Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej.
 • Ostatnia zmiana 08.09.2023 przez Administrator UMB

  Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

  WYNIKI POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ 2023/2024

  Zasady postępowania konkursowego do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2024/2025 zostaną podane do grudnia 2023 roku.

  Poniżej informacje odnośnie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2023/2024

  Rejestracja elektroniczna na rok akademicki 2023/2024 zakończyła się 23 maja 2023 r.

  Zapraszamy do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w 3 dyscyplinach:
  • nauk medycznych (30 miejsc)
  • nauk farmaceutycznych (8 miejsc)
  • nauk o zdrowiu (7 miejsc)
   

   

  Postępowanie rekrutacyjne składa się z postępowania konkursowego oraz postępowania o przyjęciu do Szkoły Doktorskiej w drodze wpisu na listę doktorantów lub wydania decyzji o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej. Przeprowadzane jest zgodnie z  harmonogramem oraz w oparciu o punktację postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej

   

  Postępowanie konkursowe obejmuje ocenę predyspozycji kandydata do pracy naukowo - badawczej oraz egzaminy: z języka angielskiego i przedmiotu kierunkowego.
  Predyspozycje do pracy naukowo - badawczej są oceniane na podstawie przedłożonego przez kandydata projektu badawczego i jego dotychczasowych osiągnięć, w oparciu o  Punktację.
  Projekt (nie dłuższy niż na 4 strony A4, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5) powinien prezentować koncepcję pracy badawczej w zakresie zainteresowań naukowych kandydata (może stanowić zamysł przyszłej pracy doktorskiej) wraz z propozycją metodologii i wskazaniem jednostki organizacyjnej UMB, w której badania mogą być zrealizowane oraz dopiskiem, że złożony projekt badawczy nie narusza praw osób trzecich.
   
  Egzamin ustny z przedmiotu kierunkowego składa się z trzech pytań. Za każde pytanie kandydat otrzymuje ocenę. Do oceniania egzaminów stosuje się następującą skalę ocen: bardzo dobrze (5), ponad dobrze (4,5), dobrze (4), dość dobrze (3,5), dostatecznie (3), niedostatecznie (2).
   
  Egzamin ustny z języka angielskiego składa się z trzech części sprawdzających: umiejętność korzystania z literatury popularnonaukowej w języku angielskim w sposób czynny, umiejętność nawiązywania i podtrzymania rozmowy dotyczącej ścieżki zawodowej i naukowej oraz znajomość struktur gramatycznych.

  Informacja o egzaminie z języka angielskiego na stronie Studium Języków Obcych

   

  Podstawą przyjęcia do Szkoły Doktorskiej jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej z każdego egzaminu i co najmniej 6 punktów z oceny projektu oraz uzyskanie minimum 25 punktów w postępowaniu konkursowym. Uzyskanie oceny niedostatecznej z któregokolwiek przedmiotu lub poniżej 6 punktów z oceny projektu powoduje dyskwalifikację kandydata z dalszego postępowania konkursowego.
   
   
  Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej zobowiązana jest do dokonania rejestracji elektronicznej w trybie Internetowej Rejestracji Kandydatów.
   

  Wymagane dokumenty:

  nr 4- Wniosek Kandydata do Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie Nauki Medyczne,

  nr 5- Wniosek Kandydata do Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie Nauki Farmaceutyczne

  nr 6- Wniosek Kandydata do Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie Nauki o Zdrowiu

  Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2023/2024

  SZKOŁA DOKTORSKA - Ankieta potencjalnego promotora doktoranta

  Oferta potencjalnych promotorów w rekrutacji na rok akademicki 2023/2024

   

