Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
 • Ostatnia zmiana 05.11.2021 przez Administrator UMB

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób dzwoniących do Dziekanatu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwanego RODO) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku informuje, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku z siedzibą ul. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, reprezentowany przez Rektora,
  2. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach danych osobowych wysyłając informacje na adres e-mail: iod@umb.edu.pl lub poprzez inne dane kontaktowe podane na stronach internetowych Uczelni,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udokumentowania treści rozmowy oraz kontroli jakości rozmów telefonicznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolnie wyrażonej zgody poprzez kontynuowanie połączenia,
  4. odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie firma PT Telłącz Jerzy Markiewicz16-002 Krynice, Krynice 88, NIP 9660018732, która może wykonywać dla Uczelni czynności konserwacyjne, w związku z dostarczeniem Uczelni usługi uruchomienia nagrywania rozmów połączeń przychodzących;
  5. Nagrania mogą być odsłuchiwane wyłącznie przez uprawnione osoby w Uczelni,
  6. Pana/Pani dane osobowe zawarte w nagrywanych rozmowach przechowywane będą przez okres 30 dni, a po tym czasie usuwane,
  7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych lub prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie. W celu skorzystania z praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych,
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
  10. podanie danych osobowych jest dobrowolne.