Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. UMB 2.0. Czas rozwoju - wystąpienie inauguracyjne JM rektora UMB prof. Adama Krętowskiego..
 • Ostatnia zmiana 05.11.2019 przez Medyk Białostocki

  UMB 2.0. Czas rozwoju - wystąpienie inauguracyjne JM rektora UMB prof. Adama Krętowskiego.

   

   

  Szanowni Państwo!

  Rozpoczynamy kolejny, już 69, rok akademicki na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

  Nasza uczelnia, jeszcze jako Akademia Lekarska, została powołana mocą rozporządzenia Rady Ministrów 3 lutego 1950 roku, tak więc w bieżącym roku akademickim będziemy obchodzić 70-lecie istnienia naszej Alma Mater.

  Zaczynaliśmy wówczas jako dziesiąty, najmłodszy wydział lekarski w powojennej Polsce - dzisiaj jesteśmy dumni z miejsca wśród najlepszych uczelni w kraju.

  Potwierdzeniem znaczącej pozycji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku jest wybranie naszej uczelni przez Ministerstwo Nauki do elitarnego grona 20 uczelni spośród 400 szkół wyższych w Polsce jako kandydata do statusu uczelni badawczej.

  Należy podkreślić, że w tym gronie jesteśmy jedyną uczelnią na wschód od Wisły, która spełniła kryteria naukowej doskonałości wymagane w konkursie na uczelnię badawczą. Co prawda nie ma jeszcze ostatecznych wyników i rywalizacja z tak dużymi i prestiżowymi uczelniami jak UJ, UW, PW czy AGH nie była łatwa, to wierzymy, że nasz pomysł na rozwój Uniwersytetu (który mogliście Państwo zobaczyć na rozpoczynającym inaugurację filmie) zostanie doceniony.

  Pragnę w tym miejscu podziękować całemu zespołowi zaangażowanemu w przygotowanie wniosku i udział w spotkaniach konkursowych ocenianych przez wybitnych ekspertów europejskich, w tym szczególnie Prorektorowi ds. Nauki i Rozwoju Prof. Marcinowi Moniuszko. Jednocześnie chcielibyśmy pogratulować Panu Profesorowi wyróżnienia, które otrzymał w ostatnich dniach - Pan Rektor Marcin Moniuszko został Przewodniczącym Rady Agencji Badań Medycznych. To wielki sukces osobisty Pana Profesora, ale też sukces naszej uczelni. Wielkie gratulacje!

  Kontynuując dobre wiadomości chciałbym Państwa poinformować, iż w ostatnich tygodniach otrzymaliśmy formalną decyzję Ministerstwa Zdrowia dotyczącą finansowania Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie, którego wsparcie obiecał nam w trakcie poprzedniej inauguracji pan premier Mateusz Morawiecki. W ramach tego projektu zaplanowaliśmy praktyczne wykorzystanie tworzonych unikalnych zbiorów danych klinicznych, genomowych, metabolomicznych, proteomicznych czy obrazowych dla poprawy diagnostyki i terapii naszych pacjentów.

  W kontekście wykorzystywania wysokiej jakości danych klinicznych niezwykle ważny jest komplementarny udział naszej uczelni w projektowanej „sieci onkologicznej”.

  Wierzymy, że procedowane aktualnie przez Ministerstwo Zdrowia rozporządzenie, skutecznie zachęci wszystkie podmioty lecznicze uczestniczące w tym przedsięwzięciu do współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku. Skoordynowane działania regionalne umożliwią realizację części badawczej projektu sztucznej inteligencji związanej z medycyną personalizowaną w onkologii.

