Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nostryfikacje.
 •  Nostryfikacje. Sala operacyjna w Uniwesyteckim Szpitalu Klinicznym
 • Ostatnia zmiana 11.03.2024 przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego

  Nostryfikacje

   

  Nostryfikacja dyplomów na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

   

   

  Postępowanie w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2019 r. (Dz.U. 2018 poz. 1881).

   

  Zasady przeprowadzania postępowania nostryfiakcyjnego dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą reguluje Zarządzenie nr 47/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dn. 02.07.2019 r.

   

   

  Przed złożeniem dokumentów w celu wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego, należy zapoznać się z treścią REGULAMINU POSTĘPOWANIA NOSTRYFIKACYJNEGO.

   

   

  Komplet dokumentów do nostryfikacji dyplomu uzyskanego za granicą należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok).

   

   

  Kandydat do nostryfikacji zobowiązany jest złożyć w Dziekanacie następujący komplet dokumentów:

  • wniosek o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego - wzór wniosku, wypełniamy pisemem drukowanym, czytelnie,
  • dyplom uzyskany za granicą opatrzony apostille, tłumaczenie dyplomu (kserokopie, oryginały do wglądu),
  • suplement do dyplomu opatrzony apostille, tłumaczenie suplementu do dyplomu (kserokopie, oryginały do wglądu),
  • świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego osoba ubiegająca się o nostryfikację, została przyjęta na studia, tłumaczenie (kserokopie, oryginały do wglądu),
  • informację imienną o zagranicznym dyplomie z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej link do strony (kserokopie, oryginały do wglądu),
  • oryginał certyfikatu/zaświadczenia o akredytacji do wglądu, kserokopia certyfikatu/zaświadczenia o akredytacji, kserokopia tłumaczenia certyfikatu/zaświadczenia o akredytacji,

  • w przypadku zmiany nazwiska - kserokopię aktu małżeństwa, kserokopię tłumaczenia aktu małżeństwa - oryginały do wglądu,

  • OŚWIADCZENIE

   Do Dziekanatu dostarczamy kserokopie oraz oryginały dokumentów do wglądu. Na miejscu nie kserujemy dokumentacji.
    

   Dodatkowo prosimy o przygotowanie zaadresowanych kopert: dwóch małych oraz jednej A4 (imię i nazwisko, adres do korespondencji wraz z kodem pocztowym) oraz trzech zaadresowanych potwierdzeń odbioru. Wpisują Państwo swoje dane jako adresata przesyłki.

    

   
  Wszystkie dostarczone dokumenty muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html lub sporządzone przez  zagranicznego tłumacza i poświadczone przez właściwego konsula RP
   
   

   

   
  W ciągu 14 dni od dnia złożenia dokumentów kandydat zobowiązany jest do wniesienia opłaty za postępowanie nostryfikacyjne.

  Opłata wynosi 4685 złotych

  Opłatę należy uiścić na konto Uczelni Bank Pekao SA Oddział w Białymstoku: 40 1240 5211 1111 0000 4920 7392

  W tytule wpisujemy imię nazwisko, postępowanie nostryfikacyjne, numer rekrutacyjny (uzyskany z Dziekanatu).

  Dowód opłaty należy wysłać w postaci zeskanowanej na adres e-mail lub przesłać pocztą kserokopię na adres Dziekanatu.
   
  Wysokość opłaty za postępowanie nostryfikacyjne dyplomu ukończenia studiów za granicą określa Zarządzenie Rektora 49/2019

   

  Termin składania dokumentów nostryfikacyjnych w 2024 r.


  dokumenty będą przyjmowane w dniach 19 sierpnia (poniedziałek)- 30 sierpnia(piątek) 2024 r.

  w godzinach 8.00-14.00 od poniedziałku do piątku.

   

   


   

   

   

   

  https://www.prawo.pl/student/pomoc-przy-nostryfikacji-dyplomu-dla-obywateli-ukrainy,515925.html

   

   

   

   

  Sprawy administracyjne związane z postępowaniami nostryfikacyjnymi: tel. 85/748-54-29, Iwona Falkowska email: iwona.falkowska@umb.edu.pl