• Ostatnia zmiana 03.08.2022 przez Administrator UMB

  Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej


  DODATKOWE POSTĘPOWANIE DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ NA ROK AKADEMICKI 2022/2023 w DYSCYPLINIE NAUK FARMACEUTYCZNYCH

   

  Informujemy o dodatkowym postępowaniu konkursowym do Szkoły Doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne.

  Harmonogram naboru uzupełniającego do Szkoły Doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki farmaceutyczne

  • 8-10.08.2022r. – rejestracja elektroniczna oraz składanie dokumentów
  • do 16.08.2022r. – ocena projektów badawczych
  • do 18.08.2022r. – powiadomienie kandydatów (drogą elektroniczną) o zakresie
   i terminie egzaminu z przedmiotu kierunkowego
  • 31.08.2022r. – egzamin z języka angielskiego
  • 01.09.2022r. – egzamin z przedmiotu kierunkowego
  • 09.09.2022r. – ogłoszenie wyników postępowania konkursowego.

  Nabór uzupełniający do Szkoły Doktorskiej odbywać się będzie na zasadach określonych w Uchwale w sprawie warunków, trybu oraz harmonogramu postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej  w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na rok akademicki 2022/2023 (Uchwała nr 266/2021 Senatu UMB z dnia 24.11.2021r.)

   

  Zarządzenie nr 67/2022 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 03.08.2022 r. w sprawie naboru uzupełniającego do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne

   


  Zapraszamy do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w dziedzinie nauk medycznch i nauk o zdrowiu w 3 dyscyplinach:

  • nauk medycznych (30 miejsc)
  • nauk farmaceutycznych (8 miejsc)
  • nauk o zdrowiu (7 miejsc)

   

  Postępowanie rekrutacyjne składa się z postępowania konkursowego oraz postępowania o przyjęciu do Szkoły Doktorskiej w drodze wpisu na listę doktorantów lub wydania decyzji o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej. Przeprowadzane jest zgodnie z harmonogramem oraz w oparciu o punktację postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej

   

  Postępowanie konkursowe obejmuje ocenę predyspozycji kandydata do pracy naukowo - badawczej oraz egzaminy: z języka angielskiego i przedmiotu.

  Predyspozycje do pracy naukowo - badawczej są oceniane na podstawie przedłożonego przez kandydata projektu badawczego i jego dotychczasowych osiągnięć, w oparciu o Punktację.

  Projekt (nie dłuższy niż na 4 strony A4, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5) powinien prezentować koncepcję pracy badawczej w zakresie zainteresowań naukowych kandydata (może stanowić zamysł przyszłej pracy doktorskiej) wraz z propozycją metodologii i wskazaniem jednostki organizacyjnej UMB, w której badania mogą być zrealizowane oraz dopiskiem, że złożony projekt badawczy nie narusza praw osób trzecich.

  Egzamin ustny z przedmiotu składa się z trzech pytań. Za każde pytanie kandydat otrzymuje ocenę. Do oceniania egzaminów stosuje się następującą skalę ocen: bardzo dobrze (5), ponad dobrze (4,5), dobrze (4), dość dobrze (3,5), dostatecznie (3), niedostatecznie (2). Regulamin egzaminów określa Załącznik nr 3 do Uchwały.

  Egzamin ustny z języka angielskiego składa się z trzech części sprawdzających: umiejętność korzystania z literatury popularnonaukowej w języku angielskim w sposób czynny, umiejętność nawiązywania i podtrzymania rozmowy dotyczącej ścieżki zawodowej i naukowej oraz znajomość struktur gramatycznych.

  Informacja o egzaminie z języka angielskiego na stronie Studium Języków Obcych

   

  Podstawą przyjęcia do Szkoły Doktorskiej jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej z każdego egzaminu i co najmniej 6 punktów z oceny projektu oraz uzyskanie minimum 25 punktów w postępowaniu konkursowym. Uzyskanie oceny niedostatecznej z któregokolwiek przedmiotu lub poniżej 6 punktów z oceny projektu powoduje dyskwalifikację kandydata z dalszego postępowania konkursowego.

  O przyjęcie do Szkoły Doktorskiej może ubiegać się osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny.

  Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej zobowiązana jest do dokonania rejestracji elektronicznej w trybie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

   

  Wymagane dokumenty:

  • wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej wraz ze wskazaniem obszaru zainteresowań (wybranego z listy podanej w warunkach rekrutacji), z którego kandydat zdawać będzie egzamin z przedmiotu (dokument do wydruku z internetowego konta kandydata)- załączniki:

  nr 4- Wniosek Kandydata do Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie Nauki Medyczne, nr 5- Wniosek Kandydata do Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie Nauki Farmaceutyczne nr 6- Wniosek Kandydata do Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie Nauki o Zdrowiu

