Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Praktyki.
 • Ostatnia zmiana 30.11.2022 przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego

  Praktyki

   

  Studenckie praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu z przyporządkowaną odpowiednią liczbą punktów ECTS. Studenci odbywają praktyki zawodowe zgodnie z programem kształcenia na danym kierunku studiów.

   

  Koordynatorem praktyk na Wydziale Lekarskim jest  prof. dr hab. Katarzyna Taranta-Janusz - Klinika Pediatrii i Nefrologii Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny, tel. 85 745 06 51, katarzyna.taranta-janusz@umb.edu.pl

   

  Opiekunowie studenckich praktyk zawodowych oraz program praktyk na poszczególnych latach studiów:

   

   

  I rok     dr hab. Ewa Dąbrowska - Samodzielna Pracownia Gerostomatologii

  II rok    dr hab. Elżbieta Łuczaj-Cepowicz - Zakład Stomatologii Dziecięcej

  III rok   dr hab. Magdalena Nowosielska - Samodzielna Pracownia Gerostomatologii

  IV rok   dr n. med. Magdalena Choromańska - Zakład Stomatologii Zachowawczej

   

  Dokumenty do pobrania studentom (do złożenia w dziekanacie do 15.09.2022r.)

  Regulamin Praktyk   (Uchwała RW Nr 193/13, zmieniona Uchwałą RW Nr 153/14, Nr 3/17, 511/17 oraz 275/18)

  Program praktyki:    I rok    II rok    III rok    IV rok

  Kryteria wyboru placówki    (Załacznik Nr 1 do Regulaminu Praktyk)

  Arkusz samooceny placówki    Załącznik Nr 3 do Uchwały RW Nr 314/14 zmienionej Uchwałą RW 4/17 i Nr 227/17)

   

  Zasady realizacji praktyk zawodowych w USK ||  Upoważnienie dyrektora USK  ||

  Informacja dotycząca realizacji praktyk w UDSK

   

  Komplet dokumentacji praktyki

  należy złożyć w Dziekanacie w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2023 roku

   

  Ankieta oceny przebiegu praktyk jest obowiązkowa i dostępna wyłącznie w wersji online na wirtualnej uczelni

  (aktywna do dnia 15.09.2023 r.)

   

   

  Inne dokumenty:

  Procedura monitorowania praktyk      (Załącznik Nr 4 do Regulaminu Praktyk)

  Regulamin hospitacji zajęć dydaktycznych i praktyk zawodowych    (Załącznik do Uchwały RW Nr 316/17)

  Arkusz hospitacji miejsca i sposobu realizacji praktyk    (Załącznik Nr 1 do Uchwały RW Nr 314/14 zmienionej Uchwałą RW Nr 4/17 i Nr 227/17)

  Arkusz opinii uczestnika praktyki