  W tym miejscu zwracam się szczególnie do Pana Marszałka Artura Kosickiego z prośbą o dalsze wspieranie naszej współpracy ze szpitalami samorządowymi. Kluczem do sukcesu będzie również cyfryzacja danych klinicznych i możliwość wykorzystania ich dla rozwijania nowych algorytmów terapii z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

  Pragnę z dumą podkreślić, że w Białymstoku mamy unikatowe możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w medycynie i niezwykłe perspektywy na dalszy rozwój na najwyższym poziomie światowym. Mimo trudności proceduralnych w bieżącym roku udało się nam uruchomić fundusze z tzw. kontraktu terytorialnego i w ciągu kolejnych 2-3 lat zainwestujemy kolejne 150 mln zł w rozwój infrastruktury badawczej uczelni. W celu realizacji założeń projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pozyskaliśmy niemieckiego partnera, który zgodnie z wymaganiami programu finansowo wspiera powstającą infrastrukturę badawczą. Na zapleczu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego powstanie Centrum Medycyny Populacyjnej i Medycyny Regeneracyjnej oraz Laboratorium Genomowe. W budynku dawnej oranżerii przy ul. Mickiewicza zorganizowane zostaną laboratoria pracujące w obszarze badań dotyczących zapobieganiu procesom starzenia. W sąsiedztwie Laboratorium Obrazowania Molekularnego w Parku Naukowo-Technologicznym tworzymy własne Laboratorium Radiofarmaceutyków, dzięki któremu będziemy mogli wykonywać nowatorskie badania diagnostyczne i naukowe także przy użyciu niedostępnych dotychczas radiofarmaceutyków o krótkim okresie półrozpadu.

  Wymienione inwestycje to tylko fragment zmian infrastrukturalnych zachodzących w ostatnich kilkunastu latach w naszej uczelni: w tym czasie pozyskaliśmy z funduszy europejskich na inwestycje, badania naukowe oraz podniesienie kompetencji kadry blisko 500 mln zł. Bez wątpienia te dodatkowo pozyskane pozabudżetowe środki pozwoliły Uniwersytetowi Medycznemu w Białymstoku na znalezienie się w czołówce uczelni w naszym kraju.

  Na ręce Pana Kanclerza przekazuję wielkie podziękowania wszystkim pracownikom administracji. To także dzięki państwa zaangażowaniu i ciężkiej pracy pozyskaliśmy te fundusze i doskonale je wykorzystaliśmy. Sukces uczelni to także wasz sukces!

  Ważnym elementem naszego rozwoju jest również wdrażana Strategia Umiędzynarodowienia. W celu jej realizacji powołany został Dział Współpracy Międzynarodowej oraz Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej - prof. Tomasz Hryszko. Już teraz - rok 2019 - można uznać za rekordowy w historii uczelni pod względem liczby zawartych umów międzynarodowych. Dział Współpracy Międzynarodowej pozyskał dofinansowania na realizację 16 projektów, w tym na akredytacje zagraniczne, promocję uczelni w Azji oraz w Ameryce Północnej.

  Cieszymy się, że strona naszej uczelni dostępna jest już w dziewięciu wersjach językowych. Odbywają się międzynarodowe spotkania w języku angielskim integrujące całą międzynarodową społeczność akademicką. Najbliższe spotkanie już w następną sobotę - International Sport Day - na który serdecznie zapraszam.

   

  Szanowni Państwo,

  Od 1 października weszły w życie zasadnicze elementy Ustawy dotyczącej szkolnictwa wyższego - tak zwanej Ustawy 2.0. Rozpoczynamy nowy rok akademicki z nowy statutem, zmianami w organizacji uczelni, nowymi zasadami rozwoju kariery akademickiej oraz zmianami w organizacji kształcenia doktorantów w formie Szkoły Doktorskiej.

  Najważniejsze zmiany organizacyjne wynikają z przyjętego przez Ministerstwo Nauki podziału na dyscypliny: na UMB powstają 3 kolegia dyscyplin: Kolegium Nauk Medycznych, Kolegium Nauk Farmaceutycznych i Kolegium Nauk o Zdrowiu oraz wspólna Rada Naukowa odpowiedzialna za promocje doktorskie i habilitacyjne.

