Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Przemówienie inauguracyjne rektora UMB.
 • Ostatnia zmiana 16.10.2012 przez Medyk Białostocki

  Przemówienie inauguracyjne rektora UMB

  Wasze Eminencje, Pani Minister, Panie Ministrze,

  Magnificencje, Drodzy Goście,

  Członkowie Społeczności Akademickiej

   

  Z wielką satysfakcją i dumą mogę stwierdzić, że miniony rok akademicki był niezwykle owocnym okresem w historii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jako jedna z trzech akademickich uczelni medycznych nasza Alma Mater w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu uzyskała prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  W lipcu 2012 r. Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku uzyskało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego z największą ilością uzyskanych punktów.

  Centrum Badań Innowacyjnych tworzą jednostki organizacyjne Wydziału lekarskiego i Wydziału farmaceutycznego naszej uczelni wraz z Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk oraz dwoma partnerami zagranicznymi:

  Center for Statisticks - Hasselt University z Belgii - europejskim liderem w zakresie biostatystyki i bioinformatyki oraz z Center for Metabolomics University San Pablo z Hiszpanii, światowym liderem w dziedzinie badań z wykorzystaniem metabolomiki.

  W ramach projektu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego prowadzone będą poszukiwania nowych markerów wczesnego wykrywania i zapobiegania chorobom cywilizacyjnym oraz ich skutecznej indywidualizowanej terapii w oparciu o innowacyjne technologie wielkoskalowe, w tym genomikę, proteomikę, metabolomikę oraz najnowocześniejsze metody obrazowania medycznego. Obszary badawcze obejmują choroby cywilizacyjne, które stanowią główne zagrożenia zdrowotne społeczeństw, w tym w szczególności: choroby nowotworowe, choroby układu krążenia, otyłość i cukrzyca, choroby ośrodkowego układu nerwowego oraz obszar medycyny regeneracyjnej.

  Ważnym elementem projektu będzie analiza olbrzymiej ilości danych. Są to miliony rekordów dotyczących jednego pacjenta i integracji ich z fenotypem choroby przy zastosowaniu najnowocześniejszych metod analitycznych. W tym celu powstanie Laboratorium Bioinformatyki oraz zostaną zorganizowane międzynarodowe studia doktoranckie w języku angielskim w zakresie bioinformatyki i biostatystyki.

  We wrześniu bieżącego roku w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw” uczelnia podpisała umowę na realizację projektu pn. „Ośrodek do analiz zagrożeń cywilizacyjnych lub środowiskowych i sposobów przeciwdziałania”. Wartość inwestycji to 20 milionów 700 tys. zł w ramach której zostanie wybudowane i wyposażone Centrum Badań Innowacyjnych wraz z Laboratorium Bioinformatyki.

  Przeczytaj: Relacja z inauguracji roku akademickiego 

                      Przemówienia wygłoszone podczas inauguracji roku akademickiego 

                      Medale i wyróżnienia dla najlepszych  

  Innowacyjność i komercjalizacja

  Sprawne zarządzanie uczelnią, programami badawczymi i dydaktyką wymaga wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych.

  Niedługo zostanie uruchomiony najnowszy projekt pt. „Wdrażanie modeli zarządzania jakością w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, wdrożenie modeli zarządzania organizacją dydaktyki i badań naukowych oraz zarządzania jakością kształcenia w oparciu o Zintegrowany System Informatyczny.

  Na wprowadzenie tego systemu uczelnia uzyskała finansowanie w wysokości 4 miliony 200 tys. zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - kierunki o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

  Innowacyjność, kreatywność i komercjalizacja badań naukowych to kierunki, do których zmierza Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, także poprzez wykorzystywanie doświadczeń liderów nauki i biznesu.

  Top 500 Innovators to prestiżowy program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przygotowujący pracowników naukowych do zastosowania sposobów i mechanizmów komercjalizacji badań naukowych. Do pierwszej edycji tego programu zakwalifikował się dr hab. Karol Kamiński, który w gronie 40 naukowców z Polski zajmujących się różnymi kierunkami badań przeszedł szkolenie na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii. Serdecznie gratuluję Panu Docentowi tak prestiżowego wyróżnienia.

