 5/ nr 6.

  2) kolorowe zdjęcie oraz dodatkowo ta samo zdjęcie w wersji elektronicznej o wymiarach 35 mm x 45 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi (wgrane na konto rekrutacyjne kandydata). Wymagania techniczne odnośnie fotografii umieszczone są na stronie internetowej Uczelni,

  3) dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich w Polsce, lub w przypadku ukończenia studiów za granicą dyplom lub inny dokument ukończenia studiów wyższych, uznany zgodnie z odrębnymi przepisami za równorzędny z polskim dyplomem studiów magisterskich,

  4) zaświadczenie o średniej ocen z przebiegu studiów wystawione przez odpowiedni Dziekanat (z wyłączeniem oceny z dyplomu i obrony),

  5) projekt prezentujący koncepcję pracy badawczej,

  6) wykaz dotychczasowej działalności naukowej i osiągnięć naukowych wraz z dokumentami je potwierdzającymi, przygotowany zgodnie z Załącznikiem nr 2

  7) orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej (oryginał skierowania do lekarza dostępny w Biurze Promocji i Rekrutacji).

   

  HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ NA ROK AKADEMICKI 2020/2021.

  1. Osoby ubiegające się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej zobowiązane są do dokonania rejestracji elektronicznej i dostarczenia drogą e-mailową podpisanych skanów projektów badawczych na adres: promocja @umb.edu.pl w terminie: 18.05.2020 r. - 26.05.2020 r.
  1a. Termin i sposób złożenia pozostałych dokumentów wyznaczy Dyrektor Szkoły Doktorskiej, z uwzględnieniem ust. 2.
  1b. O terminie i sposobie złożenia dokumentów, kandydaci zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie internetowej Uczelni oraz drogą e-mailową, na adresy mailowe wskazane w rejestracji elektronicznej.
  1c. Czas na dostarczenie pozostałych dokumentów wyniesie co najmniej 7 dni roboczych, licząc od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Uczelni komunikatu, o którym mowa w ust. 1b

  2. Kandydaci kończący studia w roku akademickim 2019/2020 składają dyplom ukończenia studiów oraz zaświadczenie o średniej ocen z przebiegu studiów, wystawione przez właściwy Dziekanat do: 25.08.2020r., zaś pozostałe dokumenty w terminach wskazanych w ust. 1. W przypadku niezachowania terminów wskazanych w ust. 1, kandydat nie zostaje dopuszczony do dalszego etapu postępowania konkursowego.

  3. Kandydaci na promotorów powinni złożyć oświadczenie o zapewnieniu miejsca odbycia zajęć dydaktycznych (Załącznik nr 7), o zapewnieniu miejsca realizacji badań naukowych (Załącznik nr 8) oraz o spełnianiu warunków bycia promotorem doktoranta (Załącznik nr 9) w terminach określonych w ust. 1.

  4. Terminy egzaminów:

  1) w dyscyplinie nauki medyczne:

  a) 31.08.2020r. i 01.09.2020r. – język angielski. Egzamin odbędzie się w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Collegium Uniwersum) przy ulicy Adama Mickiewicza 2c o godz. 9:45. O godz. 10:00 rozpocznie się egzamin ustny. Kandydat zostanie poinformowany o dniu egzaminu najpóźniej na 14 dni przed terminem egzaminu.

  b) 01.09.2020r. i 02.09.2020r. – przedmiot. Egzamin ustny odbędzie się w sali konferencyjnej przy Dziale Spraw Studenckich na parterze Pałacu Branickich. Egzamin z przedmiotu w dyscyplinie nauki medyczne rozpocznie się o godz. 8:30, a kandydat zostanie poinformowany o dniu i godzinie egzaminu najpóźniej na 14 dni przed terminem egzaminu.

  2) w dyscyplinie nauki farmaceutyczne:

  a) 02.09.2020r. – język angielski. Egzamin odbędzie się w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Collegium Uniwersum) przy ulicy Adama Mickiewicza 2c o godz. 9:45. O godz. 10:00 rozpocznie się egzamin ustny.

  b) 03.09.2020r. – przedmiot. Egzamin ustny odbędzie się w sali konferencyjnej Euroregionalnego Centrum Farmacji nr 34 przy ul. Adama Mickiewicza 2d (za dziekanatem). Egzamin z przedmiotu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne rozpocznie się o godz. 8:30, a kandydat zostanie poinformowany o godzinie egzaminu najpóźniej na 14 dni przed terminem egzaminu

  3) w dyscyplinie nauk o zdrowiu:

  a) 03.09.2020r. – język angielski. Egzamin odbędzie się w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Collegium Uniwersum) przy ulicy Adama Mickiewicza 2c o godz. 9:45. O godz. 10:00 rozpocznie się egzamin ustny.

  b) 04.09.2020r. – przedmiot. Egzamin ustny odbędzie się w sali Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu (na parterze Centrum Dydaktyczno-Naukowego Wydziału Nauk o Zdrowiu) przy ul. Szpitalnej 37. Egzamin z przedmiotu w dyscyplinie nauki o zdrowiu rozpocznie się o godz. 8:30, a kandydat zostanie poinformowany o godzinie egzaminu najpóźniej na 14 dni przed terminem egzaminu.

  5. Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego nastąpi w dniu 11.09.2020r.

  W przypadku niewyczerpania limitu miejsc, termin ogłoszenia listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej może ulec zmianie.

   

   

  Informacji w zakresie rekrutacji udziela:

  Biuro Promocji i Rekrutacji UMB
  ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok (skrzydło Pałacu Branickich),
  tel.: (85) 748 55 12, (85) 748 54 72
  e-mail: brip@umb.edu.pl

  Biuro jest czynne przez cały rok - od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.


   

  Akty prawne dotyczące Szkoły Doktorskiej oraz postępowania konkursowego na rok akademicki 2020/2021