  Senat naszej uczelni powołał siedmioosobową Radę Uczelni, w skład której wchodzą trzy osoby z naszego Uniwersytetu, trzy spoza niej oraz przewodniczący samorządu studentów.

  Członkowie rady spoza uczelni: dr inżynier Jolanta Koszelew, profesor Marek Konarzewski i dyrektor zarządzający Laboratorium Obrazowania Molekularnego Daniel Górski to osoby o dużym doświadczeniu uniwersyteckim, biznesowym i samorządowym, które już w przeszłości wspierały rozwój naszej uczelni.

  Wierzymy, że wybór do rady osób reprezentujących zaprzyjaźnione uczelnie: Politechnikę Białostocką i Uniwersytet w Białymstoku będzie kolejnym realnym krokiem w kierunku zacieśnienia współpracy między naszymi uczelniami.

  Osoby wybrane do Rady Uczelni spośród pracowników naszego Uniwersytetu to dotychczasowi Dziekani: prof. Irina Kowalska, prof. Wojciech Miltyk oraz prof. Sławomir Terlikowski. Oprócz pracy w radzie będą kontynuowali obowiązki dziekanów wydziałów i uczelnianych kolegiów dyscyplin.

  Ustawa 2.0 to także nowy system oceny nauczycieli akademickich zwiększający presję na indywidualne osiągnięcia poszczególnych pracowników. Tworzymy niezbędne kryteria naukowe i wymagania dydaktyczne, ale chcemy, żeby to nasi pracownicy zadecydowali, jaki kierunek rozwoju kariery akademickiej będą kontynuować: czy bardziej skoncentrują się na pracy naukowej, czy w większym zakresie zajmą się dydaktyką. W tym celu od 1 października w uczelni pojawiają się nowe równoległe stanowiska naukowe, naukowo-dydaktyczne i dydaktyczne. (…)

   

  Szanowni Państwo, Drodzy Studenci,

  Nowy rok akademicki na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku rozpoczyna 5300 studentów w tym 406 zagranicznych oraz 264 doktorantów. 1300 osób po raz pierwszy w tym roku przekroczyło progi naszej uczelni.

  Nowe regulacje Ustawy 2.0 wpływają na zwiększenie roli naszych studentów i doktorantów w tworzeniu i realizacji strategii oraz misji uczelni: przewodniczący samorządu studentów jest członkiem Rady Uczelni, przedstawiciel samorządu doktorantów uczestniczy w pracach Rady Programowej Szkoły Doktorskiej. Studencki głos we współdecydowaniu o tym, co się dzieje na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku będzie jeszcze silniejszy niż do tej pory.

  Nasi studenci działają aktywnie w licznych organizacjach studenckich, uzyskują prestiżowe nagrody sportowe, muzyczne, w konkursach piękności, uczestniczą w akcjach charytatywnych i działaniach społecznych, zajmują wysokie miejsca w konkursach edukacyjnych.

  Chcemy jeszcze w większym stopniu zachęcać ich do pracy naukowej jako fundamentu pod model uczelni badawczej. Już teraz przy prawie każdym zakładzie czy klinice działają studenckie koła naukowe. Ze środków własnych uczelni finansujemy granty naukowe dla najlepszych młodych naukowców. Nasi studenci pozyskują też fundusze zewnętrzne: w ostatnim konkursie MNiSzW student kierunku lekarskiego pan Krzysztof Drygalski zdobył prestiżowy „Diamentowy grant”. Dziękujemy również osobom aktywnie działającym w Studenckim Towarzystwie Naukowym za organizację w Białymstoku prestiżowego międzynarodowego kongresu młodych naukowców „Bialystok International Medical Congress for Young Scientists”. Wierzymy, że włączenie studentów do działalności naukowej pozwoli na rozwój ich pasji poznawania i rozwijania nowej wiedzy, a najlepszych zachęci do pozostania na uczelni.

  Nieustającym naszym celem jest również podnoszenie poziomu i atrakcyjności naszych kierunków i programów kształcenia.

