• Nostryfikacje. Sala operacyjna w Uniwesyteckim Szpitalu Klinicznym
 • Ostatnia zmiana 04.02.2019 przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego

  Nostryfikacje

  Wyniki z egzaminu nostryfikacyjnego z dnia 09.11.2018 r. 

  /photo/pliki/Dziekanat-WL/Nostryfikacje/wyniki_na_strone_nostryfikacje_09.11.2018_r..xlsx

   

   

   

  Bardzo proszę osoby chcące osobiście odebrać dokumenty dotyczące pozytywnego wyniku z postępowania nostryfikacyjnego o przesłanie takiej informacji na email iwona.falkowska@umb.edu.pl    termin zgłoszeń 07.11.2018 godz.9.00

  Brak takiej dyspozycji spowoduje wysyłkę pocztą.

   

   

  Egzamin nostryfikacyjny z kierunku lekarskiego odbędzie się 09.11.2018 r.  godz. 8.00 w auli Collegium Pathologicum przy ulicy Waszyngtona 13. 

  Bardzo prosimy o przybycie minimum 40 minut wcześniej przed rozpoczęciem egzaminu.

   

   

   

  Egzamin nostryfikacyjny z kierunku lekarsko-dentystycznego odbędzie się 09.11.2018 r.  godz. 9.00 w sali Seminaryjnej 2.02 w Zakładzie Patomorfologii Lekarskiej Budynek  Collegium Pathologicum I piętro przy ulicy Waszyngtona 13. 

  Bardzo prosimy o przybycie minimum 40 minut wcześniej przed rozpoczęciem egzaminu.

   

   

   

  Wyniki wstępne z egzaminu nostryfikacji z dnia 28.09.2018 r.

  Ostateczne wyniki wraz z terminem egzaminu poprawkowego zostaną podane po Radzie Wydziału, która odbędzie się pod koniec października.

   

  Nostryfikacja dyplomów na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

   

  Postępowanie w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1467).

   

  Zasady przeprowadzania postępowania nostryfiakcyjnego dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą reguluje Zarządzenie nr 31/16 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dn. 9.06.2016 r.

   

  Przed złożeniem dokumentów w celu wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego, należy zapoznać się z treścią REGULAMINU POSTĘPOWANIA NOSTRYFIKACYJNEGO.

   

  Komplet dokumentów do nostryfikacji dyplomu uzyskanego za granicą należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (ul. Jana Kilińskiego 1).

   

  UWAGA: dokumenty będą przyjmowane w dniach 20-31 sierpnia 2018 r.

   

  Prosimy o przygotowanie oraz uporządkowanie wszystkich dokumentów i w momencie ich składania podawania ich w podanej niżej kolejności:

   

  1. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 31/16 Rektora UMB z dnia 09.06.2016 r. (wniosek o przeprowadzenie procedury nostryfikacji) wypełniony drukowanymi literami,

   

  2. Kserokopia paszportu lub dowodu tożsamości - oryginał do wglądu,

   

  3. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem postępowania nostryfikacyjnego,

   

  4. Oryginał dyplomu zalegalizowany lub opatrzony apostille do wglądu, 2 kserokopie dyplomu, 2 kserokopie tłumaczenia dyplomu,

   

  5. Oryginał suplementu do dyplomu zalegalizowany lub opatrzony apostille do wglądu, 2 kserokopie suplementu, 2 kserokopie tłumaczenia suplementu,

   

  6. Oryginał certyfikatu/zaświadczenia o akredytacji do wglądu, 1 kserokopia certyfikatu/zaświadczenia o akredytacji, 1 kserokopia tłumaczenia certyfikatu/zaświadczenia o akredytacji,

   

  7. W przypadku zmiany nazwiska - kserokopię aktu małżeństwa, kserokopię tłumaczenia aktu małżeństwa - oryginały do wglądu.

   

  Dodatkowo prosimy o przygotowanie zaadresowanych kopert: dwóch małych oraz jednej A4 (imię i nazwisko, adres do korespondencji wraz z kodem pocztowym) oraz trzech zaadresowanych potwierdzeń odbioru.

   

  Wszystkie dostarczone dokumenty muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości: /Lista tłumaczy przysięgłych/ lub przez zagranicznego tłumacza i poświadczone przez właściwego konsula RP.

   

  W ciągu 7 dni od dnia złożenia dokumentów kandydat zobowiązany jest do wniesienia opłaty za postępowanie nostryfikacyjne.

  Opłata wynosi 2.695 złotych.

  Koszt nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych określa zarządzenie Rektora - treść zarządzenia.

  Sprawy administracyjne związane z postępowaniami nostryfikacyjnymi: tel. 85/748-54-29

   

  WZÓR PODANIA - załącznik Nr 1

  OŚWIADCZENIE

  INFORMACJA O OPŁATACH