• Ostatnia zmiana 26.11.2021 przez Administrator UMB

  Rekrutacja do szkoły doktorskiej

   

  Zapraszamy do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w dziedzinie nauk medycznch i nauk o zdrowiu w 3 dyscyplinach:

  • nauk medycznych (30 miejsc)
  • nauk farmaceutycznych (8 miejsc)
  • nauk o zdrowiu (7 miejsc)

   

  Postępowanie rekrutacyjne składa się z postępowania konkursowego oraz postępowania o przyjęciu do Szkoły Doktorskiej w drodze wpisu na listę doktorantów lub wydania decyzji o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej. Przeprowadzane jest zgodnie z harmonogramem oraz w oparciu o punktację.

   

  Postępowanie konkursowe obejmuje ocenę predyspozycji kandydata do pracy naukowo - badawczej oraz egzaminy: z języka angielskiego i przedmiotu.

  Predyspozycje do pracy naukowo - badawczej są oceniane na podstawie przedłożonego przez kandydata projektu badawczego i jego dotychczasowych osiągnięć, w oparciu o Punktację.

  Projekt (nie dłuższy niż na 4 strony A4, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5) powinien prezentować koncepcję pracy badawczej w zakresie zainteresowań naukowych kandydata (może stanowić zamysł przyszłej pracy doktorskiej) wraz z propozycją metodologii i wskazaniem jednostki organizacyjnej UMB, w której badania mogą być zrealizowane oraz oświadczeniem, że złożony projekt badawczy nie narusza praw osób trzecich.

  Egzamin ustny z przedmiotu składa się z trzech pytań. Za każde pytanie kandydat otrzymuje ocenę. Do oceniania egzaminów stosuje się następującą skalę ocen: bardzo dobrze (5), ponad dobrze (4,5), dobrze (4), dość dobrze (3,5), dostatecznie (3), niedostatecznie (2). Regulamin egzaminów określa Załącznik nr 3.

  Egzamin ustny z języka angielskiego składa się z trzech części sprawdzających: umiejętność korzystania z literatury popularnonaukowej w języku angielskim w sposób czynny, umiejętność nawiązywania i podtrzymania rozmowy dotyczącej ścieżki zawodowej i naukowej oraz znajomość struktur gramatycznych.

   

  Podstawą przyjęcia do Szkoły Doktorskiej jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej z każdego egzaminu i co najmniej 6 punktów z oceny projektu oraz uzyskanie minimum 25 punktów w postępowaniu konkursowym. Uzyskanie oceny niedostatecznej z któregokolwiek przedmiotu lub poniżej 6 punktów z oceny projektu powoduje dyskwalifikację kandydata z dalszego postępowania konkursowego.

  O przyjęcie do Szkoły Doktorskiej może ubiegać się osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny.

  Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej zobowiązana jest do dokonania rejestracji elektronicznej w trybie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

   

  Wymagane dokumenty:

  • wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej wraz ze wskazaniem obszaru zainteresowań (wybranego z listy podanej w warunkach rekrutacji), z którego kandydat zdawać będzie egzamin z przedmiotu (dokument do wydruku z internetowego konta kandydata) – Załączniki 4 – 6,
  • kolorowe zdjęcie oraz dodatkowo to samo zdjęcie w wersji elektronicznej o wymiarach 300x375 pikseli w rozdzielczości co najmniej 300 dpi (wgrane na konto rekrutacyjne kandydata),
  • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich w Polsce, lub w przypadku ukończenia studiów za granicą dyplom lub inny dokument ukończenia studiów wyższych, uznany zgodnie z odrębnymi przepisami za równorzędny z polskim dyplomem studiów magisterskich,
  • zaświadczenie o średniej ocen z przebiegu studiów wystawione przez odpowiedni Dziekanat (z wyłączeniem oceny z dyplomu i obrony, w przypadku studiów dwustopniowych należy dostarczyć średnie z obu stopni),
  • projekt prezentujący koncepcję pracy badawczej,
  • wykaz dotychczasowej działalności naukowej i osiągnięć naukowych wraz z dokumentami je potwierdzającymi, przygotowany zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Uchwały (dokument do wydruku z internetowego konta kandydata),
  • orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej (oryginał skierowania do lekarza dostępny w Biurze Promocji i Rekrutacji).

   

  Uchwała Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstokuw sprawie warunków, trybu oraz harmonogramu postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na rok akademicki 2022/2023 wraz z załącznikami zostanie opublikowana wkrótce.

   

   

   

  Polecamy film o Szkole Doktorskiej UMB

   

   

  Informacji w zakresie rekrutacji udziela:

  Biuro Promocji i Rekrutacji UMB
  ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok (skrzydło Pałacu Branickich),
  tel.: (85) 748 55 12, (85) 748 54 72
  e-mail: brip@umb.edu.pl

  Biuro jest czynne przez cały rok - od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.