  Imię i nazwisko promotoraDyscyplinaPromotor zapewnia godz. dydakt.Tematyka/obszar badawczyDane kontaktowe
  prof. dr hab. Tomasz Hryszkonauki medycznetakZaburzenia poznawcze u pacjentów z chorobami nerek II Klinika Nefrologii z Oddziałem Leczenia Nadciśnienia Tętniczego i Pododdziałem Dializoterapii , e-mail: tomasz.hryszko@umb.edu.pl
  dr hab. Kamil Grubczaknauki medycznenieAutoimmunologiczne choroby tarczycy i trzustki. Immunologiczne podstawy procesów demielinizacyjnych. Immunologia nowotworów. Medycyna regeneracyjna. Choroby alergiczne. e-mail: kamil.grubczak@gmail.com tel. zakładowy: (85) 748 59 72 Adres: Zakład Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji; ul. Jerzego Waszyngtona 13, 15-269 Białystok, pokój 3.0
  prof. dr hab. Krystyna Pawlaknauki medyczne/nauki farmaceutycznetakWpływ endogennej serotoniny na zależny od witaminy K proces mineralizacji kości w eksperymentalnym modelu przewlekłej choroby nerek.Zakład Farmakopterapii Monitorowanej, e-mail: krystyna.pawlak@umb.edu.pl
  prof. dr hab. Zyta Beata Wojszelnauki medycznetakSarkopenia w chorobach wieku podeszłego/biomarkery sarkopenii/zespoły geriatryczne Klinika Geriatrii UMB, e-mail: zyta.wojszel@umb.edu.pl
  prof. dr hab. Karol Kamińskinauki medycznetakChoroby związane ze stylem życia/choroby układu krążenia/epidemiologia/ badania wielkoskaloweZakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych, e-mail: karol.kaminski@umb.edu.pl
  prof. dr hab. Katarzyna Winnickanauki farmaceutycznetakZastosowanie polimerów w technologii postaci leku/nowoczesne postacie leku/układy wielokompartmentoweZakład Farmacji Stosowanej, e-mail: katarzyna.winnicka@umb.edu.pl 
  prod. dr hab. Małgorzata Mrugacznauki medycznetakŻywienie a narząd wzroku; zespół suchego oka/ aspekty immunologicznetel. 502650858 e-mail: malgorzata.mrugacz@umb.edu.pl 
  dr hab. Mateusz Maciejczyknauki medycznetakRównowaga redoks, stres oksydacyjny, zapalenie i apoptoza w chorobach metabolicznych i neurodegeneracyjnych/właściwości antyoksydacyjne substancji leczniczych i suplementów dietyZakład Higieny, Epidemiologii i Ergonomii, e-mail: mat.maciejczyk@gmail.com 
  dr hab. Barbara Jankowiaknauki o zdrowiutak

  Szeroko pojęta jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia, psychodermatologia, promocja zdrowia.

  Doktorant powinien posiadać prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, co jest związane z możliwością realizacji godzin dydaktycznych 

  Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, e-mail: barbara.jankowiak@umb.edu.pl
  dr hab. Krystyna Kowalczuknauki o zdrowiutakObciążenia psychospołeczne wypalenie zawodowe jako interakcja społeczna wpływająca na zdrowie psychiczne pracownika/wpływ stresu na jakość snu/dyskryminacja zawodowa/konflikt praca-dom/ wpływ stresu na podejmowanie ryzykownych działań/wpływ stresu na rozwój chorób somatycznych i psychicznych/wpływ wypalenia zawodowego na racjonowanie opieki.  Ze względu na wykonywanie obowiązku dydaktycznego na kierunku Pielęgniarstwo zapraszamy absolwentów Pielęgniarstwa.Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, e-mail: krystyna.kowalczuk@umb.edu.pl
  dr hab. Beata Kowalewskanauki o zdrowiutakRóżne aspekty i konsekwencje zachowań zdrowotnych oraz szeroko pojęta jakość życia i stygmatyzacja w różnych stanach zdrowia i choroby, odmienności społecznej i przynależności do wybranych grup, ze szczególnym uwzględnieniem chorych dermatologicznie. Wpływ akceptacji choroby na jakość życia i doświadczanie dyskryminacji społecznej oraz wieloaspektowe skutki występowania schorzeń w tym w zakresie psychologicznego funkcjonowania jednostki,w sposób szczególny osób z chorobami skóry. Wpływ preferowanego stylu życia na zdrowie, wystąpienie chorób lub nasilenie się ich objawów w kontekście wpływu na samoocenę jakości życia badanej grupy. Czynniki i motywy wykluczenia i stygmatyzacji różnych grup społecznych w opinii społeczeństwa. Z uwagi na zapewnienie obowiązku dydaktycznego zapraszam absolwentów kierunku Pielęgniarstwo.  Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, e-mail: beata.kowalewska@umb.edu.pl, tel. 668 150 447
  dr hab. Joanna Kućnauki medycznetakDysfunkcje skroniowo-żuchwowe, biometria układu stomatognatycznegoZakład Protetyki Stomatologicznej email: joanna.kuc@umb.edu.pl tel. 608 136 475  
  dr hab. Anna Pryczynicznauki medycznetakNowotwory przewodu pokarmowego Zakład Patomorfologii Ogólnej, e-mail: anna.pryczynicz@umb.edu.pl
  dr hab. Iwona Radziejewskanauki medycznetakBadanie wpływu związków pochodzenia naturalnego na ekspresję mucyny błonowej MUC1 i glikozylację tej mucyny w komórkach raka żołądka i jelita grubego. Zakład Chemii Medycznej, pokój 103, tel. 535 934 079, e-mail: iwona@umb.edu.pl
  prof. dr hab. Krzysztof Kowalnauki medyczneniePatogeneza IgE-zależnych reakcji alergicznychZakład Alergologii i Immunologii Doświadczalnej, e-mail: krzysztof.kowal@umb.edu.pl
  dr hab. Karol Kramkowskinauki farmaceutycznenie

  Zwierzęce modele eksperymentalne, w tym organizmy GMO, w badaniach nad układem krążenia/farmakologia układu krążenia i krzepnięcia krwi/ocena wpływu nowych substancji na płytki krwi, układ krzepnięcia i fibrynolizy metodami in vivo, in vitro, ex vivo/analizy ilościowe i jakościowe metodami wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) i immunoenzymatycznymi (ELISA)/ mikroskopia konfokalna w zastosowaniach biomedycznych/prace badawczo-rozwojowe (B+R) na rzecz zewnętrznych podmiotów gospodarczych w dziedzinie nauk medycznych

  Zakład Chemii Fizycznej, e-mail: karol.kramkowski@umb.edu.pl
  dr hab. Beata Modzelewskanauki medycznenieBadanie czynności skurczowej ludzkich mięśni gładkich in vitro -mięśnie naczyń krwionośnych -mięśnie żołądka -mięśnie macicy Zakład Biofizyki, tel. +48 85 686 5141 e-mail: beata.modzelewska@umb.edu.pl 

   

  Akty prawne

   

  Uchwała nr 451/2022 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 24.11.2022 w sprawie warunków, trybu oraz harmonogramu postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na rok akademicki 2023/2024

  Uchwała nr 452/2022 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 24.11.2022 w sprawie ustalenia limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na rok akademicki 2023/2024

   

  Polecamy film o Szkole Doktorskiej UMB

   

  Informacji w zakresie rekrutacji udziela:

  Biuro Promocji i Rekrutacji UMB
  ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok (skrzydło Pałacu Branickich),
  tel.: (85) 748 55 12, (85) 748 54 72
  e-mail: 
  brip@umb.edu.pl

  Biuro jest czynne przez cały rok - od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.

  1. O przyjęcie do Szkoły Doktorskiej może ubiegać się osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, albo osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 ustawy z zastrzeżeniem ust. 2-4.
  2. Osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 ustawy ( absolwent studiów pierwszego stopnia lub student, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich), aby wziąć udział w postępowaniu konkursowym, musi spełnić następujące warunki:

