Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Proces dyplomowania.
 • Ostatnia zmiana 18.05.2023 przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego

  Proces dyplomowania

   

  Wykaz dokumentów 2023

  Komplet niżej wymienionych dokumentów należy złożyć w Dziekanacie niezwłocznie po zdaniu ostatniego egzaminu lub zaliczenia i opublikowaniu wszystkich wyników w Wirtualnej Uczelni:

  • dziennik praktyk
  • potwierdzenie wniesienia opłaty w wysokości 60 zł (za wydanie dyplomu wraz z dwoma odpisami w języku polskim )

  dodatkowo (jeśli dotyczy):

  • ksero aktu małżeństwa - w przypadku, gdy zmiana nazwiska nastąpiła przed ostatnim egzaminem lub zaliczeniem (dotyczy osób, które jeszcze nie zgłaszały zmiany nazwiska w Dziekanacie)
  • zaświadczenia dotyczące działalności naukowej, otrzymanych nagród oraz dodatkowych osiągnięć naukowych, z podpisem opiekuna koła naukowego (dokumenty poświadczające osiągnięcia należy złożyć wraz z pozostałymi dokumentami, natomiast informacje o osiągnięciach drogą mailową na adres helena.galuszewska@umb.edu.pl do 06.06.2023 r.)
  • osoby składające dokumenty na staż w woj. mazowieckim zobowiązane są do złożenia podania o wydanie przebiegu studiów
  • wniosek o wydanie dyplomu i suplementu innej osobie na podstawie upoważnienia do odbioru udzielonego jej przez absolwenta lub w przypadku wątpliwości na podstawie upoważnienia notarialnego – w wyjątkowych przypadkach, gdy dyplom nie będzie odbierany osobiście (wzór)
  • wniosek o odpis dyplomu/suplementu w języku obcym (wzór) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie odpisu dyplomu w języku obcym – 40 zł

  Karta obiegowa: Informujemy, że karty obiegowe będą podpisywane elektronicznie – przez złożeniem dokumentów proszę o upewnienie się, że jest Pan/ Pani rozliczona z każdym działem.

  Przyrzeczenie będzie podpisywane przy odbiorze dyplomu. (wzór)

  UWAGA! Na dyplomach ukończenia studiów wydawanych od 2020 r. nie będą umieszczane zdjęcia. Obowiązek dostarczenia zdjęć do Dziekanatu został zniesiony.

   

  Wydanie odpisów w języku obcym

  Odpis dyplomu/suplementu w języku obcym będzie wydany wyłącznie na wniosek złożony razem z pozostałymi dokumentami.

  Język obcy odpisu dyplomu: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski.

  Odpis suplementu może być wydany wyłącznie w języku angielskim.

  Za wydanie odpisu dyplomu w języku obcym pobierana jest opłata 40 zł.

  Zasady dostarczenia dokumentów przez studentów:

   1. dostarczenie osobiste: dokumentację należy złożyć kompletną. Nie będzie możliwe wypełnianie dokumentów w Dziekanacie.

  Dokumenty do dyplomu będą przyjmowane w następujących dniach:

  od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem środy) w godz.: 10:00-14:00

   1. dostarczenie za pomocą poczty (polecony)/kuriera: dokumentację należy wysyłać na następujący adres:

  Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  ul. Jana Kilińskiego 1

  15-089 Białystok

  z obowiązkowym dopiskiem: „Dokumenty do dyplomu”

   

  Podstawa prawna:

  Zarządzenie nr 123/2022 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 20.12.2022w sprawie zasad i sposobu sporządzania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, ich odpisów w języku polskim, w językach obcych i suplementów do dyplomów

  Uwaga !

  Dyplom ukończenia studiów będzie wydany

  w ciągu 30 dni od daty ukończenia studiów

   

  Informacje o działalności/praktykach/nagrodach

   Szczegółowy zapis na ten temat znajduje się w załączniku nr 3 Zarządzenia Rektora nr 123/2022

  W punkcie 6.1. „Dodatkowe informacje, w tym o odbytych praktykach i otrzymanych nagrodach” można umieszczać informacje o:

  1. w przypadku praktyk zawodowych należy wpisać rodzaj realizowanych praktyk na podstawie programu studiów (nazwa praktyk zawodowych, liczba godzin i punktów ECTS);

  2. potwierdzonej działalności w Samorządzie Studentów lub uczelnianej/wydziałowej organizacji studenckiej na rzecz Uniwersytetu;

  3. zaliczonych stażach/praktykach ponadprogramowych;

  4. innych dodatkowych osiągnięciach studenta np. otrzymanych wyróżnieniach, wybitnych osiągnięciach, które świadczą o zdobytych przez studenta umiejętnościach lub kompetencjach; student dostarcza stosowne potwierdzenie otrzymanych nagród lub wyróżnień (np. kopię dyplomu). Dodatkowe osiągnięcia studenta powinny mieć związek z realizowanym kierunkiem studiów;

  5. osiągnięciach sportowych studenta; otrzymanie nagrody lub wyróżnienia musi być potwierdzone przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UMB.

  Zgodnie z powyższym zapisem, będzie uwzględniana dokumentacja potwierdzająca:

  1. Praktyki ponadprogramowe
  2. Studia częściowo odbyte w innej uczelni, w tym za granicą (podać m.in. daty, liczbę semestrów, nazwę programu wymiany)
  3. Otrzymywane stypendia za wybitne osiągnięcia (nie dotyczy stypendiów UMB!)
  4. Otrzymane nagrody, wyróżnienia (podać rodzaje nagród, daty przyznania, rok studiów)
  5. Udział w kołach naukowych, pracach badawczych (wymienić m.in. koła naukowe, okres przynależności do nich, osiągnięcia w ramach działalności w kołach, ewentualnie pełnione funkcje i okresy ich pełnienia). Nie będą uwzględniane publikacje, udział w konferencjach.
  6. Osiągnięcia sportowe, przynależność do chóru Uniwersytetu (podać m.in. daty przynależności, zawody sportowe lub konkursy wraz z wynikami)
  7. Przynależność i działalność w organizacjach studenckich (podać m.in. pełnione funkcje i okres ich pełnienia, podejmowane inicjatywy i działalność w ramach organizacji)

   

  1. Extracurricular internship
  2. Partially completed studies at another university, including abroad
  3. Outstanding achievement scholarships
  4. Awards
  5. Students’ Scientific Group, research activities
  6. Sports achievements, university choir
  7. Functions and activities in the students’ unions and organizations

  Jeżeli dokumenty potwierdzające powyższe osiągnięcia są w języku obcym – konieczne jest dołączenie tłumaczenia na język polski.

  Jeśli student wnioskuje o dyplom w języku obcym konieczne jest przetłumaczenie powyższych osiągnięć na język angielski.

   

   

  Proces dyplomowania (plik wraz z przykładownymi osiągnięciami)