• Nostryfikacje. Sala operacyjna w Uniwesyteckim Szpitalu Klinicznym
 • Ostatnia zmiana 20.10.2021 przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego

  Nostryfikacje

   

  Nostryfikacja dyplomów na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

   

   

  Postępowanie w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2019 r. (Dz.U. 2018 poz. 1881).

   

  Zasady przeprowadzania postępowania nostryfiakcyjnego dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą reguluje Zarządzenie nr 47/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dn. 02.07.2019 r.

   

  Dodatkowe  wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminu

   

  Przed złożeniem dokumentów w celu wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego, należy zapoznać się z treścią REGULAMINU POSTĘPOWANIA NOSTRYFIKACYJNEGO.

   

  Komplet dokumentów do nostryfikacji dyplomu uzyskanego za granicą należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (ul. Jana Kilińskiego 1).

   

   

  Kandydat do nostryfikacji zobowiązany jest złożyć w Dziekanacie następujący komplet dokumentów:

  • wniosek o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego - wzór wniosku,
  • dyplom uzyskany za granicą, tłumaczenie dyplomu,
  • suplement do dyplomu, tłumaczenie suplementu do dyplomu
  • świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego osoba ubiegająca się o nostryfikację, została przyjęta na studia, tłumaczenie,
  • informację imienną o zagranicznym dyplomie z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej link do strony
  • oryginał certyfikatu/zaświadczenia o akredytacji do wglądu, kserokopia certyfikatu/zaświadczenia o akredytacji, kserokopia tłumaczenia certyfikatu/zaświadczenia o akredytacji,

  • w przypadku zmiany nazwiska - kserokopię aktu małżeństwa, kserokopię tłumaczenia aktu małżeństwa - oryginały do wglądu,

  • OŚWIADCZENIE

    

    

   
  Wszystkie dostarczone dokumenty muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html lub sporządzone przez  zagranicznego tłumacza i poświadczone przez właściwego konsula RP
   
   
  Do Dziekanatu dostarczamy kserokopie oraz oryginały dokumentów do wglądu.
   

  Dodatkowo prosimy o przygotowanie zaadresowanych kopert: dwóch małych oraz jednej A4 (imię i nazwisko, adres do korespondencji wraz z kodem pocztowym) oraz trzech zaadresowanych potwierdzeń odbioru. Wpisują Państwo swoje dane jako adresata przesyłki.

   
   
   

  W ciągu 14 dni od dnia złożenia dokumentów kandydat zobowiązany jest do wniesienia opłaty za postępowanie nostryfikacyjne.

  Opłata wynosi 3 205,00 złotych.

  Opłatę należy uiścić na konto Uczelni Bank Pekao SA Oddział w Białymstoku: 40 1240 5211 1111 0000 4920 7392

  Dowód opłaty należy wysłać w postaci zeskanowanej na adres e-mail lub przesłać pocztą kserokopię na adres Dziekanatu.
   
  Wysokość opłaty za postępowanie nostryfikacyjne dyplomu ukończenia studiów za granicą określa Zarządzenie Rektora 49/2019

   

  Termin składania dokumentów nostryfikacyjnych w 2021r. zostanie podany w połowie roku.


   

   

  UWAGA: dokumenty będą przyjmowane w dniach 23 sierpnia - 03 września 2021 r. w godzinach 8.00-14.00 od poniedziałku do piątku.

   

   

  EGZAMIN    PORÓWNUJĄCY EFEKTY KSZTAŁCENIA

  odbędzie się 23 września 2021 roku.

  Sale z przypisanymi numerami rekrutacyjnymi podamy 20 września 2021 roku.

   

  Kierunek lekarsko-dentystyczny podział na sale 23.09.2021:

  Aula Cantrum Dydaktyki Stomatologicznej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 24 A w Białymstoku. Numery rejestracyjne: 137. 162. 163. 185. 195. 203. 230. 262. 266. 273. 278.

   

  Kierunek lekarski podział na sale 23.09.2021:

  Sala Kolumnowa lewe skrzydło pałacu przy ul. Jana Kilińskiego 1 w Białymstoku. Numery rejestracyjne: 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.


  Aula im. Prof. Karola Buluka ("Beczka") w budynku Collegium Universum przy ul. Mickiewicza 2c w Białymstoku. Numery rejestracyjne: 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147.


  Collegium Pathologicum przy ul. Waszyngtona 13 w Białymstoku. Numery rejestracyjne:  148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 159. 160. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202.


  Aula nr 1 Euroregionalne Centrum Farmacji UMB przy ul. Adama Mickiewicza 2d w Białymstoku. Numery rejestracyjne: 204. 205. 206. 207. 208. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 263. 264. 265. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 274. 275. 276. 277. 279. 280.