  W tym roku pozyskaliśmy dodatkowe 13 mln zł na realizację kolejnych dwóch projektów dydaktycznych współfinansowanych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

  Celem projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” jest dostosowanie programów studiów do potrzeb gospodarki i społeczeństwa poprzez cyfryzację i standaryzację nauczania na kierunkach: lekarsko-dentystycznym, techniki dentystyczne, higiena stomatologiczna.

  W tym miejscu gorące podziękowania należą się naszym koleżankom i kolegom z kierunku lekarsko-dentystycznego, w tym szczególnie pani dziekan Teresie Sierpińskiej. Dzięki waszemu zaangażowaniu, innowacyjnym pomysłom i ciężkiej pracy z dumą obchodzimy 50-lecie nauczania stomatologii na naszej uczelni - po raz kolejny uzyskując czołowe miejsce w Polsce na Lekarsko-Dentystycznym Egzaminie Końcowym.

  Drugi z projektów „Mamy POWER - inwestujemy w kompetencje regionu” - pozwoli na podniesienia kompetencji kadry dydaktycznej i administracyjnej uczelni oraz wsparcie rozwoju kompetencji studentów poprzez realizację zajęć warsztatowych, zadań praktycznych, wizyt studyjnych i staży studenckich.

  Panu Dziekanowi Tomaszowi Hryszko i Pani prof. Elżbiecie Skrzydlewskiej bardzo dziękuję za nowatorskie pomysły i niezwykłe zaangażowanie przy pozyskaniu projektów.

  Panu Rektorowi Adrianowi Chabowskiemu, który koordynuje kolejne programy zintegrowane - pragnę podziękować za wytrwałość i skuteczne rozwiązywanie wszystkich - w tym nierozwiązywalnych - problemów w trakcie realizacji projektów.

   

  Chciałbym teraz zwrócić się do naszych Studentów pierwszego roku.

   

  Drogie Koleżanki i Koledzy,

  Wierzę, że jesteście dumni z faktu, że zostaliście studentami Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Cieszymy się, że wybraliście naszą uczelnię. Zrobimy wszystko, żebyście zdobyli jak najlepsze wykształcenie i umiejętności praktyczne w wybranych zawodach medycznych, a waszym celem było dobro drugiego człowieka - naszego pacjenta.

  Na pewno czeka was wiele nauki, będziecie potrzebowali wytrwałości i zaangażowania.

  Od was jednak zależy, czy lata studiów będą najpiękniejszym okresem waszego życia.

  Zwracam się do studentów zagranicznych, którzy przyjechali do nas z Norwegii, Szwecji, Hiszpanii, Niemiec i wielu innych krajów z całego świata. Mam zaszczyt poinformować Państwa, iż w bieżącym roku nasz anglojęzyczny kierunek lekarski został wybrany przez komisję KRAUM za najlepszy w Polsce. Chcemy was zapewnić, że wybraliście dobrą uczelnię i przyjazne miasto. Będziemy was wspierali w zdobywaniu wiedzy, chcemy żebyście się czuli komfortowo i bezpiecznie w naszym mieście. (…)

   

  Szanowni Państwo,

  Przez blisko 70 lat Uniwersytet Medyczny w Białymstoku wykształcił prawie 30 tysięcy absolwentów.

  Zaczynając pracę na zgliszczach zrujnowanego po wojnie miasta, w murach spalonego pałacu - nasi mentorzy poświęcili swoje życie zawodowe i rodzinne przyjeżdżając z Wilna, Lwowa, Gdańska, Krakowa i wielu innych miast. Białystok stał się dla nich „ziemią obiecaną”. Pierwsi studenci własnoręcznie odbudowywali barokowe mury, które zmieniły się w sale wykładowe.

  To dziedzictwo i więź z Alma Mater kultywują nasi wspaniali absolwenci praktycznie na całym świecie. Są ambasadorami i przyjaciółmi uczelni. Niech mi wolno będzie podkreślić, że naszym absolwentem jest pan minister Waldemar Kraska obecny na dzisiejszej uroczystości.