  • kolorowe zdjęcie oraz dodatkowo to samo zdjęcie w wersji elektronicznej o wymiarach 300x375 pikseli w rozdzielczości co najmniej 300 dpi (wgrane na konto rekrutacyjne kandydata),
  • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich w Polsce, lub w przypadku ukończenia studiów za granicą dyplom lub inny dokument ukończenia studiów wyższych, uznany zgodnie z odrębnymi przepisami za równorzędny z polskim dyplomem studiów magisterskich,
  • zaświadczenie o średniej ocen z przebiegu studiów wystawione przez odpowiedni Dziekanat (z wyłączeniem oceny z dyplomu i obrony, w przypadku studiów dwustopniowych należy dostarczyć średnie z obu stopni),
  • projekt prezentujący koncepcję pracy badawczej z dopiskiem: Złożony projekt badawczy nie narusza praw osób trzecich. Projekt powinien zawierać informację o miejscu realizacji badań naukowych.
  • wykaz dotychczasowej działalności naukowej i osiągnięć naukowych wraz z dokumentami je potwierdzającymi, przygotowany zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Uchwały (dokument do wydruku z internetowego konta kandydata),
  • orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej (oryginał skierowania do lekarza dostępny w Biurze Promocji i Rekrutacji).

   

  Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2022/2023


  1. Osoby ubiegające się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej zobowiązane są do dokonania rejestracji elektronicznej i
  złożenia dokumentów w terminie: 16.05.2022r. - 24.05.2022r.


  2. Kandydaci kończący studia w roku akademickim 2021/2022 składają dyplom ukończenia studiów oraz
  zaświadczenie o średniej ocen z przebiegu studiów, wystawione przez właściwy Dziekanat do: 22.08.2022r.,
  zaś pozostałe dokumenty w terminach wskazanych w ust. 1. W przypadku niezachowania terminów
  wskazanych w ust. 1, kandydat nie zostaje dopuszczony do dalszego etapu postępowania konkursowego.


  3. Kandydaci na promotorów powinni złożyć oświadczenie o zapewnieniu miejsca odbycia zajęć dydaktycznych
  (Załącznik nr 7), o zapewnieniu miejsca realizacji badań naukowych (Załącznik nr 8) oraz o spełnianiu
  warunków bycia promotorem doktoranta (Załącznik nr 9) w terminach określonych w ust. 1.


  4. Terminy egzaminów:
  1) w dyscyplinie nauki medyczne:
  a) 29.08.2022r. i 30.08.2022r. język angielski. Egzamin odbędzie się w Studium Języków Obcych
  Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Collegium Uniwersum) przy ulicy Adama Mickiewicza 2c
  o godz. 9:45. O godz. 10:00 rozpocznie się egzamin ustny. Kandydat zostanie poinformowany
  o dniu egzaminu najpóźniej na 14 dni przed terminem egzaminu.
  b) 30.08.2022r i 31.08.2022r. przedmiot. Egzamin ustny odbędzie się w Aula Magna Pałacu Branickich.
  Egzamin z przedmiotu w dyscyplinie nauki medyczne rozpocznie się o godz. 8:30,
  a kandydat zostanie poinformowany o dniu i godzinie egzaminu najpóźniej na 14 dni przed terminem
  egzaminu.


  2) w dyscyplinie nauki farmaceutyczne:
  a) 31.08.2022r. język angielski. Egzamin odbędzie się w Studium Języków Obcych Uniwersytetu
  Medycznego w Białymstoku (Collegium Uniwersum) przy ulicy Adama Mickiewicza 2c o godz. 9:45. O
  godz. 10:00 rozpocznie się egzamin ustny.

  b) 01.09.2022r. przedmiot. Egzamin ustny odbędzie się w sali konferencyjnej Euroregionalnego
  Centrum Farmacji nr 34 przy ul. Adama Mickiewicza 2d (za dziekanatem). Egzamin z przedmiotu
  w dyscyplinie nauki farmaceutyczne rozpocznie się o godz. 8:30, a kandydat zostanie poinformowany
  o godzinie egzaminu najpóźniej na 14 dni przed terminem egzaminu


  3) w dyscyplinie nauk o zdrowiu:
  a) 01.09.2022r. język angielski. Egzamin odbędzie się w Studium Języków Obcych Uniwersytetu
  Medycznego w Białymstoku (Collegium Uniwersum) przy ulicy Adama Mickiewicza 2c o godz. 9:45.
  O godz. 10:00 rozpocznie się egzamin ustny.
  b) 02.09.2022r. przedmiot. Egzamin ustny odbędzie się w sali Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu
  (na parterze Centrum Dydaktyczno-Naukowego Wydziału Nauk o Zdrowiu) przy ul. Szpitalnej 37.
  Egzamin z przedmiotu w dyscyplinie nauki o zdrowiu rozpocznie się o godz. 8:30, a kandydat
  zostanie poinformowany o godzinie egzaminu najpóźniej na 14 dni przed terminem egzaminu.


  5. Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego nastąpi w dniu 09.09.2022r.


