• Nostryfikacje. Sala operacyjna w Uniwesyteckim Szpitalu Klinicznym
 • Ostatnia zmiana 09.02.2022 przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego

  Nostryfikacje

   

  Nostryfikacja dyplomów na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

   

   

  Postępowanie w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2019 r. (Dz.U. 2018 poz. 1881).

   

  Zasady przeprowadzania postępowania nostryfiakcyjnego dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą reguluje Zarządzenie nr 47/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dn. 02.07.2019 r.

   

  Dodatkowe  wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminu

   

  Przed złożeniem dokumentów w celu wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego, należy zapoznać się z treścią REGULAMINU POSTĘPOWANIA NOSTRYFIKACYJNEGO.

   

  Komplet dokumentów do nostryfikacji dyplomu uzyskanego za granicą należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (ul. Jana Kilińskiego 1).

   

   

  Kandydat do nostryfikacji zobowiązany jest złożyć w Dziekanacie następujący komplet dokumentów:

  • wniosek o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego - wzór wniosku,
  • dyplom uzyskany za granicą, tłumaczenie dyplomu,
  • suplement do dyplomu, tłumaczenie suplementu do dyplomu
  • świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego osoba ubiegająca się o nostryfikację, została przyjęta na studia, tłumaczenie,
  • informację imienną o zagranicznym dyplomie z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej link do strony
  • oryginał certyfikatu/zaświadczenia o akredytacji do wglądu, kserokopia certyfikatu/zaświadczenia o akredytacji, kserokopia tłumaczenia certyfikatu/zaświadczenia o akredytacji,

  • w przypadku zmiany nazwiska - kserokopię aktu małżeństwa, kserokopię tłumaczenia aktu małżeństwa - oryginały do wglądu,

  • OŚWIADCZENIE

    

    

   
  Wszystkie dostarczone dokumenty muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html lub sporządzone przez  zagranicznego tłumacza i poświadczone przez właściwego konsula RP
   
   
  Do Dziekanatu dostarczamy kserokopie oraz oryginały dokumentów do wglądu.
   

  Dodatkowo prosimy o przygotowanie zaadresowanych kopert: dwóch małych oraz jednej A4 (imię i nazwisko, adres do korespondencji wraz z kodem pocztowym) oraz trzech zaadresowanych potwierdzeń odbioru. Wpisują Państwo swoje dane jako adresata przesyłki.

   
   
   

  W ciągu 14 dni od dnia złożenia dokumentów kandydat zobowiązany jest do wniesienia opłaty za postępowanie nostryfikacyjne.

  Opłata wynosi 3 205,00 złotych.

  Opłatę należy uiścić na konto Uczelni Bank Pekao SA Oddział w Białymstoku: 40 1240 5211 1111 0000 4920 7392

  Dowód opłaty należy wysłać w postaci zeskanowanej na adres e-mail lub przesłać pocztą kserokopię na adres Dziekanatu.
   
  Wysokość opłaty za postępowanie nostryfikacyjne dyplomu ukończenia studiów za granicą określa Zarządzenie Rektora 49/2019

   

  Termin składania dokumentów nostryfikacyjnych w 2022 r.


  dokumenty będą przyjmowane w dniach 22 sierpnia (poniedziałek)- 02 września(piątek) 2022 r.

  w godzinach 8.00-14.00 od poniedziałku do piątku.

   

   

   

   

  Sprawy administracyjne związane z postępowaniami nostryfikacyjnymi: tel. 85/748-54-29, Iwona Falkowska email: iwona.falkowska@umb.edu.pl