Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Proces dyplomowania.
 • Ostatnia zmiana 31.05.2024 przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego

  Proces dyplomowania

   

  Wykaz dokumentów 2024

   

  Komplet niżej wymienionych dokumentów należy złożyć w Dziekanacie w ciągu 14 dni po zdaniu ostatniego egzaminu lub zaliczenia i opublikowaniu wszystkich wyników w wirtualnej uczelni:

  • dziennik praktyk
  • potwierdzenie wniesienia opłaty w wysokości 60 zł (za wydanie dyplomu wraz z dwoma odpisami w języku polskim). Indywidualny nr rachunku bankowego każdego studenta znajduje się w wirtualnej uczelni

   

  Dodatkowo (jeśli dotyczy):

  • wniosek o odpis dyplomu i suplementu w języku obcym (wzór) oraz dowodu opłaty w wysokości 40 zł. Język obcy odpisu dyplomu: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski; język obcy odpisu suplementu: wyłącznie angielski (Uwaga! Data wniosku przed dniem ukończeńczenia studiów). Zgodnie z przepisami tytuł zawodowy oraz ocena końcowa na dyplomie w języku obcym pozostają w języku polskim.
  • wniosek o dodatkowy odpis dyplomu i suplementu (wzór). Za każdy kolejny odpis pobiera się opłata w wysokości 20 zł. 
  • dokumenty dotyczące działalności naukowej, otrzymanych nagród oraz dodatkowych osiągnięć (należy złożyć wraz z pozostałymi dokumentami, natomiast informacje o osiągnięciach prosimy wysyłać drogą mailową na adres helena.galuszewska@umb.edu.pl)
  • absolwenci składające dokumenty na staż w woj. mazowieckim zobowiązane są do złożenia podania o wydanie przebiegu studiów
  • wniosek o wydanie dyplomu i suplementu innej osobie na podstawie upoważnienia do odbioru udzielonego jej przez absolwenta lub w przypadku wątpliwości na podstawie upoważnienia notarialnego – w wyjątkowych przypadkach, gdy dyplom nie będzie odbierany osobiście (wzór)
  • wniosek o zmianę danych osobowych (wzór) oraz skrócony odpis aktu małżeństwa do wglądu – w przypadku, gdy zmiana nazwiska nastąpiła przed ostatnim egzaminem lub zaliczeniem (dotyczy osób, które jeszcze nie zgłaszały zmiany nazwiska w Dziekanacie)

   

  Karty obiegowe będą podpisywane elektronicznie. Przed złożeniem dokumentów prosimy o upewnienie się o rozliczenie z każdym działem: biblioteką, Domem Studenta, Działem Studenckim, Działem Finansowym. 

  Zaświadczenie o ukończeniu studiów (z informacją o nr. dyplomu, dacie ukończenia studiów oraz średnią), niezbędne do złożenia w Okręgowej Izbie Lekarskiej, będzie wydawane w pierwszych tygodniach po ukończeniu studiów. Informacja o możliwości odebrania zaświadczenia zostanie przekazana przez starostę albo drogą mailową.

  Nie ma obowiązku zwrócenia legitymacji studenckiej.

  Przyrzeczenie lekarskie będzie podpisywane przy odbiorze dyplomu. (wzór)

  Od 2020 r. na dyplomach ukończenia studiów zdjęcia nie są umieszczane. Obowiązek dostarczenia zdjęć do Dziekanatu został zniesiony.

   

   

  Zasady dostarczenia dokumentów przez absolwentów:

  • dostarczenie osobiste, dokumentację należy złożyć kompletną. Nie będzie możliwe wypełnianie dokumentów w Dziekanacie. Dokumenty do dyplomu przyjmowane od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem środy i czwartku) w godz. 10:00-14:00
  • dostarczenie za pomocą poczty/kuriera, dokumentację z dopiskiem „Dokumenty do dyplomu” należy wysyłać na adres: Dziekanat Wydziału Lekarskiego, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

   

   

  Podstawa prawna: Zarządzenie nr 123/2022 Rektora UMB z dnia 20.12.2022 w sprawie zasad i sposobu sporządzania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, ich odpisów w języku polskim, w językach obcych i suplementów do dyplomów. 

   

  Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Studiów UMB:

  • średnią ocen ze studiów jest średnia arytmetyczna z ostatecznych ocen ze wszystkich przedmiotów.

      Ostateczny wynik studiów otrzymuje się przez wyrównanie średniej arytmetycznej zgodnie z zasadą:

  do 3,50 – dostateczny (3)

  3,51-4,50 – dobry (4)

  4,51 i powyżej – bardzo dobry (5)

  • datą ukończenia studiów (tj. otrzymania tytułu lekarza) jest data złożenia ostatniego wymaganego planem studiów zaliczenia lub egzaminu.

   

  Uwaga!

  Dyplom ukończenia studiów będzie wydany

  w ciągu 30 dni od daty ukończenia studiów

   

  Uroczyste rozdanie dyplomów absolwentom 2024

  odbędzie się 17.10.2024 r. (czwartek)

  w Operze i Filharmonii Podlaskiej