• Nostryfikacje. Sala operacyjna w Uniwesyteckim Szpitalu Klinicznym
 • Ostatnia zmiana 07.11.2017 przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego

  Nostryfikacje

  Wyniki egzaminu nostryfikacyjnego z dnia 03.11.2017

  KIERUNEK LEKARSKI

  KIERUNEK LEKARSKO - DENTYSTYCZNY

   

   

   

  Wyniki egzaminu porównującego efekty kształcenia z dnia 26.09.2017r.

  KIERUNEK LEKARSKI

  KIERUNEK LEKARSKO - DENTYSTYCZNY

   

   

   

   

   

  Nostryfikacja dyplomów na Wydziale Lek arskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

   

  Postępowanie w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1467).

   

  Zasady przeprowadzania postępowania nostryfiakcyjnego dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą reguluje Zarządzenie nr 31/16 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dn. 9.06.2016 r.

   

  Przed złożeniem dokumentów w celu wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego, należy zapoznać się z treścią REGULAMINU POSTĘPOWANIA NOSTRYFIKACYJNEGO.

   

  Komplet dokumentów do nostryfikacji dyplomu uzyskanego za granicą należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (ul. Jana Kilińskiego 1). UWAGA: dokumenty będą przyjmowane w dniach 16-31 sierpnia 2017 r.

  Prosimy dodatkowo o przygotowanie oryginału dyplomu do wglądu oraz o złożenie kserokopii wszystkich dokumentów :

  - dwóch kserkopii dyplomu,

  - po jednej kserokopii suplementu, zaświadczenia o akredytacji uczelni i wszystkich tłumaczeń składanych w oryginale.

  Dodatkowo prosimy o przygotowanie zaadresowanych kopert: dwóch małych oraz jednej A4 (imię i nazwisko, adres do korespondencji wraz z kodem pocztowym) oraz trzech zaadresowanych potwierdzeń odbioru.

   

  Wszystkie dostarczone dokumenty muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości: http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-t.... lub przez zagranicznego tłumacza i poświadczone przez właściwego konsula RP.

  Koszt nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych określa zarządzenie Rektora - treść zarządzenia.

  Sprawy administracyjne związane z postępowaniami nostryfikacyjnymi: tel. 85/748-54-29

   

  WZÓR PODANIA - załącznik Nr 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Statystyki egzaminów:

   

  wrzesień 2013 - 61 kandydatów (zdało 8)

  październik 2013 - 47 kandydatów (zdało 14)

  wrzesień 2014 - 167 kandydatów (zdało 40)

  listopad 2014 - 113 kandydatów (zdało 29)

  wrzesień / listopad 2015 - 173 kandydatów (zdało 51)