Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wymagane dokumenty.
 • Ostatnia zmiana 24.10.2023 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Wymagane dokumenty

   

  • Wyłącznie kandydaci zakwalifikowani dostarczają komplet dokumentów w wyznaczonym terminie!
  • Dokumenty należy dostarczyć do Biura Promocji i Rekrutacji - lewe skrzydło Pałacu Branickich, adres: 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1, godz. 7:30-15:30 (osobiście, pocztą/kurierem (decyduje data wpływu) lub przekazać przez osobę trzecią (nie wymagamy upoważnień!)
  • Niezłożenie dokumentów (lub niekompletnych dokumentów) w terminie skutkuje skreśleniem z listy!
  • Przy rezygnacji ze studiów dokumenty można odebrać osobiście, zlecić wysyłkę lub wskazać osobę do odbioru (wszystkie dyspozycje składa się z poziomu konta w IRK).

   

  a) Wymagane dokumenty na studia jednolite i I stopnia:

  1. wydrukowany i podpisany formularz rejestracyjny (kwestionariusz osobowy) z kolorowym zdjęciem,
  2. wyłącznie oryginał świadectwa maturalnego (odpisy i kopie notarialne nie będą przyjmowane!) oraz oryginalny aneks(y) w przypadku gdy kandydat poprawiał maturę - dokumenty zostaną zwrócone po ostatecznym zakończeniu rekrutacji; wszyscy kandydaci, niezależnie od posiadanego obywatelstwa, którzy legitymują się świadectwem uzyskanym poza granicami Polski składają świadectwo maturalne opatrzone apostille lub zalegalizowane i przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego
  3. zaświadczenie/orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów - skierowanie na badanie można pobrać z konta kandydata (lub odebrać w Biurze Rekrutacji - uwaga - na skierowaniu proszę wpisać wszystkie kierunki, na które się zarejestrował kandydat!)
   uwaga 1: na zaświadczeniu musi być wskazany kierunek/kierunki, nazwa Uczelni oraz data kolejnego badania
   uwaga 2: kandydaci na kierunek Elektroradiologia powinni się udać do lekarza medycyny pracy, który posiada uprawnienia do wystawiania takich zaświadczeń
   uwaga 3: wykaz placówek Medycyny Pracy w punkcie d) na dole tej strony
  4. kandydaci na studia niestacjonarne składają potwierdzenie przelewu (dowód opłaty) za I semestr studiów
  5. kandydaci będący laureatami lub finalistami olimpiad i konkursów składają zaświadczenie stwierdzające uzyskanie tytułu
  6. kandydaci posiadający starą maturę składają zaświadczenie/a o wyniku/ach wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE) lub uczelnię, w której kandydat przystąpił do egzaminu
  7. kandydaci będący obcokrajowcami dodatkowo składają: zaświadczenie/certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie min. B1 oraz polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w NFZ niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia


  b) Wymagane dokumenty na studia II stopnia:

  1. wydrukowany i podpisany formularz rejestracyjny (kwestionariusz osobowy) z kolorowym zdjęciem
  2. dyplom (lub odpis dyplomu) ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem (lub odpisem ) - dokumenty zostaną zwrócone po ostatecznym zakończeniu rekrutacji; wszyscy kandydaci, niezależnie od posiadanego obywatelstwa, którzy legitymują się dyplomem uzyskanym poza granicami Polski składają dyplom opatrzony apostille lub zalegalizowany i przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego
  3. dodatkowo wszyscy kandydaci, niezależnie od posiadanego obywatelstwa, którzy legitymują się świadectwem maturalnym uzyskanym poza granicami Polski składają kopię świadectwa wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego
  4. zaświadczenie/orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów - skierowanie na badanie można pobrać z konta kandydata (lub odebrać w Biurze Rekrutacji)
   uwaga 1: na zaświadczeniu musi być wskazany kierunek/kierunki, nazwa Uczelni oraz data kolejnego badania
   uwaga 2: kandydaci na kierunek Elektroradiologia powinni się udać do lekarza medycyny pracy, który posiada uprawnienia do wystawiania takich zaświadczeń
   uwaga 3: wykaz placówek Medycyny Pracy w punkcie d) na dole tej strony
  5. zaświadczenie z dziekanatu o średniej z przebiegu studiów - tylko w sytuacji, gdy średnia nie jest zawarta w suplemencie
  6. kandydaci na studia niestacjonarne składają potwierdzenie przelewu (dowód opłaty) za I semestr studiów
  7. kandydaci będący obcokrajowcami składają: dyplom i suplement przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, opatrzone apostille lub zalegalizowane; zaświadczenie/certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie min. B1 oraz polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w NFZ niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia

   

  c) Badania lekarskie - dodatkowe informacje:

  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy musi być dostarczone wraz z kompletem dokumentów i dotyczy to kandydatów na wszystkie kierunki
  • skierowanie na badania można pobrać z konta kandydata, odebrać w Biurze Promocji i Rekrutacji (osobiste stawiennictwo nie jest wymagane), otrzymać pocztą (lub e-mailem) podając dokładny adres do wysyłki oraz kierunek lub kierunki - na skierowaniu należy wpisać wszystkie kierunki, na które się rekrutuje kandydat
  • zaświadczenie wystawia lekarz medycyny pracy na własnym druku, na podstawie skierowania z UMB
  • zaświadczenie powinno zawierać informację o braku przeciwwskazań do studiowania, nazwę Uczelni, kierunek lub kierunki studiów oraz czas trwania studiów, prosimy kandydatów o informowanie lekarza medycyny pracy o długości trwania studiów na wybranym kierunku – informacje te są zawarte w zakładce „kierunki studiów”
   Uwaga: kandydaci na kierunek Elektroradiologia powinni się udać do lekarza medycyny pracy, który posiada uprawnienia do wystawiania takich zaświadczeń! - proszę przed rejestracją do danej placówki upewnić się, że w placówce pracuje lekarz posiadający takie uprawnienia
  • Uczelnia nie ma podpisanej umowy z żadną placówką lekarza medycyny pracy - badania lekarskie mogą być wykonywane u dowolnego lekarza medycyny pracy; Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku co roku ogłasza wykaz placówek medycyny pracy, w których kandydaci będący mieszkańcami woj. podlaskiego mogą zrobić takie badania bezpłatnie - wykaz tych placówek znajduje się na dole strony
  • kandydat zgłaszający się na badania do lekarza medycyny pracy powinien posiadać:

  1. skierowanie
  2. dokument tożsamości
  3. wyniki badań diagnostycznych, wykonane w okresie ostatnich 6 miesięcy (jeżeli posiada)
  4. karty informacyjne z pobytów szpitalnych wraz z kserokopią (jeżeli posiada)
  5. zaświadczenie z poradni specjalistycznej (kardiologicznej, neurologicznej, okulistycznej, endokrynologicznej lub innej), jeżeli kandydat jest tam leczony
  6. bilans ucznia (jeżeli posiada)

  7. kandydaci niepełnoletni zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym bądź z pisemną zgodą rodzica na przeprowadzenie badań
   

  d) Wykaz placówek Medycyny Pracy w województwie podlaskim przeprowadzających bezpłatnie badania lekarskie kandydatów do szkół wyższych (aktualny wykaz pojawi się w kwietniu 2024r.).