  Egzamin nostryfikacyjny odbędzie się 23.09.2021 roku (czwartek).

  Wpuszczanie osób na egzamin godzina 8:00-8:50.

  Egzamin godzina 9:00-12:00.

   

   

  Wyniki egzaminu kierunek lekarski

  Wycofano pytanie nr 97-kierunek lekarski

  Na 149 możliwych punktów 83 punkty wynik pozytwny.

   

  Wyniki egzaminu kierunek lekarsko-dentystyczny

  Na 150 możliwych punktów 84 punkty wynik pozytwny.

   

  Oficjalne wyniki wraz dokumentacją po Radzie Wydziału.

   

   

  Szanowni Państwo,

  w związku z licznymi pytaniami kilka krótkich informacji:

  - Rada Wydziału odbędzie się 29.09.2021 r.,

  - termin egzaminu nostryfikacyjnego zostanie podany po Radzie Wydziału,

  - dokumentacja związana z egzaminem będzie przygotowywana do trzech tygodni,

  - wgląd w pracę jest  opisany w Regulaminie - podpisywali Państwo znajomość regulaminu.

   

  Rada Wydziału ustaliła termin egzaminu nostryfikacyjnego

  na dzień 19.10.2021 roku (wtorek).

  Dalsze informacje będa umieszczone na stronie oraz wysłane listownie.

   

  Szanowni Państwo,

  rozesłane zaświadczenia mają wpisaną błędną datę Rady Wydziału. Bardzo proszę o odesłanie zaświadczeń. Odeślemy poprawione zaświadczenie.

   

   

  Kierunek lekarsko-dentystyczny podział na sale 19.10.2021 roku (wtorek)

  godzina egzaminu 10:00-13:00

  Collegium Pathologicum przy ul. Waszyngtona 13 w Białymstoku. Numery rejestracyjne: 137. 162. 163. 185. 195. 203. 230. 262. 266. 273. 278.

   

  Kierunek lekarski podział na sale 19.10.2021 roku (wtorek)

  godzina egzaminu 10:00-13:00

  Sala Kolumnowa lewe skrzydło pałacu przy ul. Jana Kilińskiego 1 w Białymstoku. Numery rejestracyjne: 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 23. 24.  25. 28. 29. 30. 31. 33. 34. 35. 38. 39. 40. 41. 46. 47. 48. 49. 50. 52. 54. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 94. 95. 96. 98. 99. 105. 106. 107. 109. 


  Aula im. Prof. Karola Buluka ("Beczka") w budynku Collegium Universum przy ul. Mickiewicza 2c w Białymstoku. Numery rejestracyjne: 110. 113. 117. 118. 119. 120. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 150. 151. 152. 154. 155. 156. 157. 159. 160. 166. 167. 168. 169. 170. 172. 173. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 182. 184. 187. 188. 189. 191. 193. 194. 198. 200. 201. 202. 204. 205. 206. 207. 208. 210. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 220. 221. 222. 223. 225.


  Collegium Pathologicum przy ul. Waszyngtona 13 w Białymstoku. Numery rejestracyjne:  228. 231. 232. 233. 234. 235. 237. 238. 240. 241. 242. 244. 245. 246. 247. 248. 251. 255. 256. 257. 259. 260. 264. 265. 267. 268. 270. 271. 274. 275. 276. 277. 279. 280.

   

  W związku z koniecznością przeprowadzenia formalności związanych z rozpoczeciem i przebiegiem egzaminu, prosimy o stawiennictwo w wyżej wymienionych miejscach o godzinie 9:30.

   

   

  Wyniki egzaminu kierunek lekarski 19.10.2021 r.

  Wycofano pytania nr. 26, 29.

  Na 148 możliwych punktów 82 punkty wynik pozytwny.

   

  Wyniki egzaminu kierunek lekarsko-dentystyczny 19.10.2021 r.

  Wycofano pytania nr. 86, 89.

  Na 148 możliwych punktów 82 punkty wynik pozytwny.

   

  Oficjalne wyniki wraz dokumentacją po Radzie Wydziału.

   

   

  Szanowni Państwo,

  w związku z licznymi pytaniami kilka krótkich informacji:

  - Rada Wydziału odbędzie się 27.10.2021 r.,

  - dokumentacja związana z egzaminem będzie przygotowywana do dwóch tygodni od Rady Wydziału,

  - wgląd w pracę jest  opisany w Regulaminie - podpisywali Państwo znajomość regulaminu.

   

  Sprawy administracyjne związane z postępowaniami nostryfikacyjnymi: tel. 85/748-54-29, Iwona Falkowska email: iwona.falkowska@umb.edu.pl