• Nostryfikacje. Sala operacyjna w Uniwesyteckim Szpitalu Klinicznym
 • Ostatnia zmiana 12.09.2018 przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego

  Nostryfikacje

  Nostryfikacja dyplomów na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

   

  Pierwszy egzamin odbędzie się 28 września 2018 r. o godzinie 09:00 w Centrum Dydaktyczno-Naukowym Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB przy ulicy Szpitalnej 37 w Białymstoku. W związku z koniecznością przeprowadzenia formalności związanych z rozpoczęciem i przebiegiem egzaminu, prosimy o stawiennictwo w/w Centrum o godzinie 08:00. Prosimy również o przygotowanie na egzamin dowodu tożsamości ze zdjęciem.

   

  Postępowanie w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1467).

   

  Zasady przeprowadzania postępowania nostryfiakcyjnego dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą reguluje Zarządzenie nr 31/16 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dn. 9.06.2016 r.

   

  Przed złożeniem dokumentów w celu wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego, należy zapoznać się z treścią REGULAMINU POSTĘPOWANIA NOSTRYFIKACYJNEGO.

   

  Komplet dokumentów do nostryfikacji dyplomu uzyskanego za granicą należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (ul. Jana Kilińskiego 1).

   

  UWAGA: dokumenty będą przyjmowane w dniach 20-31 sierpnia 2018 r.

   

  Prosimy o przygotowanie oraz uporządkowanie wszystkich dokumentów i w momencie ich składania podawania ich w podanej niżej kolejności:

   

  1. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 31/16 Rektora UMB z dnia 09.06.2016 r. (wniosek o przeprowadzenie procedury nostryfikacji) wypełniony drukowanymi literami,

   

  2. Kserokopia paszportu lub dowodu tożsamości - oryginał do wglądu,

   

  3. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem postępowania nostryfikacyjnego,

   

  4. Oryginał dyplomu zalegalizowany lub opatrzony apostille do wglądu, 2 kserokopie dyplomu, 2 kserokopie tłumaczenia dyplomu,

   

  5. Oryginał suplementu do dyplomu zalegalizowany lub opatrzony apostille do wglądu, 2 kserokopie suplementu, 2 kserokopie tłumaczenia suplementu,

   

  6. Oryginał certyfikatu/zaświadczenia o akredytacji do wglądu, 1 kserokopia certyfikatu/zaświadczenia o akredytacji, 1 kserokopia tłumaczenia certyfikatu/zaświadczenia o akredytacji,

   

  7. W przypadku zmiany nazwiska - kserokopię aktu małżeństwa, kserokopię tłumaczenia aktu małżeństwa - oryginały do wglądu.

   

  Dodatkowo prosimy o przygotowanie zaadresowanych kopert: dwóch małych oraz jednej A4 (imię i nazwisko, adres do korespondencji wraz z kodem pocztowym) oraz trzech zaadresowanych potwierdzeń odbioru.

   

  Wszystkie dostarczone dokumenty muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości: /Lista tłumaczy przysięgłych/ lub przez zagranicznego tłumacza i poświadczone przez właściwego konsula RP.

   

  W ciągu 7 dni od dnia złożenia dokumentów kandydat zobowiązany jest do wniesienia opłaty za postępowanie nostryfikacyjne.

  Opłata wynosi 2.695 złotych.

  Koszt nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych określa zarządzenie Rektora - treść zarządzenia.

  Sprawy administracyjne związane z postępowaniami nostryfikacyjnymi: tel. 85/748-54-29

   

  WZÓR PODANIA - załącznik Nr 1

  OŚWIADCZENIE

  INFORMACJA O OPŁATACH