Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Plan Równości Płci.
 • Ostatnia zmiana 28.09.2023 przez Administrator UMB

  Plan Równości Płci

  ETAPY TWORZENIA PLANU RÓWNOŚCI PŁCI (ang. Gender Equality Plan) NA UMB:

  I.  Analiza

  1) zebranie statystyk:

  - rozkład płci wśród pracowników

  - rozkład płci wśród doktorantów i studentów

  - role pełnione w projektach

  - rozwój kariery i awansu z podziałem na płeć

  2) rozprowadzenie ankiet

  - wśród pracowników

  - doktorantów

  - studentów  

   

  II. Planowanie

  1) określenie i ustalenie celów, inspiracji i inicjatyw

  2) naprawienie zidentyfikowanych problemów

  3) przypisanie zasobów i obowiązków oraz uzgodnienie harmonogramów

   

  III. Wdrożenie

  1) utworzenie samodzielnego stanowiska: Pełnomocnik ds. Równości

  2) zapewnienie równości w procesach decyzyjnych

  3) regularne szkolenia personelu

  4) utworzenie forum wymiany doświadczeń z innymi jednostkami

  5) wsparcie mentorskie dla młodych badaczek

  6) zapewnienie proporcji kobiet i mężczyzn w inicjatywach oranizowanych przez jednostkę

  7) kampanie antymobbingowe i antydyskryminacyjne

  8) opracowanie i udostępnienie podręcznika antydyskryminacyjnego

   

  IV. Ewaluacja i monitoring

  1) regularne monitorowanie całego procesu i śledzenie postępów

  2) dostosowanie i ulepszenie działań

  3) optymalizacja wyników