  6. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu złożenia dokumentów, terminów egzaminów i terminu ogłoszenia
  wyników postępowania konkursowego w przypadku zmiany sytuacji epidemiologicznej, przy czym zmienione
  terminy nie będą wcześniejsze niż podane w niniejszej Uchwale. W takim przypadku:
  a) termin i sposób złożenia dokumentów, nowe terminy egzaminów lub termin ogłoszenia wyników
  postępowania konkursowego wyznaczy Dyrektor Szkoły Doktorskiej.
  b) O terminie i sposobie złożenia dokumentów, terminach egzaminów lub terminie ogłoszenia wyniku
  końcowego kandydaci zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie internetowej
  Uczelni oraz drogą e-mailową, na adresy mailowe wskazane w rejestracji elektronicznej.
  b) Czas na dostarczenie dokumentów wyniesie co najmniej 7 dni roboczych, licząc
  od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Uczelni komunikatu, o którym mowa w ust.
  6b.


  7. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc, termin ogłoszenia listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej może ulec
  zmianie. W takim przypadku stosuje się odpowiednia zapisy pkt 6 lit b.


  8. Dopuszcza się zmianę miejsc przeprowadzania postępowania konkursowego. O zmianie lokalizacji kandydaci
  zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie internetowej Uczelni oraz drogą
  e-mailową, na adresy mailowe wskazane w rejestracji elektronicznej.

  SZKOŁA DOKTORSKA - Ankieta potencjalnego promotora doktoranta

  Oferta potencjalnych promotorów w rekrutacji na rok akademicki 2022/2023

  Imię i nazwisko promotoraDyscyplina/czy promotor zapewnia godziny dydaktyczneTematyka /obszar badawczyDane kontakowe
  prof. dr hab. Adrian Chabowskinauki medyczne/takOcena czynników wpływających na rozwój insulinooporności/otyłości/zaburzeń gospodarki węglowodanowej (ogólnoustrojowo jak i w wybranych narządach) ze szczególnym uwzględnieniem roli lipidów (i sfingolipidów). Zakład Fizjologii UMB
  prof. dr hab. Anna Bielawskanauki farmaceutyczne/takProjektowanie in silico oraz synteza organiczna nowych związków o potencjalnej aktywności przeciwnowotworowej. Określenie wpływu skojarzonego działania najbardziej aktywnych związków z przeciwciałami monoklonalnymi na procesy proliferacji, apoptozy, autofagii, przekaźnictwa sygnałowego w hodowlach wybranych komórek nowotworowych oraz prawidłowych. Badania prowadzone są z wykorzystaniem metod modelowania cząsteczkowego, technik spektroskopowych, cytometrii przepływowej, technik elektroforetycznych, westerniImmunoblot oraz immunoenzymatycznych Elisa. Zakład Biotechnologii UMB anna.bielawska@umb.edu.pl tel. (85) 7485701 
  dr hab. Agnieszka Adamskanauki medyczne/takPlejotropowy wpływ metforminyKlinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych
  prof. dr hab. Karol Kamiński

  nauki medyczne/tak

  Badania populacyjne, choroby układu krążenia, zaburzenia metaboliczne, problemy chorób jamy ustnejkarol.kaminski@umb.edu.pl
  prof. dr hab. Ewa Olszewskanauki medyczne/nieCzynniki patogenetyczne zaburzeń oddychania podczas snu - predyspozycja genetyczna i uwarunkowania środowiskowe pacjentów z zaburzeniami oddychania podczas snu, pod postacią - mechanizmy rozwoju zaburzeń oddychania podczas snu - sposoby monitorowania pacjentów z zaburzeniami oddychania podczas snu - postępowanie diagnostyczne i leczenie zaburzeń oddychania podczas snu pod postacią chrapania i zespołu bezdechów podczas snu - randomizowane kontrolowane badanie skuteczności leczenia w przypadku chrapania i/lub zespołu snu z bezdechami  ewa.olszewska@umb.edu.pl
  dr hab. Krzysztof Kureknauki medyczne/nieGastroenetrologiakrzysztof.kurek@umb.edu.pl
  dr hab. Anna Pryczynicznauki medyczne/nieAdhezja komórkowa w nowotworach przewodu pokarmowego

  anna.pryczynicz@umb.edu.pl

  tel: 85 748 5991 

   

  Akty prawne

  Uchwała nr 266/2021 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 24.11.2021 w sprawie warunków, trybu oraz harmonogramu postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na rok akademicki 2022/2023

  Uchwała nr 267/2021 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 24.11.2021 w sprawie ustalenia limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na rok akademicki 2022/2023

   

   

  Polecamy film o Szkole Doktorskiej UMB

   

   

  Informacji w zakresie rekrutacji udziela:

  Biuro Promocji i Rekrutacji UMB
  ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok (skrzydło Pałacu Branickich),
  tel.: (85) 748 55 12, (85) 748 54 72
  e-mail: brip@umb.edu.pl

  Biuro jest czynne przez cały rok - od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.