  Chciałbym również szczególnie wyróżnić zaangażowanie we wspieraniu uczelni lekarzy zrzeszonych w Stowarzyszeniu Absolwentów i Przyjaciół UMB w Ameryce Północnej. W tym roku z tego grona gościmy panią Prof. Irenę Sarosiek, która ukończyła naszą uczelnię i jest uznanym na świecie naukowcem pracującym w Texas Tech University Health Sciences Center.

  Bardzo dziękuję, że Pani Profesor zechciała przyjąć zaproszenie do wygłoszenia wykładu inauguracyjnego na naszej uroczystości.

  W tym jubileuszowym roku planujemy szereg działań, aby utrwalić pamięć o historii Uniwersytetu i o naszych absolwentach: Jesteśmy obecnie w fazie projektowania Auli Alumnów, poświęconej naszym Absolwentom i Pracownikom, gdzie przedstawimy w nowoczesnej formie elektronicznej informacje o osobach związanych z uczelnią przez ostatnie 70 lat. W przyszły roku planujemy też zorganizowanie Zjazdu Absolwentów Akademii Medycznej/Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

  Chciałbym już teraz zaprosić na to wydarzenie naszych absolwentów pracujących na wszystkich kontynentach.

  Za rok spotkajmy się na 70. inauguracji Roku Akademickiego w Białymstoku! 

   

  Szanowni Państwo, Panowie Ministrowie, Panowie Posłowie

  Niestety radość ze zbliżającego się jubileuszu naszej Alma Mater zakłóca pogarszająca się sytuacja finansowa naszych szpitali klinicznych, dla których Uniwersytet jest organem tworzącym.

  Zbyt niska wycena usług medycznych, zaniżanie wyjściowych wartości kontraktu, skutkujące niezapłaceniem za tzw. nadwykonania, niedobór specjalistów w wielu dziedzinach powodują, że mimo niskich pensji i oszczędności ujemny wynik finansowy szpitali rośnie.

  Utworzenie sieci szpitali bez rzeczywistej koordynacji opieki nad pacjentem „ostrym” i wymagającym terapii przewlekłej nie zmieniło sytuacji szpitali klinicznych i naszych pacjentów.

  System w obecnej formie organizacyjnej i finansowania nie sprawdza się i grozi nam zapaść ochrony zdrowia w Polsce.

  Mimo podejmowanych ostatnio działań dotyczących zwiększenia limitów przyjęć na studia - nadal brakuje lekarzy, pielęgniarek - pensje personelu średniego, techników, diagnostów medycznych oraz pracowników niemedycznych są na poziomie płacy minimalnej,

  W wielu obszarach powstaje luka pokoleniowa.

  Ta diagnoza jest podzielana powszechnie. Wszyscy mamy przekonanie, że zmiana tego stanu wymaga szybkiej reakcji naszego państwa.   

  Na koniec jednak mam też dobre wiadomości. W najbliższych dniach ogłaszamy przetarg na budowę Uniwersyteckiego Centrum Psychiatrii, obejmującego zarówno Klinikę dla Dorosłych jak i Oddział Psychiatrii Dziecięcej. Dzięki wsparciu Ministerstwa Zdrowia i Pana Marszalka udało się pozyskać 40 mln na tę inwestycję. Wznawiamy również inwestycję w Szpitalu Zakaźnym na Dojlidach zatrzymaną w zeszłym roku na skutek upadłości wykonawcy. Mamy nadzieję, że nowoczesne Kliniki Pulmonologii, Chemioterapii, niezbędny w tym szpitalu Oddział Intensywnej Terapii oraz oddział o profilu kardiologicznym będą gotowe w ciągu kolejnych 18 miesięcy.

   

  Szanowni Państwo,

  Sukces, to nie przypadek. To ciężka praca, wytrwałość, nauka, poświęcenie, a przede wszystkim pasja do tego, co robimy.

   

  Prof. Adam Krętowski, rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

   

   

   

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.