• Ostatnia zmiana 12.09.2019 przez Administrator UMB

  Rekrutacja do szkoły doktorskiej

  Nabór uzupełniający do Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie nauki o zdrowiu

   

  Instrukcja do Rejestracji Elektronicznej

   

  Wyniki postępowania konkursowego

   

  1. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku przeprowadza rekrutację do Szkoły Doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w trzech dyscyplinach: nauki farmaceutyczne, nauki medyczne i nauki o zdrowiu.
  2. Postępowanie konkursowe w poszczególnych dyscyplinach przeprowadzają Komisje Rekrutacyjne powołane przez Rektora, w skład której wchodzą:
  1. Pełnomocnik Rektora ds. Szkoły Doktorskiej lub wyznaczona przez niego osoba, będący jednocześnie przewodniczącym Komisji,
  2. Kierownik studiów doktoranckich  lub wyznaczona przez niego osoba,
  3. Egzaminator/ekspert, będący specjalistą w dziedzinie obejmującej obszar wybrany przez kandydata z listy podanej w warunkach rekrutacji,
  4. Egzaminator z języka angielskiego.
  1. Potencjalny promotor może wziąć udział w części jawnej egzaminu, natomiast nie uczestniczy
   w końcowej ocenie kandydata.

  1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z postępowania konkursowego oraz postępowania o przyjęciu do Szkoły Doktorskiej w drodze wpisu na listę doktorantów lub wydania decyzji o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej.
  2. Przeprowadzane jest zgodnie z harmonogramem - harmonogram zamieszczony poniżej
   oraz w oparciu o punktację (Punktacja - Załącznik nr 2.)
  3. Postępowanie konkursowe obejmuje ocenę predyspozycji kandydata do pracy naukowo - badawczej oraz egzaminy: z języka angielskiego i przedmiotu kierunkowego.
  1. Predyspozycje do pracy naukowo - badawczej są oceniane na podstawie przedłożonego przez kandydata projektu badawczego i jego dotychczasowych osiągnięć w oparciu o Punktację Załącznik nr 2 (punktacja zamieszczona powyżej). Projekt (nie dłuższy niż na 4 strony A4, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5) powinien prezentować koncepcję pracy badawczej w zakresie zainteresowań naukowych kandydata (może stanowić zamysł przyszłej pracy doktorskiej) wraz z propozycją metodologii i wskazaniem jednostki organizacyjnej UMB, w której badania mogą być zrealizowane.
  2. Egzamin ustny z przedmiotu kierunkowego i języka angielskiego składa się z trzech pytań. Za każde pytanie kandydat otrzymuje ocenę. Do oceniania egzaminów stosuje się następującą skalę ocen: bardzo dobrze (5), ponad dobrze (4,5), dobrze (4), dość dobrze (3,5), dostatecznie (3), niedostatecznie (2). Regulamin egzaminów określa Załącznik nr 3.
  3. Egzaminy na wniosek kandydata, mogą być przeprowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej na odległość.
  4. Podstawą przyjęcia do Szkoły Doktorskiej jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej z każdego egzaminu i co najmniej 6 punktów z oceny projektu oraz uzyskanie minimum 25 punktów w postępowaniu konkursowym. Uzyskanie oceny niedostatecznej z któregokolwiek przedmiotu lub poniżej 6 punktów z oceny projektu powoduje dyskwalifikację kandydata z dalszego postępowania konkursowego.
  5. O przyjęciu do Szkoły Doktorskiej decyduje liczba punktów uzyskanych w toku postępowania konkursowego w ramach limitu miejsc zatwierdzonego przez Senat Uczelni.
  6. Wyniki postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej są jawne.
  7. Komisja Rekrutacyjna informuje kandydata o zakresie tematycznym egzaminu z przedmiotu kierunkowego najpóźniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu. Termin ten w przypadku naboru uzupełniającego może ulec skróceniu.

  1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej zobowiązana jest  do dokonania rejestracji elektronicznej w trybie Internetowej Rejestracji Kandydatów.
  2. Kandydat do Szkoły Doktorskiej składa następujące dokumenty:
   1. wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej wraz ze wskazaniem obszaru zainteresowań (wybranego z listy podanej w warunkach rekrutacji), z którego kandydat zdawać będzie egzamin z przedmiotu kierunkowego (dokument do wydruku z internetowego konta kandydata) – (Załącznik 4 - nauki medyczne, Załącznik 5 - nauki farmaceutyczne, Załącznik 6 - nauki o zdrowiu.
   2. kolorowe zdjęcie oraz dodatkowo ta samo zdjęcie w wersji elektronicznej o wymiarach 35x 45 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi (wgrane na konto rekrutacyjne kandydata).
   3. dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich w Polsce, lub w przypadku ukończenia studiów za granicą dyplom lub inny dokument ukończenia studiów wyższych, uznany zgodnie z odrębnymi przepisami za równorzędny z polskim dyplomem studiów magisterskich,
   4. zaświadczenie o średniej ocen z przebiegu studiów wystawione przez odpowiedni Dziekanat (z wyłączeniem oceny z dyplomu i obrony). W przypadku studiów dwustopniowych wymagana średnia z dwóch stopni.
   5. projekt prezentujący koncepcję pracy badawczej,
   6. wykaz dotychczasowej działalności naukowej i osiągnięć naukowych wraz z dokumentami je potwierdzającymi, przygotowany zgodnie z Załącznikiem nr 2 (dokument do wydruku z internetowego konta kandydata),
   7. orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do  przyjęcia do Szkoły Doktorskiej (oryginał skierowania do lekarza dostępny w Biurze Promocji i Rekrutacji).

  Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2019/2020.

   

  1. Osoby ubiegające się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej zobowiązane są do dokonania rejestracji elektronicznej i złożenia dokumentów w terminie:

              10.06.2019r. - 21.06.2019r.

  1. Kandydaci kończący studia w roku akademickim 2018/2019 składają dyplom ukończenia studiów oraz zaświadczenie o średniej ocen z przebiegu studiów, wystawione przez właściwy Dziekanat do:  19.07.2019r., zaś pozostałe dokumenty w terminach wskazanych w ust. 1. W przypadku niezachowania terminów wskazanych w ust. 1, kandydat nie zostaje dopuszczony do dalszego etapu postępowania konkursowego.
  2. Kandydaci na promotorów powinni złożyć oświadczenie o zapewnieniu miejsca odbycia zajęć dydaktycznych (Załącznik nr 7), o zapewnieniu miejsca realizacji badań naukowych (Załącznik nr 8) oraz o spełnianiu warunków bycia promotorem doktoranta (Załącznik nr 9) w terminach określonych w ust. 1.
  3. Terminy egzaminów:
   1.  w dyscyplinie nauki medyczne:
    1. 02.09.2019r. i 03.09.2019r. – język angielski. Egzamin odbędzie się w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Collegium Uniwersum) przy ulicy Adama Mickiewicza 2c o godz. 9:45. O godz. 10:00 rozpocznie się egzamin ustny. Kandydat  zostanie poinformowany o dniu egzaminu najpóźniej na 14 dni przed terminem egzaminu
    2. 03.09.2019r. i 04.09.2019r. – przedmiot kierunkowy. Egzamin ustny odbędzie się w sali konferencyjnej nr 29 przy Dziale Spraw Studenckich na parterze Pałacu Branickich. Egzamin z przedmiotu kierunkowego w dyscyplinie nauki medyczne rozpocznie się o godz. 8:30, a kandydat  zostanie poinformowany o dniu i godzinie egzaminu najpóźniej na 14 dni przed terminem egzaminu
   2.  w dyscyplinie nauki farmaceutyczne:
    1. 04.09.2019r. – język angielski. Egzamin odbędzie się w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Collegium Uniwersum) przy ulicy Adama Mickiewicza 2c o godz. 9:45. O godz. 10:00 rozpocznie się egzamin ustny.
    2. 05.09.2019r. – przedmiot kierunkowy.  Egzamin ustny odbędzie się w sali konferencyjnej Euroregionalnego Centrum Farmacji nr 34 przy ul. Adama Mickiewicza 2d (za dziekanatem). Egzamin z przedmiotu kierunkowego w dyscyplinie nauki farmaceutyczne rozpocznie się o godz. 8:30, a kandydat  zostanie poinformowany o godzinie egzaminu najpóźniej na 14 dni przed terminem egzaminu
   3.  w dyscyplinie nauk o zdrowiu:
    1. 05.09.2019r. – język angielski. Egzamin odbędzie się w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Collegium Uniwersum) przy ulicy Adama Mickiewicza 2c o godz. 9:45. O godz. 10:00 rozpocznie się egzamin ustny.
    2. 06.09.2019r. – przedmiot kierunkowy. Egzamin ustny odbędzie się w sali Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu (na parterze Centrum Dydaktyczno-Naukowego Wydziału Nauk o Zdrowiu) przy ul. Szpitalnej 37. Egzamin z przedmiotu kierunkowego w dyscyplinie nauki o zdrowiu rozpocznie się o godz. 8:30, a kandydat zostanie poinformowany o godzinie egzaminu najpóźniej na 14 dni przed terminem egzaminu.
  4. Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego nastąpi w dniu 13.09.2019r.
  5. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc, termin ogłoszenia listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej może ulec zmianie.

  Limity Szkoła Doktorska:

  • nauki farmaceutyczne - 7 miejsc
  • nauki medyczne - 30 miejsc
  • nauki o zdrowiu - 7 miejsc

  Akty prawne dotyczące Szkoły Doktorskiej:

   

  Biuro Promocji i Rekrutacji UMB
  ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok (skrzydło Pałacu Branickich),
  tel.: (85) 748 55 12, (85) 748 54 73
  e-mail: brip@umb.edu.pl

   

   

   

  Biuro jest czynne przez cały rok - od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.