• Ostatnia zmiana 24.06.2020 przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego

  Informacje dla studentów

  Rozkłady zajęć

  Program studiów

  Sylabusy

  Efekty kształcenia

  Opiekunowie roku

  Praktyki

  Plany studiów

   

  Szanowni Studenci VI roku!

  W związku z napływem do Dziekanatu ogromnej ilości dokumentacji w sprawie umieszczenia w suplemencie dodatkowych informacji o działalności/praktykach/nagrodach, informujemy, że szczegółowy zapis na ten temat znajduje się w Zarządzeniu Rektora nr 26/2020 (z późn. zm.):

  W punkcie 6.1. „Dodatkowe informacje, w tym o odbytych praktykach i otrzymanych nagrodach” można umieszczać informacje o:

  1. w przypadku praktyk zawodowych należy wpisać rodzaj realizowanych praktyk na podstawie programu studiów (nazwa praktyk zawodowych, liczba godzin i punktów ECTS);
  2. potwierdzonej działalności w Samorządzie Studentów lub uczelnianej/wydziałowej organizacji studenckiej na rzecz Uniwersytetu;
  3. zaliczonych stażach/praktykach ponadprogramowych;
  4. innych dodatkowych osiągnięciach studenta np. otrzymanych wyróżnieniach, wybitnych osiągnięciach, które świadczą o zdobytych przez studenta umiejętnościach lub kompetencjach; student dostarcza stosowne potwierdzenie otrzymanych nagród lub wyróżnień (np. kopię dyplomu). Dodatkowe osiągnięcia studenta powinny mieć związek z realizowanym kierunkiem studiów;
  5. osiągnięciach sportowych studenta; otrzymanie nagrody lub wyróżnienia musi być potwierdzone przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UMB.

   

  Zgodnie z powyższym zapisem, będzie uwzględniana dokumentacja potwierdzająca:

  - działalność w Samorządzie, organizacjach studenckich i kołach naukowych

  - zaliczenie staży studenckich

  - zdobyte stypendia za osiągnięcia naukowe (nie dotyczy stypendiów UMB!)

  - zdobyte nagrody i wyróżnienia związane z osiągnięciami naukowymi/dydaktycznymi

  - zdobyte nagrody i wyróżnienia związane z osiągnięciami sportowymi

  (NIE będą uwzględniane publikacje, udział w konferencjach itp.)

   

  Jeżeli dokumenty potwierdzające powyższe osiągnięcia są w języku obcym – konieczne jest dołączenie tłumaczenia.

   


  PROCES DYPLOMOWANIA

  Wykaz dokumentów

  Komplet niżej wymienionych dokumentów należy złożyć w Dziekanacie niezwłocznie po zdaniu ostatniego egzaminu lub zaliczenia:

  • legitymacja studencka
  • potwierdzenie wniesienia opłaty w wysokości 60 zł (Kasa UMB lub na Indywidualne Konto Studenta)
  • przyrzeczenie (wzór)
  • dodatkowo:
  • ksero aktu małżeństwa - w przypadku, gdy zmiana nazwiska nastąpiła przed ostatnim egzaminem lub zaliczeniem (dotyczy osób, które jeszcze nie zgłaszały zmiany nazwiska w Dziekanacie)
  • zaświadczenia dotyczące działalności naukowej, otrzymanych nagród oraz dodatkowych osiągnięć naukowych, z podpisem opiekuna koła naukowego
  • osoby składające dokumenty na staż w woj. mazowieckim zobowiązane są do złożenia podania o wydanie przebiegu studiów
  • wniosek o wysłanie dyplomu (wzór) - na wypadek, gdy Uczelnia nie stworzy możliwości wydania dyplomu osobiście
  • upoważnienie do odbioru dokumentów (wzór) – w wyjątkowych przypadkach, gdy dyplom nie będzie odbierany osobiście
  • potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie odpisu dyplomu w języku obcym – 40 zł (Kasa UMB lub na Indywidualne Konto Studenta)

  Informujemy, że karty obiegowe będą podpisywane bez stawiennictwa studentów w poszczególnych jednostkach Uczelni (za pośrednictwem Dziekanatu). Zasady dotyczące zwrotu podręczników zostaną umieszczone na stronie internetowej Biblioteki Głównej UMB.