   • wykazać się posiadaniem nie mniej niż 30 punktów z oceny dotychczasowych osiągnięć naukowych, obliczonych na podstawie zasad i punktacji z Załącznika nr 10 do Uchwały
   • terminowo realizować studia – kandydat nie może być osobą, która powtarza lub powtarzała rok, a także posiada lub posiadała wpis warunkowy w trakcie dotychczasowego przebiegu studiów.
   • Kandydat, o którym mowa w art. 186 ust. 2 ustawy zobowiązany jest złożyć do Komisji Rekrutacyjnej w wybranej dyscyplinie, w terminie określonym w harmonogramie stanowiącym Załącznik nr 1 do Uchwały:
   • wniosek o dopuszczenie do wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym do Szkoły Doktorskiej z uwagi na wykazaną wyjątkową, najwyższą jakość dotychczasowych osiągnięć naukowych,
   • zaświadczenie o niepowtarzaniu roku i nieposiadania wpisu warunkowego wystawione przez odpowiedni Dziekanat.
  3. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 rozpatruje właściwa Komisja Rekrutacyjna. Do przystąpienia do postępowania konkursowego uprawnieni są wyłącznie kandydaci, których wnioski zostaną pozytywnie ocenione przez Komisję Rekrutacyjną.
  4. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia na zasadach określonych w art. 323, 324 ustawy.
   • wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej wraz ze wskazaniem obszaru zainteresowań (wybranego z listy podanej w warunkach rekrutacji - zawarty w poszczególnych wnioskach), z którego kandydat zdawać będzie egzamin z przedmiotu- załączniki:
   • kolorowe zdjęcie oraz dodatkowo to samo zdjęcie w wersji elektronicznej o wymiarach 300x375 pikseli w rozdzielczości co najmniej 300 dpi (wgrane na konto rekrutacyjne kandydata),
   • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich w Polsce, lub w przypadku ukończenia studiów za granicą dyplom lub inny dokument ukończenia studiów wyższych, uznany zgodnie z odrębnymi przepisami za równorzędny z polskim dyplomem studiów magisterskich,
   • zaświadczenie o średniej ocen z przebiegu studiów wystawione przez odpowiedni Dziekanat (z wyłączeniem oceny z dyplomu i obrony, w przypadku studiów dwustopniowych należy dostarczyć średnie z obu stopni),
   • projekt prezentujący koncepcję pracy badawczej z dopiskiem: Złożony projekt badawczy nie narusza praw osób trzecich. Projekt powinien zawierać informację o miejscu realizacji badań naukowych.
   • wykaz dotychczasowej działalności naukowej i osiągnięć naukowych wraz z dokumentami je potwierdzającymi, przygotowany zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Uchwały (dokument do wydruku z internetowego konta kandydata),
   • orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej (oryginał skierowania do lekarza dostępny w Biurze Promocji i Rekrutacji).
  5. Osoby ubiegające się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej zobowiązane są do dokonania rejestracji elektronicznej i złożenia dokumentów w terminie: 15.05.2023r. - 23.05.2023r.
  6. Kandydaci kończący studia w roku akademickim 2023/2024 składają dyplom ukończenia studiów oraz zaświadczenie o średniej ocen z przebiegu studiów, wystawione przez właściwy Dziekanat do: 21.08.2023r., zaś pozostałe dokumenty w terminach wskazanych w ust. 1. W przypadku niezachowania terminów wskazanych w ust. 1, kandydat nie zostaje dopuszczony do dalszego etapu postępowania konkursowego.
  7. Osoby, o których mowa w art. 186 ust. 2 ustawy, składają wniosek o dopuszczenie do wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym do Szkoły Doktorskiej z uwagi na wykazaną wyjątkową, najwyższą jakość dotychczasowych osiągnięć naukowych w terminie 17.04-21.04 2023r.
  8. Komisja Rekrutacyjna w składzie: Przewodniczący i kierownik studiów doktoranckich w danej dyscyplinie lub wyznaczone przez nich osoby, po rozpatrzeniu wniosków, o których mowa w ust. 3, podejmują decyzję