  Inwestycje

  Trwa realizacja strategicznego dla uczelni projektu Rozbudowa i modernizacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Jest to jedno z największych i najtrudniejszych zadań nie tylko w historii uczelni, ale też i Podlasia. Inwestycja o wartości ponad pół miliarda złotych, finansowana w całości z budżetu państwa, zakończona zostanie w 2016 roku.

   W 2012 roku wykonano prace budowlane nowej części szpitala na kwotę 80 milionów zł. Zostanie ona zakończona, wyposażona i oddana do użytku w  roku przyszłym.

  Sprawne wykonanie prac budowlanych jest możliwe dzięki dobrej współpracy z wykonawcami - Spółką akcyjną Budimex, reprezentowaną przez Dyrektorów Radosława Górskiego i Mariusza Pawłowskiego oraz przedsiębiorstwem budowlanym Anatex, reprezentowanym przez Prezesa Anatola Chomczyka. Dziękuję Panom za dotychczasową bardzo dobrą współpracę.

  Pragnę podkreślić, że zakończenie do 2016 roku tej jednej z najważniejszych w regionie inwestycji to nie tylko stworzenie nowoczesnej, na światowym poziomie, klinicznej bazy dydaktycznej dla uczelni, ale też, a może przede wszystkim,zaspokojenie zdrowotnych potrzeb  mieszkańców Białegostoku i województwa podlaskiego.

  Kadra akademicka

  Uniwersytet dysponuje profesjonalną kadrą naukowo - dydaktyczną, która zapewnia wysoki standard nauczania.

  W roku akademickim 2012/2013 zajęcia prowadzić będzie 728 pracowników naukowo - dydaktycznych, w tym z tytułem profesora 121 osób, stopniem doktora habilitowanego - 99 osób i stopniem doktora - 344 osoby.

  W minionym roku akademickim na uczelni zakończono 83 przewody doktorskie, 9 pracowników uzyskało stopień doktora  habilitowanego a 6 nauczycielom akademickim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł profesora.

  Pracownicy uczelni w minionym roku akademickim opublikowali 1200  prac naukowych o łącznym wskaźniku IF - 610.

  Umiędzynarodowienie uczelni to jeden z priorytetów, konsekwentnie realizowany od lat.  

  Aktualnie Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ma podpisane umowy o współpracy i wymianie naukowej z 18 zagranicznymi ośrodkami. Dotychczasowe wzajemne kontakty zaowocowały wymianami młodych naukowców, wspólnymi projektami badawczymi oraz eksperckimi wykładami wybitnych specjalistów z całego świata.

  W minionym roku akademickim w ramach  projektu „Wyższa jakość kształcenia kluczem do rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” gościliśmy 13 profesorów wizytujących z prestiżowych ośrodków europejskich i amerykańskich.

  Realizacja tego projektu pozwoliła także na wyjazd 187 nauczycieli akademickich na staże, szkolenia i wizyty studyjne do cenionych w świecie ośrodków, takich jak Narodowy Instytut Zdrowia w Bethesdzie, Uniwersytet Harvarda w Bostonie, Uniwersytet  Louisville w Kentucky, Mayo Clinik w Rochester, jak również Instytut Karolinska w Sztokholmie, Uniwersytet w Heidelbergu, Dusseldorfie czy Tel Awiwie.

  Wydawnictwa

  Wydawane przez naszą uczelnię czasopismo naukowe Advances in Medical Sciences prezentuje wysoki poziom międzynarodowy i jest jednym z nielicznych czasopism wydawanych przez uczelnie wyższe indeksowanym na liście filadelfijskiej i posiadające IF. Od 2011 roku na Wydziale nauk o zdrowiu wydawane jest nowe czasopismo naukowe Progres in  Health Sciences. Czasopismo to ma wszelkie szanse uzyskania w niedługim czasie wysokiej rangi międzynarodowej.

