Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Konkursy na granty naukowe .
 • Ostatnia zmiana 11.02.2015 przez Medyk Białostocki

  Konkursy na granty naukowe

  FUGA 4

  To konkurs Narodowego Centrum Nauki przeznaczony dla tych, którzy chcą uzyskać środki na odbycie staży krajowych po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Wnioski mogą składać osoby, które nie wcześniej niż pięć lat temu uzyskały stopień doktora lub zdobędą go do 30 czerwca 2015 r.

  Czas trwania stażu nie może być krótszy niż 12 miesięcy i dłuższy niż 36 miesięcy. Może się odbyć w innym województwie niż to, w którym wnioskodawca uzyskał tytuł naukowy lub obecnie pracuje.
  Jednostka przyjmująca na staż otrzymuje ryczałt w kwocie od 9 tys. do 11 tys. zł/miesięcznie. Dodatkowo placówka taka otrzyma 72 tys. zł rocznie ryczałtu na prowadzone przez stażystę badania.
  Termin składania wniosków - 23 lutego 2015. Szczegółowe informacje na stronie internetowej NCN (www.ncn.gov.pl), informacje potrzebne do wypełnienia wniosku można znaleźć w Dziale Nauki UMB.
   

  SYMFONIA 3

  Konkurs Narodowego Centrum Nauki na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce.
  Do konkursu będą kwalifikowane te projekty badawcze, których okres realizacji trwa 36, 48 lub 60 miesięcy. Wysokość finansowania na cały okres realizacji projektu musi mieścić się w przedziale od 2 do 7 mln zł.

  Termin składania wniosków - 23 lutego 2015. Szczegółowe informacje na stronie internetowej NCN (www.ncn.gov.pl), informacje potrzebne do wypełnienia wniosku można znaleźć w Dziale Nauki UMB.

   

  ETIUDA 3

  Konkurs Narodowego Centrum Nauki na stypendia doktorskie, który jest skierowany do osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora, mające jednak wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej (lub będą miały wszczęty do 30 czerwca 2015 r.).
  Do konkursu mogą być zgłoszone tylko te wnioski, w których wnioskodawca planuje staż trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym przez niego zagranicznym ośrodku naukowym.
  Stypendium obejmuje środki finansowe na stypendium naukowe (3000 zł miesięcznie), pokryciekosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym (ok. 9000 zł miesięcznie), pokrycie kosztów podróży do ośrodka naukowego (1000 zł - 10000 zł).

  Termin składania wniosków - 23 lutego 2015. Szczegółowe informacje na stronie internetowej NCN (www.ncn.gov.pl), informacje potrzebne do wypełnienia wniosku można znaleźć w Dziale Nauki UMB.

   

  LIDER

  Konkurs ogłoszony jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Program adresowany jest do młodych naukowców chcących zdobyć doświadczenie w kierowaniu realizacją projektu badawczego. Program służy także stymulowaniu współpracy naukowców z przedsiębiorcami, poprzezrealizację badań o potencjale wdrożeniowym i komercjalizacyjnym.

  Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 miliona złotych. O środki w konkursie mogą ubiegać się osoby, które nie ukończyły 35 roku życia, posiadają stopień naukowy doktora oraz są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych. Termin składania wniosków upływa 15 marca 2015 r. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem strony internetowej NCBiR (www.ncbr.gov.pl).

  W przypadku zainteresowania konkursem można się skontaktować z Działem Nauki UMB.

   

  Nagroda Fundacji Kościuszkowskiej

  Już po raz drugi Fundacja Kościuszkowska będzie chciała przyznać Nagrodę im. Bohdana i Zygmunta Janczewskich w wysokości 10 tys. USD za najwybitniejszą pracę z zakresu medycyny klinicznej opublikowaną w naukowym czasopiśmie medycznym rangi światowej w języku angielskim w okresie 2013-2014.

  Termin przesyłania zgłoszeń - 28 marca 2015. W celu zgłoszenia pracy wystarczy wypełnić formularz znajdujący się na stronie internetowej: www.thekf.org/poland oraz wysłać egzemplarz proponowanej pracy w formacie PDF na adres warsaw@thekf.org.

  The Kosciuszko Foundation, Inc. (Fundacja Kościuszkowska) z siedzibą w Nowym Jorku, założona została w roku 1925, działa na rzecz pogłębiania więzi między Polską i Stanami Zjednoczonymi poprzez programy edukacyjne oraz wymianę kulturalną i naukową. Na stypendia dla polskich i amerykańskich studentów, doktorantów, naukowców i artystów oraz promocję kultury i nauki polskiej w Ameryce Fundacja przeznacza rocznie około miliona dolarów.

  bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.