  UWAGA! Na dyplomach ukończenia studiów wydawanych od 2020 r. nie będą umieszczane zdjęcia. Obowiązek dostarczenia zdjęć do Dziekanatu został zniesiony.

  Przypominamy osobom, które nie oddały do tej pory do Dziekanatu dziennika praktyk, że jest on dokumentem niezbędnym do wydania dyplomu.

  Wydanie odpisów w języku obcym

  Odpis dyplomu/suplementu w języku obcym będzie wydany wyłącznie na wniosek złożony do dnia ukończenia studiów (wnioski można składać również drogą mailową)

  Język obcy odpisu dyplomu: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski.

  Odpis suplementu może być wydany wyłącznie w języku angielskim.

  Za wydanie odpisu dyplomu w języku obcym pobierana jest opłata 40 zł.

  Zasady dostarczenia dokumentów przez studentów:

   1. dostarczenie osobiste: dokumentację należy złożyć kompletną - nie będzie możliwe wypełnianie dokumentów w Dziekanacie.

  Dokumenty do dyplomu będą przyjmowane w następujących dniach:

  od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem środy) w godz.:   10:00-13:00

   1. dostarczenie za pomocą poczty (polecony)/kuriera: dokumentację należy wysyłać na następujący adres:

  Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  ul. Jana Kilińskiego 1

  15-089 Białystok

  z obowiązkowym dopiskiem: „Dokumenty do dyplomu”

   

  Podstawa prawna:

  Zarządzenie Rektora nr 26/2020 (z późn. zm.) z dnia 01.04.2020 r. w sprawie zasad i sposobu sporządzania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, ich odpisów w języku angielskim i suplementów do dyplomu

   

   

  Uwaga !

  Dyplom ukończenia studiów będzie wydany

  w ciągu 30 dni od daty złożenia w Dziekanacie kompletu dokumentów

   


   

   

   

   

  Informujemy o wznowieniu bezpośredniej obsługi interesantów w Dziekanacie.

  Dziekanat będzie otwarty we wtorki i czwartki w godz.: 11:00-13:00.

   

  W Dziekanacie będzie obsługiwana jedna osoba (zgodnie z zaleceniami: w maseczce jednorazowej lub wielokrotnego użytku, przyłbicy w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).

  Przed wejściem do Dziekanatu należy zdezynfekować ręce (płyn znajduje się przed drzwiami Dziekanatu). Prosimy o przyniesienie własnego długopisu i przygotowanie wcześniej wszystkich dokumentów (w pomieszczeniu Dziekanatu nie będzie możliwości wypełniania dokumentów).

  Mając na względzie obecną sytuację epidemiologiczną nadal zalecamy, aby sprawy niewymagające kontaktu bezpośredniego załatwiać mailowo i telefonicznie.

   

  Jednocześnie informujemy o przedłużeniu ważności legitymacji studenckich i doktoranckich: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-waznosci-legitymacji-studenckich-legitymacji-doktoranta-i-legitymacji-sluzbowych-nauczyciela-akademickiego

   


   

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. "Elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności potwierdzenia ich ważności w sposób określony w §21 ust.1.”

   

   

  ZARZĄDZENIE DYREKTORA USK Z DNIA 03.03.2020 W SPRAWIE WPROWADZENIA ZMIAN ORGANIZACYJNYCH NA TERENIE USK W BIAŁYMSTOKU

   

  Zasady dotyczące przystępowania do egzaminów USMLE studentów i absolwentów

   

  Podział na grupy - studia niestacjonarne - wersja z 11 października 2019 r.

   

  Podział na grupy - studia stacjonarne - wersja z 11 października 2019 r.