   o dopuszczeniu do wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym w terminie do 08.05.2023r.
  9. Kandydaci na promotorów powinni złożyć oświadczenie o zapewnieniu miejsca odbycia zajęć dydaktycznych (Załącznik nr 7), o zapewnieniu miejsca realizacji badań naukowych (Załącznik nr 8) oraz o spełnianiu warunków bycia promotorem doktoranta (Załącznik nr 9) w terminach określonych w ust. 1.
  10. Terminy egzaminów:
   1.  w dyscyplinie nauki farmaceutyczne:
    1. 28.08.2023 r. – język angielski. Egzamin odbędzie się w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Collegium Uniwersum) przy ulicy Adama Mickiewicza 2c o godz. 9:45.
     O godz. 10:00 rozpocznie się egzamin ustny.
    2. 29.08.2023 r. – przedmiot. Egzamin ustny odbędzie się w sali konferencyjnej Euroregionalnego Centrum Farmacji nr 34 przy ul. Adama Mickiewicza 2d (za dziekanatem). Egzamin z przedmiotu
     w dyscyplinie nauki farmaceutyczne rozpocznie się o godz. 8:30, a kandydat zostanie poinformowany o godzinie egzaminu najpóźniej na 14 dni przed terminem egzaminu.
   2. w dyscyplinie nauki medyczne:
    1. 29.08.2023 r. i 30.08.2023 r. – język angielski. Egzamin odbędzie się w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Collegium Uniwersum) przy ulicy Adama Mickiewicza 2c
     o godz. 9:45. O godz. 10:00 rozpocznie się egzamin ustny. Kandydat zostanie poinformowany
     o dniu egzaminu najpóźniej na 14 dni przed terminem egzaminu.
    2. 30.08.2023 r. i 31.08.2023 r. – przedmiot. Egzamin ustny odbędzie się w Aula Magna Pałacu Branickich. Egzamin z przedmiotu w dyscyplinie nauki medyczne rozpocznie się o godz. 8:30,
     a kandydat zostanie poinformowany o dniu i godzinie egzaminu najpóźniej na 14 dni przed terminem egzaminu.
   3. w dyscyplinie nauk o zdrowiu:
    1. 31.08.2023 r. – język angielski. Egzamin odbędzie się w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Collegium Uniwersum) przy ulicy Adama Mickiewicza 2c o godz. 9:45.
     O godz. 10:00 rozpocznie się egzamin ustny.
    2. 01.09.2023 r. – przedmiot. Egzamin ustny odbędzie się w sali Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu
     (na parterze Centrum Dydaktyczno-Naukowego Wydziału Nauk o Zdrowiu) przy ul. Szpitalnej 37. Egzamin z przedmiotu w dyscyplinie nauki o zdrowiu rozpocznie się o godz. 8:30, a kandydat zostanie poinformowany o godzinie egzaminu najpóźniej na 14 dni przed terminem egzaminu.
  11. Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego nastąpi w dniu 08.09.2023 r.
  12. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu złożenia dokumentów, terminów egzaminów i terminu ogłoszenia wyników postępowania konkursowego w przypadku zmiany sytuacji epidemiologicznej, przy czym zmienione terminy nie będą wcześniejsze niż podane w niniejszej Uchwale. W takim przypadku:
   1. termin i sposób złożenia dokumentów, nowe terminy egzaminów lub termin ogłoszenia wyników postępowania konkursowego wyznaczy Dyrektor Szkoły Doktorskiej,
   2. o terminie i sposobie złożenia dokumentów, terminach egzaminów lub terminie ogłoszenia wyniku końcowego kandydaci zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie internetowej Uczelni oraz drogą e-mailową, na adresy mailowe wskazane w rejestracji elektronicznej,
   3. czas na dostarczenie dokumentów wyniesie co najmniej 7 dni roboczych, licząc od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Uczelni komunikatu, o którym mowa w ust. 8b.
  13. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc, termin ogłoszenia listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej może ulec zmianie. W takim przypadku stosuje się odpowiednia zapisy pkt 8b.
  14. Dopuszcza się zmianę miejsc przeprowadzania postępowania konkursowego. O zmianie lokalizacji kandydaci zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie internetowej Uczelni oraz drogą e-mailową, na adresy mailowe wskazane w rejestracji elektronicznej.