  Medyk Białostocki i Młody Medyk - to redagowany z pasją miesięcznik uczelniany, którego numer specjalny mam przyjemność dziś Państwu ofiarować [elektroniczna wersja gazety jest dostępna na stronie internetowej uczelni www.umb.edu.plw zakładce Medyk Białostocki - red.].

  W minionym roku akademickim ukazała się kolejna pozycja z cyklu 60-lecia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pt. „Historia powstania Akademii Medycznej w Białymstoku - Studenci pierwszego rocznika” pod redakcją Profesora Lecha Chyczewskiego, dr Magdaleny Grassmann i mgr Pawła Radziejewskiego.

  Do powstania tego dzieła przyczynili się w znacznej mierze właśnie pierwsi absolwenci, a w szczególności Doktor Teresa Kurowska i Profesor Marian Furman.

  Studenci

  Rok akademicki 2012/2013 rozpocznie 4615 studentów.

  Z powodzeniem realizowany jest program kształcenia na kierunku lekarskim w języku angielskim dla studentów z Unii Europejskiej. W tegorocznej rekrutacji przyjęto 47 osób, a o jedno miejsce ubiegało się 3 kandydatów.

  W minionym roku akademickim zakończył się już trzeci 6-letni cykl nauczania w języku angielskim. Mury naszej Alma Mater opuściło 43 absolwentów.

  Zwiększa się też stale liczba studentów trzeciego stopnia. Aktualnie na  trzech wydziałach studiuje 116 doktorantów.

  Aby wspomóc system kształcenia doktorantów uczelnia pozyskała środki unijne w kwocie 3 milionów złotych na realizację projektu „Studiuję, badam, komercjalizuję - program wsparcia dla doktorantów UMB”.

  W uczelni funkcjonuje 13 organizacji i stowarzyszeń studenckich.

  W bieżącym roku jubileusz 60-lecia istnienia obchodził Chór UMB. Rozpoznawany w kraju i na świecie chór akademicki naszej uczelni odniósł wiele spektakularnych sukcesów stając się ambasadorem naszej Alma Mater.

  Na ręce Pani Dyrygent raz jeszcze składam serdeczne gratulacje i w imieniu  społeczności akademickiej życzę wszystkim chórzystom wielu owocnych lat.

  Nadal na szczególne podkreślenie zasługuje inicjatywa studentów, jaką było nakręcenie filmu promującego uczelnię w konwencji Lip-Daba. Jest to ciągle odwiedzana na You Tube pozycja. Aktualnie zarejestrowano ponad ćwierć miliona wejść.

  Historia

  Powiększyło swoją ekspozycję Muzeum Historii Medycyny i Farmacji. Zajęcia ze studentami i zajęcia realizowane na rzecz dzieci szkolnych z województwa podlaskiego odbywają się w oparciu o bogate zbiory pochodzące także z prywatnych zbiorów środowiska medycznego. Z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować ofiarodawcom, którzy tak hojnie wzbogacili zbiory muzeum. O wielkim zainteresowaniu muzeum świadczy liczba ponad 12 tys. zwiedzających w ostatnich 10 miesiącach.

  Tradycyjnie już uczelnia włącza się w ogólnopolską akcję - Noc Muzeów. Ubiegłoroczna edycja została wsparta przez artystów z Opery i Filharmonii Podlaskiej, z którą Uniwersytet podpisał porozumienie o wzajemnej promocji i współpracy.

   

  Drodzy studenci I roku

  Witam was w progach naszej Alma Mater. Mam nadzieję, że zrealizujecie tu  swoje marzenia i plany życiowe, a lata studenckie spędzone w białostockiej uczelni będą stanowić podstawę do sukcesów zawodowych, a zarazem będą w przyszłości mile wspominanym okresem życia.

   

  Kończąc, pozwolę sobie życzyć naszym drogim gościom i całej społeczności akademickiej Uniwersytetu Medycznego pomyślności i satysfakcji z wykonywanej pracy, zaś studentom doskonałych wyników w nauce.

   

   

   

  Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.