• Nostryfikacje. Sala operacyjna w Uniwesyteckim Szpitalu Klinicznym
 • Ostatnia zmiana 10.07.2019 przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego

  Nostryfikacje

   

  Nostryfikacja dyplomów na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

   

  Postępowanie w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2019 r. (Dz.U. 2018 poz. 1881).

   

  Zasady przeprowadzania postępowania nostryfiakcyjnego dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą reguluje Zarządzenie nr 47/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dn. 02.07.2019 r.

   

  Przed złożeniem dokumentów w celu wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego, należy zapoznać się z treścią REGULAMINU POSTĘPOWANIA NOSTRYFIKACYJNEGO.

   

  Komplet dokumentów do nostryfikacji dyplomu uzyskanego za granicą należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (ul. Jana Kilińskiego 1).

   

  UWAGA: dokumenty będą przyjmowane w dniach 19-30 sierpnia 2019 r.

   

  Prosimy o przygotowanie oraz uporządkowanie wszystkich dokumentów i w momencie ich składania podawania ich w podanej niżej kolejności:

   

  1. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 47/2019 Rektora UMB z dnia 02.07.2019 r. (wniosek o przeprowadzenie procedury nostryfikacji) wypełniony drukowanymi literami,

   

  2. Kserokopia paszportu lub dowodu tożsamości - oryginał do wglądu,

   

  3. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem postępowania nostryfikacyjnego,

   

  4. Oryginał dyplomu zalegalizowany lub opatrzony apostille do wglądu,  kserokopie dyplomu,  kserokopie tłumaczenia dyplomu,

   

  5. Oryginał suplementu do dyplomu zalegalizowany lub opatrzony apostille do wglądu,  kserokopie suplementu,  kserokopie tłumaczenia suplementu,

   

  6. Oryginał certyfikatu/zaświadczenia o akredytacji do wglądu,  kserokopia certyfikatu/zaświadczenia o akredytacji,  kserokopia tłumaczenia certyfikatu/zaświadczenia o akredytacji,

   

  7. W przypadku zmiany nazwiska - kserokopię aktu małżeństwa, kserokopię tłumaczenia aktu małżeństwa - oryginały do wglądu.

   

  Dodatkowo prosimy o przygotowanie zaadresowanych kopert: dwóch małych oraz jednej A4 (imię i nazwisko, adres do korespondencji wraz z kodem pocztowym) oraz trzech zaadresowanych potwierdzeń odbioru.

   

  Wszystkie dostarczone dokumenty muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości: /Lista tłumaczy przysięgłych/ lub przez zagranicznego tłumacza i poświadczone przez właściwego konsula RP.

   

   

  Sprawy administracyjne związane z postępowaniami nostryfikacyjnymi: tel. 85/748-54-29

   

   

  WZÓR PODANIA - załącznik Nr 1

  OŚWIADCZENIE