• Nostryfikacje. Sala operacyjna w Uniwesyteckim Szpitalu Klinicznym
 • Ostatnia zmiana 07.05.2020 przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego

  Nostryfikacje

  Nostryfikacja dyplomów na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

   

  Postępowanie w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2019 r. (Dz.U. 2018 poz. 1881).

   

  Zasady przeprowadzania postępowania nostryfiakcyjnego dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą reguluje Zarządzenie nr 47/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dn. 02.07.2019 r.

   

  Przed złożeniem dokumentów w celu wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego, należy zapoznać się z treścią REGULAMINU POSTĘPOWANIA NOSTRYFIKACYJNEGO.

   

  Komplet dokumentów do nostryfikacji dyplomu uzyskanego za granicą należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (ul. Jana Kilińskiego 1).

   

  UWAGA: dokumenty będą przyjmowane w dniach 17-31 sierpnia 2020 r. w godzinach 8.00-14.00 od poniedziałku do piatku

   

  Prosimy o przygotowanie oraz uporządkowanie wszystkich dokumentów i w momencie ich składania podawania ich w podanej niżej kolejności:

   

  1. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 47/2019 Rektora UMB z dnia 02.07.2019 r. (wniosek o przeprowadzenie procedury nostryfikacji) wypełniony drukowanymi literami,

   

  2. Kserokopia paszportu lub dowodu tożsamości - oryginał do wglądu,

   

  3. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem postępowania nostryfikacyjnego,

   

  4. Oryginał dyplomu zalegalizowany lub opatrzony apostille do wglądu,  kserokopia dyplomu, oryginał tłumaczenia dyplomu do wglądu, kserokopia tłumaczenia dyplomu,

   

  5. Oryginał suplementu do dyplomu zalegalizowany lub opatrzony apostille do wglądu,  kserokopia suplementu,  oryginał tłumaczenia suplementu do wglądu, kserokopia tłumaczenia suplementu,

   

  6. Oryginał świadectwa, dyplomu lub innego dokumentu, na podstawie którego osoba ubiegajaca się o nostryfikację została przyjęta na studia wraz z tłumaczeniem-do wglądu, kserokopia oryginału oraz tłumaczenia

   

  7. Oryginał certyfikatu/zaświadczenia o akredytacji do wglądu,  kserokopia certyfikatu/zaświadczenia o akredytacji,  kserokopia tłumaczenia certyfikatu/zaświadczenia o akredytacji,

   

  8. W przypadku zmiany nazwiska - kserokopię aktu małżeństwa, kserokopię tłumaczenia aktu małżeństwa - oryginały do wglądu.

   

  Dodatkowo prosimy o przygotowanie zaadresowanych kopert: dwóch małych oraz jednej A4 (imię i nazwisko, adres do korespondencji wraz z kodem pocztowym) oraz trzech zaadresowanych potwierdzeń odbioru.

   

  Wszystkie dostarczone dokumenty muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości: /Lista tłumaczy przysięgłych/ lub przez zagranicznego tłumacza i poświadczone przez właściwego konsula RP.

   

  W ciągu 14 dni od dnia złożenia dokumentów kandydat zobowiązany jest do wniesienia opłaty za postępowanie nostryfikacyjne.

  Opłata wynosi 3 205,00 złotych.

  Koszt nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych określa zarządzenie Rektora - treść zarządzenia.

   

   

  Sprawy administracyjne związane z postępowaniami nostryfikacyjnymi: tel. 85/748-54-29

   

   

  WZÓR PODANIA - załącznik Nr 1

  OŚWIADCZENIE